BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN HSG ANH 6 2017 CÓ NGHE

Đăng ngày 2/25/2017 6:25:16 PM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Chia sẽ bởi: | Lần tải: 152 | Lần xem: 17 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

PHÒNG GD&ĐT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

 

Môn: Tiếng Anh 6

 

Thời gian làm bài: 120 phút

 

Ngày thi: 10/4/2017

Thân gửi các bạn! Hiện tại mình BIÊN TẬP  bộ tài liệu luyện nghe dành cho học sinh từ cấp độ A1- A2 – B1 gồm 65 tests. Tài liệu giúp các bạn làm nguồn dạy thêm, dạy bồi dưỡng HSG. Nếu các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình 0963 226 296. Để nhận được nhiều bộ đề ÔN LUYỆN HSG

Link nghe:  https://drive.google.com/file/d/0Bz3OLqzlJPpXSXA0OGIzNWRjMUk/view

 

LISTENING TEST

Part 1. Listen and write the correct letter (5.0 pts)

1. Wednesday

1.   B

A. He went to the beach and swam in sea.

 

2. Thursday

2. _____

B. He went to visit uncle and aunt.

 

3. Saturday

3. _____

C. He went the beach and took photos of dogs.

 

4. Monday

4. _____

D. He went to the cinema.

 

5. Sunday

5. _____

E. He took a kite and a dog for a walk in the forest.

 

6. Tuesday

6. _____

F. He had a picnic and took some photos.

 

Part 2. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B or C. (5.0 pts)

1. What did Peter do yesterday?

A. He played soccer.

B. He played baseball.

C. He played basketball.

2. What did Jill have for lunch?

A. soup and an apple

B. sandwiches and a cake

C. soup and a andwich

3.What did Jim’s grandmother give him for his birthday?

A. a new bike

B. some CDs

C. a sweater

4. Which is Daisy’s new pet?

A. a dog

B. rabbit

C. a parrot

5. What game did the children play?

A. football

B. baseball

C. basketball

 

Part 3. Listen and fill in  the blanks (5.0 pts)

1. Jane is ____________ years old.

2. Mummy and Daddy gave her a toy sailing ______________.

3. Her favourite sport is ______________.

4. Her brother’s name is _____________.

5. She ate her favourite food. That’s a (an) ______________.

 

USE OF ENGLISH

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest (5 pts)

1. A. from

B. post 

C. phone

D. old

2. A. bags  

B. pencils 

C. rulers

D. books

3. A. cheap 

B. reader

C. great   

D. seat

4. A. gather

B. thank

C. that

D. weather    

5. A. police

B. accident

C. ocean

D. citadel

Your answers:

1.................

2.................

3.................

4.................

5.................

 

II. Choose the words that is different from the rest in each group (5 pts)

1. A. teacher

B. brother

C. farmer

D. doctor

2. A. watches

B. brushes

C. teaches

D. goes

3. A. meat

B. fish

C. beef

D. tea

4. A. knee

B. gray

C. nose

D. toe

5. A. have

B. eat

C. is

D. play

Your answers:

1.................

2.................

3.................

4.................

5.................

 

III. Choose the best answer for each of the following sentence (15 pts)

1. I feel tired. I'd like __________. 

A. to sit down

B. to run

C. some noodles

D. some fish

2. This sign says “Stop!”. We __________go straight ahead.

A. can

B.mustn’t

C. must

D. should

3. Mr. Quang and the farmer are loading the truck __________vegetables.

A. on

B. with

C. at 

D. of

4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats __________.

     A. a big breakfast

B. big breakfast

C. the big breakfast

D. a breakfast big

5.  __________her lips full or thin?       

A. Do

B. Is

C.Does

D. Are 

 6. The weather is __________today than yesterday.

A. so better

B. much better

C. too better

D. very better

7. I’m going to the __________now. I want to buy some bread

     A. bakery

B. drugstore

C. post office

D. toystore

8.__________?      ~ We play badminton and swim. 

A. What sports do you and your brother like?      

C. When do you and your brother play sports?    

B. Which sports do you and your brother play?

D. What are you and your brother doing?

9. Would you like __________noodles? ~ I’m full. I don’t want __________more.

A. any/ any

B. some/ some

C. any/ some

D. some/ any

10. There is __________rice in the jar. We can’t cook rice now.

A. a little

B. little

C. a few

D. few

11. My sister and I ____________ television in the living – room now.

A. am watching

B. are watching

C. is watching

D. watching

12. ____________ is my favorite drink.

A. Bread

B. Oranges

C. Apples

D. Orange juice

13. There aren’t _____________ grapes in the fridge

          A. any            

B. some                 

C. a

D. an

14. What about ______________ to Ha Long on Sunday?

A. go

B. to go

C.  going

D. goes

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN HSG ANH 6 2017 CÓ NGHE, Tiếng Anh 6. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn đề thi BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN HSG ANH 6 2017 CÓ NGHE .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN HSG ANH 6 2017 CÓ NGHE trong thể loại Tiếng Anh 6 được giới thiệu bởi thành viên tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh 6 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN   Môn: Tiếng Anh 6   Thời gian làm bài: 120 phút   Ngày thi: 10/4/2017  Thân gởi những bạn! Hiện tại mình BIÊN TẬP bộ tài liệu luyện nghe dành cho học sinh từ cấp độ A1- A2 – B1 gồm 65 tests, cho biết thêm Tài liệu giúp những bạn làm nguồn dạy thêm, dạy bổ dưỡng HSG, ngoài ra Nếu những bạn có nhu cầu xin vui lòng can hệ với mình 0963 226 296, tiếp theo là https://nslide.com/de-thi/bo-de-on-luyen-hsg-anh-6-2017-co-nghe.ah6r0q.html