bt phenol

Đăng ngày 11/23/2017 5:39:13 PM | Thể loại: Hóa học 11 | Chia sẽ bởi: bại độc cô cầu | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG ANCOL PHENOL

LỚP: 11

Câu 1: Cho các cht lng: benzen, toluen và stiren. Thuc th để nhn biết ba cht này là:

     A. dd Br2. B. dd AgNO3/ NH3. C. dd KMnO4.          D. dd HNO3đ/H2SO4đ.

Câu 2: Đun nóng metanol vi H2SO4 đặc 1400C thu được sn phm chính là

    A. C2H5OSO3H.          B. C2H4.     C. C2H5OC2H5.             D. CH3OCH3.

Câu 3: S đồng phân ancol ca C3H7OH là

    A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4: Khi đun nóng etyl clorua trong dung dch cha KOH và etanol, thu được

    A. etanol. B. etilen. C. axetilen. D. etan.

Câu 5: Cho 5,8 gam mt ancol đơn chc tác dng vi Na va đủ thu được m gam mui (ancolat) và 1,12 lít H2(đktc). Giá tr ca m là

  A. 8,1 gam. B. 7,9 gam. C. 8,2 gam. D. 8,0 gam.

Câu 6: Cho 3,00 gam mt ancol X no, đơn chc, mch h tác dng vi natri dư thy có 0,56 lít khí tht ra ( đktc). Công thc phân t ca X là

  A. C2H6O. B. C3H8O. C. C4H10O. D. C5H12O.

Câu 7: Cho ln lượt các cht C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5CH2OH vào dung dch NaOH đun nóng. Hi my cht có phn ng ?

   A. Mt cht. B. Hai cht. C. Ba cht. D. Bn cht.

Câu 8: Phn ng nào sau đây xy ra:

 A. C2H5OH + Fe ?  B. C6H5OH + NaOH ?

 C. C6H5OH + HCl   ?  D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: Mt ancol đơn chc A có công thc phân t là C4H10O. Oxi h A to ra anđehit, tách nước to anken mch không nhánh. Công thc cu to ca A là

  A. CH3CH2CH2CH2OH. B. CH3CHOHCH2CH3.     C. (CH3)2CHCH2OH.  D. (CH3)3COH.

Câu 10: Liên kết đôi gia hai nguyên t cacbon là do các liên kết nào sau đây to nên ?

    A. mt liên kết và mt liên kết . B. hai liên kết .

    C. hai liên kết .   D. mt liên kết và hai liên kết . 

Câu 11: Trong phòng thí nghim có th  điu chế mt lượng nh khí metan theo cách nào sau đây?

    A. Nung CH3COONa vi hn hp vôi tôi xút.            B. Tng hp t  C và H2.

    C. Phân hu yếm khí các hp cht hu cơ.            D. Tách CH4 t butan.

Câu 12: Cho 1,24 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy tht ra 336 ml khí H2 ở đktc. Hỗn hợp các chất chứa Na được tạo ra có khối lượng là:

A. 1,91gam B. 2,80 gam C. 1,9 gam D. 1,555 gam

Câu 13: Trong phòng thí nghim có th  điu chế mt lượng nh khí metan theo cách nào sau đây?

    A. Nung CH3COONa vi hn hp vôi tôi xút.            B. Tng hp t  C và H2.

    C. Phân hu yếm khí các hp cht hu cơ.            D. Tách CH4 t butan.

Câu 14: Ankan X có công thc cu to như sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 tên gi theo IUPAC là

    A. isopentan. B. 2-metylpentan. C. 2-metylbutan. D. isobutan.

Câu 15: Dùng dung dch nào sau đây để phân bit metan và etilen

    A. Br2.  B. KMnO4. C. HCl.                 D. Br2 hoc KMnO4.

Câu 16: Mun điu chế polietilen ta phi trùng hp cht nào sau đây ?

    A. CH2=CH2.     B. CH2=CH–CH3.        C. CH2=CH–CH2–CH3.    D. CH3–CH=CH-CH3.

Câu 17: Tên thay thế ca CH2 = C(CH3)– CH2 – CH3 là                                                   

A. 3-metylbut-1-en.      B. 2-metylbut-1-en.      C. 2-metylbut-1-in.  D.3-mety but-1-en.

Câu 18: Cho các chất      CH3OH(1); C2H5OH(2); C5H11OH (3).

Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần độ tan trong nước?

A. 1<2<3 B. 3<2<1 C. 2<1<3 D. 3<1<2

Câu 19: Mt ancol no có phân t lượng 76. Nếu ly 7,6 gam ancol này tác dng vi Na thì được 2,24 lít khí (đktc). Công thc rượu là:

 A. C2H6O B. C3H8O C. C2H6O2 D. C3H8O2

Câu 20: Phn ng nào sau đây không xy ra:

 A. C6H5OH + KOH ? B. C6H5OH  + Na ?


 C. C6H5ONa + CO2 + H2O ? D. C6H5ONa + H2O ?

Câu 21: Hidrat hóa 1 anken thu được 2 ancol. Anken đó là:

A. but-1-en B. but-2-en

C. 2,3-đimetyl but-2-en D. hex- 3-en

Câu 22: Cho các ancol sau C2H4(OH)2; C2H5OH; C2H5 -O -C2H5 ; CH2OH- CH2 –CH2 –OH; C3H5(OH)3 ; CH3-CH(OH)-CH2OH.      Số lượng ancol tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 23: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là :

A. Na,HBr,CuO(t0), CH3COOH             B. Na, Fe, HBr

C. CH3COOH, Na, NaOH                      D. CuO(t0), HCl, KOH

Câu 24: Ankan X có công thc cu to như sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 tên gi theo IUPAC là

    A. isopentan. B. 2-metylpentan. C. 2-metylbutan. D. isobutan.

Câu 25: Dùng dung dch nào sau đây để phân bit metan và etilen

    A. Br2.  B. KMnO4. C. HCl.                 D. Br2 hoc KMnO4.

Câu 26: Mun điu chế polietilen ta phi trùng hp cht nào sau đây ?

    A. CH2=CH2.     B. CH2=CH–CH3.        C. CH2=CH–CH2–CH3.    D. CH3–CH=CH-CH3.

Câu 27: Có 3 chất lỏng riêng biệt : ancol etylic, glixerol và phenol. Dùng hố chất nào sau đây để phân biệt 3 chất lỏng đó.

    A. Natri và dung dịch Br2. B. dung dịch Br2 và Cu(OH)2.

    C. dung dịch NaOH và Cu(OH)2. D. Natri và Cu(OH)2.

Câu 28: Cho các chất      CH3OH(1); C2H5OH(2); C5H11OH (3).

Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần độ tan trong nước?

A. 1<2<3 B. 3<2<1 C. 2<1<3 D. 3<1<2

Câu 29: Mt ancol no có phân t lượng 76. Nếu ly 7,6 gam ancol này tác dng vi Na thì được 2,24 lít khí (đktc). Công thc rượu là:

 A. C2H6O B. C3H8O C. C2H6O2 D. C3H8O2

Câu 30: Phn ng nào sau đây không xy ra:

 A. C6H5OH + KOH ? B. C6H5OH  + Na ?

 C. C6H5ONa + CO2 + H2O ? D. C6H5ONa + H2O ?

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi bt phenol, Hóa học 11. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người tài liệu bt phenol .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi bt phenol thuộc chuyên mục Hóa học 11 được giới thiệu bởi bạn bại độc cô cầu tới các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào thể loại Hóa học 11 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG ANCOL PHENOL LỚP: 11 Câu 1: Cho những chất lỏng: benzen, toluen và stiren, tiếp theo là Thuốc thử để nhận diện ba chất này là: A, nói thêm dd Br2, bên cạnh đó B, ngoài ra dd AgNO3/ NH3, tiếp theo là C,còn cho biết thêm dd KMnO4, nói thêm D,còn cho biết thêm dd HNO3đ/H2SO4đ, ngoài ra Câu 2: Đun nóng metanol với H2SO4 đặc ở 1400C thu được sản phẩm chính là A, bên cạnh đó C2H5OSO3H, bên cạnh đó B, bên cạnh đó C2H4, tiếp theo là C, tiếp theo là C2H5OC2H5, nói thêm D, thêm nữa CH3OCH3, cho biết thêm Câu 3: Số đồng phân ancol của C3H7OH là A, https://nslide.com/de-thi/bt-phenol.0x8w0q.html