Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:01:59 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Toi Toi Van La | Lần tải: 10 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


Thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

4 + 44

83 - 23

14 + 15

56 - 6

10 - 7

 

77 - 25

63 + 34

99 - 9

8 + 81

76   - 70

Bài 2: Tính :

27 + 12 – 4 = ……………  ;  38 – 32 + 32 = ………………...

      25cm + 14cm = ……….  ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3: Lan một số nhãn vở, Lan cho Bình 5 cái, cho An 3 cái. Hỏi Lan đã cho hai bạn bao nhiêu nhãn vở?

Bài 4: Nhà An nuôi 14 con 25 con vịt. Hỏi nhà An nuôi tất cả bao nhiêu con vịt?

Bài 5: Điền ́?

30 + ........ = 40

95 - ........ = 5

........ + 12 = 15

80 - ........ = 30

Bài 6*  Từ ba chữ số 3; 5; 7

  1. Viết được tất cả các số hai chữ số?

Viết tất cả các ́ có hai chữ ́ khác nhau?
Bài 7*  Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 3 rồi trừ đi 2 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 10.

 


BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đặt tính rồi tính

35 + 53

97 - 25

8 + 61

77 - 33

86 - 6

Bài 2: Tính: 1

a)    11 + 36 =

           69 – 37 =

b)    42 + 5 -4 =

97 – 52 =

33 + 33 =

64 – 20 -3 =

65 – 5 =

52 – 20 =

32 + 15 – 17 =

Bài 3: a) Tổ Một hái được 23 bông hoa, tổ Hai hái được 16 bông hoa. Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

45 + ........ = 49

85  - ........ = 5

........ + 10 = 15

70  - ........ = 30

 

Bài 5*  Từ ba chữ số 0; 3; 6

  1. Viết được tất cả các số hai chữ số?
  2. Viết tất cả các ́ có hai chữ ́ khác nhau?


Bài 6*  Tìm một số ,biết rằng số đó trừ đi 2 rồi trừ đi 3 cuối cùng cộng với 6 thì được kết quả bằng 9.

 

TIẾNG VIỆT

Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ

Bài tập2; 3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx