BÀI KIỂM TRA SỐ 1 - CN9-TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

Đăng ngày 11/16/2011 3:15:53 PM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Vo Giau | Lần tải: 487 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

Trường :  ……...............

Họ và tên :.....................

Lớp   :…………………..

        BÀI KIỂM TRA SỐ  1

        MÔN         :   CÔNG NGH 9

        Thời gian   :   45 phút

ĐIỂM :

A.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

       * Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D… vào câu trả lời đúng  .

Câu 1: Đối tượng lao động của ngh trồng cây ăn qu là ;

 1. Là các loại cây ăn qu ngắn ngày có giá tr dinh dưỡng cao.
 2. Là các loại cây ăn qu lâu năm có giá tr kinh tế cao .
 3. Là các loại cây ăn qu lâu năm có giá tr dinh dưỡng và  kinh tế cao .
 4. Tất c các ý trên đều đúng.

Câu 2 : Trồng cây ăn qu nhằm mục đích :

 1. Cung cấp qu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
 2. Cung cấp qu cho người tiêu dùng, ng.liệu cho côg nghiệp chế biến và xuất khẩu
 3. Cung cấp qu cho người tiêu dùng.
 4. Cung Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh.

Câu 3 : Cây ăn qu được trồng theo qui trình :

 1. Bóc v bầu - Đặt cây vào h - Đào h trồng -  Lấp đất - Tưới nước
 2. Đào h trồng - Bóc v bầu  - Đặt cây vào h -  Lấp đất - Tưới nước
 3. Đặt cây vào h - Đào h trồng -  Lấp đất - Tưới nước - Bóc v bầu
 4. Bóc v bầu - Đào h trồng -  Lấp đất - Đặt cây vào h  - Tưới nước

Câu 4 : Qui trình thực hành giâm cành là :

 1. X lí cành giâm - Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm
 2. Cắt cành giâm - Cắm cành giâm - X lí cành giâm - Chăm sóc cành giâm
 3. Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm - X lí cành giâ
 4. Cắt cành giâm -X lí cành giâm -  Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm

Câu 5 : Ghép đoạn cành gồm mấy bước :

A.  2   B.  3    C.  4   D.  5

Câu 6 : Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tạo ra cây con bằng cách :

A. Ghép mắt  B.  Ghép cành  C. Gieo hạt  D. Cấy mô

Câu 7 : Độ PH thích hợp nhất cho cây cam và quýt là :

A.  6 – 6,5  B. 5 – 5,5  C.  5,5 –  6  D.  4,5 – 5 

Câu 8 : Vườn cây giống được xây dựng những nơi nào sâu đây :

A. Đất tốt, bằng phẳng     B. Gần vườn sản xuất 

C. Gần nơi tiêu th và vận chuyển thuận lợi   D. Tất c đều đúng

B. Tự luận : (6 điểm)

Câu 9 :  Phân biệt giâm cành, chiết cành và ghép mắt ? (1,5đ)

Câu 10 : Em hãy phân tích ý nghĩa các giá tr của việc trồng cây ăn qu đối với con người và môi trường ? (2,0đ)

Câu 11 : V  sơ đồ qui trình thực hành chiết cành ?  V một cành chiết đã hoàn chỉnh sau khi thực hành chiết cành ? (2,5đ)

 

*Chú ý : Phần t luận làm mặt sau.

 

 

Bài làm :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trường :  ……...............

Họ và tên :.....................

Lớp   :…………………..

        BÀI KIỂM TRA SỐ  1

        MÔN         :   CÔNG NGHỆ 9

        Thời gian   :   45 phút

ĐIỂM :

A.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

       * Khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D… vào câu trả lời đúng  .

Câu 1 : Ghép đoạn cành gồm mấy bước :

     A.  5   B.  4    C.  3   D.  2

Câu 2 : Cây ăn qu được trồng theo qui trình :

 1. Đào h trồng - Bóc v bầu  - Đặt cây vào h -  Lấp đất - Tưới nước
 2. Bóc v bầu - Đặt cây vào h - Đào h trồng -  Lấp đất - Tưới nước
 3. Đặt cây vào h - Đào h trồng -  Lấp đất - Tưới nước - Bóc v bầu
 4. Bóc v bầu - Đào h trồngLấp đất - Đặt cây vào h  - Tưới nước

Câu 3 : Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tạo ra cây con bằng cách :

    A. Cấy mô   B.  Ghép cành  C. Ghép mắt  D. Gieo hạt 

Câu 4 : Trồng cây ăn qu nhằm mục đích :

 1. Cung cấp qu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
 2. Cung cấp qu cho người tiêu dùng
 3. Cung cấp qu cho người tiêu dùng, ng.liệu cho côg nghiệp chế biến và xuất khẩu.
 4. Cung Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh.

Câu 5 : Vườn cây giống được xây dựng những nơi nào sâu đây :

    A. Gần nơi tiêu th và vận chuyển thuận lợi   B. Gần vườn sản xuất 

    C. Đất tốt, bằng phẳng     D. Tất c đều đúng

Câu 6 : Qui trình thực hành giâm cành là :

 1. Chăm sóc cành giâm - Cắt cành giâm - Cắm cành giâm - X lí cành giâm
 2. Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm - X lí cành giâ
 3. X lí cành giâm - Cắt cành giâm - Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm
 4. Cắt cành giâm -X lí cành giâm -  Cắm cành giâm – Chăm sóc cành giâm

Câu 7: Đối tượng lao động của ngh trồng cây ăn qu là ;

 1. Là các loại cây ăn qu ngắn ngày có giá tr dinh dưỡng cao.
 2. Là các loại cây ăn qu lâu năm có giá tr dinh dưỡng và  kinh tế cao
 3. Là các loại cây ăn qu lâu năm có giá tr kinh tế cao .
 4. Tất c các ý trên đều đúng.

Câu 8 : Độ PH thích hợp nhất cho cây cam và quýt là :

   A.  4,5 – 5  B. 5 – 5,5  C.  5,5 –  6  D.  6 – 6,5

B. Tự luận : (6 điểm)

Câu 9 : V  sơ đồ qui trình thực hành chiết cành ?  V một cành chiết đã hoàn chỉnh sau khi thực hành chiết cành ? (2,5đ)

Câu 10:  Phân biệt giâm cành, chiết cành và ghép mắt ? (1,5đ)

Câu 11 : Em hãy phân tích ý nghĩa các giá tr của việc trồng cây ăn qu đối với con người và môi trường ? (2,0đ)

 

*Chú ý : Phần t luận làm mặt sau.

 

 

Bài làm :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc