KỲ THI THỬ THPT NĂM HỌC 2020 - 2021
Bài thi môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: Hóa Học
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ tên thí sinh: ...................................................................
Số báo danh: .......................................................................
Đề bài
Câu 1: Alanin có công thức là
A.H2N-CH2-COOH. B.H2N-CH2-CH2-COOH.
C.C6H5-NH2. D.CH3-CH(NH2)-COOH.
Câu 2: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với dung dịch NaOH thì thu được
A. CH3COONavàCH3CHO. B. CH2=CHCOONa vàCH3OH.
C. CH3COONavàCH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 3: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được
A.fructozơ. B.glucozơ.
C.ancoletylic. D. glucozơ vàfructozơ.
Câu 4: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là
A.C6H12O6. B.(C6H10O5)n. C.C2H4O2. D.C12H22O11.
Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N? A.4. B.1. C.3. D.2.
Câu 6: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?
A.Tinhbột. B.Glucozơ. C.Saccarorơ. D.Xenlulozơ.
Câu 7: Mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) của xenlulozơ có mấy nhóm hiđroxi? A.3. B.5. C.2. D.4.
Câu 8: Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH3COOH và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là
A.CH3COOC2H5. B.C2H5COOCH3. C.HCOOC2H5. D.CH3COOCH3.
Câu 9: Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hoá học chung là
A. Phản ứngthuỷphân. B. Phản ứng với nướcbrom.
C. Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệtđộthường. D. Có vị ngọt, dễ tan trongnước.
Câu 10: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. Thủy phân X bằng dung dịch NaOH dư, thu được một muối và một ancol. Công thức cấu tạo của X có thể là
A.HOOC-CH2-CH=CH-OOCH. B.HOOC-CH2-COO-CH=CH2.
C.HOOC-CH=CH-OOC-CH3. D.HOOC-COO-CH2-CH=CH2.
Câu 11: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?
A.CH3CH2NH2. B.CH3NHCH3. C.CH3NH2. D.(CH3)3N.
Câu 12: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala là
A.1. B.3. C.2. D.4.
Câu 13: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của este đó là
A.HCOOC2H5. B.C2H5COOCH3. C.HCOOC3H7. D.CH3COOCH3.
Câu 14: Khi xà phòng hoá hoàn toàn tristearin bằng dung dịch NaOH (t°), thu được sản phẩm là
A. C17H33COONavàetanol. B. C17H35COOH vàglixerol.
C. C17H33COONavàglixerol. D. C17H35COONa vàglixerol.
Câu 15: Benzyl axetat là một este có trong mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là
A.CH3-COO-CH2-C6H5. B.CH3-COO-C6H5.
C.C6H5-CH2-COO-CH3. D.C6H5-COO-CH3.
Câu 16: Este X có công thức phân tử C4H6O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hoá thu được hỗn hợp sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số este X thoả mãn tính chất trên là
A.2. B.3. C.5. D.4.
Câu 17: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên là
A.(C5H8)n. B.(C4H8)n. C.(C4H6)n. D.(C2H4)n.
Câu 18: Cho 4 dung dịch HCl, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2 đựng trong 4 lọ mất nhãn. Chỉ dùng một thuốc thử trong số các thuốc thử sau để phân biệt, thuốc thử đó là:
A.BaCl2. B.H2SO4. C. quỳtím. D.AgNO3.
Câu 19: Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thuỷ phân tinh bột thu được hợp chấtA.
Lên men giấm ancol etylic thu được hợp chất hữu cơB.
Hydrat hoá etylen thu được hợp chất hữu cơD.
Hấp thụ C2H2 vào dung dịch HgSO4, ở 80°