Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8)

Đăng ngày 3/20/2011 10:21:15 PM | Thể loại: Toán học 8 | Chia sẽ bởi: Hùng Lê Mạnh | Lần tải: 74 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


Bộ đề thi Violympic  Toán lớp 8 -  Vòng 15

(ra ngày 10/3/2011)

  

Mời vào Website http://violet.vn/lemanhhung2909/ để dowload đầy đủ đ các lớp nhé!

 

BÀI THI SỐ 1

 

Câu 1 Tính a + b biết đa thức chia hết cho đa thức x - 1. Kết quả là a + b = .

Câu 2: Cho tam giác ABC, trên tia đối của các tia AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, CP=4AC. Tính tỷ số diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.Kết quả là .

Câu 3: Nghiệm của phương trình   bằng bao nhiêu?
 

Câu 4: Biết đa thức chia hết cho x - 5. Tìm a?
 

Câu 5: Tổng bằng:Câu 6: Giá trị biểu thức tại x=11 bằng bao nhiêu?


99

999

1000

1001


Câu 7: Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ 30 phút. Tìm vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.


8 km/h

24 km/ h

48 km/ h

12 km/ h


Câu 8: Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên (mỗi nghiệm là một cặp số nguyên (x; y))?


4

6

8

12


Câu 9:T ập nghiệm của phương trình
là:


S={1}

S={-1;1}

S={0}


Câu 10: Cho phương trình ẩn x:(m - 1)x + 2m + 10 = 0.
Với giá trị nào của m thì phương trình đã cho có nghiệm x = 1?
 

 

 

 

 

BÀI THI SỐ 1


Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Cho hình vuông ABCD có diện tích . Khi đó, diện tích của tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông ABCD là (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Tổng các nghiệm của phương trình bằng bao nhiêu?
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Tam giác ABC có AB=12cm; AC=18cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM=4cm, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn thẳng NC bằng cm.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Nghiệm của phương trìnhlà x bằng .

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho tam giác ABC có chu vi bằng 63cm, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Chu vi tam giác AMN bằng cm.

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hình chữ nhật ABCD có AB = 3BC và có diện tích là . Chu vi hình chữ nhật ABCD là cm.

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hình thoi có một góc bằng và diện tích bằng thì có chu vi bằng cm.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho abc = 2008. Khi đó, giá trị của biểu thức bằng .

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Với a = 1 thì giá trị của phân thức bằng .

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Nếu độ dài cạnh AC bằng 24cm thì độ dài đoạn

thẳng AN bằng cm.

 

 

BÀI THI SỐ 1

Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Giá trị lớn nhất của biểu thức (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Cho hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=6cm. E, F, G, H theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA sao cho AE=AH=CF=CG. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác EFGH theo .Kết quả là .

Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Tổng ba nghiệm của phương trình là:


-0,5

-1

-1,5

0,5


Câu 4:Phương trình có nghiệm duy nhất khiCâu 5:Phương trình là bậc nhất khi thuộc tập hợp


.

.

.

.


Câu 6:Tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng và BC=6cm. Các cạnh góc vuông của tam giác là


AB=3cm, AC=9cm.

AB=cm, AC=3cm.

AB=cm, AC=cm.

AB=3cm, AC=cm.


Câu 7:Tập nghiệm của phương trình là:Câu 8:Cho phương trình ax+b=0. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
(1) Nếu a = b = 0 thì phương trình vô số nghiệm.
(2) Nếu a = 0;   thì phương trình vô nghiệm.
(3) Nếu ;   thì phương trình vô nghiệm.
(4) Nếu   thì phương trình có nghiệm duy nhất.


(1)

(2)

(3)

(4)


Câu 9:Tổng bằng:Câu 10:Khẳng định:" Với mọi số tự nhiên n thì số tự nhiên luôn chia hết cho 30" là đúng hay sai?


sai                                          đúng

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8), Toán học 8. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn đề thi Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8) .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , đề thi Bài thi số 1 Violympic vong 15(toán 8) trong danh mục Toán học 8 được chia sẽ bởi thành viên Hùng Lê Mạnh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào mục Toán học 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề cương ôn tập - Đề kiểm tra - Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 - Vòng 15 (ra ngày 10/3/2011) Mời vào Website http://violet, ngoài ra vn/lemanhhung2909/ để dowload toàn bộ đề những lớp nhé! BÀI THI SỐ 1 Câu 1 Tính a + b biết đa thức chia hết cho đa thức x - 1, ngoài ra Kết quả là a + b = , kế tiếp là Câu 2: Cho tam giác ABC, trên tia đối của những tia AB, BC, CA lần lượt lấy những điểm M, N, P sao cho AM=4AB, BN=4BC, https://nslide.com/de-thi/bai-thi-so-1-violympic-vong-15-toan-8.n41rwq.html