Bài tập điện li đề thi Hóa học 11

Đăng ngày 12/22/2009 5:15:48 PM | Thể loại: Hóa học 11 | Lần tải: 103 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài tập chương dung dịch
Câu 1. viết pt điên li của các chất sau:
1.H2SO4 2.Sr(OH)2 ; 3.K3PO4 ; 4.BaCl2
Câu 2.trong môt dung dịch có chứa a mol Ca2+;b mol Mg2+; c mol Cl-; d mol NO-3
a:lập biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d
b;nếu a=0,01; b=0,01; c=0,03 thì d bằng bao nhiêu?
Câu 3. một dung dịch chứa hai loại cation là Fe2+(0,1mol)và Al3+(0,2mol)cùng với hai loại anion Cl-(xmol) và SO42-(ymol).tính x,y biết răng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan.
Câu 4.có một dunh dịch chất điện ly yếu.khi nồng độ củ dung dịch thay đổi (nhiệt độ không đổi) thì
a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
Câu 5.có một chất điện ly yêu .khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch(nồng đọ không đổi)thì
a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
Câu 6.theo areniut chất nào sau đây là axit:
a.HCl b.NaCl c.LiOH d.KOH
Câu 7.trong pt điện li:
H2O + H2O<->H3O++OH- Nước có vai trò là chất
a.chỉ có nhận prrôton b.chỉ có cho prrôtôn
c.nhận và cho prrôton d.không nhận và không cho proton
Câu 8.theo thuyết bronstet,chất nào sau đây chỉ là axit?
A,HCl B. HSO4 C.HCO3- D.NH3
Câu 9.theo thuyết brrostet các ion:Na+;NH4+; CO32-,CHCOO-; HSO4-; K+;Cl-;HCO3- là axit,bazơ,lưỡng tính hay trung tính?tại sao?hãy dự dón các dung dịch của tong chất dưới dây sẽ có pH lớ hơn hay nhỏ hơn hay bằng 7:Na2CO3;KCl; CH3COONa; NH4Cl; NHSO4
Câu 10. theo thuyết brrostet ion nào sau đây là lưỡng tính
a. HCO3- b.Cl-; c.S2- d.PO43-
Câu 11. có pus au: H2S + NH3<->NH4+ + HS- theo brrostet thì bazơ : H2S là:
a.NH3 và HS- b. NH3 và NH4+ c. H2S và NH3 d. H2S và HS-
Câu 12.trong dung dịch HNO3 0,01 M,tích số iôn củ nước là:
a.[H+][OH-]=10-14 .[H+][OH-]>10-14
b. .[H+][OH-]<10-14 d.không xác định được
Câu 13.dung dịch KOH 0,001M có pH bằng bao nhiêu?
a .pH=14 b. pH=11 c.pH=3 d.pH=7
Câu 14. hoà tan them NaCl vào dung dịch NaCl thì pH của dung dịch mới thay đổi thế nào?
a,tăng b, giảm c.không thay đổi d.lúc đầu giảm sau tăng dần
Câu 15.nếu môt dd co pH =9 thì dd này là:
a.axit, b.bazơ c.trung tính
Câu 16.giá trị của pH nào

Sponsor Documents