Tin học 5

Tin học 5

Các Dạng bài tập logo

6/7/2017 10:49:37 AM

kt hk2

5/27/2017 9:09:51 PM

giáo

5/16/2017 3:46:06 PM

de thi superrrrrrrrr esdyyyyyyyy

5/14/2017 8:53:56 AM

Bài kiểm tra Học Kỳ I

5/11/2017 6:34:29 PM

de tib

5/9/2017 7:26:14 PM

Đề Tin lớp 5 HK2 2016 - 2017

5/3/2017 8:08:18 PM

đề tin theo tt22 lớp 4,5

4/26/2017 10:31:02 AM

Đề KT Tin có ma trận

4/24/2017 2:06:45 PM

Ma trận CK2 16-17

4/23/2017 6:50:14 PM

DE THI TIN LOP 5 CUOI NAM

4/14/2017 9:33:42 AM

0651645551

4/9/2017 9:46:24 PM

02584266552565566

4/9/2017 9:08:46 PM

0123456789562

4/9/2017 8:55:30 PM

Đề thi có Ma trận I

4/5/2017 8:53:23 PM

Đề thi tin học lớp 3 - hk 1

4/5/2017 10:23:44 AM

Đề cuối ki I - Q3

3/2/2017 9:55:53 AM

HKI 2016

3/1/2017 10:22:10 PM

Kiểm tra cuối kỳ 1.NH: 16-17

2/28/2017 10:47:12 AM

Đề thi lớp 5 HKI theo t22

2/26/2017 10:37:38 AM

de thi

4/22/2015 7:11:41 PM

kiem tra ki 2

4/20/2015 3:44:37 PM