Bộ Đề Tổng Hợp

Đăng ngày 7/16/2013 7:51:25 PM | Thể loại: Tổng Hợp | Chia sẽ bởi: Duật Lê Tiến | Lần tải: 168 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.48 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Bộ Đề Tổng Hợp, Tổng Hợp. . Chúng tôi giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Bộ Đề Tổng Hợp .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Bộ Đề Tổng Hợp thuộc thể loại Tổng Hợp được giới thiệu bởi bạn Duật Lê Tiến đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Tổng Hợp , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập CHƯƠNG I, ngoài ra ESTE - LIPIT Câu 1, bên cạnh đó 1 Khi đun hỗn tạp gồm etanol và axit axetic (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác), có thể thu được este có tên là A, bên cạnh đó Đietyl ete, bên cạnh đó B, kế tiếp là Etyl axetat, thêm nữa C, bên cạnh đó Etyl fomiat, ngoài ra D, thêm nữa Etyl axetic, tiếp theo là Câu 1, thêm nữa 2 Có những nhận định sau : (1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol; (2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm - COO - ; (3) Este no, đơn chức, mạch hở có công https://nslide.com/de-thi/bo-de-tong-hop.lgcazq.html

Nội dung

CHƯƠNG I. ESTE - LIPIT

Câu 1.1 Khi đun hỗn hợp gồm etanol và axit axetic (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác), có thể thu được este có tên là
A. Đietyl ete. B. Etyl axetat. C. Etyl fomiat. D. Etyl axetic.
Câu 1.2 Có các nhận định sau : (1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol; (2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm - COO - ; (3) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 , với n ≥ 2 ; (4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este; (5) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este. Các nhận định đúng là
A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (1), (3), (4), (5). C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (5).
Câu 1.3 Xét các nhận định sau:
(1)Trong phản ứng este hoá, axit sunfuric vừa làm xúc tác vừa có tác dụng hút nước, do đó làm tăng hiệu suất tạo este; (2) Không thể điều chế được vinyl axetat bằng cách đun sôi hỗn hợp ancol và axit có axit H2SO4 đặc làm xúc tác; (3) Để điều chế este của phenol không dùng axit cacboxylic để thực hiện phản ứng với phenol; (4) Phản ứng este hoá là phản ứng thuận - nghịch. Các nhận định đúng gồm
A. chỉ (4). B. (1) và (4). C. (1), (3), và (4). D. (1), (2), (3), (4).
Câu 1.4 Hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở E (C5H6O4) và F (C4H6O2). Đun hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư, sau đó cô cạn dung dịch, thu chất rắn Y. Nung Y với NaOH (có mặt CaO) thì được một chất khí là CH4. Vậy công thức cấu tạo của E và F là
A. HOOC–CH = CH– COO–CH3 và CH3–OOC – CH = CH2.
B. HOOC – COO – CH2 – CH = CH2 và H – COO – CH2 – CH = CH2.
C. HOOC – CH = CH – COO – CH3 và CH2 = CH – COO – CH3.
D. HOOC – CH2 – COO – CH = CH2 và CH3 – COO – CH = CH2.
Câu 1.5 Tổng số liên kết ( và số vòng trong phân tử este (không chứa nhóm chức nào khác) tạo bởi glixerol và axit benzoic là : A. 3. B. 4. C. 14. D. 15.
Câu 1.6 Ứng với công thức phân tử C4H8O2, sẽ tồn tại các este với tên gọi : (1) etyl axetat; (2) metyl propionat; (3) metyl iso-propylonat; (4) propyl fomiat; (5) iso-propyl fomiat. Các tên gọi đúng ứng với este có thể có của công thức phân tử đã cho là: A. (1), (2), (4), (5). B. (1), (3), (4), (5). C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (5)
Câu 1.7 Phản ứng thuỷ phân của este trong môi trường axit (1) và môi trường bazơ (2) khác nhau ở các điểm : a/ (1) thuận nghịch, còn (2) chỉ một chiều; b/ (1) tạo sản phẩm axit, còn (2) tạo sản phẩm muối; c/ (1) cần đun nóng, còn (2) không cần đun nóng. Nhận xét đúng là A. a, b. B. a, b, c. C. a, c. D. b, c.
Câu 1.8 Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là
A. CnH2nO2. B. RCOOR’. C. CnH2n – 2O2. D. Rb(COO)abR’a.
Câu 1.9 Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic no đơn chức và một ancol no đơn chức (cả axit và ancol đều mạch hở) là
A. CnH2n+2O2. B. CnH2n – 2O2. C. CnH2nO2. D. CnH2n + 1COOCmH2m +1.
Câu 1.10 Este của glixerol với axit cacboxylic (RCOOH) được một số học