BT tiếng anh 6 dùng kèm sách mới

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách mới)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       2      0
Ngày đăng 2018-11-12 22:09:55 Tác giả Nghĩa Trần Trung Hiếu loại .docx kích thước 2.10 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BÙI VĂN VINH (Chủ biên) DƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 (Theo chương trình Tiếng Anh mới nhất của Bộ giáo dục và Đào tạo) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Lời nói đầu Sách Bài tập Tiếng Anh lớp 6 được biên soạn dành cho học sinh lớp 6. Dựa vào phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching Method), sách tập trung vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh Trung học cơ sở thông qua các dạng bài bổ ích, trong đó tập trung vào luyện ngữ âm, từ vựng, k

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

  


 

 
BÙI VĂN VINH (Chủ biên)
DƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP
 
 
 
BÀI TẬP
TIẾNG ANH
LỚP 6

(Theo chương trình Tiếng Anh mới nhất của Bộ giáo dục và Đào tạo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 


 

 
 


 

 
Lời nói đầu
 Sách Bài tập Tiếng Anh lớp 6 được biên soạn dành cho học sinh lớp 6. Dựa vào phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching Method), sách tập trung vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh Trung học cơ sở thông qua các dạng bài bổ ích, trong đó tập trung vào luyện ngữ âm, từ vựng, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng viết và sử dụng ngôn ngữ tổng hợp thông qua các bài kiểm tra (Tests), giúp các em học sinh có thể tổng hợp kiến thức hiệu quả nhất.
 Bài tập tiếng Anh lớp 6 được biên soạn bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo với các chủ điểm quen thuộc với học sinh lớp 6 như: MY NEW SCHOOL (Trường học mới của tôi); MY HOME (Gia đình tôi); MY FRIENDS (Các bạn tôi); MY NEIGHBOURHOOD (Hàng xóm của tôi); NATURAL WONDERS OF THE WORLD (Kỳ quan thiên nhiên thế giới); OUR TET HOLIDAY (Ngày Tết của chúng tôi); TELEVISION (Truyền hình); SPORTS AND GAMES (Trò chơi và thể thao); CITIES OF THE WORLD (Các thành phố trên thế giới), IN THE FUTURE (Trong tương lai); OUR GREENER WORLD (Hành tinh xanh hơn của chúng ta); ROBOTS (Người máy).
 
 
 


 

 
 Mỗi đơn vị bài học được chia thành 5 mục lớn như sau:
 A. PHONETICS (Ngữ âm)
 B. VOCABULARY AND GRAMMAR (Từ vựng và ngữ pháp)
 C. READING (Đọc hiểu)
 D. WRITING (Viết)
 E. PRATICE TEST (Bài thực hành) - Bao gồm 2 bài kiểm tra (Bài tập tổng hợp về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ).
 4 bài kiểm tra (TEST YOURSELF 1 + TEST YOURSELF 2 + TEST YOURSELF 3 + TEST YOURSELF 4) được trình bày dưới hình thức các bài tập bổ trợ và kiểm tra nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và có tính đánh giá phân loại học sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Bài tập Tiếng Anh lớp 6 được biên soạn dựa trên thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh. Đây là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên và học sinh và rất thiết thực trong giao lưu quốc tế nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập. Tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà giáo, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và độc giả quan tâm để cuốn sách ngày một hoàn thiện hơn.
 Trân trọng!
 


UNIT 1: MY NEW SCHOOL

Unit
1
 MY NEW SCHOOL
 
 

 
I. Put the words with the underlined part into the co
ect column.


II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. hi B. my C. five D. in
2. A. but B. lunch C. student D. up
3. A. day B. lake C. tall D. plane
4. A. restaurant B. river C. well D. left
5. A. office B. behind C. clinic D. picture
 

 
I. Circle the odd one out.
1. A. table B. chair C. shelf D. street
2. A. city B. get up C.
ush D. wash
3. A. my B. she C. her D. his
4. A. math B. history C. timetable D. literature
5. A. game B. soccer C. volleyball D. housework
 


UNIT 1: MY NEW SCHOOL

II. Choose the word or phrase that is best completes each unfinished sentence below.
   
1._____________ 2._____________ 3._____________ 4. _____________
   
5._____________ 6._____________ 7._____________ 9. _____________
 
III. Choose the word or phrase that is best completes each unfinished sentences below.
1. I have Math lessons         Monday and Friday.
 A. on B. in C. at D. from
2. His new house        on Tran Phu Street.
 A. is B. are C. am D. A&C
3. Mai
ushes         teeth every morning.
 A. his B. my C. her D. your
4. We are traveling to the countryside         bus.
 A. on B. in C. from D. by
5. He goes to school       five o’clock       the morning.
 A. on/in B. for/at C. in/on D. at/in
6. Mai          dressed at six thirty every morning.
 A. does B.
ushes C. gets D. lives
7. Minh goes to school         12.45 every afternoon.
 A. in B. at C. on D. to
8. My father is an      . He works in a big factory.
 A. teacher B. doctor C. farmer D. engineer
9.        is your
other? - He is thirteen.
 A. What time B. How far C. How old D. How long
10. My teacher lives       a big city.
 A. in B. on C. at D. to
11. This is Lan.          house is new.
 A. My B. Your C. Her D. His
12. Nam and Minh       playing soccer in the yard at the moment.
 A. do B. is C. are D. does
 


UNIT 1: MY NEW SCHOOL

13. What time does Nga         every morning?
 A. gets up B. get up C. get D. gets
14. He      
eakfast at six o’clock every mornings
 A. have B. having C. has D. to have
15. Our classroom is      the second floor.
 A. from B. in C. at D. on
16. How many chairs       there in the house?
 A. do B. is C. are D. does
17. What time       every morning?
 A. do Mai gets up B. does Mai gets up
 C. does Mai get up D. does get Mai up
18. We play games       the afternoon.
 A. on B. in C. at D. to
19.        your parents do? - They are workers. 
 A. How does B. What does C. What do D. Who
20. How many floors       your school have?
 A. do B. does C. is D. are
IV. Give the co
ect form of the words in the blank (Using the present simple and present continuous).
1. Lan (not have) ............................. many friends in her new school.
2. Hung (come) ............................. from Vinh but he (stay) ............................. with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment.
3. We (not drive) ............................. to work every day. We (go) ............................. by bus.
4. Who you (talk) ............................. to on the phone now, Minh?
5. Where your new friend (live) ............................., Nga?
 - She (live) ............................. on Hang Bai street.
6. you (be) ............................. in class 7A?
 - No, I (be)  ............................. in class 7D.
7. Look! Jane (play) ............................. the guitar. This afternoon, she will play table tennis.
8. I (not talk)  ............................. to her at present
9. How often ............................. she (go) ............................. fishing?
 - She (go) ............................. once a year.
10. (Be) ............................. your friends ............................. students?
 - Yes, they (be) .............................
V. Put the words below into the co
ect ve
group.

 


UNIT 1: MY NEW SCHOOL


VI. Fill in the blanks with available words in the box.

1. What             you usually do at
eak time?
2. Mr. Minh           our favourite teacher. He teaches English.
3. How             you go to school every day, Nhan?
4. Cuong            Minh’s best friend.
5. My
other              doing his homework now.
6. They             going to open a new li
ary.
7.            you hungry?
8. Where            you go shopping?
9.             your sister like pop music?
10. Hoa              watching a video clip on YouTube now.
11. I           having dinner at my friend’s house.
12. We often           Math lessons on Wednesday and Friday.
 

 
I. Read then answer the questions:
 This is my friend. Her name is Linh. She goes to school from Monday to Saturday. Her school is on Nguyen Cao Thang Street and it is big. It has five floors. Linh’s classroom is on the third floor. She is in grade 6 class 6A. There are thirty-two pupils in her class.
 Linh starts her classes at 2 o’clock in the afternoon and finishes them at 4:30. On Monday, she has Math, Literature and English. After school, Linh plays badminton, but her friend, Lien doesn’t play it; she plays volleyball. Linh goes home at 5:30.
Questions:
1. Where is Linh’s school?
 ...........................................................
 


UNIT 1: MY NEW SCHOOL

2. How many floors does her school have?
 ...........................................................
3. Which class is she in?
 ...........................................................
4. What time does she start her classes?
 ...........................................................
5. Does Lien play badminton?
 ...........................................................
II. Read then Check True (T) or False (F):
 I’m Ba. I’m a student. Every day, I get up at six o’clock, then I have
eakfast at half past six. I go to school at ten to seven. My school is in the city.               I live in a small house with my parents. My mother is a doctor. She works in a hospital. My father is a worker. He works in a factory. My parents go to work by moto
ike.
1. Ba gets up at six o’clock. _________
2. He has
eakfast at six fifteen. _________
3. His school is in the countryside. _________
4. His father works in a factory. _________
III. Read and choose the best answer.
 Hoa is going on (1) ...................... this summer. First, she is going (2) ...................... Ha Long Bay, Ho Chi Minh Mausoleum (3) ...................... Hoi An Ancient town (4) ...................... five days. She is going to stay (5) ...................... her uncle in Ha Noi. (6) ......................, she is going to stay in a hotel in Hue for two days. She is going to see the (7) ...................... and Thien Mu (8) ......................
1. A. vacation B. season C. school D. house
2. A. visit B. to visit C. visits D. visiting
3. A. or B. because C. and D. but
4. A. on B. at C. in D. for
5. A. with B. up C. for D. after
6. A. and B. Then C. Because D. Finally
7. A. beach B. River C. Citadel D. Lake
8. A. museum B. Temple C. Stadium D. Pagoda
 

 
I. Rea
ange the sentences.
1. house/ is/ the market/ far/ to/ from/ how/ it/ Trang’s?
 ...........................................................
2. lives/ street/ grandparents/ he/ Hoang Quoc Viet / his / on/ with.
 ...........................................................
3. many /old / students/ my/ have/ doesn’t/ class.
 ...........................................................
 


UNIT 1: MY NEW SCHOOL

4. Mrs/ the boy/ to/ who/ Quyen/ talking/ is?
 ...........................................................
5. new / Hoa’s/ small/ school/ is.
 ...........................................................
6. goes/ bus/ Hoang/ day/ work/ Mr./ every/ to/by.
 ...........................................................
7. new/ from/ one/ is/ house/ his/ how/ different/ Minh’s/ old?
 ...........................................................
8. because/ children/ is/ she/ Mrs.Diep/ misses/ unhappy/ her.
 ...........................................................
II. Make the question for the underlined words or phrases.
 Ex: Where does your father work?
  My father works in a hospital.
1. She walks to school every day.
 ...........................................................?
2. The man in the car is our new teacher.
 ...........................................................?
3. We are having
ead and milk for
eakfast.
 ...........................................................?
4. My sister works in Sydney, Australia.
 ...........................................................?
5. There are ten boys and nineteen girls in our class.
 ...........................................................?
6. I’m in class 6A.
 ...........................................................?
7. My
other gets up at a quarter to six.
 ...........................................................?
8. They are traveling to work by car.
 ...........................................................?
10. Mr. Hoang works in the city.
 ...........................................................?
 

 
I. Choose the right words to fill the blanks.
1. My father never       coffee.
 A. drink B. drinking C. drinks D. to drink
2. Nam likes       volleyball.
 A. to playing B. playing C. plays D. play
 


Nguồn:Nghĩa Trần Trung Hiếu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi BT tiếng anh 6 dùng kèm sách mới
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngBT_tieng_anh_6_dung_kem_sach_moi.docx[2.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
k3120q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-11-12 22:09:55
Loại file
docx
Dung lượng
2.10 M
Trang
1
Lần tải
2
Lần xem
2
đề thi BT tiếng anh 6 dùng kèm sách mới

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan