BÀI TẬP ESTE - PHẦN 4

đề thi Hóa học Hóa học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       48      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:40:24 Tác giả Thủy Nguyễn Bích loại .pdf kích thước 0.38 M số trang 4
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> Tiết 7,8,9: ESTE  TIẾT 7: Dạng 7: Phản ứng este hóa Bài tập mẫu: Câu 1: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác axit H2SO4 đặc, nóng) thu được 1,25 gam este etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hóa là 4 A. 62,5% . B. 50,0%. C. 40,0 %. D. 31,25%. Câu 2: Cho 30 gam axit axetic phản ứng với 25 gam ancol etylic (xúc tác axit H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 33 gam este etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hóa là A. 70,2% B. 77,27 %.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
Tiết 7,8,9: ESTE  

TIẾT 7:  
Dạng 7: Phản ứng este hóa  
Bài tập mẫu:  
Câu 1: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác axit H2SO4 đặc, nóng) thu được  
1,25 gam este etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hóa là  
4
A. 62,5% . B. 50,0%. C. 40,0 %.  
D. 31,25%.  
Câu 2: Cho 30 gam axit axetic phản ứng với 25 gam ancol etylic (xúc tác axit H2SO4 đặc), đun nóng, thu  
được 33 gam este etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hóa là  
A. 70,2%  
B. 77,27 %.  
C. 75,0 %.  
D. 80,0%.  
Câu 3: Cho 2 mol axit axetic phản ứng với 3 mol ancol etylic. Biết hiệu suất phản ứng là 66,67%. Vậy  
hằng số K có giá trị là  
A. 2,0.  
B. 3,0.  
C.1,5.  
D.1,6.  
Bài tập vận dụng:  
Câu 4: Đun 12 g axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản  
ứng dừng lại thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là  
A. 70%.  
B. 75%.  
C. 62,5%  
D. 50%  
Câu 5: Đun nóng axit axetic với isoamylic (CH3)2CHCH2CH2CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu được  
isoamyl axetat (dầu chuối). Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%, lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit  
axetic đung nóng với 200gam ancol isoamylic là  
A. 97 ,5gam.  
B. 192,0gam.  
C. 292,5gam.  
D. 159,0gam.  
Câu 6: Đun nóng 6,0 gam CH COOH với 6,0 gam C H OH (có H SO làm xúc tác, hiệu suất phản ứng  
3
2
5
2
4
este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là  
A. 6,0 gam.  
B. 4,4 gam.  
C. 8,8 gam.  
D. 5,2 gam.  
Câu 7: Cho 6,6 gam axit axetic phản ứng với hỗn hợp gồm 4,04 gam ancol metylic và ancol etylic tỉ lệ 2:3  
về số mol (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng thì thu được a gam hỗn hợp các ete. Hiệu suất phản ứng của 2  
este đều bằng 60%. Giá trị của a là  
A. 4,944 .  
B. 5,103.  
C. 4,440.  
D. 8,880.  
Câu 8: Cho 10,6 gam hỗn hợp HCOOH, CH3COOH có tỉ lệ mol là 1:1. Thực hiện phản ứng este hóa với  
9
,8 gam ancol etylic thu được m gam hỗn hợp các este. Hiệu suất tạo este của 2 axit đều bằng 80%. Giá trị  
của m là  
A. 11,41 .  
B. 13,45.  
C. 14,80.  
D. 12,96.  
Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng  
đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc  
tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 15 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng  
este hoá đạt hiệu suất 60%). Hai axit trong hỗn hợp X là  
A. C3H7COOH và C4H9COOH.  
B. C2H5COOH và C3H7COOH.  
C. HCOOH và CH3COOH.  
D. CH3COOH và C2H5COOH.  
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một  
ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O.  
BÝch Thñy _¤n Thi THPT QG 2018- 2019  
1
Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m  
là  
A. 4,08.  
B. 6,12.  
C. 8,16.  
D. 2,04.  
TIẾT 8+ 9 :  
Dạng 8: Este của phenol  
Bài tập mẫu:  
Câu 1: Cho 3,4 gam phenyl axetat tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra  
hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là  
A. 5,05.  
B. 6,95.  
C. 7,40.  
D. 4,05.  
Câu 2: Đốt cháy 1,7 gam este X đơn chức cần 2,52 lít O2 đktc thu được số mol CO2 gấp 2 lần số mol H2O.  
Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy có 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng. Biết X không có  
khả năng tráng gương. X là  
A. C6H5COOCH3.  
B. CH3COOC6H5.  
C. HCOOC6H4CH3.  
D. HCOOCH2C6H5.  
Bài tập vận dụng:  
Câu 3: Cho 3,4 gam phenyl axetat tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra  
hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là  
A. 5,05.  
B. 6,95.  
C. 7,40.  
D. 4,05.  
Câu 4: Cho 4,48 gam hỗn hợp Y gồm etyl axetat và phenyl axetat ( có tỉ lệ mol là 1:1) tác dụng hết với 800  
ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá  
trị của m là  
A. 5,6.  
B. 4,88.  
C. 3,28.  
D. 6,40.  
Câu 5: Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm metyl fomat và phenyl axetat (tỉ lệ mol tương ứng 1:2) tác dụng hoàn  
toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất  
rắn khan. Giá trị của m là  
A. 28,6.  
B. 25,2.  
C. 23,2.  
D. 11,6.  
Câu 6: Cho 8,88 gam chất chứa nhân thơm X có công thức C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH  
0
,9M đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được b gam chất rắn khan.  
Giá trị của b là  
A. 14,64.  
B. 16,08.  
C. 15,76.  
D. 17,2.  
Câu 7: Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y. Cho 0,05 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu  
được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ B. Đốt cháy hết toàn bộ B thu được 2,688 lít CO2; 3,18 gam Na2CO3. Khi  
làm bay hơi B thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là  
A. 4,56.  
B. 3,4.  
C. 5,84.  
D. 5,62.  
Câu 8: Đốt cháy 13,6 gam một este đơn chức A thu được 35,2 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Mặt khác cho  
1
3,6 gam A tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 21,8 gam  
chất rắn. Số đồng phân của A thỏa mãn điều kiện trên là  
A. 1. B. 3. C. 4.  
D. 5.  
Câu 9: Xà phòng hóa hoàn toàn m1 gam este đơn chức X cần vừa đủ 100 ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn  
dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam chất rắn khan Y gồm 2 muối của kali. Khi đốt cháy hoàn toàn Y  
thu được K2CO3, H2O và 30,8 gam H2O. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là  
A. 12,2 và 18,4.  
B. 13,6 và 11,6.  
C. 13,6 và 23,0.  
D. 12,2 và 12,8.  
BÝch Thñy _¤n Thi THPT QG 2018- 2019  
2
Câu 10: Cho 34 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở đều thuộc hợp chất thơm (tỉ khối hơi  
của X so với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung  
dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan. Thành phần  
phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y là  
A. 46,58% và 53,42%  
B. 56,67% và 43,33%. C. 55,43% và 55,57%. D. 35,6% và 64,4% .  
Câu 11: Hợp chất X có thành phần C, H, O, có chứa vòng benzen. Cho 6,9 gam X vào 360 ml dung dịch  
NaOH 0,5M (dư 20% so với lượng cần phản ứng ) đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô  
cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam X cần vừa đủ 7,84  
lít khí O2 (đktc), thu được 15,4 gam CO2. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.  
Giá trị của m là  
A. 12,3.  
B. 11,1.  
C. 11,4.  
D. 13,2.  
Câu 12: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn  
toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít O2 (đktc) thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam  
E với dung dịch NaOH dư thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng thu được dung dịch T chứa 6,62 gam  
hỗn hợp 3 muối. Khối lượng muối axit cacboxylic có trong T là  
A. 3,84 gam.  
B. 2,72 gam.  
C. 3,14 gam.  
D. 3,90 gam.  
Câu 13: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Biết 1  
mol X tác dụng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm 2 muối (trong đó có một muối có khối  
lượng phân tử hức, mạch hở và H2O. Cho dung dịch Y phản ứng hết với  
dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau  
đây?  
A. 226,8.  
B. 430,6.  
C. 653,4.  
D. 861,2.  
Câu 14: Cho 2,76 gam một hợp chất hữu cơ X ( có chứa 1 nhóm este trong phân tử) tác dụng với dung dịch  
NaOH vừa đủ, thu được 4,44 gam hỗn hợp 2 muối của natri. Đốt cháy muối này trong oxi dư, sau khi phản  
ứng hoàn toàn thu được 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lit khí CO2 (đktc) và 0,9 gam nước. Công thức đơn giản  
cũng là công thức phân tử của X. Số đồng phân của X thỏa mãn là  
A. 1.  
B. 2.  
C. 3.  
D. 4.  
Câu 15: Đốt cháy 0,2 mol hỗn hợp X chứa 2 este đều đơn chức, cần dùng 0,83 mol O2, sản phẩm gồm CO2  
và H2O có tổng khối lượng là 42,84 gam. Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu  
được ancol etylic có khối lượng 8,28 gam và hỗn hợp muối Y gồm 2 muối, trong đó có a gam muối A và b  
gam muối B ( MAB). tỉ lệ a:b gần nhất với giá trị nào sau đây?  
A. 4.8.  
B. 5,4.  
C. 5,2.  
D. 5,0.  
BÀI TẬP VỀ NHÀ TỰ LUYỆN  
Câu 16: Hỗn hợp X gồm hai este có chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C10H12O2. Đun nóng 16,4  
gam X cần dùng tối đa 200 ml dung dịch NaOH 0,9 M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được a gam  
chất hữu cơ Y và hỗn hợp Z gồm 2 muối; trong đó có x gam muối A và y gam muối B (MA  MB). Đốt  
cháy hoàn toàn a gam Y cần dùng 0,17 mol O2. Tỉ lệ x: y có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?  
A. 0,6.  
B. 1,0.  
C. 1,2.  
D. 0,9.  
Câu 17: Hỗn hợp E gồm 4 este đều có công thức phân tử C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 32,64 gam E  
tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 37,56 gam  
hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất  
rắn trong bình tăng 7,66 gam so với ban đầu. Giá trị của V là  
A. 190.  
B. 380.  
C. 120.  
D. 240.  
BÝch Thñy _¤n Thi THPT QG 2018- 2019  
3
Câu 18: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, thành phần có C, H, O; trong phân tử đều có chứa vòng benzen.  
Hóa hơi hoàn toàn 20,56 gam X thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 4,48 lít N2 (đo cũng điều  
kiện nhiệt độ và áp suất). Đun nóng 20,56 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 24,8 gam hỗn hợp  
Y gồm hai muối. Tổng số các nguyên tử trong este (có khối lượng phân tử lớn hơn) là  
A. 15.  
B. 17.  
C. 19.  
D. 20.  
Câu 19: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn  
toàn 13,6 gam E bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 17,92 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Đun nóng 13,6  
gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 6,40 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 17,64  
gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong T là  
A. 5,20 gam.  
B. 8,64 gam.  
C. 5,76 gam.  
D. 7,80 gam.  
Câu 20. Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M,  
thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn  
Y, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của m là  
A. 21,9.  
B. 30,4.  
C. 20,1.  
D. 22,8.  
(Mã đề 204 – THPT Quốc Gia 2018 – Bộ Giáo dục và Đào Tạo)  
BÝch Thñy _¤n Thi THPT QG 2018- 2019  
4Nguồn:Thủy Nguyễn Bích

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi BÀI TẬP ESTE - PHẦN 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngTIET789.pdf[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
f9b20q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:40:24
Loại file
pdf
Dung lượng
0.38 M
Trang
4
Lần tải
1
Lần xem
48
đề thi BÀI TẬP ESTE - PHẦN 4

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • BÀI TẬP ESTE - PHẦN 4
  Hóa học 12
  BÀI TẬP ESTE - PHẦN 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 1

 • Bài Tập Este 4
  Este - Litpit - Xà Phòng
  Bài Tập Este 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Este - Litpit - Xà Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2013

  Xem: 0

 • Phân Dạng Bài Tập Este Lipit
  Este - Litpit - Xà Phòng
  Phân Dạng Bài Tập Este Lipit

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Este - Litpit - Xà Phòng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2013

  Xem: 0

 • Phân dạng bài tập este
  Bài giảng
  Phân dạng bài tập este

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2014

  Xem: 0

 • PHÂN DẠNG BÀI TẬP ESTE-LIPIT
  Luyện thi đại học
  PHÂN DẠNG BÀI TẬP ESTE-LIPIT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Luyện thi đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2012

  Xem: 0

 • bai tap luyen thi phần este
  Hóa học 11
  bai tap luyen thi phần este

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2010

  Xem: 751

 • BÀI TẬP ESTE - PHẦN 3
  Hóa học 12
  BÀI TẬP ESTE - PHẦN 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 1

 • phan dang bai tap este- lipt
  Hóa học 12
  phan dang bai tap este- lipt

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2011

  Xem: 12

 • dạng bài tập thủy phân este
  Hóa học 12
  dạng bài tập thủy phân este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2012

  Xem: 0

 • phan dang bai tap este-lipit
  Hóa học 12
  phan dang bai tap este-lipit

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2012

  Xem: 4