Bộ đề ôn thi tổng hợp

Đăng ngày 5/24/2009 5:38:23 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Hiên Nguyễn Thị | Lần tải: 6 | Lần xem: 42 | Page: 1 | Kích thước: 0.28 M | Loại file: doc

9 ®Ò tù luËn m«n To¸n 9

           Baøi 1 :Tính

a)    2( + 2- )

b)     

           Baøi 2: Veõ ñoà thò haøm soá y = 2x-1 vaø y= -x treân cuøng moät heä truïc toaï ñoä .

           Baøi 3 :

a)    Ruùt goïn bieåu thöùc :M = ( - ) (1 - ) vôùi a 1 vaø a>0

b)    Tính giaù trò cuûa M khi a =

           Baøi 4: Cho  ABC vuoâng taïi A coù ñöôøng cao AH . Goïi K laø trung ñieåm AH .Töø  H, haï vuoâng goùc vôùi AB vaøAC taïi D vaø E .Ñöôøng troøn taâm K baùn kính AK caét ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính BC taïi I, AI caét BC taïi M   .

a)    Chöùng minh 5 ñieåm A,I, D, H, E thuoäc moät ñöôøng troøn .

b)    MK AO

c)     4 ñieåm M,D, K ,E thaúng haøng .

d)    Chöùng minh MD. ME = MH2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Baøi 1: (2ñ) . Thu goïn caùc bieåu thöùc sau : A =                         B =                

Baøi 2: (1ñ)  .Veõ treân cuøng maët phaúng toaï ñoä caùc ñöôøng thaúng sau:

 a/ y = - x    b/ y = x + 5

Baøi 3: (1,5ñ)   .Giaûi heä phöông trình:  a/   b/

Baøi 4: (3,5ñ)  Cho ñöôøng troøn (O;R) coù AB laø ñöôøng kính, daây cung AC = R

  1) Tính caùc goùc vaø caïnh BC cuûa tam giaùc ABC theo R

  2) Ñöôøng troøn taâm I ñöôøng kính OC caét AC taïi M, caét BC taïi N.

      .Chöùng minh :Töù giaùc OMCN laø hình chöõ nhaät

  3) Tieáp tuyeán taïi C cuûa (O) caét ON taïi E. Chöùng minh BE laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O)

  4) Tính theo R  dieän tích töù giaùc ECOB

    Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính :

a)    A =

b)   

c)    

d)    D =

Baøi 2: Veõ treân cuøng heä truïc toaï ñoä caùc ñöôøng thaúng sau:

  a)  y = 2x - 3              b)  y =

Baøi 3:  Giaûi caùc heä phöông trình:

  a)    b) 

Baøi 4:  Töø moät ñieåm I ôû ngoøai ñöôøng troøn (O) , keû moät caùt tuyeán caét (O) taïi A vaø B .Caùc tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn (O) taïi A vaø B caét nhau ôû M. Haï MH vuoâng goùc vôùi OI , MH caét AB taïi N , OM caét  AB taïi K . Chöùng minh :

 1. K laø trung ñieåm cuûa AB .
 2. Naêm ñieåm A,O,B,M,H cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .
 3. IA.IB = IK.IN
 4. MH caét (O) taïi C vaø D . Chöùng toû IC, ID laø caùc tieáp tuyeán cuûa (O) .

Baøi 1: ( 2ñieåm ) Tính:

  

Baøi 2: ( 1ñieåm ) Giaûi heä phöông trình:

            a)

Baøi 3: (1ñieåm ) Cho 2 ñöôøng thaúng (D1): vaø (D2):

           a) Veõ (D1) vaø (D2) treân cuøng maët phaúng toïa ñoä.

           b) Tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa (D1) vaø (D2) baèng pheùp toaùn.

Baøi 4:( 4ñieåm ) Cho (O;R) ñöôøng kính AB. Treân OA laáy ñieåm E. Goïi I laø trung ñieåm cuûa AE. Qua I veõ daây cung CDAB. Veõ (O’) ñöôøng kính EB.

      a) Chöùng minh (O) vaø (O’) tieáp xuùc taïi B.

      b) Töù giaùc ACED laø hình gì ? Vì sao ?

      c) CB caét (O’) taïi F. Chöùng minh D, E, F  thaúng haøng.

      d) Chöùng minh IF laø tieáp tuyeán cuûa (O’).

Baøi 1:   (1,5ñ)   Ruùt goïn :

    a)     b)   

Baøi 2:  (1,5 ñ)   Cho  M = 

a)    Tìm ñieàu kieän cuûa x ñeå M xaùc ñònh

b)    Ruùt goïn M

c)     Tìm x ñeå M < 0

Baøi 3: (1,5 ñ) 

  a) Veõ treân cuøng maët phaúng toaï ñoä caùc ñöôøng thaúng : (D) : y =       vaø   (D’) : y = 2x – 1

  b/ Tính goùc taïo bôûi ñöôøng thaúng (D’) vôùi truïc  Ox  ( Laøm troøn ñeán  phuùt)

Baøi 4: (3,5 ñ)

  Cho  tam giaùc ABC vuoâng taïi A ,ñöôøng cao AH.

a)    Giaûi tam giaùc ABC bieát vaø AC = 6 cm (  laøm troøn ñeán haøng ñôn vò)

b)    Veõ ñöôøng troøn taâm I ñöôøng kính BH caétAB taïi M vaø ñöôøng troøn taâm K ñöôøng kính CH caét AC taïi N. . Chöùng minh töù giaùc AMHN laø hình chöõ nhaät  . Tính ñoä daøi MN.

c)     Chöùng minh MN laø tieáp tuyeán chung cuûañöôøng troøn (I) vaø (K)

d)    Neâu ñieàu kieän veà tam giaùc ABC ñeå MN coù ñoä daøi lôùn nhaát

Baøi 1 :  Thöïc hieän caùc pheùp tính sau

 a/  + -          b/   (+)(-2)     

 c/  + +

 Baøi 2 :  Giaûi phöông trình  - x + 2 = 0 

Baøi 3 :  Cho haøm soá y = ax + b. Tìm a, b bieát ñoà thò cuûa haøm soá ñi qua ñieåm (2 ; -1) vaø caét truïc  hoaønh taïi ñieåm coù hoaønh ñoä laø . Tính khoaûng caùch töø goác toïa ñoä ñeán ñöôøng thaúng qua hai ñieåm treân.

Baøi 4 :  Cho ñöôøng troøn (O;R) vaø moät ñieåm A ôû ngoaøi ñöôøng troøn. Keû caùc tieáp tuyeán AB, AC vôùi ñöôøng troøn (B, C laø caùc tieáp ñieåm). Goïi H laø trung ñieåm BC.

a/  Chöùng minh A, H O thaúng haøng vaø caùc ñieåm A, B. O , C thuoäc moät ñöôøng troøn

 b/  Keû ñöôøng kính BD cuûa (O), veõ CK vuoâng goùc vôùi BD. Chöùng minh raèng : AC. CD = CK. AO

c/  Tia AO caét ñöôøng troøn (O) theo thöù töï taïi M, N. Chöùng minh raèng : MH. MN = AM. HN

d/  AD caét CK taïi I. Chöùng minh raèng I laø trung ñieåm CK.

Baøi 1: ( 2 ñieåm ) Tính :

e)          b)     c) 

       Baøi 2: ( 1,5ñieåm )

             a) Veõ treân cuøng heä truïc toaï ñoä caùc ñöôøng thaúng sau: (D1) :  y =  - 2x + 3  vaø (D2) :  y =

b) Viết phương trình ñöôøng thaúng (D3) // (D2) vaø ñi qua ñieåm A

       Baøi 3:  ( 2 ñieåm ) Cho bieåu thöùc :  P =         

a)  Ruùt goïn P.

b)  Tìm giaù trò nh nhaát cuûa P.

       Baøi 4:  Cho ABC vuoâng taïi A ni tiếp trong ñöôøng troøn ( O ; R) coù ñöôøng kính BC vaø caïnh AB = R. Keû daây AD vuoâng goùc vôùi BC taïi H.

a)    Tính ñoä daøi caùc caïnh AC, AH vaø soá ño caùc goùc B , goùc C .

b)    Chöùng minh : AH.HD = HB.HC

c)     Goïi M laø giao ñieåm cuûa AC vaø BD . Qua M keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét BC ôû I, caét AB ôû N.  Chöùng minh ba ñieåm C, D, N thaúng haøng.

d)    Chöùng minh  AI laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O) vaø tính AI theo R.

      BAØI 1: Tính :

         1/

         2/

          3/

      BAØI 2 : Cho hai haøm soá : (D1) : vaø  (D2) : y = x + 1

          a/ Veõ (D1) vaø (D2) treân cuøng maët phaúng toaï ñoä roài tìm toaï ñoä giao ñieåm cuûa (D1) vaø (D2) .

          b/ Cho (D3) : . Chöùng toû (D1) , (D2) , (D3) ñoàng qui.

      BAØI 3 : Cho (O;R) ñöôøng kính AB . Ñieåm C thuoäc ñöôøng troøn (O) sao cho CA < CB . Veõ daây

      CD vuoâng goùc vôùi AB taïi H . Goïi E laø ñieåm ñoái xöùng vôùi A qua H.

                   a/ CMR : töù giaùc ACED laø hình thoi

                   b/ Ñöôøng troøn (I) ñöôøng kính EB caét BC taïiM . CMR : D, E, M thaúng haøng

                   c/ CMR : HM laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (I)

                   d/ Xaùc ñònh vò trí ñieåm C treân ñöôøng troøn (O) sao cho

Baøi 1 : ( 2 ñieåm )   Tính :

  a)  

  b)   

 Baøi 2 :   ( 1 ñieåm )

  Cho bieåu thöùc A =   ( vôùi x > 0 ; x 1 )

a)     Ruùt goïn bieåu thöùc A.

b)     Tìm giaù trò cuûa x ñeå A = 1

 

 Baøi 3 :  ( 1,5 ñieåm )

  Cho haøm soá  coù ñoà thò   vaø haøm soá  y = x + 3  coù ñoà thò

a)    Veõ   treân cuøng moät maët phaúng toïa ñoä.

b)    Goïi A laø giao ñieåm cuûa vaø B laø giao ñieåm cuûa vôùi truïc hoaønh. Xaùc ñònh toïa ñoä cuûa hai ñieåm A , B vaø tính dieän tích cuûa tam giaùc AOB.

 Baøi 4 :  ( 3,5 ñieåm )

  Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A ( AB < AC ) coù ñöôøng cao AH. Ñöôøng troøn taâm O

  ñöôøng kính BH caét AB ôû D , ñöôøng troøn taâm O’ ñöôøng kính CH caét AC ôû E.

a)     Chöùng minh : töù giaùc ADHE laø hình chöõ nhaät.

b)     Chöùng minh : AB . AD = AC . AE =

c)        Chöùng minh : DE laø tieáp tuyeán chung cuûa ñöôøng troøn (O) vaø ñöôøng troøn ñöôøng kính OO’.

d)     Cho BC = 10 cm , AH = 4 cm. Tính dieän tích cuûa töù giaùc ADHE.

 

PHÒNG G.DỤC & ĐT XUYÊN MỘC     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I , NĂM HỌC 2008-2009

   TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG                                     MÔN TOÁN LỚP 9

               ĐỀ CHÍNH THỨC                          (Thời gian 90 phút,không kể thời gian giao đề )

 

                                    Học sinh trình bày đầy đủ lời giải vào bài làm của mình.

  

Câu 1(1,5điểm):

Tính  :  a)                      b)

    c)                        d)

  

Câu 2(2điểm):    Cho biểu thức: M = .

   a)Tìm điều kiện của x để biểu thức M xác định.

   b) Rút gọn M.

   c) Tìm các giá trị x để M = -1.

  

Câu 3(2,5điểm):  Cho hai hàm số : y= -2x +3 ( d )   và  y = 1/2x – 2 ( d).

   

a)Vẽ ( d ) và ( d) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.

   b)Tìm toạ độ giao điểm M của đường thẳng ( d ) và ( d).

   c)Chứng minh ( d ) và ( d) vuông góc với nhau .

  

Câu 4(1điểm):    Tìm các giá trị x để biểu thức A = có giá trị nhỏ nhất.

 

  Câu 5(3điểm):

 

   Cho đường tròn tâm O và tiếp tuyến tại A với đường tròn đó.Từ một điểm M

     bất kì trên tiếp tuyến này ta kẽ tiếp tuyến MB với đường tròn .

 

a)    Chứng minh 4 điểm M,A,O B cùng nằm trên một đường tròn.

b)    Gọi H là trực tâm của tam giác MAB.Chứng minh tứ giác OAHB là

hình thoi.

c)     Khi M di động trên tiếp tuyến tại A thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam

giác MAB chạy trên đương nào ?

…………………………………………………………………

                     ÑEÀ I

Baøi 1: (2 ñieåm)  Ruùt goïn caùc bieåu thöùc sau:

  

Baøi 2: (1.5 ñieåm)  Cho haøm soá

a)    Veõ ñoà thò (D) cuûa haøm soá ñaõ cho vaø tính goùc taïo bôûi ñoà thò haøm soá vaø truïc Ox.

b)    Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (a 0) bieát ñoà thò cuûa noù song song vôùi ñöôøng thaúng (D) vaø ñi qua ñieåm M(–2; 3)

 

Baøi 3: (1.5 ñieåm)  Giaûi caùc phöông trình (vieát coâng thöùc nghieäm toång quaùt vaø veõ taäp hôïp caùc ñieåm M coù toaï ñoä (x;y) nghieäm ñuùng phöông trình 2 aån x; y) sau:

a)    x – 2y + 4 = 0. b) x – 2y = 0

 

Baøi 4: (3 ñieåm)  Cho tam giaùc ABC coù AB = 3; BC = 4; CA = 5.

a)    Tính soá ño goùc C.

b)    Phaân giaùc trong goùc C caét AB taïi D. Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng DA vaø DB.

c)     Goïi R, r laàn löôït laø baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø noäi tieáp cuûa . Tính tæ soá

Baøi 5: (2 ñieåm

a)    Saép xeáp theo thöù töï taêng daàn: tg700; cotg600; cotg650; tg500; sin250

b)    Cho hai ñieåm A vaø B ôû trong cuøng moät nöûa maët phaúng vôùi bôø laø ñöôøng thaúng xy. Xaùc ñònh ñieåm M treân xy sao cho . Khi naøo thì ñieåm M khoâng xaùc ñònh ñöôïc?

 1. ÑEÀ II

Baøi 1: (2 ñieåm) Ruùt goïn caùc bieåu thöùc sau:

  

 

Baøi 2: (1.5 ñieåm) Cho haøm soá f(x) = (m + 1)x + 2

a)    Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì haøm soá ñaõ cho ñoàng bieán.

b)    Xaùc ñònh giaù trò cuûa m ñeå ñoà thò haøm soá ñi qua A(1; 4).

c)     Vôùi giaù trò naøo cuûa m ñoà thò haøm soá caét truïc hoaønh taïi ñieåm coù hoaønh ñoä baèng 1. Veõ ñoà thò haøm soá trong tröôøng hôïp naøy.

Baøi 3: (1.5 ñieåm) Giaûi caùc phöông trình (vieát coâng thöùc nghieäm toång quaùt vaø veõ taäp hôïp caùc ñieåm M coù toaï ñoä (x;y) nghieäm ñuùng phöông trình 2 aån x; y) sau:

a)    2x – y + 4 = 0.  b) 2x – y = 0

 

Baøi 4. (3 ñieåm) Cho tam giaùc caân ABC (AB = AC), caùc ñöôøng cao AD vaø BE caét nhau taïi H. Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc AHE.

a)    Chöùng minh ED = BC.

b)    Chöùng minh raèng DE laø tieáp tuyeán cöûa ñöôøng troøn (O).

c)     Tính ñoä daøi DE bieát raèng DH = 2 cm, HA = 6 cm.

Baøi 5: (2 ñieåm)

a)    Trong tam giaùc ABC coù ; ; ; ñöôøng cao AH. Haõy tính ñoä daøi AH, AC.

b)    Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Chöùng toû:

 

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Bộ đề ôn thi tổng hợp, Toán học. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Bộ đề ôn thi tổng hợp .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , đề thi Bộ đề ôn thi tổng hợp trong thể loại Toán học được chia sẽ bởi thành viên Hiên Nguyễn Thị đến các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào danh mục Toán học , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Bài 1 :Tính 2( + 2- ) Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x-1 và y= -x trên cùng một hệ trục toạ độ , nói thêm là Bài 3 : Rút gọn biểu thức :M = ( - ) (1 - ) với a 1 và a>0 Tính giá trị của M khi a = Bài 4: Cho ABC vuông tại A có đường cao AH , nói thêm Gọi K là trung điểm AH , cho biết thêm Từ H, hạ vuông góc với AB vàAC tại D và E , bên cạnh đó Đường tròn tâm K bán kính AK https://nslide.com/de-thi/bo-de-on-thi-tong-hop.q2ueuq.html