Các đề luyện thi

đề thi Lịch sử Lịch sử 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2018-07-02 17:29:45 Tác giả hiệp dương thị loại .pdf kích thước 0.30 M số trang 4
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KH

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018  
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI  
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ  
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề  
ĐỀ THI CHÍNH THỨC  
(Đề thi có 04 trang)  
Họ, tên thí sinh: .....................................................................  
Số báo danh: ..........................................................................  
Mã đề thi 313  
Câu 1: Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vào năm 1943, Đảng Cộng sản  
Đông Dương đã  
A. đề ra Chương trình hành động của Việt Minh. B. đề ra Đề cương Văn hóa Việt Nam.  
C. thành lập Hội Phản đế Đồng minh.  
D. thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.  
Câu 2: Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở Gia Định (1859) buộc thực dân Pháp phải chuyển  
sang thực hiện kế hoạch nào?  
A. Chinh phục từng gói nhỏ.  
C. Tiến công ra Bắc Kỳ.  
B. Đánh nhanh thắng nhanh.  
D. Vừa đánh vừa đàm.  
Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội  
Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?  
A. Quân Pháp.  
C. Quân Anh.  
B. Quân Trung Hoa Dân quốc.  
D. Quân Mỹ.  
Câu 4: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973)  
chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận  
A. chính trị, kinh tế, văn hóa.  
C. quân sự, kinh tế, ngoại giao.  
B. quân sự, ngoại giao, văn hóa.  
D. quân sự, chính trị, ngoại giao.  
Câu 5: Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2 - 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định  
thành lập ở mỗi nước Đông Dương một  
A. Đảng Mác - Lênin.  
C. Chính phủ liên hiệp.  
B. lực lượng vũ trang.  
D. mặt trận thống nhất.  
Câu 6: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), phong trào công nhân Việt Nam  
có đặc điểm gì?  
A. Mang tính tự phát.  
C. Bước đầu chuyển sang tự giác.  
B. Chuyển dần sang tự giác.  
D. Mang tính tự giác.  
Câu 7: Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai cực  
Xô - Mỹ?  
A. Pháp.  
B. Đức.  
C. Anh.  
D. Hy Lạp.  
Câu 8: Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và  
vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về  
A. văn hóa.  
B. pháp luật.  
C. chính trị.  
D. đối ngoại.  
Câu 9: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) khi  
A. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã.  
B. thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa.  
C. cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.  
D. kinh tế các nước tư bản đang trên đà phát triển.  
Câu 10: Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại đã và đang đưa loài người chuyển sang thời đại  
văn minh  
A. trí tuệ.  
B. thương mại.  
C. công nghiệp.  
D. dịch vụ.  
Câu 11: Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga  
A. kém phát triển và suy thoái.  
C. có sự phục hồi và phát triển.  
B. phát triển với tốc độ cao.  
D. lâm vào trì trệ và khủng hoảng.  
Câu 12: Báo cáo của V. I. Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích Nga (tháng 4 - 1917) chỉ ra mục tiêu  
và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang  
A. cách mạng tư sản kiểu mới.  
C. cách mạng xã hội chủ nghĩa.  
B. cuộc nội chiến cách mạng.  
D. tư sản dân quyền cách mạng.  
Trang 1/4 - Mã đề thi 313  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
Câu 13: Chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam của Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng  
trực tiếp từ  
A. Duy tân Minh Trị (Nhật Bản).  
B. Cách mạng Nga 1905 - 1907.  
C. cải cách của vua Ra-ma V (Xiêm).  
D. Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).  
Câu 14: Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (tháng 12 - 1950) của thực dân Pháp ở Đông Dương không có  
nội dung nào dưới đây?  
A. Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm.  
B. Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.  
C. Tăng cường phòng ngự trên Hành lang Đông - Tây.  
D. Kết hợp chiến tranh tâm lý với chiến tranh kinh tế.  
Câu 15: Thắng lợi của chiến dịch nào đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân  
Việt Nam sang giai đoạn tổng tiến công chiến lược để giải phóng hoàn toàn miền Nam?  
A. Đường số 14 - Phước Long.  
C. Đường 9 - Nam Lào.  
B. Huế - Đà Nẵng.  
D. Tây Nguyên.  
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc  
thu - đông năm 1947?  
A. Quân đội Việt Nam giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.  
B. Buộc thực dân Pháp phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài.  
C. Chứng tỏ sự đúng đắn trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.  
D. Mở ra giai đoạn phát triển mới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.  
Câu 17: Một trong những ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là  
A. giúp cán bộ, đảng viên được rèn luyện và trưởng thành.  
B. buộc thực dân Pháp nhượng bộ tất cả các yêu sách dân chủ.  
C. bước đầu khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.  
D. bước đầu hình thành trên thực tế liên minh công nông.  
Câu 18: Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 - 1939), các nước đế quốc Anh, Pháp  
thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm  
A. khuyến khích Nhật gây chiến tranh ở châu Á. B. chuẩn bị cho việc thành lập phe Đồng minh.  
C. ngăn chặn Đức tấn công Ba Lan.  
D. đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.  
Câu 19: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX thất bại chủ yếu  
là do  
A. triều đình nhà Nguyễn thiếu quyết tâm kháng chiến.  
B. thực dân Pháp được sự giúp đỡ của nhiều nước tư bản.  
C. nhân dân không đoàn kết với triều đình nhà Nguyễn.  
D. triều đình nhà Nguyễn không đứng lên kháng chiến.  
Câu 20: Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?  
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.  
B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.  
C. Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.  
D. Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.  
Câu 21: So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu  
(
EU) có điểm khác biệt gì?  
A. Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên diễn ra khá lâu dài.  
B. Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc.  
C. Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.  
D. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực.  
Câu 22: Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều  
A. tiêu diệt mọi lực lượng của đối phương.  
B. có sự điều chỉnh phương châm tác chiến.  
C. là những trận quyết chiến chiến lược.  
D. có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng.  
Trang 2/4 - Mã đề thi 313  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
Câu 23: Việc đàm phán và ký kết Hiệp định Sơ bộ giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  
với đại diện Chính phủ Pháp (6 - 3 - 1946) có tác dụng như thế nào?  
A. Chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu sang đối thoại.  
B. Thể hiện thiện chí hòa bình của hai chính phủ Việt Nam và Pháp.  
C. Giúp Việt Nam ngăn chặn được mọi nguy cơ xung đột với Pháp.  
D. Tạo thời gian hòa bình để Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội.  
Câu 24: Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện  
rõ nét của xu thế nào?  
A. Đa cực, nhiều trung tâm.  
C. Toàn cầu hóa.  
B. Hòa hoãn Đông - Tây.  
D. Liên kết khu vực.  
Câu 25: Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng tỏ các sĩ phu  
tiến bộ  
A. chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau.  
B. xuất phát từ những truyền thống cứu nước khác nhau.  
C. có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc.  
D. chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới khác nhau.  
Câu 26: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng  
tháng Tám năm 1945 vì đã  
A. bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân.  
B. khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.  
C. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.  
D. xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.  
Câu 27: Nông dân Việt Nam tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và thống trị (từ  
năm 1858) trước hết vì  
A. độc lập dân tộc.  
C. địa vị chính trị.  
B. quyền lợi giai cấp.  
D. tinh thần cách mạng.  
Câu 28: Việt Nam thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước ngay sau Đại thắng mùa Xuân 1975 vì  
A. muốn tạo sức mạnh tổng hợp để tham gia xu thế toàn cầu hóa.  
B. đó là ý chí và nguyện vọng thiết tha của toàn dân tộc.  
C. đó là một điều khoản phải thi hành của Hiệp định Pari (1973).  
D. phải hoàn thành triệt để cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.  
Câu 29: Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là  
A. phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.  
B. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.  
C. khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.  
D. khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.  
Câu 30: Yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế trên thế giới nửa sau thế kỷ XX là sự  
A. xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền.  
B. phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại.  
C. hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính - quân sự lớn.  
D. xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính.  
Câu 31: Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kỳ  
1
954 - 1975 là  
A. dựa vào quân đội các nước thân Mỹ.  
C. dựa vào lực lượng quân sự Mỹ.  
B. có sự tham chiến của quân Mỹ.  
D. kết hợp với ném bom phá hoại miền Bắc.  
Câu 32: Ngày 31 - 3 - 1968, bất chấp sự phản đối của chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Mỹ Giônxơn  
tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra; không tham gia tranh cử Tổng  
thống nhiệm kỳ thứ hai; sẵn sàng đàm phán với Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để đi đến  
kết thúc chiến tranh. Những động thái đó chứng tỏ: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân  
1
968 đã  
A. làm cho ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam bị sụp đổ hoàn toàn.  
B. làm khủng hoảng sâu sắc hơn quan hệ giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn.  
C. buộc Mỹ phải giảm viện trợ cho chính quyền và quân đội Sài Gòn.  
D. buộc Mỹ phải xuống thang trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.  
Trang 3/4 - Mã đề thi 313  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
Câu 33: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công là kết quả thực hiện chủ trương của  
Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939 - 1945 về tiến hành cuộc cách mạng  
A. dân chủ tư sản kiểu mới.  
C. tư sản dân quyền.  
B. giải phóng dân tộc.  
D. dân tộc dân chủ nhân dân.  
Câu 34: Hội nghị tháng 11 - 1939 và Hội nghị tháng 5 - 1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  
Cộng sản Đông Dương có điểm khác biệt về  
A. việc giải quyết quyền lợi ruộng đất cho nông dân.  
B. việc xác định hình thức chính quyền cách mạng.  
C. chủ trương giải quyết vấn đề quyền dân tộc tự quyết.  
D. chủ trương đoàn kết các lực lượng dân tộc.  
Câu 35: Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, các cường quốc điều chỉnh quan hệ theo xu hướng đối  
thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu là do  
A. các tổ chức chính trị tăng cường can thiệp vào quan hệ quốc tế.  
B. muốn có điều kiện thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế quốc tế.  
C. tác động tích cực của các tập đoàn tư bản đối với nền chính trị.  
D. hoạt động hiệu quả của các tổ chức liên kết thương mại quốc tế.  
Câu 36: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), quân đội Việt Nam thực hiện  
A. lấy lực thắng thế.  
C. lấy ít địch nhiều.  
B. lấy nhỏ đánh lớn.  
D. lấy nhiều đánh ít.  
Câu 37: Quá trình kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc kháng chiến  
chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam có điểm gì khác nhau?  
A. Huy động mọi nguồn lực để tạo nên sức mạnh giành thắng lợi.  
B. Cách thức kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.  
C. Lấy đấu tranh quân sự làm yếu tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh.  
D. Kết hợp giữa sức mạnh truyền thống của dân tộc với sức mạnh hiện tại.  
Câu 38: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc chủ yếu là do  
A. các cuộc chiến tranh cục bộ bùng nổ khắp nơi. B. sự ra đời của hai khối quân sự đối lập.  
C. thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.  
D. Mỹ thành công trong chiến lược toàn cầu.  
Câu 39: Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những  
năm 70 của thế kỷ XX là gì?  
A. Hai siêu cường Xô - Mỹ đối đầu gay gắt.  
C. Hai siêu cường Xô - Mỹ đối thoại, hợp tác.  
B. Hòa bình, hợp tác trở thành xu thế chủ đạo.  
D. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo.  
Câu 40: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng  
tháng Tám năm 1945?  
A. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng.  
B. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền.  
C. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.  
D. Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp.  
------------------------ HẾT ------------------------  
Trang 4/4 - Mã đề thi 313  Nguồn:hiệp dương thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Các đề luyện thi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngdechinhthuclichsuk18m3131530099642254.pdf[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
eq800q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-07-02 17:29:45
Loại file
pdf
Dung lượng
0.30 M
Trang
4
Lần tải
0
Lần xem
5
đề thi Các đề luyện thi

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Các đề luyện thi
  Hóa học 9
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Sinh học 8
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 2

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 8
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Sinh học 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Các đề luyện thi
  Lịch sử 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 7

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 10
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 6 Thí điểm
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 9
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 7
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Tiếng Anh 12 Thí điểm
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12 Thí điểm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 2