Các đề luyện thi

đề thi Toán học Toán học 9 Đại số 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       10      0
Ngày đăng 2018-05-23 16:29:54 Tác giả Tài Hoàng loại .doc kích thước 0.38 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN CAN LỘC ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (LẦN I) NĂM HỌC: 2017 -2018Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1. a. Trục căn thức ở mẫu số b. Rút gọn biểu thức: B = với > 0 và ≠ 1 Câu 2. a. Giải hệ phương trình: b. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M (3; -2) và song song với đường thẳng y = 1- 2x. Tìm hệ số a và b. Câu 3. Cho phương trình: x2 – 4x + m = 0 (m là tham số ) (1) a. Giải phương trình khi m = -12 b. Tìm m để phương trình (

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN CAN LỘC
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (LẦN I) NĂM HỌC: 2017 -2018Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút 
 
 
Câu 1.  a. Trục căn thức ở mẫu số
         b. Rút gọn biểu thức: B =  với > 0 và ≠ 1
Câu 2. a. Giải hệ phương trình: 
         b. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M (3; -2) và song song với đường thẳng y = 1- 2x. Tìm hệ số a và b.
Câu 3. Cho phương trình: x2  – 4x  + m = 0  (m là tham số ) (1)
    a. Giải phương trình khi m = -12
    b. Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn:
Câu 4. Từ điểm A bên ngoài đường tròn (O) vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN đến đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm; điểm M nằm giữa 2 điểm A, N). Gọi E là trung điểm của MN. Đường thẳng CE cắt đường tròn (O) tại I.
  Chứng minh: 5 điểm A, B, O, C, E cùng nằm trên một đường tròn.
Chứng minh:
c.  Xác định vị trí của cát tuyến AMN sao cho tổng AM+AN đạt giá trị lớn nhất.
  Câu 5. Cho phương trình: có 2 nghiệm thực dương x1, x2 thỏa mãn: . Chứng minh rằng:
 
Họ tên thí sinh ........................................................................ SBD ...........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
(Ngày thi 13,14/4/2018)
Mã đề 01
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1(2đ)
   a) 1đ
 
    
 
Ta có: A = =
                                  =
 
 
0.5
 
0.5
 
     b) 1đ
b. B =  =
= ==
0.5
 
 
0.5
Câu 2 (2đ)
 
a) 1đ
 
 
 
 
 
a. Ta có:   
 


Vậy nghiệm (x,y) của hệ là: (
0.25
 
 
0.25
 
0.25
 
 
0.25
 
b) 1đ
b. Vì  đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng y = 1-2x nên a = -2 và b.
Vì đường thẳng y = ax + b  đi qua  điểm M (3;-2) nên ta có: -2 = (-2).3 + b  b= 4 (t/m vì b)
Vậy: a = -2,  b = 4 là các giá trị cần tìm.
0.5
 
0.25
0.25
Câu 3 (2đ)
 
a)     1đ
 
 
x2  – 4x  + m = 0  (1)
a) a) Với m = -12, ta có phương trình: x2 – 4x - 12 =0
 
= b’2 – ac = 22 + 1.12 = 4 + 12 =16
=> phương trình có 2 nghiệm phân biệt:
 và
Vậy với m = -12 phương trình có 2 nghiệm phân biệt x= 6; x= -2
 
 
0.25
0.25
 
0.5
     b) 1đ
b)Ta có:
                                  
Để pt có 2 nghiệm thì ≥ 0  m ≤ 4                                       (1)       
 
 
0.25

 
     ;
Điều kiện: =>                                                  (2)
    => 
                            => 
                            =>   
                            =>                                                                    (3)
Từ (1), (2), (3) ta được giá trị m cần tìm là:    m = 2; m =
 
 
 
0.25
 
 
 
0.25
 
 
0.25
 
Câu 4 (3.0)
 
a)     1,25đ
b)     0,75đ
c)     1,0đ

 
a)     Vì AB và AC là các tiếp tuyến của (O) =>  ;
     Vì E là trung điểm của M N => OE MN =>
   Các điểm B, C, E cùng nhìn đoạn AO dưới 1 góc vuông
=> B, C, E cùng nằm trên đường tròn đường kính AO
=> 5 điểm A, B, O, C, E cùng nằm trên cùng một đường tròn đường kính AO.
 
 
 
 
 
 
 
0.25
 
 
 
 
 
0,25
0.25
 
0.25
 
0.25
 
b)     Vì các điểm A, C, E, O nằm trên cùng 1 đường tròn =>          (1)
Mặt khác:    (đối đỉnh)                      (2)
  Từ (1) và (2) ta được:
 
0,25
0,25
0,25
 
c) Ta có: AM = AE-ME
                AN = AE+EN
 
0.25

 
=> AM+AN = 2AE
AE≤ OA (Độ dài OA không đổi).
=> AM+AN đạt giá trị lớn nhất bằng 2OA, xảy ra khi E trùng O, khi đó cát tuyến AMN qua O.
Vậy cát tuyến AMN qua O thì tổng AM+AN có giá trị lớn nhất.
0.25
 
0.25
 
0.25
Câu 5
(1.0 đ)
 
Thay ; , ta có BĐT cần chứng minh trở thành:
 2               (1)
Ta có: 
        
Theo BDT Côsi :   ; ;
   Và ta có : 
=>  . 
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
Bất đẳng thức (1) được chứng minh =>   (đpcm).
 
 
 
 
0.25
 
0.25
 
 
 
 
0.25
 
 
 
0.25
               Chú ý: HS làm cách khác nếu lập luận đúng thì cho điểm tối đa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN CAN LỘC
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (LẦN I) NĂM HỌC: 2017 -2018Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút 
 
 
Câu 1. Rút gọn biểu thức:
         a. A =
         b. B =  với >0
Câu 2. a. Giải hệ phương trình: 
          b. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng y = ax + b  đi qua điểm M (-2; 1) và song song với đường thẳng y =  4- 3x. Tìm hệ số a và b.
Câu 3. Cho phương trình: (m là tham số ) (1)
    a. Giải phương trình khi m = 4
    b.  Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn: 
Câu 4. Từ điểm A bên ngoài đường tròn (O) vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN đến đường tròn (O) (B,C là các tiếp điểm; điểm M nằm giữa 2 điểm A, N). Gọi P là trung điểm của MN. Đường thẳng CP cắt đường tròn (O) tại Q.
  Chứng minh: 5 điểm A, B, O, C, P cùng nằm trên một đường tròn
  Chứng minh: AOC =  QPN
c.  Xác định vị trí của cát tuyến AMN sao cho tổng AM+AN đạt giá trị lớn nhất.
 Câu 5. Cho phương trình: có 2 nghiệm thực dương x1, x2 thỏa mãn:  . Chứng minh rằng:              
 
Họ tên thí sinh ........................................................................ SBD ...........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
(Ngày thi 13,14/4/2018)
Mã đề 02
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1(2đ)
   a) 1đ
 
Ta có: A= =
                       = = 1
 
0.5
0.5
 
     b) 1đ
b. B =  =
= =
=
0.5
 
 
0.5
Câu 2 (2đ)
 
a) 1đ
 
a) Ta có:    
 


Vậy nghiệm (x,y) của hệ là: (
0.25
 
 
0.25
 
0.25
 
 
0.25
b) 1đ
b) Vì  đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng y = 4-3x nên a = -3 và b.
Vì đường thẳng y = ax + b  đi qua  điểm M (-2;1) nên ta có: 1 = (-3).(-2) + b  b= -5 (t/m vì b4)
Vậy: a = -3,  b = -5 là các giá trị cần tìm.
0.5
 
0.25
0.25
Câu 3 (2đ)
 
a)     1đ
 
 
(1)
 
a) a) Với m = 4, ta có phương trình: x2 – 10x + 16 =0
 ’= b’2 – ac = 252 –  1.16 = 25 - 16 =9
=> phương trình có 2 nghiệm phân biệt:
 

Vậy với m = 4 phương trình có 2 nghiệm phân biệt x= 2; x= 8
 
0.25
0.25
 
0.5

 
 
 
     b) 1đ
b)Ta có:

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 ; x2 thì 0    (1)
    Ta có:   ;
       
                                               
                                                
                                                
                                                
                                                  (2)
Từ (1) và (2) ta được: m=1 là kết quả cần tìm.
 
 
 
 
0.25
 
 
 
0.25
 
0.25
 
 
 
 
 
0.25
 
Câu 4 (3.0)
 
a)     1,25đ
b)     0,75đ
c)     1,0đ

a)     Vì AB và AC  là các tiếp tuyến của (O) =>  ;
   Vì P là trung điểm của MN => OP MN =>
   Các điểm B, C, P cùng nhìn đoạn AO dưới 1 góc vuông
=> B, C, P cùng nằm trên đường tròn đường kính AO
=> 5 điểm A, B, O, C, P cùng nằm trên cùng một đường tròn đường kính AO.
 
 
 
 
 
 
 
0.25
 
 
 
 
 
0,25
0.25
 
0.25
 
0.25
 

 
a)     Vì các điểm A, O, P, C cùng nằm trên 1 đường tròn =>           (1)
Mặt khác:    (đối đỉnh)                       (2)
  Từ (1) và (2) ta được:
0.25
0.25
0.25
 
c) Ta có: AM = AP-MP
                AN = AP+PN
=> AM+AN = 2AP
AP≤ OA (Độ dài OA không đổi).
=> AM+AN đạt giá trị lớn nhất bằng 2OA, xảy ra khi P trùng O, khi đó cát tuyến AMN qua O.
Vậy cát tuyến AMN qua O thì tổng AM+AN có giá trị lớn nhất.
 
0.25
0.25
 
0.25
 
0.25
Câu 5
(1.0 đ)
 
Thay ; , ta có BĐT cần chứng minh trở thành:
2               (1)
Ta có: 
 
Theo BDT Côsi :   ; ;
   Và ta có : 
=>   . 
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
Bất đẳng thức (1) được chứng minh =>   (đpcm).
 
 
 
 
0.25
 
0.25
 
 
 
 
0.25
 
 
 
0.25
 
Chú ý: HS làm cách khác nếu lập luận đúng thì cho điểm tối đa.

Nguồn:Tài Hoàng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Các đề luyện thi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_TS_lan_I_Toan.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
24r00q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-23 16:29:54
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Trang
1
Lần tải
5
Lần xem
10
đề thi Các đề luyện thi

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 8
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 4

 • Các đề luyện thi
  Vật lý 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Sinh học 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Giải tích 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 9

 • Các đề luyện thi
  Ngữ văn 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Vật lý 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Vật lý 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 2

 • Các đề luyện thi
  Ngữ văn 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2018

  Xem: 0