BT hữu cơ

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2018-11-13 09:36:25 Tác giả Nhung Dương Thi Tuyết loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BTTN LÝ THUYẾT HIĐROCACBON NO Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2. B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3. C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2C

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

BTTN LÝ THUYẾT HIĐROCACBON NO
Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.                      
B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.
C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.                            
D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.
Câu 2:  Cho phản ứng :  A  +  Br2  --->  BrCH2CH2CH2Br. A là
             A. propan.                           B. 1-
ompropan.          
             C. xiclopopan.                D. A và B đúng.
Câu 3: Hai xicloankan M, N đều có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,25. Khi monoclo hóa có chiếu sáng thì M chỉ cho 1 hợp chất hữu cơ duy nhất, N cho 4 hợp chất hữu cơ. Tên của M, N là
             A. Metylxiclobuten và xiclopentan.                      
             B. Xiclopentan và xiclobuten.
             C. Kết quả khác.                                                    
             D. Xiclohecxan, metylxiclopentan hoặc isopropylxiclopropan.
Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl ?
A. 3 đồng phân.               B. 4 đồng phân.            
C. 5 đồng phân.               D. 6 đồng phân.
Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H11Cl ?
A. 6 đồng phân.               B. 7 đồng phân.            
C. 5 đồng phân.               D. 8 đồng phân.
Câu 6:  Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:
A. C2H6.                           B. C3H8.                        
C. C4H10.                          D. C5H12.
Câu 7: Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ? 
A. ankan.                                                              
 
B. không đủ dữ kiện để xác định.            
C. ankan hoặc xicloankan.                                    
D. xicloankan. 
Câu 8:  a. 2,2,3,3-tetrametylbutan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử ?
A. 8C,16H.                      B. 8C,14H.                   
C. 6C, 12H.                      D. 8C,18H.
    b. Cho ankan có CTCT là:  (CH3)2CH­CH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:

A. 2,2,4-trimetylpentan.                               B. 2,4-trimetylpetan.
C. 2,4,4-trimetylpentan.                               D. 2-đimetyl-4-metylpentan.
Câu 9:  Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là
A. Phản ứng tách.                       B. Phản ứng thế.           
C. Phản ứng cộng.                      D. Cả A, B và C.
Câu 10: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:
A. 2.                                 B. 3.                               C. 5.                     D. 4.
Câu 11: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo ?
A. 3.                                 B. 4.                               C. 5.                     D. 6
Câu 12: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:
A. 1-clo-2-metylbutan.                         B. 2-clo-2-metylbutan.  
C. 2-clo-3-metylbutan.                         D. 1-clo-3-metylbutan.
Câu 13: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:
A. 2,2-đimetylpropan.     B. 2-metylbutan.           
C. pentan.                        D. 2-đimetylpropan.
Câu 14: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là:
A. CH3Cl.                        B. CH2Cl2.                    
C. CHCl3.                        D. CCl4.
Câu 15: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:
A. 1.                                 B. 2.                     C. 3.                               D. 4.
Câu 16: khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:
A. 2,2-đimetylbutan.        B. 2-metylpentan.
C. n-hexan.                      D. 2,3-đimetylbutan.
Câu 17: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:
A. etan và propan.                                                  B. propan và iso-butan.
C. iso-butan và n-pentan.                                      D. neo-pentan và etan.
Câu 18: Khi
om hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất mono
om duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:
A. 3,3-đimetylhecxan.                                            C. isopentan.
B. 2,2-đimetylpropan.                                            D. 2,2,3-trimetylpentan

Câu 19: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là:
          A. 3-metylpentan.                   B. 2,3-đimetylbutan.     
          C. 2-metylpropan.                   D. butan.
Câu 20: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là:              
A. 3.                                 B. 4.                               C. 2.                     D. 5.
BTTN LÝ THUYẾT HIDROCACBON KHÔNG NO
 A. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ ANKEN
Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3.Tên của X là
A. isohexan.                   B. 3-metylpent-3-en.   C. 3-metylpent-2-en.   D. 2-etylbut-2-en.
Câu 2: Số đồng phân của C4H8 là
A. 7.                                           B. 4.                                        C. 6.                                        D. 5.
Câu 3: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?
A. 4.                                           B. 5.                                        C. 6.                                        D. 10.
Câu 4: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?     
A. 4.                                           B. 5.                                        C. 6.                                        D. 7.
Câu 5: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?   
A. 4.                                           B. 5.                                        C. 6.                                        D. 10.
Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankin.                                    B. ankan.                                
C. ankađien.                              D. anken.
Câu 7: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xích ma. CTPT của X là
A. C2H4.                        B. C4H8.                                  C. C3H6.                      D. C5H10.
Câu 8: Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là
 
A. 7.                               B. 6.                                        C. 5.                                        D. 4.
Câu 9: Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Vậy licopen có
A. 1 vòng; 12 nối đôi.                                                    B. 1 vòng; 5 nối đôi.  
C. 4 vòng; 5 nối đôi.                                                      D. mạch hở; 13 nối đôi.
Câu 10: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3);

3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau ?
A. (3) và (4).                  B. (1), (2) và (3).                    
C. (1) và (2).                  D. (2), (3) và (4).
Câu 11: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ?
A. 2-metylbut-2-en.                                                       B. 2-clo-but-1-en.       
C. 2,3- điclobut-2-en.                                                    D. 2,3- đimetylpent-2-en.
Câu 12: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ?
CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II);  CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).
A. (I), (IV), (V).                        B. (II), (IV), (V).                   
C. (III), (IV).                 D. (II), III, (IV), (V).
Câu 13: Cho các chất sau:
CH2=CHCH2CH2CH=CH2;                                       CH2=CHCH=CHCH2CH3;         
CH3C(CH3)=CHCH2;                                                             CH2=CHCH2CH=CH2;
CH3CH2CH=CHCH2CH3;                                         CH3C(CH3)=CHCH2CH3;
CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2;                         CH3CH=CHCH3.
Số chất có đồng phân hình học là:
A. 4.                               B. 1.                                        C. 2.                                        D. 3.
Câu 14: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?
A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.           
C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.
B. Phản ứng trùng hợp của anken.
D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.
Câu 15: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.                                          C. CH3-CH2-CHBr-CH3.
B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .                                        D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.
Câu 16: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?
A. 2.                               B.  1.                                       C. 3.                                        D. 4.
Câu 17: Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là:
A. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en.                       
B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.
C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en.    

D. 2-metylpropen, cis -but-2-en và xiclobutan.
Câu 18: Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+,to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng ?         
A. 2.                               B. 4.                                        C. 6.                                        D. 5
Câu 19: Có bao nhiêu anken ở thể khí (đkt) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?
A. 2.                               B.  1.                                       C. 3.                                        D. 4.
Câu 20: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là
A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).  B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).
C. eten và but-2-en (hoặc buten-2).                              D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).
Câu 21:  Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây (CH3 CH2)3C-OH  là
A. 3-etylpent-2-en.                                                        B. 3-etylpent-3-en.     
C. 3-etylpent-1-en.                                                        D. 3,3- đimetylpent-1-en. 
Câu 22: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm
A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.                                    
B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.
C. B hoặc D.                                                                
D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.
Câu 23: Số cặp đồng phân cấu tạo anken ở thể khí (đkt) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là
A. 6.                               B.  3.                                       C. 5.                                        D. 4.
Câu 24: Số cặp đồng phân anken ở thể khí (đkt) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là:
A. 6.                               B.  7.                                       C. 5.                                        D. 8.
Câu 25: Hợp chất X có CTPT C3H6, X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Vậy X là:
A. propen.                      B. propan.                               C. ispropen.                 D. xicloropan.
Câu 26: Hai chất X, Y có  CTPT C3H6 vàC4H8 và đều tác dụng được với nước
om. X, Y là
A. Hai anken hoặc xicloankan vòng 3 cạnh.     C. Hai anken hoặc xicloankan  vòng 4 cạnh.
B. Hai anken hoặc hai ankan.                                        D. Hai anken đồng đẳng của nhau.
Câu 27: Có hai ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 ml dung dịch
om trong nước có màu vàng nhạt. Thêm vào ống thứ nhất 1 ml hexan và ống thứ hai 1 ml hex-1-en. Lắc đều cả hai ống nghiệm, sau đó để yên hai ống nghiệm trong vài phút. Hiện tượng quan sát được là:
A. Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm.              
B. Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất
C. Ở ống nghiệm thứ hai cả hai lớp chất lỏng đều không màu.           

D. A, B, C đều đúng.
Câu 28: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là:
A. (-CH2=CH2-)n .         B. (-CH2-CH2-)n .       
C. (-CH=CH-)n.             D. (-CH3-CH3-)n .
Câu 29: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:
A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.                                        C. K2CO3, H2O, MnO2.
B. C2H5OH, MnO2, KOH.                                            D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.
Câu 30: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon. Đốt cháy X được nCO2 = nH2O. X có thể gồm
A. 1xicloankan + anken.                                                B. 1ankan + 1ankin.   
C. 2 anken.                                                                    D. A hoặc B hoặc C.
Câu 31: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để làm sạch etilen là:
A. dd
om dư.                                                             B. dd NaOH dư.                    
C. dd Na2CO3 dư.                                                         D. dd KMnO4 loãng dư.
Câu 32: Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol là chất nào ?
A. 3-Metylbut-1-en.      B. 2-Metylbut-1en.     C. 3-Metylbut-2-en.    D. 2-Metylbut-2-en.
Câu 33: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol), sản phẩm chính
thu được là:
A. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).        B. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).
C. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).        D. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).
Câu 34: Hợp chất 2-metylbut-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào ?
A. 2-
om-2-metylbutan.                                               B. 2-metylbutan -2- ol.
C. 3-metylbutan-2- ol.                                                   D. Tất cả đều đúng.
B. BÀI TẬP VỀ ANKAĐIEN -TECPEN - ANKIN
Câu 1: Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H8  là
A. 4.                               B. 5.                                        C. 6.                                        D. 7.
Câu 2: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ?
A. 2.                               B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.
Câu 3: Trong các hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đ
ien, penta-1,3- đien hiđrocacbon cho được hiện tượng đồng phân cis - trans ?
A. propen, but-1-en.                                                      B. penta-1,4-dien, but-1-en.
C. propen, but-2-en.                                                      D. but-2-en,  penta-1,3- đien.

Nguồn:Nhung Dương Thi Tuyết

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi BT hữu cơ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngBTTN_LY_THUYET_HIDROCACBON_NO_KHONG_NO.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
86120q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-11-13 09:36:25
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi BT hữu cơ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • BT hữu cơ
  Hóa học 12
  BT hữu cơ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2011

  Xem: 19

 • BT hữu cơ
  Tư liệu tham khảo
  BT hữu cơ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2018

  Xem: 0

 • bt hữu cơ
  Hóa học
  bt hữu cơ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2011

  Xem: 0

 • BT HUU CO 11
  TÀI LIỆU
  BT HUU CO 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TÀI LIỆU

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2014

  Xem: 9

 • BT hữu cơ hay
  Hóa học 11
  BT hữu cơ hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • bt hóa hữu cơ
  Hóa học 11
  bt hóa hữu cơ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2012

  Xem: 0

 • BT HOÁ HỮU CƠ
  Hóa học
  BT HOÁ HỮU CƠ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2012

  Xem: 98

 • BT HUU CO 11
  Hóa học 11
  BT HUU CO 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2014

  Xem: 0

 • BT axit hữu cơ
  Hóa học
  BT axit hữu cơ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2009

  Xem: 56

 • BT huu co tonh hop
  Hóa học 12
  BT huu co tonh hop

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2012

  Xem: 0