nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7

Đề thi Tiếng Anh 7 BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 9/25/2009 10:22:46 AM
Kích thước: 0.07 M
Lần tải: 14339
Tác giả: Vũ Chu Lê Huy
Nguồn: suu tam
File đính kèm: BITPBTRTINGANHLP7.rar
Xem: 1969
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Đề thi Tiếng Anh 7, Mien phi 100%

SLIDE

Đề thi Tiếng Anh 7 BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7

Loại file: doc | Kích thước: 0.07 M | Lần tải: 14339 | Xem: 1969 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Đề thi Tiếng Anh 7 BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 mien phi,tai lieu BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 mien phi,bai giang BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7

UNIT 1:
I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mõi câu sau:
1. Lan ( not have)…………………… many friends in her new school.
2. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay) ……………………with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment.
3. We not (drive)…………......... to work every day. We (go)…………………. by bus.
4. Who you (talk)………………….to on the phone now, Minh?
5. Where your new friend ( live)…………………………., Nga?
- She (live)…………………….on Hang Bac street.
6. You (be)…………………..in class 7A ?
- No. I (be)……………………in class 7D.
II. Em hãy nhìn vào tấm thẻ hội viên sau rồi sử dụng những thông tin đó để hoàn thành đoạn hội thoại bên dưới.

MEMBERSHIP CARD

NAME : Nguyen Huu Son
AGE : 14
GRADE : 7
SCHOOL : Ngo Si Lien Secondary School
HOME ADDRESS : 137 Ngo Quyen Street

Foreigner : Good evening . What’s your name?
Son : My name is Son.
Foreigner : What (1)………………………………………………...............................?
Son : It’s Nguyen.
Foreigner : How (2)……………………………………………………………………...?
Son : I’m 14 years old.
Foreigner : Good . And which (3)…………………………………………………………?
Son : I’m in grade 7.
Foreigner : What (4)……………………………………………………………………..?
Son : I study at Ngo Si Lien Secondary School.
Foreigner : And the last question. Where (5)…………………………………………………?
Son : 137 Ngo Quyen street.
III. Em hãy chọn điền “lot, lots, any, many, a, an” vào mỗi chỗ trống.
1.There are ……………….............. trees behind my house.
2. Linh has a…………………...... of friend in Ha Long city but he dosen’t have ………………………….. friend in Ha Noi.
3. Is there………………………eraser on the table ?
No. There is only ………………………… ruler and ………………………….pens.
4. Are there …………………….. flowers in your school’s garden?
5. My new school has ……………………………..of classrooms.
6. How ……………………... store are there in your street ?
There are a ………………………….
IV. Em hãy sử dụng những từ gợi ý để viết thành một đoạn hội thoại ngắn theo mẫu dưới đây.
Ví dụ : 0. your house / school / 3km / go / bicycle.
S1 : How far is it from your house to school ?
S2 : It’s three kilometers.
S1 : How do you go to school ?
S2 : I go by bicycle.
Mirs. Nga’s house / hospital / 10km / travel / motorbike.
Your house / university / 400m / walk.
Lien and Lan’s house / uncle’s farm / 5km / cycle.
Mirs. Chi’s town / Ho Chi Minh City / over 1,000km / there / plane.
Mir. Thanh’s house / factory /16km /car.
V. Em hãy điền một từ thích hợp vao mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
Minh is my new classmate. He now staying (1)……………………his brother in Ha Noi, but he’s (2) ………………. Bac Giang Town and his parents still (3)……………………. There.
Minh’s brother’s house is smaller (4) ……………... his house in Bac Giang, and it is on Xuan Thuy Street. Our (5) …………….. is in the center of Ha Noi, so (6) ………………... is about 8 kilometers from his new house (7) ……………….. school. Every day Minh gose to school (8) ………………bike. Minh is unhappy because he dosen’t (9) ……………….. many friends in Ha Noi. He also (10) ……………... his parents and his friends in Bac Giang.
VI. Em hãy cho dạng đúng của từ in đậm để hoàn thành mỗi câu sau.
Ví dụ : 0. My room is …………. Smaller ………than his room. SMALL
1. Today Lien is ………………… his because she misses her parents. HAPPY
2. Trung’s new house is ……………… than his old one. BIG
3. They are ………………… to there teacher. TALK
4. There are thirty-six ………………… in our school. CLASS
4. He dosen’t have many ……………….. in Ha Noi. RELATE
VII. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B.
A
1. How do you go to school ?
2. How far is it from here to your house ?
3. How old are you ?
4. How are you today ?
5. How is your new house different from your old one ?
6. what is your middle name ?
7. Where do you live ?
8. Who are you talking to ?
9. Why are you unhappy ?
10. Which class are you in ?
 B
a. Pretty good.
b. Because

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download BITPBTRTINGANHLP7.rar