Ban cam ket dang vien

Đăng ngày 8/13/2017 8:48:20 PM | Thể loại: GD công dân 10 | Chia sẽ bởi: Xá Nguyễn Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.42 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Ban cam ket dang vien, GD công dân 10. . nslide giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Ban cam ket dang vien .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Ban cam ket dang vien trong thể loại GD công dân 10 được chia sẽ bởi bạn Xá Nguyễn Văn tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục GD công dân 10 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Giáo dục Công dân GD công dân 10 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN CHI BỘ:…………………, kế tiếp là * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thành phố Vinh, ngày tháng 2 năm 2017  BẢN CAM KẾT Thực hiện những nội dung Nghị quyết Hội nghị lần đồ vật tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chấn chỉnh Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu thị “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ --------- Họ và tên người cam kết: …………………………………………………………………, tiếp theo là Sinh ngày …… tháng …… năm https://nslide.com/de-thi/ban-cam-ket-dang-vien.qr3u0q.html

Nội dung

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN
CHI BỘ:…………………..
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thành phố Vinh, ngày tháng 2 năm 2017

BẢN CAM KẾT
Thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ
---------
Họ và tên người cam kết: …………………………………………………………………..
Sinh ngày …… tháng …… năm …………
Quê quán: xã …………………… huyện ……………………, tỉnh ……………………...
Nơi ở hiện nay: xã …………….… huyện ……………………, tỉnh ……………………...
Ngày vào đảng: ……………………………………………
Ngày chính thức: ………………………………………….
Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………
Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ: ………………………………………………………
Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Kế hoạch số 53-KH/Th.U ngày 10/01/2017 của Thành ủy Vinh; Kế hoạch số 09-KH/ĐU.CĐSP ngày 14/02/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung của Nghị quyết trong năm 2017 như sau:
Thứ nhất: Không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
TT
Nội dung
Kết quả
kiểm điểm
Cam kết thực hiện năm 2017

01
Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Ghi rõ kết quả đánh giá tại hội nghị tự kiểm điểm
Ghi rõ nội dung, giải pháp thực hiện tương ứng với biểu hiện

02
Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. 03
Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.04
Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.05
Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.06
Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu. 07
Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác. 08
Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.09
Vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản