Bai tap

đề thi Toán học 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 22       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hitu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/7/2017 11:08:24 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
22
File đã kiểm duyệt an toàn

Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017 TOÁN Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính 44 + 4 8 + 81 77 - 25 27 + 12 56 - 6  Bài 2: Tính : 17 + 14 – 14 = 32 + 5 – 13 = 15 – 12 + 12 =  38 cm – 10c,xem chi tiết và tải về Đề thi Bai tap, Đề Thi Toán Học 2 , Đề thi Bai tap, docx, 1 trang, 0.03 M, Toán học 2 chia sẽ bởi Toi Toi Van La đã có 22 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017
TOÁN
Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
44 + 4
8 + 81
77 - 25
27 + 12
56 - 6

Bài 2: Tính :
17 + 14 – 14 =
32 + 5 – 13 =
15 – 12 + 12 =
 38 cm – 10cm =
30cm + 4cm =
27 cm + 12 cm – 19 cm =

Bài 3: Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?
Bài 4: Một cửa hàng có 95 quyển vở , cửa hàng đã bán 40 quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ?
Bài 5*: Tìm một số biết số đó trừ đi 11 rồi trừ tiếp 9 sau đó cộng với 12 thì được 18.
Bài 6*: Cho các chữ số :1 , 3, 7 ,6 có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lập được từ 4 chữ số đã đã cho.
Bài 7*:
Số nào? 24 + …… = ….. + 15 = 30 + ….. = 21 + …… = 35 + 20
Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23
Bài 2.Tính :
40 + 20 – 40 = …………… ; 38 – 8 + 7 = …………….
55 – 10 + 4 = …………… ; 25 + 12 + 2 = …………….
25cm + 14cm = ………. ; 56cm – 6cm + 7cm = ……….
48 cm + 21cm = ………. ; 74cm – 4cm + 3cm = ……….
Bài 3: Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?
Bài 4: Một quyển sách có 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?
Bài 5*: Tìm một số biết số đó trừ đi 15 rồi trừ tiếp 10 sau đó cộng với 20 thì được 30.
Bài 6*: Cho các chữ số: 2;3;4;5. Viết tất cả các số có 2 chữ số khác nhau. Có bao nhiêu số có hai chữ số lập được từ 4 chữ số đã đã cho?
Bài 7*:
Số nào? 23 + …… = ….. + 15 = 10 + ….. = 51 + …… = 25 + 34
TIẾNG VIỆT
Tập chép: Gọi bạn – Trang 28
(Viết 2 khổ thơ đầu)
Bài tập2; 3
Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ có dấu ….
... 3 ...3
+
6 ...
9 8
 ...3
+
6 ...
8 9
 ...7
-
5 ...
3 4
 ...7
-
5 ...
4 3

Bài 2: Với ba chữ số 0,2,5 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau ? Hãy viết các số đó.
Bài 3: Bà mua về một số táo, biết rằng lấy số táo đó cộng thêm 32 quả thì bằng 54 . Hãy cho biết bà đã mua về bao nhiêu quả táo?
Bài 4: Hai năm nữa thì tuổi của Phương Linh và Hà Trang cộng lại bằng 16 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi của hai bạn cộng lại là bao nhiêu tuổi?
Bài 5:
Số nào? 15 + …… = ….. + 21 = 10 + ….. = 31 + …… = 15 + 20
Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2017
TOÁN
Luyện tập
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ có dấu ….
... 5 ...3
+
3 ...
9 8
 ...3
+
6 ...
76
 ...8
-
4 ...
3 4
 ...7
-
6 ...
2 2

Bài 2: 14 + = …… + 22 = 35 + = 16 = 57 - 21
Bài 3: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21 cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông là bao nhiêu?
Bài 4:

 


Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

44 + 4

8 + 81

77 - 25

27 + 12

56 - 6

Bài 2: Tính :

         17 + 14 – 14 =

         32  +  5 – 13 =

         15 – 12 + 12 =

  38 cm – 10cm =  

  30cm + 4cm = 

27 cm + 12 cm – 19 cm =

Bài 3: Nam 36 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, trong đó 14 viên bi xanh. Hỏi Nam mấy viên bi đỏ ?                            

Bài 4:  Một cửa hàng 95 quyển vở , cửa hàng đã bán 40 quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ?         

 Bài 5*: Tìm một ́ biết ́ đó trừ đi 11 rồi trừ tiếp 9 sau đó cộng với 12 thì được  18.                         

Bài 6*: Cho các chữ số :1 , 3, 7 ,6 bao nhiêu số hai chữ số khác nhau lập được từ 4 chữ số đã  đã cho.

Bài 7*:

́ nào?  24 + …… = ….. + 15 = 30 + ….. = 21 + …… = 35 + 20

 

 

 

 


 

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1:  Đặt tính rồi tính :

  56  +  43     79  –  2      4  +  82          65  –  23

Bài 2.Tính :

40  +  20  –  40  = ……………  ;   38  –    8  +  7  = …………….

55  –  10  +   4   = ……………  ;  25  +  12  +  2  = …………….

      25cm + 14cm = ……….   ;  56cm – 6cm + 7cm = ……….

      48 cm + 21cm = ……….   ;  74cm – 4cm + 3cm = ……….

Bài 3: Nam 36 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, trong đó 14 viên bi xanh. Hỏi Nam mấy viên bi đỏ ?                                                                      

Bài 4: Một quyển sách 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?                           

Bài 5*: Tìm một ́ biết ́ đó trừ đi 15 rồi trừ tiếp 10 sau đó cộng với 20 thì được  30.                         

Bài 6*: Cho các chữ số:    2;3;4;5. Viết tất cả các ́ có 2 chữ ́ khác nhau. Có bao nhiêu số hai chữ số lập được từ 4 chữ số đã  đã cho?

Bài 7*:

́ nào?  23 + …… = ….. + 15 = 10 + ….. = 51 + …… = 25 + 34

 

 

TIẾNG VIỆT

Tập chép: Gọi  bạnTrang 28

(Viết 2 khổ thơ đầu)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập2; 3

 

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Điền ́ thích hợp vào chỗ có dấu ….

  ... 3 ...3

+                                   

  6 ...

  9  8

  ...3

+                                   

  6 ...

   8 9

   ...7

-

   5 ...

   3 4

  ...7

-

   5 ...

   4 3


Bµi 2: Víi ba ch÷ 0,2,5 thÓ viÕt ®­îc bao nhiªu 2 ch÷ kh¸c nhau ? H·y viÕt c¸c ®ã.

Bµi 3: Bà mua ̀ một ́ táo, biết rằng lấy ́ táo đó cộng thêm 32 quả thì bằng 54 . Hãy cho biết bà đã mua ̀ bao nhiêu quả táo?

Bµi 4: Hai năm nữa thì tuổi của Phương Linh và Hà Trang cộng lại bằng 16 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi của hai bạn cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Bài 5:

́ nào?  15 + …… = ….. + 21 = 10 + ….. = 31 + …… = 15 + 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ , ngày 21 tháng 6 năm 2017

TOÁN

Luyện tập

Bài 1: Điền ́ thích hợp vào chỗ có dấu ….


  ... 5 ...3

+                                   

  3 ...

  9  8

  ...3

+                                   

  6 ...

   76

   ...8

-

   4 ...

   3 4

  ...7

-

   6 ...

   2 2

Bµi 2: 14 + . = …… + 22 = 35 + .. = ..+ 16  = 57 - 21

Bµi 3: Biết rằng nếu lấy tuổi ông trừ đi 63 thì bằng 21 cộng với 12. Hãy cho biết tuổi của ông là bao nhiêu?

Bµi 4: Ba năm nữa thì tuổi của Phương Linh và Thu Trang cộng lại bằng 18 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi của hai bạn cộng lại là bao nhiêu tuổi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 2: §iÒn dÊu  <, >, =  vµo « trèng

23 + 23 – 11  22 + 22 – 10                                    44 + 40 – 22  46 + 1 – 26


56  + 21 – 15 21 + 56 – 15                                    12 + 44 – 12  16 + 41 – 26:

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Bai tap
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

LIÊN QUAN