Bộ đề ôn thi tổng hợp

đề thi Toán học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       46      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
q2ueuq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/24/2009 5:38:23 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.28 M
Lần xem
46
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 1 :Tính 2( + 2- ) Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x-1 và y= -x trên cùng một hệ trục toạ độ . Bài 3 : Rút gọn biểu thức :M = ( - ) (1 - ) với a 1 và a>0 Tính giá trị của M khi a = Bài,xem chi tiết và tải về Đề thi Bộ đề ôn thi tổng hợp, Đề Thi Toán Học , Đề thi Bộ đề ôn thi tổng hợp, doc, 1 trang, 0.28 M, Toán học chia sẽ bởi Hiên Nguyễn Thị đã có 6 download

 
LINK DOWNLOAD

Bo-de-on-thi-tong-hop.doc[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 1 :Tính
2( + 2- )

Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x-1 và y= -x trên cùng một hệ trục toạ độ .
Bài 3 :
Rút gọn biểu thức :M = ( - ) (1 - ) với a 1 và a>0
Tính giá trị của M khi a = 
Bài 4: Cho ABC vuông tại A có đường cao AH . Gọi K là trung điểm AH .Từ H, hạ vuông góc với AB vàAC tại D và E .Đường tròn tâm K bán kính AK cắt đường tròn tâm O đường kính BC tại I, AI cắt BC tại M .
Chứng minh 5 điểm A,I, D, H, E thuộc một đường tròn .
MK AO
4 điểm M,D, K ,E thẳng hàng .
Chứng minh MD. ME = MH2
Bài 1: (2đ) . Thu gọn các biểu thức sau : A = B = 
Bài 2: (1đ) .Vẽ trên cùng mặt phẳng toạ độ các đường thẳng sau:
a/ y = - x b/ y = x + 5
Bài 3: (1,5đ) .Giải hệ phương trình: a/ b/ 
Bài 4: (3,5đ) Cho đường tròn (O;R) có AB là đường kính, dây cung AC = R
1) Tính các góc và cạnh BC của tam giác (ABC theo R
2) Đường tròn tâm I đường kính OC cắt AC tại M, cắt BC tại N.
.Chứng minh :Tứ giác OMCN là hình chữ nhật
3) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt ON tại E. Chứng minh BE là tiếp tuyến của đường tròn (O)
4) Tính theo R diện tích tứ giác ECOB
Bài 1: Thực hiện phép tính :
A = 


D = 
Bài 2: Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ các đường thẳng sau:
a) y = 2x - 3 b) y = 
Bài 3: Giải các hệ phương trình:
a) b) 
Bài 4: Từ một điểm I ở ngòai đường tròn (O) , kẻ một cát tuyến cắt (O) tại A và B .Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A và B cắt nhau ở M. Hạ MH vuông góc với OI , MH cắt AB tại N , OM cắt AB tại K . Chứng minh :
K là trung điểm của AB .
Năm điểm A,O,B,M,H cùng thuộc một đường tròn .
IA.IB = IK.IN
MH cắt (O) tại C và D . Chứng tỏ IC, ID là các tiếp tuyến của (O) .
Bài 1: ( 2điểm ) Tính:

Bài 2: ( 1điểm ) Giải hệ phương trình:
a) 
Bài 3: (1điểm ) Cho 2 đường thẳng (D1): và (D2): 
a) Vẽ (D1) và (D2) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (D1) và (D2) bằng phép toán.
Bài 4:( 4điểm ) Cho (O;R) đường kính AB. Trên OA lấy điểm E. Gọi I là trung điểm của AE. Qua I vẽ dây cung CDAB. Vẽ (O’) đường kính EB.
a) Chứng minh (O) và (O’) tiếp xúc tại B.
b) Tứ giác ACED là hình gì ? Vì sao ?
c) CB cắt (O’) tại F. Chứng minh D, E, F thẳng hàng.
d) Chứng minh IF là tiếp tuyến của (O’).
Bài 1: (1,5đ) Rút gọn :
a) b) 
Bài 2: (1,5 đ) Cho M = 
Tìm điều kiện của x để M xác định
Rút gọn M
Tìm x để M < 0
Bài 3: (1,5 đ)
a) Vẽ trên cùng mặt phẳng toạ độ các đường thẳng : (D) : y = và (D’) : y = 2x – 1
b/ Tính góc tạo bởi đường thẳng (D’) với trục Ox ( Làm tròn đến phút)
Bài 4: (3,5 đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A ,đường cao AH.
Giải tam giác ABC biết và AC = 6 cm ( làm tròn đến hàng đơn vị)
Vẽ đường tròn tâm I đường kính BH cắtAB tại M và đường tròn tâm K đường

9 ®Ò tù luËn m«n To¸n 9

           Baøi 1 :Tính

a)    2( + 2- )

b)     

           Baøi 2: Veõ ñoà thò haøm soá y = 2x-1 vaø y= -x treân cuøng moät heä truïc toaï ñoä .

           Baøi 3 :

a)    Ruùt goïn bieåu thöùc :M = ( - ) (1 - ) vôùi a 1 vaø a>0

b)    Tính giaù trò cuûa M khi a =

           Baøi 4: Cho  ABC vuoâng taïi A coù ñöôøng cao AH . Goïi K laø trung ñieåm AH .Töø  H, haï vuoâng goùc vôùi AB vaøAC taïi D vaø E .Ñöôøng troøn taâm K baùn kính AK caét ñöôøng troøn taâm O ñöôøng kính BC taïi I, AI caét BC taïi M   .

a)    Chöùng minh 5 ñieåm A,I, D, H, E thuoäc moät ñöôøng troøn .

b)    MK AO

c)     4 ñieåm M,D, K ,E thaúng haøng .

d)    Chöùng minh MD. ME = MH2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Baøi 1: (2ñ) . Thu goïn caùc bieåu thöùc sau : A =                         B =                

Baøi 2: (1ñ)  .Veõ treân cuøng maët phaúng toaï ñoä caùc ñöôøng thaúng sau:

 a/ y = - x    b/ y = x + 5

Baøi 3: (1,5ñ)   .Giaûi heä phöông trình:  a/   b/

Baøi 4: (3,5ñ)  Cho ñöôøng troøn (O;R) coù AB laø ñöôøng kính, daây cung AC = R

  1) Tính caùc goùc vaø caïnh BC cuûa tam giaùc ABC theo R

  2) Ñöôøng troøn taâm I ñöôøng kính OC caét AC taïi M, caét BC taïi N.

      .Chöùng minh :Töù giaùc OMCN laø hình chöõ nhaät

  3) Tieáp tuyeán taïi C cuûa (O) caét ON taïi E. Chöùng minh BE laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O)

  4) Tính theo R  dieän tích töù giaùc ECOB

    Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính :

a)    A =

b)   

c)    

d)    D =

Baøi 2: Veõ treân cuøng heä truïc toaï ñoä caùc ñöôøng thaúng sau:

  a)  y = 2x - 3              b)  y =

Baøi 3:  Giaûi caùc heä phöông trình:

  a)    b) 

Baøi 4:  Töø moät ñieåm I ôû ngoøai ñöôøng troøn (O) , keû moät caùt tuyeán caét (O) taïi A vaø B .Caùc tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn (O) taïi A vaø B caét nhau ôû M. Haï MH vuoâng goùc vôùi OI , MH caét AB taïi N , OM caét  AB taïi K . Chöùng minh :

 1. K laø trung ñieåm cuûa AB .
 2. Naêm ñieåm A,O,B,M,H cuøng thuoäc moät ñöôøng troøn .
 3. IA.IB = IK.IN
 4. MH caét (O) taïi C vaø D . Chöùng toû IC, ID laø caùc tieáp tuyeán cuûa (O) .

Baøi 1: ( 2ñieåm ) Tính:

  

Baøi 2: ( 1ñieåm ) Giaûi heä phöông trình:

            a)

Baøi 3: (1ñieåm ) Cho 2 ñöôøng thaúng (D1): vaø (D2):

           a) Veõ (D1) vaø (D2) treân cuøng maët phaúng toïa ñoä.

           b) Tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa (D1) vaø (D2) baèng pheùp toaùn.

Baøi 4:( 4ñieåm ) Cho (O;R) ñöôøng kính AB. Treân OA laáy ñieåm E. Goïi I laø trung ñieåm cuûa AE. Qua I veõ daây cung CDAB. Veõ (O’) ñöôøng kính EB.

      a) Chöùng minh (O) vaø (O’) tieáp xuùc taïi B.

      b) Töù giaùc ACED laø hình gì ? Vì sao ?

      c) CB caét (O’) taïi F. Chöùng minh D, E, F  thaúng haøng.

      d) Chöùng minh IF laø tieáp tuyeán cuûa (O’).

Baøi 1:   (1,5ñ)   Ruùt goïn :

    a)     b)   

Baøi 2:  (1,5 ñ)   Cho  M = 

a)    Tìm ñieàu kieän cuûa x ñeå M xaùc ñònh

b)    Ruùt goïn M

c)     Tìm x ñeå M < 0

Baøi 3: (1,5 ñ) 

  a) Veõ treân cuøng maët phaúng toaï ñoä caùc ñöôøng thaúng : (D) : y =       vaø   (D’) : y = 2x – 1

  b/ Tính goùc taïo bôûi ñöôøng thaúng (D’) vôùi truïc  Ox  ( Laøm troøn ñeán  phuùt)

Baøi 4: (3,5 ñ)

  Cho  tam giaùc ABC vuoâng taïi A ,ñöôøng cao AH.

a)    Giaûi tam giaùc ABC bieát vaø AC = 6 cm (  laøm troøn ñeán haøng ñôn vò)

b)    Veõ ñöôøng troøn taâm I ñöôøng kính BH caétAB taïi M vaø ñöôøng troøn taâm K ñöôøng kính CH caét AC taïi N. . Chöùng minh töù giaùc AMHN laø hình chöõ nhaät  . Tính ñoä daøi MN.

c)     Chöùng minh MN laø tieáp tuyeán chung cuûañöôøng troøn (I) vaø (K)

d)    Neâu ñieàu kieän veà tam giaùc ABC ñeå MN coù ñoä daøi lôùn nhaát

Baøi 1 :  Thöïc hieän caùc pheùp tính sau

 a/  + -          b/   (+)(-2)     

 c/  + +

 Baøi 2 :  Giaûi phöông trình  - x + 2 = 0 

Baøi 3 :  Cho haøm soá y = ax + b. Tìm a, b bieát ñoà thò cuûa haøm soá ñi qua ñieåm (2 ; -1) vaø caét truïc  hoaønh taïi ñieåm coù hoaønh ñoä laø . Tính khoaûng caùch töø goác toïa ñoä ñeán ñöôøng thaúng qua hai ñieåm treân.

Baøi 4 :  Cho ñöôøng troøn (O;R) vaø moät ñieåm A ôû ngoaøi ñöôøng troøn. Keû caùc tieáp tuyeán AB, AC vôùi ñöôøng troøn (B, C laø caùc tieáp ñieåm). Goïi H laø trung ñieåm BC.

a/  Chöùng minh A, H O thaúng haøng vaø caùc ñieåm A, B. O , C thuoäc moät ñöôøng troøn

 b/  Keû ñöôøng kính BD cuûa (O), veõ CK vuoâng goùc vôùi BD. Chöùng minh raèng : AC. CD = CK. AO

c/  Tia AO caét ñöôøng troøn (O) theo thöù töï taïi M, N. Chöùng minh raèng : MH. MN = AM. HN

d/  AD caét CK taïi I. Chöùng minh raèng I laø trung ñieåm CK.

Baøi 1: ( 2 ñieåm ) Tính :

e)          b)     c) 

       Baøi 2: ( 1,5ñieåm )

             a) Veõ treân cuøng heä truïc toaï ñoä caùc ñöôøng thaúng sau: (D1) :  y =  - 2x + 3  vaø (D2) :  y =

b) Viết phương trình ñöôøng thaúng (D3) // (D2) vaø ñi qua ñieåm A

       Baøi 3:  ( 2 ñieåm ) Cho bieåu thöùc :  P =         

a)  Ruùt goïn P.

b)  Tìm giaù trò nh nhaát cuûa P.

       Baøi 4:  Cho ABC vuoâng taïi A ni tiếp trong ñöôøng troøn ( O ; R) coù ñöôøng kính BC vaø caïnh AB = R. Keû daây AD vuoâng goùc vôùi BC taïi H.

a)    Tính ñoä daøi caùc caïnh AC, AH vaø soá ño caùc goùc B , goùc C .

b)    Chöùng minh : AH.HD = HB.HC

c)     Goïi M laø giao ñieåm cuûa AC vaø BD . Qua M keû ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi BC caét BC ôû I, caét AB ôû N.  Chöùng minh ba ñieåm C, D, N thaúng haøng.

d)    Chöùng minh  AI laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O) vaø tính AI theo R.

      BAØI 1: Tính :

         1/

         2/

          3/

      BAØI 2 : Cho hai haøm soá : (D1) : vaø  (D2) : y = x + 1

          a/ Veõ (D1) vaø (D2) treân cuøng maët phaúng toaï ñoä roài tìm toaï ñoä giao ñieåm cuûa (D1) vaø (D2) .

          b/ Cho (D3) : . Chöùng toû (D1) , (D2) , (D3) ñoàng qui.

      BAØI 3 : Cho (O;R) ñöôøng kính AB . Ñieåm C thuoäc ñöôøng troøn (O) sao cho CA < CB . Veõ daây

      CD vuoâng goùc vôùi AB taïi H . Goïi E laø ñieåm ñoái xöùng vôùi A qua H.

                   a/ CMR : töù giaùc ACED laø hình thoi

                   b/ Ñöôøng troøn (I) ñöôøng kính EB caét BC taïiM . CMR : D, E, M thaúng haøng

                   c/ CMR : HM laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (I)

                   d/ Xaùc ñònh vò trí ñieåm C treân ñöôøng troøn (O) sao cho

Baøi 1 : ( 2 ñieåm )   Tính :

  a)  

  b)   

 Baøi 2 :   ( 1 ñieåm )

  Cho bieåu thöùc A =   ( vôùi x > 0 ; x 1 )

a)     Ruùt goïn bieåu thöùc A.

b)     Tìm giaù trò cuûa x ñeå A = 1

 

 Baøi 3 :  ( 1,5 ñieåm )

  Cho haøm soá  coù ñoà thò   vaø haøm soá  y = x + 3  coù ñoà thò

a)    Veõ   treân cuøng moät maët phaúng toïa ñoä.

b)    Goïi A laø giao ñieåm cuûa vaø B laø giao ñieåm cuûa vôùi truïc hoaønh. Xaùc ñònh toïa ñoä cuûa hai ñieåm A , B vaø tính dieän tích cuûa tam giaùc AOB.

 Baøi 4 :  ( 3,5 ñieåm )

  Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A ( AB < AC ) coù ñöôøng cao AH. Ñöôøng troøn taâm O

  ñöôøng kính BH caét AB ôû D , ñöôøng troøn taâm O’ ñöôøng kính CH caét AC ôû E.

a)     Chöùng minh : töù giaùc ADHE laø hình chöõ nhaät.

b)     Chöùng minh : AB . AD = AC . AE =

c)        Chöùng minh : DE laø tieáp tuyeán chung cuûa ñöôøng troøn (O) vaø ñöôøng troøn ñöôøng kính OO’.

d)     Cho BC = 10 cm , AH = 4 cm. Tính dieän tích cuûa töù giaùc ADHE.

 

PHÒNG G.DỤC & ĐT XUYÊN MỘC     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I , NĂM HỌC 2008-2009

   TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG                                     MÔN TOÁN LỚP 9

               ĐỀ CHÍNH THỨC                          (Thời gian 90 phút,không kể thời gian giao đề )

 

                                    Học sinh trình bày đầy đủ lời giải vào bài làm của mình.

  

Câu 1(1,5điểm):

Tính  :  a)                      b)

    c)                        d)

  

Câu 2(2điểm):    Cho biểu thức: M = .

   a)Tìm điều kiện của x để biểu thức M xác định.

   b) Rút gọn M.

   c) Tìm các giá trị x để M = -1.

  

Câu 3(2,5điểm):  Cho hai hàm số : y= -2x +3 ( d )   và  y = 1/2x – 2 ( d).

   

a)Vẽ ( d ) và ( d) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.

   b)Tìm toạ độ giao điểm M của đường thẳng ( d ) và ( d).

   c)Chứng minh ( d ) và ( d) vuông góc với nhau .

  

Câu 4(1điểm):    Tìm các giá trị x để biểu thức A = có giá trị nhỏ nhất.

 

  Câu 5(3điểm):

 

   Cho đường tròn tâm O và tiếp tuyến tại A với đường tròn đó.Từ một điểm M

     bất kì trên tiếp tuyến này ta kẽ tiếp tuyến MB với đường tròn .

 

a)    Chứng minh 4 điểm M,A,O B cùng nằm trên một đường tròn.

b)    Gọi H là trực tâm của tam giác MAB.Chứng minh tứ giác OAHB là

hình thoi.

c)     Khi M di động trên tiếp tuyến tại A thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam

giác MAB chạy trên đương nào ?

…………………………………………………………………

                     ÑEÀ I

Baøi 1: (2 ñieåm)  Ruùt goïn caùc bieåu thöùc sau:

  

Baøi 2: (1.5 ñieåm)  Cho haøm soá

a)    Veõ ñoà thò (D) cuûa haøm soá ñaõ cho vaø tính goùc taïo bôûi ñoà thò haøm soá vaø truïc Ox.

b)    Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (a 0) bieát ñoà thò cuûa noù song song vôùi ñöôøng thaúng (D) vaø ñi qua ñieåm M(–2; 3)

 

Baøi 3: (1.5 ñieåm)  Giaûi caùc phöông trình (vieát coâng thöùc nghieäm toång quaùt vaø veõ taäp hôïp caùc ñieåm M coù toaï ñoä (x;y) nghieäm ñuùng phöông trình 2 aån x; y) sau:

a)    x – 2y + 4 = 0. b) x – 2y = 0

 

Baøi 4: (3 ñieåm)  Cho tam giaùc ABC coù AB = 3; BC = 4; CA = 5.

a)    Tính soá ño goùc C.

b)    Phaân giaùc trong goùc C caét AB taïi D. Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng DA vaø DB.

c)     Goïi R, r laàn löôït laø baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø noäi tieáp cuûa . Tính tæ soá

Baøi 5: (2 ñieåm

a)    Saép xeáp theo thöù töï taêng daàn: tg700; cotg600; cotg650; tg500; sin250

b)    Cho hai ñieåm A vaø B ôû trong cuøng moät nöûa maët phaúng vôùi bôø laø ñöôøng thaúng xy. Xaùc ñònh ñieåm M treân xy sao cho . Khi naøo thì ñieåm M khoâng xaùc ñònh ñöôïc?

 1. ÑEÀ II

Baøi 1: (2 ñieåm) Ruùt goïn caùc bieåu thöùc sau:

  

 

Baøi 2: (1.5 ñieåm) Cho haøm soá f(x) = (m + 1)x + 2

a)    Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì haøm soá ñaõ cho ñoàng bieán.

b)    Xaùc ñònh giaù trò cuûa m ñeå ñoà thò haøm soá ñi qua A(1; 4).

c)     Vôùi giaù trò naøo cuûa m ñoà thò haøm soá caét truïc hoaønh taïi ñieåm coù hoaønh ñoä baèng 1. Veõ ñoà thò haøm soá trong tröôøng hôïp naøy.

Baøi 3: (1.5 ñieåm) Giaûi caùc phöông trình (vieát coâng thöùc nghieäm toång quaùt vaø veõ taäp hôïp caùc ñieåm M coù toaï ñoä (x;y) nghieäm ñuùng phöông trình 2 aån x; y) sau:

a)    2x – y + 4 = 0.  b) 2x – y = 0

 

Baøi 4. (3 ñieåm) Cho tam giaùc caân ABC (AB = AC), caùc ñöôøng cao AD vaø BE caét nhau taïi H. Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc AHE.

a)    Chöùng minh ED = BC.

b)    Chöùng minh raèng DE laø tieáp tuyeán cöûa ñöôøng troøn (O).

c)     Tính ñoä daøi DE bieát raèng DH = 2 cm, HA = 6 cm.

Baøi 5: (2 ñieåm)

a)    Trong tam giaùc ABC coù ; ; ; ñöôøng cao AH. Haõy tính ñoä daøi AH, AC.

b)    Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Chöùng toû:

 

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Bộ đề ôn thi tổng hợp
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU