Bia giao an dep

đề thi Đề thi khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 27718       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5dlvtq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/8/2012 2:23:20 PM
Loại file
doc
Dung lượng
3.81 M
Lần xem
1
Lần tải
27718
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Giáo viên : NGUYỄN THỊ HỒNG Phòng Giáo Dục Tân Phú Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng Khoa học Lịch sử Địa lý Sức khoẻ Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Phòng ,xem chi tiết và tải về Đề thi Bia giao an dep, Đề Thi Đề Thi Khác , Đề thi Bia giao an dep, doc, 1 trang, 3.81 M, Đề thi khác chia sẽ bởi Hồng Nguyễn Thị đã có 27718 download

 
LINK DOWNLOAD

Bia-giao-an-dep.doc[3.81 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNGGiáo viên : NGUYỄN THỊ HỒNG
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng
Khoa học
Lịch sử
Địa lý
Sức khoẻ


Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn ĐồngGiáo viên: Thị Kim Liên
PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Giáo viên: Tạ Thị Kim Liên
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường tiểu học Phạm Văn Đồng

Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường tiểu học Phạm Văn Đồng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường tiểu học Phạm Văn Đồng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường tiểu học Phạm Văn Đồng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường tiểu học Phạm Văn Đồng

Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Thịnh
Giáo viên: Phan Hiền Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng
Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Tân Phú
Trường THCS Chí Thanh
GV: Đặng Thị Minh Tuyết
Năm học: 2012-2013
Phòng GD - ĐT Định Quán
Trường TH Liên Sơn
Lớp: 2/5
Giáo viên: Phạm Thị Trí
Phòng Giáo Dục Tân Phú
Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng
Giáo viên: Nguyễn

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên    : NGUYEÃN THÒ HOÀNG

 


Phoøng Giaùo Duïc Taân Ph

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Khoa hoïc

                     Lòch söû

                     Ñòa lyù

                      Söùc khoeû

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng


Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Tạ Thị Kim Liên

PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Tạ Thị Kim Liên

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

 

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng


Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng


Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng


Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng


Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng


Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng


Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Lộc Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Phan Thị Hiền
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc & Đào Tạo Taân Phuù

Tröôøng THCS Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Đặng Thị Minh Tuyết

Năm học: 2012-2013


Phoøng GD - ĐT Định Quán

Tröôøng TH Liên Sơn

 

 

 

 

 

 

 

Lôùp: 2/5

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Phaïm Thò Trí


Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Bia giao an dep
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN