BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 2014-2015

đề thi Tiếng Anh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 144       73      0
Ngày đăng 2015-05-08 16:05:08 Tác giả Cương Kim loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS 1 SÔNG ĐỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm học 2014-2015 Họ và Tên: Chức vụ, công việc được giao: Đơn vị công tác: Ngạch công chức: ……………… Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………. I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong n

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS 1 SÔNG ĐỐC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm học 2014-2015
 
Họ và Tên:
Chức vụ, công việc được giao:
Đơn vị công tác:
Ngạch công chức: ……………… Bậc: ……………….. Hệ số lương: ………….
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
      Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm, khối lượng, chất lượng, tiến độ, thời gian, hiệu quả công việc. Tinh thần trách nhiệm trong công tác, có cải tiến nâng cao hiệu quả, có sáng kiến kinh nhiệm được áp dụng trong thực tiễn.
2. Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
     Chấp hành tốt nhiệm vụ được phân công. Chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, giữ gìn nếp sống văn minh nơi công sở, chấp hành tốt thời gian làm việc. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động của đơn vị và của cấp trên, không tham ô, lãng phí, luôn thực hành tiết kiệm; về đạo đức lối sống của bản thân.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần phối hợp với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức
  Tiếp xúc với nhân dân, khách hàng lịch sự, tận tình, chu đáo, không gây phiền hà; trao đổi trên điện thoại hòa nhã lịch sự, thể hiện người có văn hóa. Có tinh thần phối hợp trong công tác tốt, hỗ trợ, chỉ dẫn, giúp đỡ, chia sẽ với đồng nghiệp, chấp hành và thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của đơn vị.
 4. Thực hiện các nghĩa vụ khác của công chức
  Tính trung thực, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, thẳng thắn trong tự phê bình, hòa nhã trong phê bình xây dựng đơn vị vững mạnh. Giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh; chấp hành tốt quy định của pháp luật; luôn có tinh thần cầu tiến, học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật tốt các quy định của pháp luật phục vụ công tác chuyên môn.
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
    Năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công. Quản lý điều hành khoa học, phát triển; tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị do mình phụ trách; không để xảy ra vi phạm các quy định.
 6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý
   Tổng hợp kết quả hoạt động trong năm qua, số liệu kế hoạch, nhiệm vụ được giao, số liệu kết quả hoàn thành đánh giá % tỉ lệ đạt được-có thể lập bảng biểu để dễ so sánh.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC (Cá nhân tự nhận xét)
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Hoàn thành nhiệm vụ
- Không hoàn thành nhiệm vụ
                                                                     Sông Đốc, ngày….tháng 5 năm 2015
                                                                                    Người tự đánh giá
 
( Lưu ý: Các đ/c làm từ 1,5 đến 2 trang giấy A4: Phần I,II; in 2 mặt, can lề, phong chữ đúng biểu mẫu quy định; Mục III,IV không làm, phần này dành cho tập thể và Hiệu trưởng; có điều gì chưa hiểu trao đổi trực tiếp với đ/c cương).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ TRƯỜNG (Viết tay; trên 1 mặt giấy)
   .......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
     ......................................................................
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC (Ý kiến của hiệu trưởng)
     ......................................................................
      .....................................................................
     ......................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
 
STT
Nội dung
Đạt mức
Ghi chú
1
Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
 
 
2
Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
 
 
3
Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần phối hợp với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức
 
 
4
Thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
 
 
5
Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
 
 
6
Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý
 
 
 
Kết quả phân loại cán bộ: ………………………………………………………
 
                Sông Đốc, ngày….tháng 5 năm 2015                       
                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS 1 SÔNG ĐỐC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
TỰ ĐÁNH GIÁ, PHẬN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm học 2014-2015
 
Họ và Tên:
Chức vụ, công việc được giao:
Đơn vị công tác:
Ngạch công chức: ……………… Bậc: ……………….. Hệ số lương: ………….
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
    1.1. Ưu điểm:
 
    1.2. Hạn chế:
     - Tự nhận xét: Mức ….
2. Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
    2.1. Ưu điểm:
 
    2.2. Hạn chế:
     - Tự nhận xét: Mức ….
 
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần phối hợp với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức
    3.1. Ưu điểm:
 
    3.2. Hạn chế:
     - Tự nhận xét: Mức ….
 
 
 4. Thực hiện các nghĩa vụ khác của công chức
    4.1. Ưu điểm:
 
    4.2. Hạn chế:
     - Tự nhận xét: Mức ….
 
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC (Cá nhân tự nhận xét)
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Hoàn thành nhiệm vụ
- Không hoàn thành nhiệm vụ
                                                                     Sông Đốc, ngày….tháng 5 năm 2015
                                                                                    Người tự đánh giá
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ TRƯỜNG
   .......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
     ......................................................................
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC (Ý kiến của hiệu trưởng)
     ......................................................................
      .....................................................................
     ......................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
 
STT
Nội dung
Đạt mức
Ghi chú
1
Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
 
 
2
Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
 
 
3
Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần phối hợp với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức
 
 
4
Thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
 
 
5
Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
 
 
6
Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý
 
 
 
Kết quả phân loại cán bộ: ………………………………………………………
 
                Sông Đốc, ngày….tháng 5 năm 2015                       
                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 

Nguồn:Cương Kim

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 2014-2015
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTU_DANH_GIA_VIEN_CHUC_1415.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
6nn9zq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2015-05-08 16:05:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
144
Lần xem
73
đề thi BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 2014-2015

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan