Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

PHÒNG GD&ĐT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

 

Môn: Tiếng Anh 6

 

Thời gian làm bài: 120 phút

 

Ngày thi: 10/4/2017

Thân gửi các bạn! Hiện tại mình BIÊN TẬP  bộ tài liệu luyện nghe dành cho học sinh từ cấp độ A1- A2 – B1 gồm 65 tests. Tài liệu giúp các bạn làm nguồn dạy thêm, dạy bồi dưỡng HSG. Nếu các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình 0963 226 296. Để nhận được nhiều bộ đề ÔN LUYỆN HSG

Link nghe:  https://drive.google.com/file/d/0Bz3OLqzlJPpXSXA0OGIzNWRjMUk/view

 

LISTENING TEST

Part 1. Listen and write the correct letter (5.0 pts)

1. Wednesday

1.   B

A. He went to the beach and swam in sea.

 

2. Thursday

2. _____

B. He went to visit uncle and aunt.

 

3. Saturday

3. _____

C. He went the beach and took photos of dogs.

 

4. Monday

4. _____

D. He went to the cinema.

 

5. Sunday

5. _____

E. He took a kite and a dog for a walk in the forest.

 

6. Tuesday

6. _____

F. He had a picnic and took some photos.

 

Part 2. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B or C. (5.0 pts)

1. What did Peter do yesterday?

A. He played soccer.

B. He played baseball.

C. He played basketball.

2. What did Jill have for lunch?

A. soup and an apple

B. sandwiches and a cake

C. soup and a andwich

3.What did Jim’s grandmother give him for his birthday?

A. a new bike

B. some CDs

C. a sweater

4. Which is Daisy’s new pet?

A. a dog

B. rabbit

C. a parrot

5. What game did the children play?

A. football

B. baseball

C. basketball

 

Part 3. Listen and fill in  the blanks (5.0 pts)

1. Jane is ____________ years old.

2. Mummy and Daddy gave her a toy sailing ______________.

3. Her favourite sport is ______________.

4. Her brother’s name is _____________.

5. She ate her favourite food. That’s a (an) ______________.

 

USE OF ENGLISH

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest (5 pts)

1. A. from

B. post 

C. phone

D. old

2. A. bags  

B. pencils 

C. rulers

D. books

3. A. cheap 

B. reader

C. great   

D. seat

4. A. gather

B. thank

C. that

D. weather    

5. A. police

B. accident

C. ocean

D. citadel

Your answers:

1.................

2.................

3.................

4.................

5.................

 

II. Choose the words that is different from the rest in each group (5 pts)

1. A. teacher

B. brother

C. farmer

D. doctor

2. A. watches

B. brushes

C. teaches

D. goes

3. A. meat

B. fish

C. beef

D. tea

4. A. knee

B. gray

C. nose

D. toe

5. A. have

B. eat

C. is

D. play

Your answers:

1.................

2.................

3.................

4.................

5.................

 

III. Choose the best answer for each of the following sentence (15 pts)

1. I feel tired. I'd like __________. 

A. to sit down

B. to run

C. some noodles

D. some fish

2. This sign says “Stop!”. We __________go straight ahead.

A. can

B.mustn’t

C. must

D. should

3. Mr. Quang and the farmer are loading the truck __________vegetables.

A. on

B. with

C. at 

D. of

4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats __________.

     A. a big breakfast

B. big breakfast

C. the big breakfast

D. a breakfast big

5.  __________her lips full or thin?       

A. Do

B. Is

C.Does

D. Are 

 6. The weather is __________today than yesterday.

A. so better

B. much better

C. too better

D. very better

7. I’m going to the __________now. I want to buy some bread

     A. bakery

B. drugstore

C. post office

D. toystore

8.__________?      ~ We play badminton and swim. 

A. What sports do you and your brother like?      

C. When do you and your brother play sports?    

B. Which sports do you and your brother play?

D. What are you and your brother doing?

9. Would you like __________noodles? ~ I’m full. I don’t want __________more.

A. any/ any

B. some/ some

C. any/ some

D. some/ any

10. There is __________rice in the jar. We can’t cook rice now.

A. a little

B. little

C. a few

D. few

11. My sister and I ____________ television in the living – room now.

A. am watching

B. are watching

C. is watching

D. watching

12. ____________ is my favorite drink.

A. Bread

B. Oranges

C. Apples

D. Orange juice

13. There aren’t _____________ grapes in the fridge

          A. any            

B. some                 

C. a

D. an

14. What about ______________ to Ha Long on Sunday?

A. go

B. to go

C.  going

D. goes

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN HSG ANH 6 2017 CÓ NGHE

Đăng ngày 2/25/2017 6:25:16 PM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 152 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN HSG ANH 6 2017 CÓ NGHE, Tiếng Anh 6. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn đề thi BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN HSG ANH 6 2017 CÓ NGHE .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN HSG ANH 6 2017 CÓ NGHE trong thể loại Tiếng Anh 6 được giới thiệu bởi thành viên tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh 6 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN   Môn: Tiếng Anh 6   Thời gian làm bài: 120 phút   Ngày thi: 10/4/2017  Thân gởi những bạn! Hiện tại mình BIÊN TẬP bộ tài liệu luyện nghe dành cho học sinh từ cấp độ A1- A2 – B1 gồm 65 tests, cho biết thêm Tài liệu giúp những bạn làm nguồn dạy thêm, dạy bổ dưỡng HSG, ngoài ra Nếu những bạn có nhu cầu xin vui lòng can hệ với mình 0963 226 296, tiếp theo là

https://nslide.com/de-thi/bo-de-on-luyen-hsg-anh-6-2017-co-nghe.ah6r0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh 6


PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN


Môn: Tiếng Anh 6


Thời gian làm bài: 120 phút


Ngày thi: 10/4/2017

Thân gửi các bạn! Hiện tại mình BIÊN TẬP bộ tài liệu luyện nghe dành cho học sinh từ cấp độ A1- A2 – B1 gồm 65 tests. Tài liệu giúp các bạn làm nguồn dạy thêm, dạy bồi dưỡng HSG. Nếu các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình 0963 226 296. Để nhận được nhiều bộ đề ÔN LUYỆN HSG
Link nghe: https://drive.google.com/file/d/0Bz3OLqzlJPpXSXA0OGIzNWRjMUk/view

LISTENING TEST
Part 1. ( Listen and write the correct letter (5.0 pts)
1. Wednesday
1. B
A. He went to the beach and swam in sea.


2. Thursday
2. _____
B. He went to visit uncle and aunt.


3. Saturday
3. _____
C. He went the beach and took photos of dogs.


4. Monday
4. _____
D. He went to the cinema.


5. Sunday
5. _____
E. He took a kite and a dog for a walk in the forest.


6. Tuesday
6. _____
F. He had a picnic and took some photos.


Part 2. ( Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B or C. (5.0 pts)
1. What did Peter do yesterday?
A. He played soccer.
B. He played baseball.
C. He played basketball.

2. What did Jill have for lunch?
A. soup and an apple
B. sandwiches and a cake
C. soup and a andwich

3.What did Jim’s grandmother give him for his birthday?
A. a new bike
B. some CDs
C. a sweater

4. Which is Daisy’s new pet?
A. a dog
B. rabbit
C. a parrot

5. What game did the children play?
A. football
B. baseball
C. basketball


Part 3. ( Listen and fill in the blanks (5.0 pts)
1. Jane is ____________ years old.
2. Mummy and Daddy gave her a toy sailing ______________.
3. Her favourite sport is ______________.
4. Her brother’s name is _____________.
5. She ate her favourite food. That’s a (an) ______________.

USE OF ENGLISH
I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest (5 pts)
1. A. from
B. post
C. phone
D. old

2. A. bags
B. pencils
C. rulers
D. books

3. A. cheap
B. reader
C. great
D. seat

4. A. gather
B. thank
C. that
D. weather

5. A. police
B. accident
C. ocean
D. citadel

Your answers:
1.................
2.................
3.................
4.................
5.................


II. Choose the words that is different from the rest in each group (5 pts)
1. A. teacher
B. brother
C. farmer
D. doctor

2. A. watches
B. brushes
C. teaches
D. goes

3. A. meat
B. fish
C. beef
D. tea

4. A. knee
B. gray
C. nose
D. toe

5. A. have
B. eat
C. is
D. play

Your answers:
1.................
2.................
3.................
4.................
5.................


III. Choose the best answer for each of the following sentence (15 pts)
1. I feel tired. I`d like __________.
A. to sit down
B. to run
C. some noodles
D. some fish

2. This sign says “Stop!”. We __________go straight ahead.
A. can
B.mustn’t
C. must
D. should

3. Mr. Quang and the farmer are loading the truck __________vegetables.
A. on
B. with
C. at
D. of

4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats __________.
A. a big breakfast
B. big breakfast
C. the big breakfast
D. a breakfast big

5. __________her lips full or thin?
A. Do
B. Is
C.Does
D. Are

 6. The weather is __________today than yesterday.
A. so better
B. much better
C. too better
D. very better

7. I’m going to the __________now. I want to buy some bread
A. bakery
B. drugstore
C. post office
D. toystore

8.__________? ~ We play badminton and swim.
A. What sports do you and your brother like?
C. When do you and your brother play sports?

B. Which sports do you and your brother play?
D. What are you and your brother doing?

9. Would you like __________noodles? ~ I’m full. I don’t want __________more.
A. any/ any
B. some/ some
C. any/ some
D. some/ any

10. There is __________rice in the jar. We can’t cook rice now.
A. a little
B. little
C. a few
D. few

11. My sister and I ____________ television in the living – room now.
A. am watching
B. are watching
C. is watching
D. watching

12. ____________ is my favorite drink.
A. Bread
B. Oranges
C. Apples
D. Orange juice

13. There aren’t _____________ grapes in the fridge
A. any
B. some
C. a
D. an

14. What about ______________ to Ha Long on Sunday?
A. go
B. to go
C. going
D. goes

15. ____________do you go to the gym?.- By bicycle.
A. What
B. Why
C. When
D. How

Your answers:
1.................
2.................
3.................
4.................
5.................

6.................
7.................
8.................
9.................
10.................

11.................
12................
13.................
14.................
15.................


IV. Give the correct form or tense of each verb in brackets to complete the following sentences (10pts)
a. Where is your mother? – She is in the kitchen. She __________(1) (cook) the dinner.
b. Your mother __________ (2) (go) to school by bus every day?
c. Don’t talk so loudly, please! My son__________ (3) (sleep) in the next room.
d. She _________ (4) (not be) hungry and she ___________ (5) (not want) any rice.
e. He is not going to read books. He ____________ (6) (listen) to music.
f. Take these medicines and you (7) (feel ) __________better then, Ha .
g. I ______(8) (have) a birthday party tomorrow evening. Would you like ________(9) (come)?
h. My sister always wears nice clothes for work. Today she_____________ (10) (wear) a blue jacket and shirt.
Your answers:
1.
6.

2.
7.

3.
8.

4.
9.

5.
10.


V. Give the correct form of the word in capital letters given to complete the sentences (10pts)
1. Mount Everest is the ______________ mountain in the world.
HIGH

2. In my ______________, there is a supermarket, a hotel and a park.
NEIGHBOR

3. There are four ______________ in my bedroom.
BOOKSHELF

4. This tree has a lot of green
LEAF

5. His ambition is to be a ____________ one day.
MILLION

6. . Let him do it_______________.
HE

7. We don’t like going in his car as he is a____________ driver.
CARE

8. The _____________language of Vietnam is Vietnamese.
NATION

9. I go to visit my grandparents ______________ a month.
ONE

10. Nobody in my class is _____________than Thuy
GOOD


Your answers:
1.
6.

2.
7.

3.
8.

4.
9.

5.
10.


VI. Choose the best answer by selecting A, B, C, or D to complete the passage (10pts)
I live in a house near the sea. It is (1)________ old house, about 100 years old and (2)____ very small. There are two bedrooms upstairs (3)_______ no bathroom. The bathroom is downstairs (4)________ the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden (5)________ the house. The garden (6)________ down to the beach and in spring and summer (7) _________ flowers every where. I live alone (8)________ my dog, Rack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with (9)________.
I love my house for (10)________ reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.
1
A. the
B. a
C. an
D. any

2
A. It`s
B. It
C. There`s
D. They`re

3
A. and
B. or
C. but
D. too

4
A. next
B. between
C. near to
D. next to

5
A. in front
B. front of
C. of front in
D. in front of

6
A. go
B. goes
C. going
D. in goes

7
A. there are
B. they are
C. these are
D. those are

8
A. of
B. for
C. on
D. with

9
A. me
B. I
C. my
D. I`m

10
A. many
B. any
C. a
D. a lot

Your answers:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.


VII. Fill in each gap with ONE suitable word to complete the following passage (10pts)

Today is Sunday. (1) __________ is fine and warm. Mr. Kien’s family are (2)_________ at home. They are working in the house now. Mr. Kien is cleaning the doors and windows. Nam is helping (3) __________. Mrs. Oanh and Hoa (4) _________ in the kitchen. Mrs. Oanh is (5) ________ the dishes. Hoa is cleaning the vegetables. They are cooking the lunch. They are going to (6) ______________ a good lunch together.
Mr. Kien’ family are not free today. They are busy (7) __________ the housework, but they are very happy. They are going to finish the housework at half past eleven, then (8) __________ will have lunch. In the afternoon they are going to the park. In the (9)___________ Nam and Hoa are going to (10)___________ all their exercises before going to bed.


Your answers:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.


VIII. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words or phrases (10pts)
1. How many students does your class have?
( How many students
2. I like beef and vegetables.
( Beef
3. Do you and your friends walk to school every day?
( Do you and your friends go
4. We have English class at 7.15.
( Our English class ______
5. Why don’t we go to the movies tonight?
( What about
6. Is there a colorful picture in your room?
( Has ___________________________________________________________________
7. How much is a bowl of noodles?
( How much does _________________________________________________________
8. Let`s go out for a walk.
( Why ___________________________________________________________________
9. I spend two hours a day doing my homework.
( It _____________________________________________________________________
10. No one in my class is as beautiful as Hoa.
( Hoa ___________________________________________________________________

IX. Reorder the words to make meaningful sentences (5 pts)
1. stay / grandparents / vacation / are / with / next / we / to / our / going / summer/.
(___________________________________________________________________________

Sponsor Documents