Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II) đề thi Toán học 8

Đăng ngày 1/12/2009 3:28:42 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 46 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chương II: Phân thức đại số
Bài 1: Tính giá trị biểu thức  biết 

Bài 2:
Phân tích  thành nhân tử.

Hãy tính 

Bài 3: Cho và . Rút gọn biểu thức: 

Bài 4: Tìm số tự nhiên x để  là số tự nhiên.

Bài 5: Cho . Hãy tính tổng sau: 

Bài 6: Hãy chứng minh rằng nếu,  ,  thì


Bài 7: Rút gọn biểu thức 

Bài 8: Tìm giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của phân thức sau cũng là số nguyên:


Bài 9: Cho ba số x, y, z thoả mãn các hệ thức: by + cz = a; ax + cz = b; ax + by = c; trong đó a, b, c là các số dương cho trước. Chứng minh rằng: không phụ thuộc vào a, b, c.

Bài 10: Cho a, b, c là ba số thực đôi một khác nhau và khác không thoả mãn: chứng minh rằng abc = 1 hoặc abc = – 1

Bài 11: Cho
Chứng minh rằng, với mọi số nguyên dương n ta có:
Bài 12: Cho x, y, z là ba số thỏa mãn: và Tính giá trị của biểu thức:

Sponsor Documents