Bài tập TN Lí 12 đề thi Vật lý 12

Đăng ngày 4/16/2013 4:26:04 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 98 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.54 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

BT TRẮC NGHIỆM HKI LÝ 12 CB
BÀI 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực tác dụng đổi chiều. B. lực tác dụng bằng không.
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
Một vật dao động điều hòa theo phương trình: . Vận tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:
A. B. .
C. D. .
Một vật dao động điều hòa theo phương trình: Gia tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:
A. B. 
C. D. 
Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là:
A. . B. C. D. 
Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là:
A. B. C. D. 
Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật.
Li độ dao động điều hòa của vật biến thiên theo định luật hàm sin hoặc cosin theo thời gian.
Tần số của dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động.
Ở vị trí biên, vận tốc của vật là cực đại.
Ở vị trí cân bằng, gia tốc của vật là cực đại.
Trong dao động điều hòa:
Vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.
Vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ.
Vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha so với li độ.
Vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha so với li độ.
Trong dao động điều hòa thì
quỹ đạo là một đoạn thẳng.
lực phục hồi là lực đàn hồi.
vận tốc biến thiên điều hòa.
gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.
Vận tốc trong dao động điều hòa
luôn luôn không đổi.
đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng.
luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.
biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ .
Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị bằng không khi:
A. vật ở vị trí có li độ cực đại.
B. vận tốc của vật cực tiểu.
C. vật ở vị trí có li độ bằng không.
D. vật ở vị trí có pha ban dao động cực đại.
Trong dao động điều hòa:
gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.
gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ.
gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha so với li độ.
gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha so với li độ.
Trong dao động điều hòa:
gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với vận tốc.
gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với vận tốc.
gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha so với vận tốc.
gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha so với vận tốc.
Gia tốc trong dao động điều hòa:
luôn luôn không đổi.
đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng.
luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.
biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ .
Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng ?
Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có
A. cùng biên độ. B. cùng pha. C. cùng tần số góc. D. cùng pha ban đầu.
Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc và gia tốc là đúng ?
Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng chiều.
Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều.
Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn ngược chiều.
Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn cùng chiều.
Đồ thị biểu diễn sự biến đổi của gia tốc theo li độ trong dao đông điều hòa là
A. đoạn thẳng. B. đường parabol.
C. đường elip. D. đường hình sin.
Đồ thị biểu diễn sự biến đổi của vận tốc theo li độ trong dao đông điều hòa là
A. đoạn thẳng. B. đường parabol.
C. đường elip. D. đường hình sin

Sponsor Documents