BT TN chương HÀM SỐ L9 đề thi Đại số

Đăng ngày 7/18/2009 8:39:13 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 72 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Trắc nghiệm chương hàm số

1.Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi :
A. m = 3 B. m > 3 C. m < 3 D. Cả ba đều sai.
2. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi :
A. m = -2 B. m -2 C. m 2 D. m2 và m-2
3. Hàm số y = (m -3)(m+2)(x-5) là hàm số bậc nhất khi :
A. m = 3 B. m= -2 C. m3 và m-2 D. m3
4. Hàm số y = (a – 2)x + 5 luôn đồng biến khi :
A. a > 2 . C. a = 2 .
B. a < 2 . D. Cả ba điều sai .
5. Hàm số y = (5a + 3)x + 3 luôn nghịch biến khi :
A. a >  C. a = 
B. a<  D. Cả ba điều sai .
6. Đường thẳng (d) trong hình là đồ thị của hàm số

y = 2x + 
y = x +
y = - x + 
y = x - 1


7.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng đi qua hai điểm O(0 ;0) và M là đồ thị của hàm số
a. y =  b. y = - c. y =  d. y = -
8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng đi qua điểm M(-1 ; -2 ) và có hệ số góc bằng 3 là đồ thị của hàm số
a. y = 3x + 1 b. y = 3x -2 c. y = 3x - 3 d. y = 5x +3
9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng đi qua điểm A(1 ; 3) và song song với đường thẳng y = -3x + 5 là đồ thị của hàm số
a. y = -3x b. y = -3x +3 c. y = -3x + 6 d. y = 6x -3
10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng
(d1) : y = 2x+1 ; (d2) : y = 2x + 3 ; (d3) : y = x + 1 . Khi đó
a. (d1) // (d2) và (d1) // (d3) b. (d1) cắt (d2) và (d1) cắt (d3) .
c. (d1) cắt (d2) và (d1) // (d3) d. (d1) // (d2) và (d1) cắt (d3) .
11. Hai đường thẳng y = kx + (m - 2) với k 0 và y = (2 - k ) x + (4 – m) với k 2 sẽ song song với nhau khi
a. k 1 , m = 3 b. k 1 , m 3 c. k = 1 , m 3 d. k= 1 , m= 3.
12.Hai đường thẳng y = (m -3) x + 3 với m 3 và y = (1 – 2m) x + 1 với m   sẽ cắt nhau khi
a. m =  b. m, m 3 , m c. m = 3 d. m = 
13. Cho hàm số y = ( 1 – 3m)x + m + 3.
A. Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ khi
a. m =  b. m = -3 c. m  d. m  3
B. Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng khi
a. m = -2 b. m =  c. m = 2 d. m = -

C. Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 khi
a. m= 2 b. m = -2 c. m = -3 d. m = 
14. Trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy , đồ thị của hai

Sponsor Documents