ĐẢNG UỶ XÃ TRẦN HỢI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 TRẦN HỢI

 

Số:           /BC-TrTH

 

           Xã Trần Hợi, ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Luật Đất đai

 

Căn cứ vào Công văn Hướng dẫn số 527/CV/HU ngày 04/03/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Công văn số 101-CV/ĐU ngày 08/03/2013 của Ban Thường vụ Xã uỷ Trần Hợi về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo sửa Luật Đất đai.

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai Quốc hội thông qua ngày 28/01/2013. Chi bộ trường tiểu học 2 Trần Hợi đã tiến hành tổ chức họp để lấy ý kiến đóng góp của CB-GV theo nội dung như sau:

1.Quá trình triển khai việc lấy ý kiến:

-Về hoạt động triển khai:

Hình thức

tổ chức

Số cuộc triển khai

Thành phần

Số người tham dự

Số lượt ý kiến đóng góp

Bí thư Chi bộ cho CB-GV-NV nhà trường chép file toàn văn Nội dung toàn văn dự thảo Luật Đất đai thông qua kỳ họp của Quốc hội cho CB-GV-NV về nhà nghiên cứu chuẩn bị các nội dung cần đóng góp ý kiến sửa đổi của từng cá nhân theo thứ tự từng chương, từng điều trong dự thảo Luật.

2

Chi bộ trường;

Đoàn, Đội;

HĐSP trường

21

21

-Về ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiên cứu:

a) Công văn số 145-CV/TW ngày 04/02/2013.

b) Nghị quyết Hội nghị TW 6 (Khoá XI);

c) Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 của UBTV Quốc hội (Khoá XIII);

d) Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

e) Công văn Hướng dẫn số 527/CV/HU ngày 04/03/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Công văn số 101-CV/ĐU ngày 08/03/2013 của Ban Thường vụ Xã uỷ Trần Hợi về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo sửa Luật Đất đai;

g) Toàn văn Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) thông qua kỳ họp Quốc hội ngày 28/01/2013.

2.Đánh giá chung về dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2003:

Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã đạt được những thành tựu quan trọng: Quỹ đất được phân bố hợp lý đáp ứng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích đất chưa sử dụng cơ bản đã được đưa vào sử dụng. Chính sách, pháp luật đất đai từng bước được hoàn thiện, đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương; khắc phục những bất cập về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế, bất cập. Các quy định pháp luật về đất đai vẫn còn một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng đất. Chưa giải quyết hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng


đất chưa đủ rõ và còn nhiều vướng mắc (Như Hộ ông Quang đất giáp ranh với trường tiểu học 2 Trần Hợi là một ví dụ). Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất chưa nghiêm. Thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn rườm rà, thời gian giải quyết còn dài. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Việc sửa đổi Luật đất đai năm 2003 là nguyện vọng của nhân dân nhằm để tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh hơn, phù hợp với thực tế, đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện phát huy nguồn nội lực đất đai để góp phần giải quyết các vấn đề dân sinh, ổn định xã hội, xây dựng và phát triển đất nước bền vững trên cơ sở tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. trong thời kỳ phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo các ý kiến thống nhất cao trong dự thảo Luật sửa đổi lần này là: (1)- Rà soát, sửa đổi đồng bộ các Luật có liên quan đến Luật Đất đai để đảm bảo tính thống nhất trong việc thực thi theo nguyên tắc lĩnh vực đất đai do Luật Đất đai; (2) - Xử lý vấn đề chính sách giao đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; xem xét vấn đề về thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; (3) - Quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng để vay vốn thực hiện dự án đấu tư; (4) - Quy định về giá đất nhằm phát huy tính linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của cấp địa phương; (5) - Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (6) - Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai thực hiện theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tố tụng hành chính, tố tụng dân sự. Khắc phục tình trạng chuyển đơn thư không đúng quy định.

Dự thảo sửa đổi Luật đất đai năm 2003 trong đó có 14 Chương, 206 Điều, cho thấy việc sửa đổi lần này đã khá toàn diện.

3.Nội dung đóng góp dự thảo Luật Đất đai:

Cơ bản các ý kiến trong Hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất cao với nội dung dự thảo sửa đổi Luật đất đai năm 2003; tuy nhiên còn một số các nội dung trong dự thảo chúng tôi cần lưu ý như sau:

Tại Ðiều 59, Mục 1, Chương VI, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) quy định các trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm 10 loại công trình quốc phòng, an ninh. Luật không nên quy định chi tiết như vậy, vì việc liệt kê như thế có thể còn thiếu, nhất là trong điều kiện hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều thuật ngữ, khái niệm mới đối với mọi ngành, lĩnh vực không kể gì quốc phòng, an ninh. Trong Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) chỉ cần nói chung Nhà nước thu hồi đất để phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh là đủ. Việc hướng dẫn chi tiết là của các văn bản dưới luật.

Ðiều 124 của dự thảo Luật quy định hạn mức đất nông nghiệp nêu rõ hạn mức giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là không quá ba (03) ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Ðông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; không quá hai (02) ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.  Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá mười (10) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá ba mươi (30) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.  Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá ba mươi (30) ha đối với mỗi loại đất rừng... Quy định như vậy nghe rất chi tiết, cụ thể, song không phù hợp từng loại hình sản xuất nông nghiệp. Ðề nghị không quy định hạn điền theo vùng, khu vực mà nên theo loại hình sản xuất nông nghiệp, thí dụ cũng ở đồng bằng, diện tích mô hình trang trại, thủy sản... dưới ba ha thì rất khó sản xuất. Mặt khác, hiện nay Nhà nước đang thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong nông nghiệp, đang khuyến khích sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, do đó, không nên chia hạn điền manh mún, sẽ gây khó khăn cho sản xuất. Còn đối với đất rừng trong


dự thảo Luật cũng nên phân chia theo loại hình, không nên căn cứ vào đặc điểm địa hình khu vực. Ðất cho rừng tự nhiên, rừng đặc dụng nên ít hơn diện tích đất rừng nghèo, rừng trồng khai thác nhằm khuyến khích quyền khai thác đất đai của nhân dân, đồng thời thúc đẩy sản xuất của các hộ gia đình, tạo điều kiện để họ nâng cao thu nhập từ chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Tại khoản 2 Điều 202 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã, chúng tôi thấy điều luật hơi rườm rà, thiếu ý, thiếu nghĩa nên xin được góp ý 2 nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

- Nội dung thứ nhất: Đoạn 1 khoản 2 có ghi "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép...". Theo chúng tôi, điều luật liệt kê các trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã nhưng chưa đầy đủ, vẫn còn bỏ sót các hành vi vi phạm khác xảy ra trên địa bàn mà chủ tịch UBND cấp xã phải có trách nhiệm xử lý, ví dụ như các hành vi: hủy hoại đất, gây cản trở việc sử dụng đất của người khác, lấn đất, chiếm đất...  Đoạn 2 khoản 2 có ghi: "phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.". Ý này cũng chưa đầy đủ vì ngoài các nội dung như điều luật quy định thì trong thực tế, chủ tịch UBND cấp xã còn phải áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm khác, ví dụ: áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hành vi trồng cây trên đất lấn, chiếm; hành vi hủy hoại đất...

- Nội dung thứ 2: Tại đoạn cuối khoản 2 có ghi: "...buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm" ý của câu này chưa được chính xác, thiếu nghĩa nên phải thêm chữ "như" vào trước từ "vi phạm" ở cuối câu. Với những lý do đó, để cho điều luật ngắn gọn, đầy đủ, rõ nghĩa, chúng tôi đề xuất sửa, bổ sung khoản 2 Điều 202 như sau: "2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trên địa bàn và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của thửa đất như trước khi có vi phạm."

Trên đây là nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Luật đất đai năm 2003 của Chi bộ trường tiểu học 2 Trần Hợi, Báo cáo về lãnh đạo cấp trên./.

 

Nơi nhận:

    -Đảng uỷ xã Trần Hợi (Báo cáo)                                                              T/M CHI BỘ    

    -Lưu VT                                                                                          BÍ THƯ

 

 

                                                                                                                    Phùng Bé Ba

nguon VI OLET