bai on cau ai la gi huu ich lop 2

đề thi Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 170       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
mqjcwq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/5/2010 10:49:08 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
170
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài tập ôn mẫu câu Ai là gì? I.Điền vào chỗ trống trong bảng từng bộ phận của mỗi câu sau A.1.Cô giáo là người mẹ thứ hai của em. 2.Na là một cô bé tốt bụng. 3.Bạn Khanh là lớp trưởng lớp 3A. 4.Bố em ,xem chi tiết và tải về Đề thi bai on cau ai la gi huu ich lop 2, Đề Thi Tập Đọc 2 , Đề thi bai on cau ai la gi huu ich lop 2, doc, 1 trang, 0.05 M, Tập đọc 2 chia sẽ bởi Chiến Nguyễn Tá đã có 170 download

 
LINK DOWNLOAD

bai-on-cau-ai-la-gi-huu-ich-lop-2.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài tập ôn mẫu câu Ai là gì?
I.Điền vào chỗ trống trong bảng từng bộ phận của mỗi câu sau
A.1.Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.
2.Na là một cô bé tốt bụng.
3.Bạn Khanh là lớp trưởng lớp 3A.
4.Bố em là công nhân làm việc trong nhà máy.
5.Bác sĩ là người chữa bệnh cho mọi người .
6.Anh Tuấn là người yêu thương em.
7.Chúng em là học sinh tiểu học.
8.Ông ngoại là thầy giáo đầu tiên của tôi.
9.Mẹ em là người khéo tay nhất nhà.
Câu
Bộ phận trả lời câu hỏi Ai?
Bộ phận trả lời câu hỏi là gì?

B.1.Trường học là nơI dạy em khôn lớn.
2.Hội khoẻ Phù Đổng là ngày hội của các bạn học sinh.
3.Quê hương là cánh diều biếc.
4.Tiếng Việt là môn học em yêu thích.
Câu
Bộ phận trả lời câu hỏi CáI gì?
Bộ phận trả lời câu hỏi là gì?

1234C.1.Con mèo là con vật yêu quý trong gia đình.
2.Hổ là loài vật cần được bảo vệ.
3.Thỏ là con vật vừa thông minh vừa nhanh nhẹn.
4.Đại bàng là loài chim lớn trong thế giới loài chim.
5.HảI âu là bạn của người đI biển.
6.Chích bông là bạn của bà con nông dân.
Câu
Bộ phận trả lời câu hỏi Con gì?
Bộ phận trả lời câu hỏi là gì?

123456II.Đặt câu hỏi cho từ in đậm
1.Bộ đội là những người bảo vệ tổ quốc.
…………………………………………………………………………………………………
2.Bố em là trụ cột của gia đình em.
…………………………………………………………………………………………………
3.Trâu vàng là biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần thượng võ của nhân dân Việt Nam.
…………………………………………………………………………………………….
4.Vào dịp sinh nhật,Gấu bông là món quà rất đẹp và đáng yêu.
……………………………………………………………………………………………
5.Cây tre là hình ảnh thân thuộc của người dân Việt Nam.
……………………………………………………………………………………………
6.Khi còn thơ ấu,Trường tiểu học Đại Kim là nơI tôI đã học được nhiều điều bổ ích.
……………………………………………………………………………………………
7.ở trại hè, Vân là người vui tính nhất.
……………………………………………………………………………………………
8.HảI béo là cáI tên rất ngộ nghĩnh bạn bè đặt cho tôi.
……………………………………………………………………………………………
9.Tây Nguyên là quê hương của tôi.
……………………………………………………………………………………………
10.Kim Đồng là một thiếu niên dũng cảm.
……………………………………………………………………………………………
III.Đặt 3 câu theo mẫu câu Ai (con gì,cáI gì) là gì?
a.Ai là gì?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
.Con gì là gì?
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c.CáI gì là gì?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 


Bµi tËp  «n mÉu c©u Ai lµ g×?

I.§iÒn vµo chç trèng  trong b¶ng  tõng bé phËn cña mçi c©u sau

A.1.C« gi¸o lµ ng­êi mÑ thø hai cña em.

2.Na lµ mét c« bÐ tèt bông.

3.B¹n Khanh lµ líp tr­ëng líp 3A.

4.Bè em lµ c«ng  nh©n lµm viÖc trong nhµ m¸y.

5.B¸c sÜ lµ ng­êi ch÷a bÖnh cho mäi ng­êi .

6.Anh TuÊn lµ ng­êi yªu th­¬ng em.

7.Chóng em lµ häc sinh tiÓu häc.

8.¤ng ngo¹i lµ thÇy gi¸o ®Çu tiªn cña t«i.

9.MÑ em lµ ng­êi khÐo tay nhÊt nhµ.

C©u

Bé phËn tr¶ lêi c©u hái Ai?

Bé phËn tr¶ lêi c©u hái lµ g×?

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

B.1.Tr­êng häc lµ n¬I d¹y em kh«n lín.

2.Héi khoÎ Phï §æng lµ ngµy héi cña c¸c b¹n häc sinh.

3.Quª h­¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc.

4.TiÕng ViÖt lµ m«n häc em yªu thÝch.

C©u

Bé phËn tr¶ lêi c©u hái C¸I g×?

Bé phËn tr¶ lêi c©u hái lµ g×?

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

C.1.Con mÌo lµ con vËt yªu quý trong gia ®×nh.

2.Hæ lµ loµi vËt cÇn ®­îc b¶o vÖ.

3.Thá lµ con vËt võa th«ng minh võa nhanh nhÑn.

4.§¹i bµng lµ loµi chim lín trong thÕ giíi loµi chim.

5.H¶I ©u lµ b¹n cña ng­êi ®I biÓn.

6.ChÝch b«ng lµ b¹n cña bµ con n«ng d©n.

C©u

Bé phËn tr¶ lêi c©u hái Con g×?

Bé phËn tr¶ lêi c©u hái lµ g×?

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

II.§Æt c©u hái cho tõ in ®Ëm

1.Bé ®éi lµ nh÷ng ng­êi b¶o vÖ tæ quèc.

…………………………………………………………………………………………………


2.Bè em lµ trô cét cña gia ®×nh em.

…………………………………………………………………………………………………

3.Tr©u vµng lµ biÓu t­îng cho søc m¹nh vµ tinh thÇn th­îng vâ cña nh©n d©n ViÖt Nam.

…………………………………………………………………………………………….

4.Vµo dÞp sinh nhËt,GÊu b«ng lµ mãn quµ rÊt ®Ñp vµ ®¸ng yªu.

……………………………………………………………………………………………

5.C©y tre lµ h×nh ¶nh th©n thuéc cña ng­êi d©n ViÖt Nam.

……………………………………………………………………………………………

6.Khi cßn th¬ Êu,Tr­êng tiÓu häc §¹i Kim lµ n¬I t«I ®· häc ®­îc nhiÒu ®iÒu bæ Ých.

……………………………………………………………………………………………

7.ë tr¹i hÌ, V©n lµ ng­êi vui tÝnh nhÊt.

……………………………………………………………………………………………

8.H¶I bÐo lµ c¸I tªn rÊt ngé nghÜnh b¹n bÌ ®Æt cho t«i.

……………………………………………………………………………………………

9.T©y Nguyªn lµ quª h­¬ng cña t«i.

……………………………………………………………………………………………

10.Kim §ång lµ mét thiÕu niªn dòng c¶m.

……………………………………………………………………………………………

III.§Æt 3 c©u theo mÉu c©u Ai (con g×,c¸I g×) lµ g×?

a.Ai lµ g×?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

b.Con g× lµ g×?

................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

c.C¸I g× lµ g×?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về bai on cau ai la gi huu ich lop 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN