Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 11

Tin học 10 chuong 3

5/12/2018 7:01:33 AM

Đề thi học kì 2

5/11/2018 8:57:16 PM

Đề thi học kì 2

4/29/2018 2:40:58 PM

Kiểm tra 15'

4/5/2018 7:56:29 AM

Đề cương ôn thi

4/4/2018 10:36:46 AM

ĐỀ THI THỬ HSG

3/28/2018 6:57:13 PM

Kiểm tra 1 tiết

3/10/2018 10:21:26 AM

Kiểm tra 15'

3/6/2018 11:17:37 AM

de thi tin học kì 1

1/21/2018 7:49:49 PM

kiểm tra hk1

1/9/2018 9:25:41 AM

MA TRẬN + ĐỀ THI HKI TIN 11

12/29/2017 5:05:57 PM

Đề kiểm tra Tin học 11 45p_HK1

12/18/2017 10:12:41 AM

thi tin trac nghiệm học kì 1

12/15/2017 2:51:27 PM

kiểm tra 1 tiết lần 2

12/12/2017 3:36:31 PM

đề thi tin 11 - 1 tiết lần 2

12/12/2017 3:31:08 PM

đề thi thực hành 10 môn tin

11/19/2017 3:47:15 PM

BÀI TẬP PASCAL HAY

11/14/2017 2:14:46 PM

kiem tra 1 tiết

11/1/2017 4:54:41 PM

kiem tra chuong 2

10/23/2017 3:47:59 AM

bài tập pascal 11 mới

10/18/2017 2:41:28 PM

Chương VI: Bài 17 + 18

7/18/2017 9:16:39 AM

Chương V: bài 14 + 15 + 16

7/18/2017 9:14:48 AM

Bài 12: Kiểu Xâu

7/18/2017 9:11:45 AM

Bài 11: Kiểu mảng

7/18/2017 9:05:12 AM

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

7/18/2017 8:52:45 AM

4 ĐỀ THI HKII-có đáp án

5/7/2017 2:24:57 PM

ĐỀ THI HK II CÓ ĐÁP ÁN

5/7/2017 2:18:43 PM

KT 1 TIẾT TIN HỌC 11

5/4/2017 7:30:32 AM

kiem tra hki 2 tin 12 nh2016-2017

4/18/2017 9:49:47 AM