Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:03:15 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Toi Toi Van La | Lần tải: 7 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017

TOÁN

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

43 = 40 + 3

37 = 30 + .....

29 = ... + .......

50 = 50 + ......

62 = 60 + ........

73 = .... + .......

71 = ..... ..+ 1

55 = ....... + 5

98 = ..... + ....

Bài 2 : Đặt tính rồi tính  .

67 + 22

26 + 41

73 + 24

58 + 31

66 = 44

73 - 21

15 -3

99 - 27

Bài 3 :

>

<

=

 

34 ...... 38

72 ....... 70

27 ..... 72

68 ..... 68

80 + 6 ...... 85

40 + 4 ...... 44

 

Bài 4 : Trong lớp có 25 bộ bàn ghế, người ta chuyển đi 4 bộ bàn ghế. Hỏi trong lớp còn lại bao nhiêu bộ bàn ghế?

Bài 5: Trên bến cảng có 25 chiếc tàu, có 4 chiếc tàu nữa đang vào bến. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc tàu?

Bài 6*: Cho 3 số:  50; 96; 35  hãy viết các phép tính đúng.

Bài 7*: An nghĩ ra một số khi lấy số đó cộng với 13 thì cũng bằng kết quả khi lấy 30 cộng với 13. 
Bài 8*: Trong ®ît thi ®ua võa qua b¹n Trang giµnh ®­ưîc sè ®iÓm 10 ®óng b»ng sè lớn nhÊt cã ̣t ch÷ sè céng víi 5. Hái b¹n Trang giµnh ®­ưîc bao nhiªu ®iÓm 10?

CHÍNH TẢ

Tập chép bài Gọi bạn  sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1- trang 28

(Chép hai khổ thơ đầu )

Làm bài tập (3) trang 29

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Bai tap, Toán học 2. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Bai tap .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , đề thi Bai tap trong chủ đề Toán học 2 được giới thiệu bởi thành viên Toi Toi Van La tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Toán học 2 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017 TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) 43 = 40 + 3 37 = 30 + , bên cạnh đó 29 = , ngoài ra + , cho biết thêm 50 = 50 + , tiếp theo là 62 = 60 + , kế tiếp là 73 = , bên cạnh đó + , kế tiếp là 71 = , tiếp theo là , nói thêm + 1 55 = , kế tiếp là + 5 98 = , cho biết thêm + , cho biết thêm  Bài 2 : Đặt tính https://nslide.com/de-thi/bai-tap.6htu0q.html