Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương IV) đề thi Toán học 8

Đăng ngày 1/12/2009 6:46:22 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 49 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Bài 1: Giải các bất phương trình: và 
Sau đó tìm các giá trị nguyên của x đồng thời thỏa mãn cả hai bất phương trình trên.


Bài 2:
Chứng minh rằng nếu  thì 
Các số a, b thỏa mãn điều kiện . Chứng minh nếu  thì .


Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 


Bài 4: Chứng minh rằng nếu tích của ba số dương bằng 1, còn tổng của ba số đó lớn hơn tổng các nghịch đảo của chúng thì trong ba số đó có đúng 1 số lớn hơn 1.


Bài 5: Cho . Chứng minh rằng: 


Bài 6: Giải bất phương trình  với m là hằng số:


Bài 7: Giải phương trình 


Bài 8: Cho tam giác có độ dài hai đường cao là 3cm và 7cm. Hãy tính độ dài đường cao thứ ba, biết rằng độ dài đường cao đó là 1 số nguyên.


Sponsor Documents