Bai tap

Đăng ngày 7/7/2017 11:06:21 AM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Toi Toi Van La | Lần tải: 7 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1 : Tính  .

86 – 36 = ….

86 – 56 = ….

86 – 56 = ….

50 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 38 = …..

Bài 2 : Số?

……+ 26 = 46  

…. – 71 = 12

76 - … = 0

98 - ….. = 38

…..+ 37 = 67

54 - …. = 54

 

6 + …. = 17

…..+ 37 = 67

78 - …. = 70

Bài 3: Lớp học có 20 hoc sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 4: 5.Trong vườn nhà em có 26 cây cam, Bố em bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?

Bài 5*: Cho 3 số: 7, 11, 18 hãy viết các phép tính đúng

Bài 6*: Viết  phép trừ số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số khác nhau rồi tìm kết quả:

 

 

 

Bài tập Tiếng Việt

-         ch  hay  tr

ường học  ;       kểuyện  ;     …ật tự    ;    …anh vẽ ;     …ủ nhật ;

 

 

 

 

 


Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1 :  Tính

40 + 30 + 8 =

 

50 + 40 + 7 =

70 – 30 + 2 =

 

90 – 50 + 4 =

97 - 7 – 40 =

97- 40 - 7   =

 

Bài 2 :  Lan cho Hång 5 quyÓn s¸ch , Lan cßn l¹i 12 quyÓn s¸ch. Hái Lan bao nhiªu quyÓn s¸ch

Bài 3 : Nhà An nuôi được 38 con con thỏ, trong đó 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con ?

Bài 4 :   Nga và Lan  hái được  49 bông hoa , riêng Lan hái được 2chục bông hoa . Hỏi Nga hái được bao nhiêu bông hoa ?

Bài 5*: Cho 3số 15, 39, 24 hãy viết các phép tính đúng.

Bài 6*: Viết  phép trừ số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau rồi tìm kết quả:

TIẾNG VIỆT

Chính tả

  1. Tập chép: Bím tóc đuôi sam (Từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc ... đến em sẽ không

khóc nữa) – Trang 33

  1. Bài tập ́ 2; 3 (trang 33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx