Bai tập hàm số 10 đề thi Toán 10

  Đánh giá    Viết đánh giá
 46       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
gjnzuq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/15/2009 11:51:57 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
46

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Tiết 12 BÀI TẬP
I. Kiểm tra bài cũ
1) Tìm tập xác định của các hàm số: a) y = b) y =
2) Xét tính lẻ của hàm số: y =
II. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội Dung

GV giao nhiệm vụ cho 3 HS
*GV kiểm tra vở bài tập của các HS còn lại
*GV nhận xét và cho điểm
+GV giao nhiệm vụ cho HS
+GV giao nhiệm vụ cho HS
*GV nhận xét và cho điểm
GV giao nhiệm vụ cho HS
*GV có thể hướng dẫn tính:
f(2) = 16
f(-2) = 0
Suy ra : f(2) f(-2)
Vậy hàm số  là hàm không , không lẻ
+GV giao nhiệm vụ cho HS
*GV nhận xét và cho điểm
GV giao nhiệm vụ cho HS
*GV có thể hướng dẫn tính:
f(2) = 16
f(-2) = 0
Suy ra : f(2) f(-2)
Vậy hàm số  là hàm không chẳn, không lẻ
*GV có thể hướng dẫn HS tính:
f(1) = 3
f(-1) = 1
Suy ra : f(1)  f(-1)
Vậy hàm số y = x2 + x +1
là hàm không chẳn, không lẻ
*HS 1: a)
Điều kiện xác định:
2x + 1  0 
Vậy tập xác định là 
*HS 2: b)
Điều kiện xác định :  
Vậy tập xác định là 
*HS3: c)
Điều kiện xác định :
 

Vậy tập xác định là
*HS:
f(3) = 3 + 1 = 4, f(-1) = (-1)2 -2 = -1
f(2) = (2)2 -2 = 2
*HS 1: Với M(-1,6), ta có:
6 = 3(-1)2 -2(-1) +1
 6 = 3 +2 +1 6 = 6 ()
Vậy M(-1,6) thuộc đồ thị hàm số
y = 3x2 -2x +1
*HS 2: Với N(1,1)
1 = 3(1)2 -2(1) + 1 1 = 2 (vô lý)
Vậy N(1,1) không thuộc đồ thị hàm số y = 3x2 -2x +1
*HS 3: Với P(0,1)
1 = 3(0)2 -2(0) + 1  1 = 1 ()
Vậy P(0,1) thuộc đồ thị hàm số
y = 3x2 -2x +1
HS1: a) 
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x)=  = f(x)
Vậy hàm số  là hàm chẳn
*HS2: b) 
TXĐ: D = R thoả tính chất

f(-x)= (-x +2)2 = [-(x-2)]2 = (x-2)2  f(x)
Vậy hàm số  là hàm không , không lẻ
*HS3: c) y = x3 + x
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x) = (-x)3 + (-x) = -x3 – x
= - (x3 + x) = -f(x)
Vậy hàm số y = x3 + x là hàm lẻ
*HS4 : d) y = x2 + x +1
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x) = (-x)2 + (-x) +1 = x2 –x + 1
 f(x)
Vậy hàm số y = x2 + x +1
là hàm không , không lẻ
Bài 1: Tìm tập xác định của các hàm số:
a)
)
c)
Bài 2 :Cho hàm số:

Tính giá trị của hàm số đó tại x = 3, x = -1, x =2
Bài 3 :Cho hàm số:
y = 3x2 -2x +1
Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số đ không ?
a) M(-

 


Tieát 12       BAØI TAÄP 

I. Kieåm tra baøi cuõ

 1) Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá:   a) y =  b) y =

 2) Xeùt tính chn leû cuûa haøm soá:     y =

II. Baøi môùi :

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi Dung

GV giao nhieäm vuï cho 3 HS

 

 

*GV kieåm tra vôû baøi taäp cuûa caùc HS coøn laïi

 

 

 

 

*GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm

 

 

 

 

 

+GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

 

+GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

*GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm

 

 

 

GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

 

*GV coù theå höôùng daãn tính:

    f(2) = 16

    f(-2) = 0

Suy ra : f(2) f(-2)

Vaäy haøm soá laø haøm khoâng chn, khoâng leû

 

 

+GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

*HS 1:  a)

Ñieàu kieän xaùc ñònh:

2x + 1

Vaäy taäp xaùc ñònh laø

*HS 2:     b)

Ñieàu kieän xaùc ñònh :                       

Vaäy taäp xaùc ñònh laø

*HS3:  c)

Ñieàu kieän xaùc ñònh :

Vaäy taäp xaùc ñònh laø

*HS:

f(3)  = 3 + 1 = 4, f(-1) = (-1)2 -2 = -1

f(2)  = (2)2 -2 = 2

*HS 1: Vôùi M(-1,6), ta coù:

      6 = 3(-1)2 -2(-1) +1

6 = 3 +2 +1 6 = 6 (thỏa)

Vaäy M(-1,6) thuoäc ñoà thò haøm soá     

       y = 3x2 -2x +1

*HS 2: Vôùi N(1,1)

       1 = 3(1)2 -2(1) + 1 1 = 2 (voâ lyù)

Vaäy N(1,1) khoâng  thuoäc ñoà thò haøm soá y = 3x2 -2x +1

*HS 3: Vôùi P(0,1)

        1 = 3(0)2 -2(0) + 1  1 = 1 (thỏa)

Vaäy P(0,1) thuoäc ñoà thò haøm soá  

         y = 3x2 -2x +1

Baøi 1: Tìm taäp xaùc ñònh cuûa caùc haøm soá:

a)

b)

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 2 :Cho haøm soá:

Tính giaù trò cuûa haøm soá ñoù taïi x = 3, x = -1, x =2

 

Baøi 3 :Cho haøm soá:

      y = 3x2 -2x +1

Caùc ñieåm sau coù thuoäc ñoà thò haøm soá đ khoâng ?

       a) M(-1,6)

       b) N(1,1)

       c)  P(0,1)

 

 

 

 


*GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm

 

 

GV giao nhieäm vuï cho HS

 

 

 

*GV coù theå höôùng daãn tính:

    f(2) = 16

    f(-2) = 0

Suy ra : f(2) f(-2)

Vaäy haøm soá laø haøm khoâng chaún, khoâng leû

 

*GV coù theå höôùng daãn HS tính:

f(1) = 3

      f(-1) = 1

Suy ra : f(1) f(-1)

Vaäy haøm soá y = x2 + x +1

laø haøm khoâng chaún, khoâng leû

HS1:    a)

TXÑ: D = R

     thoaû tính chaát  

f(-x)= = f(x)

Vaäy haøm soá laø haøm chaún

*HS2:     b)

TXÑ: D = R thoaû tính chaát  

f(-x)= (-x +2)2 = [-(x-2)]2 = (x-2)2 f(x)

Vaäy haøm soá laø haøm khoâng chn, khoâng leû

*HS3:  c) y = x3 + x

TXÑ: D = R

     thoaû tính chaát  

f(-x) = (-x)3 + (-x) = -x3 – x

          = - (x3 + x) = -f(x)

Vaäy haøm soá y = x3 + x laø haøm leû

*HS4 :  d) y = x2 + x +1

TXÑ: D = R

     thoaû tính chaát  

f(-x) = (-x)2 + (-x) +1 = x2 –x + 1

        f(x)

Vaäy haøm soá y = x2 + x +1

laø haøm khoâng chn, khoâng leû

Baøi 4 :Xeùt tính chn, leû cuûa caùc haøm soá:

a)

b)

c) y = x3 + x

d) y = x2 + x +1

VI/ CUÛNG COÁ TOAØN BAØI :

      Caâu 1 : Theá naøo laø haøm soá chn ? Theá naøo laø haøm soá leû ?

      Caâu 2 : Theá naøo laø haøm soá ñoàng bieán treân khoaûng (a;b) ?

      Caâu 3 : Haøm soá  coù taäp xaùc ñònh laø :

                    a) D=[0;+]\{-1}                         b) D=(\0;+]\{-1} 

                           c) D=[0;+]\{1/2}                        d) D=R 

VII/ DAËN DOØ :

 HS veà nhaø xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi vaø chuaån bò baøi haøm soá y = ax+b

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-ham-so-10.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)