Đề Thi Tập Đọc 2:Bai On Cau Ai La Gi Huu Ich Lop 2

đề thi Tiểu Học Lớp 2 Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
mqjcwq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2010-12-05 10:49:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Bµi tËp «n mÉu c©u Ai lµ g×? I.§iÒn vµo chç trèng trong b¶ng tõng bé phËn cña mçi c©u sau A.1.C« gi¸o lµ ng­êi mÑ thø hai cña em. 2.Na lµ mét c« bÐ tèt bông. 3.B¹n Khanh lµ líp tr­ëng líp 3A. 4.Bè em

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Bµi tËp  «n mÉu c©u Ai lµ g×?
I.§iÒn vµo chç trèng  trong b¶ng  tõng bé phËn cña mçi c©u sau
A.1.C« gi¸o lµ ng­êi mÑ thø hai cña em.
2.Na lµ mét c« bÐ tèt bông.
3.B¹n Khanh lµ líp tr­ëng líp 3A.
4.Bè em lµ c«ng  nh©n lµm viÖc trong nhµ m¸y.
5.B¸c sÜ lµ ng­êi ch÷a bÖnh cho mäi ng­êi .
6.Anh TuÊn lµ ng­êi yªu th­¬ng em.
7.Chóng em lµ häc sinh tiÓu häc.
8.¤ng ngo¹i lµ thÇy gi¸o ®Çu tiªn cña t«i.
9.MÑ em lµ ng­êi khÐo tay nhÊt nhµ.
C©u
Bé phËn tr¶ lêi c©u hái Ai?
Bé phËn tr¶ lêi c©u hái lµ g×?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1.Tr­êng häc lµ n¬I d¹y em kh«n lín.
2.Héi khoÎ Phï §æng lµ ngµy héi cña c¸c b¹n häc sinh.
3.Quª h­¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc.
4.TiÕng ViÖt lµ m«n häc em yªu thÝch.
C©u
Bé phËn tr¶ lêi c©u hái C¸I g×?
Bé phËn tr¶ lêi c©u hái lµ g×?
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
C.1.Con mÌo lµ con vËt yªu quý trong gia ®×nh.
2.Hæ lµ loµi vËt cÇn ®­îc b¶o vÖ.
3.Thá lµ con vËt võa th«ng minh võa nhanh nhÑn.
4.§¹i bµng lµ loµi chim lín trong thÕ giíi loµi chim.
5.H¶I ©u lµ b¹n cña ng­êi ®I biÓn.
6.ChÝch b«ng lµ b¹n cña bµ con n«ng d©n.
C©u
Bé phËn tr¶ lêi c©u hái Con g×?
Bé phËn tr¶ lêi c©u hái lµ g×?
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
II.§Æt c©u hái cho tõ in ®Ëm
1.Bé ®éi lµ nh÷ng ng­êi b¶o vÖ tæ quèc.
…………………………………………………………………………………………………

2.Bè em lµ trô cét cña gia ®×nh em.
…………………………………………………………………………………………………
3.Tr©u vµng lµ biÓu t­îng cho søc m¹nh vµ tinh thÇn th­îng vâ cña nh©n d©n ViÖt Nam.
…………………………………………………………………………………………….
4.Vµo dÞp sinh nhËt,GÊu b«ng lµ mãn quµ rÊt ®Ñp vµ ®¸ng yªu.
……………………………………………………………………………………………
5.C©y tre lµ h×nh ¶nh th©n thuéc cña ng­êi d©n ViÖt Nam.
……………………………………………………………………………………………
6.Khi cßn th¬ Êu,Tr­êng tiÓu häc §¹i Kim lµ n¬I t«I ®· häc ®­îc nhiÒu ®iÒu bæ Ých.
……………………………………………………………………………………………
7.ë tr¹i hÌ, V©n lµ ng­êi vui tÝnh nhÊt.
……………………………………………………………………………………………
8.H¶I bÐo lµ c¸I tªn rÊt ngé nghÜnh b¹n bÌ ®Æt cho t«i.
……………………………………………………………………………………………
9.T©y Nguyªn lµ quª h­¬ng cña t«i.
……………………………………………………………………………………………
10.Kim §ång lµ mét thiÕu niªn dòng c¶m.
……………………………………………………………………………………………
III.§Æt 3 c©u theo mÉu c©u Ai (con g×,c¸I g×) lµ g×?
a.Ai lµ g×?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
b.Con g× lµ g×?
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c.C¸I g× lµ g×?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi bai on cau ai la gi huu ich lop 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBai_tap_on_cau_ai_la_gi_cho_lop_23_da_tham_dinh.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự