CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ
CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. BÀI TẬP:
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4(t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng:
A. 5cm/s. B. 20( cm/s. C. - 20( cm/s. D. 0 cm/s.
Tóm tắt
...........................................
.............................................................................
............................................................................

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5( (s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng
A. 4 cm/s. B. 8 cm/s. C. 3 cm/s. D. 0,5 cm/s.
Tóm tắt
..........................................
.............................................................................
.............................................................................

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + ) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = ½ s, chất điểm có li độ bằng:
A. 2 cm. B. -  cm. C. – 2 cm. D.  cm.
Tóm tắt
...........................................
.............................................................................
..........................................................................

Câu 4: Một vật dđ điều hòa với li độ x = 10cos(πt + ) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy (2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là
100( cm/s2. B. 100 cm/s2. C. 10( cm/s2. D. 10 cm/s2.
Tóm tắt
........................................
.............................................................................
.............................................................................

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Chu kì của vật này:
A. 1,5s. B. 1s. C. 0,5s. D. s.Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động
A. 10 cm B. 30 cm C. 40 cm D. 20 cm
Tóm tắt
.............................................................................

Câu 7: Một vật nhỏ dđđh trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm B. động năng của chất điểm giảm
C. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm. D. độ lớn li độ của chất điểm tăng
Câu 8: Gia tốc của một chất điểm dđđh biến thiên
A. khác tần số, cùng pha với li độ B. cùng tần số, ngược pha với li độ
C. khác tần số, ngược pha với li độ D. cùng tần số, cùng pha với li độ
Câu 9: Một vật nhỏ dđđh trên trục Ox với tần số góc . Ở li độ x, vật có gia tốc là:
A.  B.  D.  D. 
Câu 10: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là
vmax = Aω B. vmax = Aω2 C. vmax = 2Aω D. vmax = A2ω
Câu 11: Vật dđđh theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng. B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos. D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 12: Nói về một chất điểm dđđh, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.
C. Ở VTCB, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không
D. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
Câu 13: Vật dđđh với x = 9cos((t - )(cm). Khi vật đi từ vị trí P (xp = +4,5cm) đến vị trí Q (xQ = - 4,5cm) thì tốc độ trung bình là:
A. 2,7 cm/s B. 27 cm/s C. 3 cm/s D. 0 cm/s.
Tóm tắt
...........................................
..........................................
.............................................................................
.............................................................................