Cách tính góc nhập xạ

đề thi Sưu tầm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 451       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
urd5wq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
6/25/2011 8:43:59 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
451
File đã kiểm duyệt an toàn

Dạng bài tập tính góc nhập xạ, số giờ chiếu sáng, ngày dài 24 giờ. Công thức tính góc nhập xạ : Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với Xích Đạo (ngày 21/3 và 23/9)  là một vĩ độ của một điểm nằm bất kỳ thu,xem chi tiết và tải về Đề thi Cách tính góc nhập xạ, Đề Thi Sưu Tầm , Đề thi Cách tính góc nhập xạ, doc, 1 trang, 0.00 M, Sưu tầm chia sẽ bởi Thi Nguyễn Thành đã có 451 download

 
LINK DOWNLOAD

Cach-tinh-goc-nhap-xa.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Dạng bài tập tính góc nhập xạ, số giờ chiếu sáng, ngày dài 24 giờ.
Công thức tính góc nhập xạ :
Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với Xích Đạo (ngày 21/3 và 23/9)
 là một vĩ độ của một điểm nằm bất kỳ thuộc cả hai bán cầu
h = 900 -  (vĩ độ cần tính)
Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với chí tuyến Bắc (ngày 22/6)
Trường hợp vĩ độ cần tính nằm từ XĐ về CT Bắc :
h = 900 – 23027’ +  (vĩ độ cần tính)
Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ngoài CT Bắc (từ CTB về cực Bắc) :
h = 900 – vĩ độ cần tính) + 23027’
Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ở Bán cầu Nam :
h = 900 – 23027’ –  (vĩ độ cần tính)
Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với chí tuyến Nam (ngày 22/12)
Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ở Bán cầu Bắc :
h = 900 – 23027’ –  (vĩ độ cần tính)
Trường hợp vĩ độ cần tính nằm từ XĐ đến CT N :
h = 900 – 23027’ +  (vĩ độ cần tính)
Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ngoài CT Nam :
h = 900 – vĩ độ cần tính) + 23027’
Công thức tính giờ chiếu sáng :
CT tính giờ chiếu sáng ở BCB : 1800 – (arccos (tgA x tg 23027’) x 24 : 180)
A vĩ độ cần tính
CT tính giờ chiếu sáng ở BCN : 1800 – (arccos (tgA x tg 23027’) x 24 : )
Công thức tính ngày dài 24 giờ :
ở các vĩ độ từ 660 33’B đến 900B : Số ngày = (acscos x cos A : 0.398) x (93 : 45) + 1
ở các vĩ độ từ 660 33’N đến 900N : Số ngày = (acscos x cos A : 0.398) x (90 : 45) - 1
A vĩ độ cần tính

 


D¹ng bµi tËp tÝnh gãc nhËp x¹, sè giê chiÕu s¸ng, ngµy dµi 24 giê.

  • C«ng thøc tÝnh gãc nhËp x¹ :

    Khi MÆt Trêi chiÕu vu«ng gãc víi XÝch §¹o (ngµy 21/3 vµ 23/9)

 lµ mét vÜ ®é cña mét ®iÓm n»m bÊt kú thuéc c¶ hai b¸n cÇu

h = 90 (vÜ ®é cÇn tÝnh)

    Khi MÆt Trêi chiÕu vu«ng gãc víi chÝ tuyÕn B¾c (ngµy 22/6)

-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m tõ X§ vÒ CT B¾c :

h = 900 – 23027’ + (vÜ ®é cÇn tÝnh)

-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m ngoµi CT B¾c (tõ CTB vÒ cùc B¾c) :

h = 900 (vÜ ®é cÇn tÝnh) + 23027’  

-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m ë B¸n cÇu Nam :

h = 900 – 23027’ (vÜ ®é cÇn tÝnh)

    Khi MÆt Trêi chiÕu vu«ng gãc víi chÝ tuyÕn Nam  (ngµy 22/12)

-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m ë B¸n cÇu B¾c :

h = 900 – 23027’  – (vÜ ®é cÇn tÝnh)

-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m tõ X§ ®Õn CT N :

h = 900 – 23027’  + (vÜ ®é cÇn tÝnh)

-         Tr­êng hîp vÜ ®é cÇn tÝnh n»m ngoµi CT Nam :

h = 900 (vÜ ®é cÇn tÝnh) + 23027’  

  • C«ng thøc tÝnh giê chiÕu s¸ng :

-         CT tÝnh giê chiÕu s¸ng ë BCB 1800 – (arccos (tgA x tg 23027’) x 24 : 180)

A vÜ ®é cÇn tÝnh

-         CT tÝnh giê chiÕu s¸ng ë BCN : 1800 – (arccos (tgA x tg 23027’) x 24 : )

  • C«ng thøc tÝnh ngµy dµi 24 giê :

-         ë c¸c vÜ ®é tõ 660 33’B ®Õn 900B : Sè ngµy = (acscos x cos A : 0.398) x (93 : 45) + 1

-         ë c¸c vÜ ®é tõ 660 33’N ®Õn 900N : Sè ngµy = (acscos x cos A : 0.398) x (90 : 45) - 1

A vÜ ®é cÇn tÝnh

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Cách tính góc nhập xạ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU