Cac bai thi Tn phan Ham so đề thi Toán 12

Đăng ngày 11/29/2009 2:00:11 PM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 26 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

CÁC BÀI TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP HÀM SỐ
B1: Cho hàm số  có đồ thị là (C)
Khảo sát hàm số.
Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(3;0).
Tính thể tích của vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bỡi (C) và các đường  quay quanh trục Ox. ( TN 2003 – 2004)
B2 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên đọan .( TN 2003 – 2004)
B3 : Cho hàm số , có đồ thị là (C).
Khảo sát hàm số.
Dựa vào đồ thị(C), hãy xác định các giá trị m để phương trình :  có bốn nghiệm phân biệt.
( TN 2001 – 2002)
B4 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : trên đoạn .( TN 2001 – 2002)
B5: Cho hàm số .
Khảo sát hàm số đã cho.
Dựa vào đồ thị của hàm số vừa khảo sát, biện luận theo m số nghiệm của phương trình .
( TN túc VH 2000 – 2001 ban C)
B6 : Cho hàm số :  có đồ thị là (C).
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
Cho điểm M thuộc đồ thị (C) có hoành độ . Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và là tiếp tuyến của (C). ( TN 2000 – 2001 ban C)
B7 : Cho hàm số :  có đồ thị là (C).
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
Cho điểm M thuộc đồ thị (C) có hoành độ . Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và là tiếp tuyến của (C).
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và tiếp tuyến của nó tại M.
( TN 2000 – 2001 ban B)
B8: Khảo sát và vẽ đồ thị (G) của hàm số : .
Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đồ thị (G) tại điểm có hoành độ bằng 1.
Chứng minh rằng trên đồ thị (G), còn có một điểm nữa, tại đó tiếp tuyến của (G) song song với (d). Viết phương trình của tiếp tuyến đó.
( TN 1999 – 2000 ban C)
B9 : Cho hàm số : .
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2.Tìm tọa độ các giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng y = 1.( TN 1998 – 1999 1 ban C)
B10 : Gọi (H) là đồ thị của hàm số :
.
Hãy chỉ ra tọa độ tâm đối xứng của đồ thị (H).
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (H) tại điểm .( TN 1998 – 1999 1 ban C)
B11 :Cho hàm số : , với m là tham số.
Tìm m để hàm số tương ứng có cực trị tại x = -1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với giá trị m = 1.
Biện luân theo k số giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng y = k.( TN 1998 – 1999 1 ban B)

B12 : Cho hàm số : 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
Viết phương trình đường thẳng d có hệ số góc là 1và đi qua điểm uốn của đồ thị (C).Tìm tọa độ các giao điểm của đường thẳng d và đồ thị (C).
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm uốn của nó. ( TN 97 – 98 2 ban C)
B13 : Cho hàm số : .
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bỡi (C), trục hoành và các đường thẳng x = -2, x = 1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) một vòng xung quanh trục Ox.
Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(0;2) có hệ số góc là k. Biện luận theo k số điểm chung của đồ thị (C) và đường thẳng d.( TN 97 – 98 2 ban A)
B14 : Cho hàm số : , m là tham số, đồ thị là (Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) khi m = 3.
Gọi A là giao điểm của đồ thị (C) và trục tung. Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị (C) tại điểm A. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và tiếp tuyến d.
Tìm giá trị của tham số m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại

Sponsor Documents