Bai tập hàm số 10 đề thi Toán học 10

Đăng ngày 10/15/2009 11:51:57 AM | Thể loại: Toán học 10 | Lần tải: 46 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tiết 12 BÀI TẬP
I. Kiểm tra bài cũ
1) Tìm tập xác định của các hàm số: a) y = b) y =
2) Xét tính lẻ của hàm số: y =
II. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội Dung

GV giao nhiệm vụ cho 3 HS


*GV kiểm tra vở bài tập của các HS còn lại
*GV nhận xét và cho điểm

+GV giao nhiệm vụ cho HS+GV giao nhiệm vụ cho HS


*GV nhận xét và cho điểmGV giao nhiệm vụ cho HS*GV có thể hướng dẫn tính:
f(2) = 16
f(-2) = 0
Suy ra : f(2) f(-2)
Vậy hàm số  là hàm không , không lẻ


+GV giao nhiệm vụ cho HS


*GV nhận xét và cho điểm


GV giao nhiệm vụ cho HS*GV có thể hướng dẫn tính:
f(2) = 16
f(-2) = 0
Suy ra : f(2) f(-2)
Vậy hàm số  là hàm không chẳn, không lẻ

*GV có thể hướng dẫn HS tính:
f(1) = 3
f(-1) = 1
Suy ra : f(1)  f(-1)
Vậy hàm số y = x2 + x +1
là hàm không chẳn, không lẻ
*HS 1: a)
Điều kiện xác định:
2x + 1  0 
Vậy tập xác định là 
*HS 2: b)
Điều kiện xác định :  
Vậy tập xác định là 
*HS3: c)
Điều kiện xác định :
 

Vậy tập xác định là
*HS:
f(3) = 3 + 1 = 4, f(-1) = (-1)2 -2 = -1
f(2) = (2)2 -2 = 2
*HS 1: Với M(-1,6), ta có:
6 = 3(-1)2 -2(-1) +1
 6 = 3 +2 +1 6 = 6 ()
Vậy M(-1,6) thuộc đồ thị hàm số
y = 3x2 -2x +1
*HS 2: Với N(1,1)
1 = 3(1)2 -2(1) + 1 1 = 2 (vô lý)
Vậy N(1,1) không thuộc đồ thị hàm số y = 3x2 -2x +1
*HS 3: Với P(0,1)
1 = 3(0)2 -2(0) + 1  1 = 1 ()
Vậy P(0,1) thuộc đồ thị hàm số
y = 3x2 -2x +1
HS1: a) 
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x)=  = f(x)
Vậy hàm số  là hàm chẳn
*HS2: b) 
TXĐ: D = R thoả tính chất

f(-x)= (-x +2)2 = [-(x-2)]2 = (x-2)2  f(x)
Vậy hàm số  là hàm không , không lẻ
*HS3: c) y = x3 + x
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x) = (-x)3 + (-x) = -x3 – x
= - (x3 + x) = -f(x)
Vậy hàm số y = x3 + x là hàm lẻ
*HS4 : d) y = x2 + x +1
TXĐ: D = R
thoả tính chất 
f(-x) = (-x)2 + (-x) +1 = x2 –x + 1
 f(x)
Vậy hàm số y = x2 + x +1
là hàm không , không lẻ
Bài 1: Tìm tập xác định của các hàm số:
a)
b)
c)

Bài 2 :Cho hàm số:

Tính giá trị của hàm số đó tại x = 3, x = -1, x =2

Bài 3 :Cho hàm số:
y = 3x2 -2x +1
Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số đ không ?
a) M(-

Sponsor Documents