BÀI TẬP ESTE - PHẦN 3

đề thi Hóa học Hóa học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       48      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:38:54 Tác giả Thủy Nguyễn Bích loại .pdf kích thước 0.31 M số trang 2
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> Tiết 5,6: ESTE  Dạng 5: Đốt cháy este Bài tập mẫu: Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este A thu được 2,64 gam CO và 1,08 gam H O. CTPT của A là 2 2 A. C H O . B. C H O . C. C H O . D. C H O . 2 4 2 3 6 2 3 4 2 4 8 2 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X cần 4,48 lít oxi (đktc) thu được CO và H O có số mol 2 2 bằng nhau. Biết X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. CTCT của X là A. CH COOH. B. CH COOC H . C. HCOOCH3. D. C H COOCH . 3 3 2

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
Tiết 5,6: ESTE  

Dạng 5: Đốt cháy este  
Bài tập mẫu:  
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este A thu được 2,64 gam CO và 1,08 gam H O. CTPT của A là  
2
2
A. C H O .  
B. C H O .  
C. C H O .  
D. C H O .  
2
4
2
3
6
2
3
4
2
4
8
2
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X cần 4,48 lít oxi (đktc) thu được CO và H O có số mol  
2
2
bằng nhau. Biết X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. CTCT của X là  
A. CH COOH. B. CH COOC H . C. HCOOCH3.  
D. C H COOCH .  
3
3
2
5
2
5
3
Câu 3: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu  
được 2,16 gam H O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là  
2
A. 25,00%.  
B. 27,92%.  
C. 72,08%.  
D. 75,00%.  
Bài tập vận dụng:  
1
. Đốt cháy este no  
Câu 4 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X cần 0,5 mol O thu được 8,96 lít CO (đktc) và b  
2
2
mol H O. Giá trị của b là  
2
A. 0,30.  
B. 0,35.  
C. 0,20.  
D. 0,40.  
Câu 5 : Hỗn hợp gồm ancol đơn chức và axit đơn chức bị este hóa hoàn toàn thu được một este. Đốt cháy  
hoàn toàn 0,11g este này thì thu được 0,22 gam CO và 0,09g H O . Vậy CTPT của ancol và axit lần lượt  
2
2
là  
A. CH O và C H O .  
B. C H O và C H O .  
C. C H O và CH O .  
D. C H O và C H O .  
2 6 3 6 2  
4
2
4
2
2
6
2
4
2
2
6
2
2
Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO sinh ra bằng số mol O đã phản  
2
2
ứng. Tên gọi của este là  
A. metyl fomiat.  
B. etyl axetat.  
C. n-propyl axetat.  
D. metyl axetat.  
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO và m gam H O. Hấp thụ  
2
2
toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là  
2
A. 3,6.  
B. 5,4.  
C. 6,3.  
D. 4,5.  
Câu 8 : Hỗn hợp ꢀ gồm hai este X và ꢁ tạo bꢂi cꢃng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong  
dꢄy đồng đꢅng (ꢆ  M ). Đốt cháy hoàn toàn m gam ꢀ cần dꢃng 6,16 lít khí O (đktc), thu được 5,6 lít  
X
Y
2
khí CO (đktc) và 4,5 gam H O. Cꢇng thức este X và giá trị của m tương ứng là  
2
2
A. CH COOCH và 6,7. B. HCOOC H và 9,5.  
C. HCOOCH và 6,7.  
D.(HCOO) C H và 6,6.  
3
3
2
5
3
2
2
4
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, ꢁ, đơn chức, no, mạch hꢂ cần 3,976 lít oxi  
đktc) thu được 6,38 gam CO . Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol  
(
2
kế tiếp nhau trong dꢄy đồng đꢅng và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. CTCT của X, ꢁ lần lượt là  
A. C H COOC H và C H COOC H . B. C H COOCH và C H COOC H .  
2
5
2
5
2
5
3
7
2
5
3
2
5
2
5
C. CH COOCH và CH COOC H .  
D. HCOOC H và HCOOC H .  
3
3
3
2
5
3 7 4 9  
2
. Đốt cháy este không no đơn chức, no đa chức, không no đa chức  
Câu 10 : Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol este đơn chức X cần 0,25 mol O thu được V lít CO (đktc) và  
2
2
0
,15 mol H O. Giá trị của V là  
2
A. 1,12.  
B. 2,24.  
C. 3,36.  
D. 4,48.  
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp gồm vinyl fomat, vinyl axetat và metyl acrylat rồi cho  
toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H SO đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH) dư, thấy  
2
4
2
khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 xuất hiện 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là  
A. 2,70 B. 2,34. C. 3,24. D. 3,65.  
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hꢂ X ( được tạo bꢂi axit caboxylic no, đa chức  
và hai ancol đơn chức, phân tử X có khꢇng quá 5 liên kết π) cần 0,3 mol O và thu được 0,5 mol hỗn hợp  
2
CO và H O. Cꢇng thức cấu tạo của X thỏa mꢄn là  
2
2
A. H C-OOC-CH -COO-CH -CH=CH .  
B. H C-CH OOC-COO-CH -CH=CH .  
3 2 2 2  
3
2
2
2
C. H C-OOC-COO-CH -CH=CH .  
D. H C-OOC-COO-CH =CH-CH .  
3
2
2
3 2 3  
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hꢂ (tạo bꢂi cꢃng một  
ancol với hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dꢄy đồng đꢅng thu được 1,1 mol CO và 15,3 gam H O.  
2
2
Cꢇng thức phân tử của hai este lần lượt là  
A. C H O và C H O . B. C H O và C H O .  
C. C H O và C H O .  
D. C H O và C H O .  
4 6 2 5 8 2  
2
4
2
3
6
2
3
4
2
4
6
2
3
6
2
4
8
2
BÝch Thñy _ 2018- 2019  
1
Dạng 6: Đốt cháy hỗn hợp ancol, axit, este ( CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO)  
Câu 1: Hỗn hợp X gồm một axit caboxylic đơn chức ꢁ, một ancol đơn chức ꢀ, một este tạo ra từ ꢁ và ꢀ.  
Khi đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam X thì thu được 0,31 gam CO và 0,28 mol H O. Còn khi cho X phản ứng  
2
2
vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1ꢆ, đun nóng thì thu được 0,04 mol ꢀ. Phần trăm số mol của axit  
trong hỗn hợp X là  
A. 57,14%.  
B. 36,72%.  
C. 42,86%.  
D. 32,15%.  
Câu 2: X là một axit cacboxylic, ꢁ là một este hai chức, mạch hꢂ (ꢁ được tạo ra khi cho X phản ứng với  
ancol đơn chức ꢀ). Cho 0,2 mol hỗn hợp X và ꢁ phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO lấy dư, thu  
3
được 0,11 mol CO . ꢆặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp trên thu được 0,69 mol CO và m  
2
2
gam H O. Giá trị của m là  
2
A. 6,21.  
B. 10,68.  
C. 14,35.  
D. 8,82.  
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm C H COOH, C H COOCH , CH OH thu được  
x
y
x
y
3
3
2
,688 lít CO (đktc) và 1,8 gam H O. ꢆặt khác, cho 5,52 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch  
2 2  
NaOH 2ꢆ thu được 1,92 gam CH OH. Cꢇng thức của este là  
3
A. C H COOCH .  
B. CH COOCH .  
C. C H COOCH .  
D. C H COOCH  
2 3 3  
3
5
3
3
3
2
5
3
Câu 4: Hỗn hợp P gồm ancol A, axitcaboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hꢂ) và este C được tạo ra từ A  
và B. Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dꢃng vừa đủ 0,36 mol O , sinh ra 0,28 mol CO . Cho m gam P  
2
2
trên vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4ꢆ đun nóng, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Q. Cꢇ  
cạn dung dịch Q thu được 7,36 gam chất rắn khan T. Người ta cho thêm bột CaO và 0,96 gam NaOH vào  
7
,36 gam T rồi nung trong bình kín khꢇng có khꢇng khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được a gam khí.  
Giá trị a gần nhất với  
A. 2,9.  
B. 2,1.  
C. 2,5.  
D. 1,7.  
Câu 5: Hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức và 1 este đơn chức (mạch hꢂ, cùng số nguyên tử cacbon). Đốt  
cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ V lít khí oxi (đktc) thì thu được 10,08 lít CO (đktc) và 7,2 gam  
2
H O. Mặt khác m gam X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol hỗn hợp ancol. Giá trị gần  
2
nhất với giá trị của V là  
A. 11,8.  
B. 12,9.  
C. 24,6.  
D. 23,5.  
Câu 6: X, ꢁ, ꢀ là ba axit cacboxylic đơn chức cꢃng dꢄy đồng đꢅng (MX  MY  MZ), T là este tạo bꢂi X,  
Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hꢂ E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T  
(trong đó ꢁ và ꢀ có cꢃng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam  
H2O. Nếu đun nóng 26,6 gam ꢆ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn  
toàn thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, nếu cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH  
1
ꢆ và đun nóng thu được dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần  
nhất với  
A. 38,04.  
B. 24,74.  
C. 16,74.  
D. 25,10.  
Câu 7: Cho X, Y là hai chất thuộc dꢄy đồng đꢅng của axit acrylic và MX  MY; Z là ancol có cùng số  
nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bꢂi X, ꢁ và ꢀ. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E  
gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16  
2
gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br . Khối lượng muối thu được khi cho cꢃng lượng E  
2
trên tác dụng với KOH dư là  
A. 5,04 gam.  
B. 5,44 gam  
C. 5,80 gam  
D. 4,68 gam  
Câu 8: Cho các chất hữu cơ mạch hꢂ: X là axit không no có hai liên kết π trong phân tử, Y là axit no đơn  
chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp ꢆ gồm X và T,  
thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn  
dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3; 0,195  
mol CO2 và 0,135 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau  
đây?  
A. 68,7.  
B. 68,1.  
C. 52,3.  
D. 51,3.  
BÝch Thñy _ 2018- 2019  
2Nguồn:Thủy Nguyễn Bích

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi BÀI TẬP ESTE - PHẦN 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngTIET56.pdf[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
c9b20q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:38:54
Loại file
pdf
Dung lượng
0.31 M
Trang
2
Lần tải
1
Lần xem
48
đề thi BÀI TẬP ESTE - PHẦN 3

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • BÀI TẬP ESTE - PHẦN 3
  Hóa học 12
  BÀI TẬP ESTE - PHẦN 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 1

 • Bài Tập Este 3
  Este - Litpit - Xà Phòng
  Bài Tập Este 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Este - Litpit - Xà Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2013

  Xem: 0

 • Phân Dạng Bài Tập Este Lipit
  Este - Litpit - Xà Phòng
  Phân Dạng Bài Tập Este Lipit

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Este - Litpit - Xà Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2013

  Xem: 0

 • Phân dạng bài tập este
  Bài giảng
  Phân dạng bài tập este

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2014

  Xem: 0

 • PHÂN DẠNG BÀI TẬP ESTE-LIPIT
  Luyện thi đại học
  PHÂN DẠNG BÀI TẬP ESTE-LIPIT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện thi đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2012

  Xem: 0

 • bai tap luyen thi phần este
  Hóa học 11
  bai tap luyen thi phần este

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2010

  Xem: 751

 • phan dang bai tap este- lipt
  Hóa học 12
  phan dang bai tap este- lipt

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2011

  Xem: 12

 • BÀI TẬP ESTE - PHẦN 4
  Hóa học 12
  BÀI TẬP ESTE - PHẦN 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 1

 • dạng bài tập thủy phân este
  Hóa học 12
  dạng bài tập thủy phân este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2012

  Xem: 0

 • phan dang bai tap este-lipit
  Hóa học 12
  phan dang bai tap este-lipit

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2012

  Xem: 4

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU