baigiang

đề thi Sinh học Sinh học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23       12      0
Ngày đăng 2017-10-13 07:29:14 Tác giả Ngọt Huỳnh Tấn loại .docx kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BÀI TẬP SINH HỌC TẾ BÀO Tính khối lượng tối thiểu của các đại phân tử hữu cơ: Giả sử một phân tử A có chứa nguyên tố M chiếm tỉ lệ a% trong phân tử A  Khối lượng phân tử của A: mA = (M là khối lượng mol của nguyên tố M) Bài 1: 1) Nitơ (khối lượng phân tử tương đối M=14) chiếm 8,48% khối lượng của L-phêninalanin. Khối lượng phân tử tối thiểu của L-phêninalanin là bao nhiêu? 2) Phân tử miôglôin chứa 0,335% sắt (Fe=56). Tính Xmin Giải: 1) Xmin = (vì L-phêninalanin chỉ có một nguyên tử nitơ) 2) Xmi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

BÀI TẬP SINH HỌC TẾ BÀO
Tính khối lượng tối thiểu của các đại phân tử hữu cơ:
Giả sử một phân tử A có chứa nguyên tố M chiếm tỉ lệ a% trong phân tử A
      Khối lượng phân tử của A: mA =    (M là khối lượng mol của nguyên tố M)
 
Bài 1:  1) Nitơ (khối lượng phân tử tương đối M=14) chiếm 8,48% khối lượng của L-phêninalanin. Khối lượng phân tử tối thiểu của L-phêninalanin là bao nhiêu?
 2) Phân tử miôglôin chứa 0,335% sắt (Fe=56). Tính Xmin

  Giải:
1)      Xmin = (vì L-phêninalanin chỉ có một nguyên tử nitơ)
2)      Xmin =
Bài 2:  a) Nitơ (M=14) chiếm 19,17% khối lượng của L-lizin. Khối lượng phân tử của L-lizin là bao nhiêu?
 b) Phân tử L-lizin chứa 2 nguyên tử nito. Khối lượng phân tử của nó là bao nhiêu?

Giải:
a)      Xmin   73
b)      Xmin 146
Bài 3: Người ta muốn xác định số mạch polipeptit của phân tử hemoglobin người HbA. Để phân tử HbA ráp lại, người ta chỉ tìm thấy Valin như là đầu mút –N. Đối với 100g Hb, tương ứng có 0,73 µg Valin ở vị trí đầu mút –N. Biết rằng khối lượng phân tử của Hb= 64 000 và Valin= 117. Có bao nhiêu mạch cho phân tử HbA?
 Giải:
Đổi đơn vị: 1 đvC = 1,6605x10-24 g = 1,6605x10-24x106 µg.
+ Số phân tử Hb trong 100 µg Hb =
+ Số phân tử Valin trong 0,73 µg Valin =
+ Vì Valin là đầu mút –N  mỗi mạch chỉ có 1 Valin  số Valin trong mỗi mạch của phân tử HbA là số mạch của HbA.
      Số mạch là: 
Bài 4: Tính khối lượng trung bình của một nucleotit: 1) trong ARN và 2) trong AND. Cho rằng các nucleotit khác nhau có khối lượng mol tương đương.
Giải:
+ Cấu trúc của 1 nucleotit:  + axit photphoric (H3PO4 = 98)   
    + đường:     *Đêoxiribozo (C5H10O4 = 134)
*Ribozo (C5H10O5 = 150)
    + bazo nito:
1
 


Ađênin (135)
Timin (126)
Uraxin (112)
Guanine (151)
Xitonin (111)
Giả sử ta có số nucleotit loại A=U=G=T=X=n
 + Để tạo thành  1 nucleotit thì giải phóng 2 phân tử H2O (nối axit photphoric và đường thì giải phóng 1 phân tử H2O, nối đường và bazo nito thì giải phóng 1 phân tử H2O).
 + Nối 2 nucleotit lại với nhau thì giải phóng 1 phân tử H2O
      Như vậy:
+ Để tạo thành tất cả 4n nucleotit thì giải phóng 4n x 2 = 8n phân tử H2O
  + Nối n nucleotit lại thì giải phóng (n – 1) phân tử H2O
      Nối 4n nucloeotit thì giải phóng 4(n – 1) phân tử H2O. Nếu số n lớn thì 4(n – 1) ≈ 4n
Khối lượng trung bình của một nucleotit trong ARN:

Khối lượng trung bình của một nucleotit trong AND:

Bài 5: Phân tử AND của vi khuẩn E.coli gồm khoảng 4,6x106 cặp bazo và nặng 4,66x10-15 g. Biết rằng mỗi vòng xoắn của AND là 3,4 nm và gồm 10 cặp bazo nito. Tính khối lượng của một đoạn AND dài 0,1 nm               1) bằng gram                            2) bằng Dalton
Giải:
1)      Ta có:   => Số cặp bazo nito  (cặp)
  => Khối lượng AND g
 
2)      1 Da = 1 đvC = 1 u = 1,6605 x 10-24 g
Khối lượng AND = 179, 44 Da
Bài 6: Nếu một mảng lipit điển hình có đường kính 70 nm và mỗi phân tử lipit có đường kính 0,5 nm. Có bao nhiêu phân tử lipit để tạo nên mảng lipit trên chỉ gồm lipit? Với tỉ lệ 50 phân tử lipit/ 1 phân tử protein thì có bao nhiêu phân tử protein trong mảng lipit điển hình đó?
 Giải:
 + Diện tích bề mặt mảng lipit:  (nm2)
 + Diện tích một phân tử lipit: (nm2)
      Số phân tử lipit = (phân tử)
Vì màng liput là màng kép => Tổng số lipit màng = 19 600 x 2 = 39 200
      Số phân tử protein =
1
 


Bài 7: Có khoảng 107 riboxom trong một tế bào gan. Cho rằng riboxom là một khối cầu có đường kính 20 nm và tế bào gan là khối hình vuông có cạnh 20 µm. Các riboxom chiếm bao nhiêu % khối lượng tế bào gan?
 Giải:
+ Phải tính: V1
x  V
x/tb  Vtb  % khối lượng
      Tỉ lệ riboxom trong tế bào
 
Bài 8: Một tế bào nhân thực chứa khoảng 107 riboxom và phân chia trong 24 giờ.
1. Tính số lượng riboxom được tạo ra trong 1 giây để đảm bảo cho các tế bào con có đủ riboxom.
2. Các riboxom chứa hai loại ARN 28S và 18S, được tổng hợp ở dạng tiền chất  ARN 45S. Thời gian tổng hợp một phân tử ARN 45S là 3 phút. Biết rằng gen mã hóa cho ARN 45S có thể phiên mã một lúc 100 phân tử, bao nhiêu bản sao của gen đó mà bộ gen cần chứa để đảm bảo tổng hợp đủ 107 riboxom trong 24 giờ?

Giải:
1)      Số lượng
x tạo ra sau 1 giây 116
2)      Để tính số bản sao, cần tính số ARN 45S mà mỗi bản sao tổng hợp trong 24 giờ:
Số ARN 45S trạo ra trong 24 giờ =
= > Số bản sao của gen =
Bài 9: Các tế bào hồng cầu đảm trách chuyên chở oxi tới các mô của cơ thể chỉ sống khoảng 120 ngày. Các tế bào hồng cầu thay thế được sản xuất trong tủy xương. Phải mất bao nhiêu lần phân bào trong 1 giây ở tủy xương để thay thế đủ các tế bào hồng cầu.
 Sau đây là một số thông tin cơ sở để tìm câu trả lời : có khoảng 5 triệu tế bào hồng cầu / 1 mm3 máu. Người trưởng thành có 5 lít máu (5000 cm3).

 Giải:
Đổi đơn vị: 5 000 cm3 = 5x106 mm3
+ Số tế bào trong cơ thể : 5x106 x 5x106 = 25x1012 (tế bào)
+ Số tế bào cần tạo ra trong 1s để thay thế: (tế bào)
      Số lần phân bào:
 
Bài 10: Glucozo-6-photphat đêhiđrôgenaza (G-6DP) xúc tác phản ứng:
 D-glucozo 6-phophat + NADP+ 6-phophoglucono-δ-lacton + NADPH +H+
Trong hồng cầu người, hoạt tính đặc hiệu của G-6DP bình thường là 1,4 IU/ml hồng cầu. Biết rằng IU (International Unit) là đơn vị quốc tế đánh giá hoạt tính enzim (1 IU = 1 mol được chuyển hóa trong 1 phút) và D-glucozo 6- phophat dồi dào trong suốt thời gian thí nghiệm. Cần thời gian bao lâu để chuyển hóa 100 µg D-glucozo 6-phophat (Khối lượng phân tử M=260) thành 6-phophoglucono-δ- lacton trong 0,5 ml hồng cầu?

 Giải:
 + Hoạt tính của enzim G-6PD trong 0,5 ml hồng cầu = 1,4 x 0,5 = 0,7 IU (có nghĩa là: 0,7 µmol D-G6-P được chuyển hóa trong 1 phút)
1
 


 + Số mol D-G6-P có trong 100 µg = (µmol)
      Thời gian chuyển hóa:
Bài 11: Người ta nuôi 106 tế bào E.coli với g=30 phút.
1.Cần khoảng bao nhiêu thời gian để đạt 1 tỷ tế bào?
2. Biết rằng phân tử AND của vi khuẩn E.coli gồm khoảng 4,6x106 cặp bazo (bp) với thời gian sao chép nguyên bộ gen là 40 phút, hãy tính số cặp bazo được sao chép trong 1 giây, cho rằng chỉ có một điểm khởi sự sao chép. Khoảng cách AND polimeraza di chuyển trong 1 phút là bao nhiêu?
3.Nếu nối liền các đầu mút của AND 1 tỷ tế bà E.coli thành sợi thì độ dài là bao nhiêu?

 Giải:
1)      (giờ)
2)     
      Số cặp bp sao chép trong 1 giây = .
+ Khoảng cách AND polimeraza di chuyển trong 1 phút:
 L = 1916 x 60 x 34 = 391 476 Ao = 39, 1476 µm
3)      L’ = 4,6 x 106 x 3,4 x 109 Ao ≈ 1 564 km.
Bài 12: (Trích đề thi Olympic Quốc tế lần 20)
 Một vùng mã hóa của một gen không kể codon kết thúc gồm 735 cặp bazo nito. Hãy tính khối lượng phân tử protein do gen này mã hóa. Biết rằng khối lượng phân tử trung bình của một axit amin thuộc protein này ở dạng tự do chưa mất nước là 122 và có 5 liên kết disunfit hình thành tự phát trong quá trình cuộn gập của phân tử protein này. Viết cách tính.

Giải:
 + Số axit amin do gen mã hóa
 + Khối lượng pro = 245 x 122 – (245 – 1) x 18 – 5 x 2 = 25 488
 + Giả sử phần đầu N của Met được tách ra:
  Khối lượng prôtein = (245 – 1)  x 122 – (245 – 2) x 18 – 5 x 2 = 25 384
Bài 13: Tropomyosin là một loại protein cơ, gồm 2 mạch xoắn-α cuộn lại. Khối lượng phân tử của protein là 70 kdal (kilodalton). Một gốc axit amin trung bình là 110 dal. Chiều dài phân tử là bao nhiêu?.
Giải:
 Một axit amin được mã hóa bởi codon 3 nucleotit, đoạn AND mã hóa cho enzim gồm 999 (333 x 3), 2 mạch kép sẽ gồm 1998 nucleotit. Như vậy, khối lượng của đoạn gen sẽ là: 617 382 dalton, nhiều hơn gấp 15,63 lần mạch polipeptit ( ~ 39 000 dalton).
Bài 14: Mỗi mạch polipeptit của enzim D-glixêranđêhit 3-phôtphat đêhidrôgenaza trong tế bào cơ gồm 333 gốc axit amin. Tính khối lượng của gen tương ứng, biết rằng khối lượng trung bình 1 nuclêotit AND là 309 dalton và cho rằng đoạn AND này không có intron.
Giải:
1
 


477 Ao (318 gốc axit amin cho mỗi mạch; 1,5 Ao  cho mỗi gốc). 
Bài 15: Hai tế bào A và B đều có hình khối lập phương. Giả sử tế bào A có tỉ lệ S/V bằng 0,42, còn tế bào B có tỉ lệ S/V bằng 3,4. Tế bào nào có kích thước lớn hơn? Tính diện tích bề mặt toàn phần và thể tích mỗi tế bào?
 
Bài 16: Đường kính của một cầu khuẩn là 3 µm, một trứng ếch có đường kính 30 µm. Tính diện tích bề mặt và thể tích của cầu khuẩn và trứng ếch. So sánh tỷ lệ diện tích và thể tích (S/V) của cầu khuẩn và trứng ếch.
   Giải:
+ Diện tích bề mặt: S = 4πR2
*)  Cầu khuẩn:
*)  Trứng ếch:
+ Thể tích:
*)  Cầu khuẩn:
*)  Trứng ếch:
+ Tỉ lệ S/V:
*)  Cầu khuẩn:
*)  Trứng ếch:
=> So sánh tỷ lệ S/V của 2 tế bào: 2/0,2 = 10 lần
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 


Nguồn:Ngọt Huỳnh Tấn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi baigiang
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngBai_Tap_Sinh_Hoc_Te_Bao.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xs2v0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-13 07:29:14
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
23
Lần xem
12
đề thi baigiang

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • baigiang
  Lớp 1
  baigiang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2011

  Xem: 0

 • Baigiang
  Vật lý 10
  Baigiang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2010

  Xem: 61

 • baigiang
  Lớp 1
  baigiang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2010

  Xem: 33

 • BAIGIANG
  Sinh học 8
  BAIGIANG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2008

  Xem: 162

 • baigiang
  Ngữ văn
  baigiang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2011

  Xem: 0

 • Baigiang
  Giáo án
  Baigiang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2010

  Xem: 0

 • baigiang
  Ngoại ngữ
  baigiang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngoại ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2010

  Xem: 2

 • baigiang
  Tập đọc 5
  baigiang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2012

  Xem: 4

 • baigiang
  Thể dục 8
  baigiang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2010

  Xem: 207

 • baigiang
  Toán học 1
  baigiang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2012

  Xem: 1