bt phenol

Đăng ngày 11/23/2017 5:39:13 PM | Thể loại: Hóa học 11 | Chia sẽ bởi: bại độc cô cầu | Lần tải: 7 | Lần xem: 12 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG ANCOL PHENOL

LỚP: 11

Câu 1: Cho các cht lng: benzen, toluen và stiren. Thuc th để nhn biết ba cht này là:

     A. dd Br2. B. dd AgNO3/ NH3. C. dd KMnO4.          D. dd HNO3đ/H2SO4đ.

Câu 2: Đun nóng metanol vi H2SO4 đặc 1400C thu được sn phm chính là

    A. C2H5OSO3H.          B. C2H4.     C. C2H5OC2H5.             D. CH3OCH3.

Câu 3: S đồng phân ancol ca C3H7OH là

    A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4: Khi đun nóng etyl clorua trong dung dch cha KOH và etanol, thu được

    A. etanol. B. etilen. C. axetilen. D. etan.

Câu 5: Cho 5,8 gam mt ancol đơn chc tác dng vi Na va đủ thu được m gam mui (ancolat) và 1,12 lít H2(đktc). Giá tr ca m là

  A. 8,1 gam. B. 7,9 gam. C. 8,2 gam. D. 8,0 gam.

Câu 6: Cho 3,00 gam mt ancol X no, đơn chc, mch h tác dng vi natri dư thy có 0,56 lít khí tht ra ( đktc). Công thc phân t ca X là

  A. C2H6O. B. C3H8O. C. C4H10O. D. C5H12O.

Câu 7: Cho ln lượt các cht C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5CH2OH vào dung dch NaOH đun nóng. Hi my cht có phn ng ?

   A. Mt cht. B. Hai cht. C. Ba cht. D. Bn cht.

Câu 8: Phn ng nào sau đây xy ra:

 A. C2H5OH + Fe ?  B. C6H5OH + NaOH ?

 C. C6H5OH + HCl   ?  D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: Mt ancol đơn chc A có công thc phân t là C4H10O. Oxi h A to ra anđehit, tách nước to anken mch không nhánh. Công thc cu to ca A là

  A. CH3CH2CH2CH2OH. B. CH3CHOHCH2CH3.     C. (CH3)2CHCH2OH.  D. (CH3)3COH.

Câu 10: Liên kết đôi gia hai nguyên t cacbon là do các liên kết nào sau đây to nên ?

    A. mt liên kết và mt liên kết . B. hai liên kết .

    C. hai liên kết .   D. mt liên kết và hai liên kết . 

Câu 11: Trong phòng thí nghim có th  điu chế mt lượng nh khí metan theo cách nào sau đây?

    A. Nung CH3COONa vi hn hp vôi tôi xút.            B. Tng hp t  C và H2.

    C. Phân hu yếm khí các hp cht hu cơ.            D. Tách CH4 t butan.

Câu 12: Cho 1,24 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy tht ra 336 ml khí H2 ở đktc. Hỗn hợp các chất chứa Na được tạo ra có khối lượng là:

A. 1,91gam B. 2,80 gam C. 1,9 gam D. 1,555 gam

Câu 13: Trong phòng thí nghim có th  điu chế mt lượng nh khí metan theo cách nào sau đây?

    A. Nung CH3COONa vi hn hp vôi tôi xút.            B. Tng hp t  C và H2.

    C. Phân hu yếm khí các hp cht hu cơ.            D. Tách CH4 t butan.

Câu 14: Ankan X có công thc cu to như sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 tên gi theo IUPAC là

    A. isopentan. B. 2-metylpentan. C. 2-metylbutan. D. isobutan.

Câu 15: Dùng dung dch nào sau đây để phân bit metan và etilen

    A. Br2.  B. KMnO4. C. HCl.                 D. Br2 hoc KMnO4.

Câu 16: Mun điu chế polietilen ta phi trùng hp cht nào sau đây ?

    A. CH2=CH2.     B. CH2=CH–CH3.        C. CH2=CH–CH2–CH3.    D. CH3–CH=CH-CH3.

Câu 17: Tên thay thế ca CH2 = C(CH3)– CH2 – CH3 là                                                   

A. 3-metylbut-1-en.      B. 2-metylbut-1-en.      C. 2-metylbut-1-in.  D.3-mety but-1-en.

Câu 18: Cho các chất      CH3OH(1); C2H5OH(2); C5H11OH (3).

Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần độ tan trong nước?

A. 1<2<3 B. 3<2<1 C. 2<1<3 D. 3<1<2

Câu 19: Mt ancol no có phân t lượng 76. Nếu ly 7,6 gam ancol này tác dng vi Na thì được 2,24 lít khí (đktc). Công thc rượu là:

 A. C2H6O B. C3H8O C. C2H6O2 D. C3H8O2

Câu 20: Phn ng nào sau đây không xy ra:

 A. C6H5OH + KOH ? B. C6H5OH  + Na ?


 C. C6H5ONa + CO2 + H2O ? D. C6H5ONa + H2O ?

Câu 21: Hidrat hóa 1 anken thu được 2 ancol. Anken đó là:

A. but-1-en B. but-2-en

C. 2,3-đimetyl but-2-en D. hex- 3-en

Câu 22: Cho các ancol sau C2H4(OH)2; C2H5OH; C2H5 -O -C2H5 ; CH2OH- CH2 –CH2 –OH; C3H5(OH)3 ; CH3-CH(OH)-CH2OH.      Số lượng ancol tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 23: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là :

A. Na,HBr,CuO(t0), CH3COOH             B. Na, Fe, HBr

C. CH3COOH, Na, NaOH                      D. CuO(t0), HCl, KOH

Câu 24: Ankan X có công thc cu to như sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 tên gi theo IUPAC là

    A. isopentan. B. 2-metylpentan. C. 2-metylbutan. D. isobutan.

Câu 25: Dùng dung dch nào sau đây để phân bit metan và etilen

    A. Br2.  B. KMnO4. C. HCl.                 D. Br2 hoc KMnO4.

Câu 26: Mun điu chế polietilen ta phi trùng hp cht nào sau đây ?

    A. CH2=CH2.     B. CH2=CH–CH3.        C. CH2=CH–CH2–CH3.    D. CH3–CH=CH-CH3.

Câu 27: Có 3 chất lỏng riêng biệt : ancol etylic, glixerol và phenol. Dùng hố chất nào sau đây để phân biệt 3 chất lỏng đó.

    A. Natri và dung dịch Br2. B. dung dịch Br2 và Cu(OH)2.

    C. dung dịch NaOH và Cu(OH)2. D. Natri và Cu(OH)2.

Câu 28: Cho các chất      CH3OH(1); C2H5OH(2); C5H11OH (3).

Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần độ tan trong nước?

A. 1<2<3 B. 3<2<1 C. 2<1<3 D. 3<1<2

Câu 29: Mt ancol no có phân t lượng 76. Nếu ly 7,6 gam ancol này tác dng vi Na thì được 2,24 lít khí (đktc). Công thc rượu là:

 A. C2H6O B. C3H8O C. C2H6O2 D. C3H8O2

Câu 30: Phn ng nào sau đây không xy ra:

 A. C6H5OH + KOH ? B. C6H5OH  + Na ?

 C. C6H5ONa + CO2 + H2O ? D. C6H5ONa + H2O ?

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc