bai tap li 12 đề thi Vật lý 12

Đăng ngày 6/26/2015 2:47:08 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 44 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


ÔN TẬP PHẦN DAO ĐỘNG CƠ

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Vật có vận tốc bằng nữa tốc độ cực đại tại li độ :
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại amax và tốc độ cực đại vmax . Tần số dao động là
A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Chọn phát biểu sai
Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cosin theo t và:
A. Có cùng tần số góc B. Có cùng tần số C. Có cùng chu kỳ D. Có cùng pha dao động
Câu 4: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: (cm;s). Chiều dài quỹ đạo và tần số dao động là
A.4cm và 2s. B.8cm và 1Hz. C.4cm và 2Hz. D.8cm và 2Hz.
Câu 5: Tìm phát biểu sai. Trong dao động điều hòa
A. Động năng là dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc.
B. Gia tốc và lực kéo về đổi chiều ở vị trí biên .
C. Thế năng là dạng năng lượng phụ thuộc vào li độ.
D. Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng.
Câu 6: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai.
A. Chu kỳ riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động.
B. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần.
C. Động năng là đại lượng không bảo toàn.
D. Biên độ dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số riêng.
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng. Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 500g dđđh với chu kì T = 0,5s. lấy (2 = 10. Độ cứng của lò xo là:
A. 8,0N/m B. 25N/m C. 80N/m D. 64N/m
Câu 8: Một vật thực hiện hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số theo các phương trình:
x1= 8.cos(t +cm ; x2 = 8cos(t +)cm. Phương trình của dao động tổng hợp là:
A. x = cos(t + )cm B. x = (t + )cm
C. x = 8cos(t + )cm D. x = 8cos(t + )cm
Câu 9: Một vật dao động điều hịa theo phương trình . Tỉ số động năng và thế năng của vật tại điểm có li độ x là :
A 3. B 2/3. C . D.1.
Câu 10: Gọi A , ( , v và a là biên độ , tần số góc , vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa . Biểu thức nào sau đây là đúng ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 11: Vật dao động điều hòa có biên độ A và tần số f = 4Hz. Chọn gốc thời gian vào lúc vật đi qua vị trí có li độ  và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là :
A. x = A.cos(2(t +((3) cm B. x = A.cos(8(t + ((3)cm
C. x = A.cos(8(t ( (/3) cm D. x = A.cos(4(t ( ((3)cm
Câu 12: Một con lắc đơn có khối lượng 200g và tần số dao động điều hòa là 2HZ. Khi khối lượng của vật là 100g thì tần số dao động điều hòa là
A. 1Hz. B. 4Hz. C. 2 Hz. D. 3 Hz.
Câu 13: Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương Ox với phương trình x = 5cos5t cm. Gia tốc của vật có giá trị lớn nhất là
A. 40 cm/s2. B. 125 cm/s2. C. 100 cm/s2. D. 80 cm/s2.
Câu 14: Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian. B. Pha của dao động giảm dần theo thời gian.
C. Lực cản càng lớn thì biên độ giảm càng nhanh. D. Cơ năng dao động giảm dần theo thời gian.
Câu

Sponsor Documents