bai tap dien li đề thi Hóa học 10

Đăng ngày 1/12/2010 10:49:24 PM | Thể loại: Hóa học 10 | Lần tải: 60 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DUNG DỊCH SỰ ĐIỆN LY

Câu 1. Trong các chất sau đây: Natri hidroxit, đường saccarozơ, axít clohidric, đồng sunfat, benzen, bari clorua, etanol. Số chất điện li và không điện li tương ứng bằng:
a) 3 và 4 b) 4 và 3 c) 2 và 5 d) 5 và 2
Câu 2. Dãy nào trong các chất dưới đây gồm toàn các chất điện li mạnh:
a) NaOH, H2SO4, KCl, CuCl2, AgCl b) H2SiO3, H3PO4, H2SO4, KOH, LiOH
c) HCl, HI, CuSO4, Ba(OH)2, Ag2NO3 d) H2S, H2SO4, H3PO4, Fe(OH)3, CH3COOH
Câu 3. Độ điện li α của một chất điện li có thể biểu thị toán học bằng công thức:
a) α = n.N b) α = n.N.100% c) α = .100% d) α = .100%
Trong đó: n là số mol chất bị phân li ra ion
Câu 4. Độ điện li α của một axit đơn chức trong dung dịch có nồng độ 0,2 mol/l bằng 0,15 (15%). Khối lượng ion H+ trong 2 lít dung dịch là: (bỏ qua sự điện li của nước)
a) 6g b) 0,6g c) 0,06g d) 60g
Bài 5. Có 300ml dung dịch axit CH3COOH 0,2M (Ka = 1,8.10-5). Nếu muốn độ điện li tăng gấp đôi thì số ml nước cần phải thêm vào là:
A. 790ml B. 820ml C. 850ml D. Kết quả khác
Bài 6. Nồng độ của ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M là 0,0013mol/l. Độ điện li của axit ở nồng độ đó là:
A. 2,3% B. 1,3% C. 1,2% D. 1,32%
Bài 7. Một dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li α là 1,32%. Hằng số phân li của axit là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)?
A. 1,78.10-5 B. 1,75.10-5 C. 1,74.10-5 D. 1,77.10-5
Bài 8. Cho dung dịch HNO2 0,1M, biết rằng hằng số phân li của dung dịch axit này bằng 5.10-4. Nồng độ của ion H+ (ion/l) trong dung dịch là:
A. 7,07.10-3 B. 7,07.10-2 C. 7,5.10-3 D. 8,9.10-3
Bài 9. Biết hằng số điện li KHCN = 7.10-10, độ điện li α của axit HCN trong dung dịch 0,05M là:
A. 0.019% B. 0,0118% C. 0,017% D. 0,026%
Bài 10. Axit CH3COOH có KCH3COOH = 1,8.10-5, độ điện li α của axit axit CH3COOH trong dung dịch 0,1M là:
A. 1,43% B. 1,36% C. 1,35% D. 1,34%
Bài 11. Trong 1 lít dung dịch CH3COOH 0,01M có 6,26.1021 phân tử chưa phân li và ion. Biết số Avogadro là 6,023.1023. Độ điện li α có giá trị là:
A. 3,93% B. 3,39% C. 3,99% D. 4,89%
Bài 12. Theo định nghĩa axít – bazơ của Bron – stet, hãy xét các chất và ion sau:
1. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất có tính axít ?
a) HSO4-, NH4+, HCO3- b) NH4+, HCO3-, CH3COO- c) ZnO, Al2O3, HSO4- d) HSO4-, NH4+, H3O+
2. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất có tính bazơ ?
a) CO32-, CH3COO-, S2- b) NH4+, Na+, ZnO c) Cl-, Al2O3, HCO3-d) H2O, HSO4-, H3O+
3. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất lưỡng tính ?
a) Al2O3, HSO4-, CO32- b) Na+, NH4+, CH3COO- c) HCO3-, ZnO, H2O d) H3O+, S2-, Cl-
4. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất trung tính ?
a) Al2O3, HSO4-, H2O b) SO42

Sponsor Documents