Câu hỏi đề thi THPT Quốc gia theo chủ đề

đề thi Hóa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 45       16      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hfzu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/27/2017 8:48:51 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
16
Lần tải
45
File đã kiểm duyệt an toàn

ESTE – LIPT VÀ CACBOHIDRAT ESTE – LIPIT *BIẾT Câu 1 (201-2017). Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? A. CH3COOCH2C6H5.B. C15H31COOCH3. C. (C17H33COO)2C2H4.D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 2,xem chi tiết và tải về Đề thi Câu hỏi đề thi THPT Quốc gia theo chủ đề, Đề Thi Hóa Học , Đề thi Câu hỏi đề thi THPT Quốc gia theo chủ đề, doc, 1 trang, 0.08 M, Hóa học chia sẽ bởi Hạnh Phạm Thị Diệu đã có 45 download

 
LINK DOWNLOAD

Cau-hoi-de-thi-THPT-Quoc-gia-theo-chu-de.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ESTE – LIPT VÀ CACBOHIDRAT
ESTE – LIPIT
*BIẾT
Câu 1 (201-2017). Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?
A. CH3COOCH2C6H5. B. C15H31COOCH3.
C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 2(202-2017). Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là
A. C2H5ONa. B. C2H5COONa. C. CH3COONa. D. HCOONa.
Câu 3(203-2017). Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glixerol?
A. Glyxin. B. Tristearin. C. Metyl axetat. D. Glucozơ
Câu 4 (204-2017). Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t0)?
A. Triolein. B. Glucozơ. C. Tripanmitin D. Vinyl axetat.
*HIỂU
Câu 1 (201-2017). Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 6.
Câu 2(202-2017). Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 4,032. B. 0,448. C. 1,344. D. 2,688.
Câu 3(202-2017). Chất X tác dụng với dung địch NaOH vừa đủ, thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được chât hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung địch NaOH lại thu được Y. Chất X là
A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3.
C. CH3COOCH=CH-CH3. D. HCOOCH=CH2.
Câu 4(203-2017). Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 19,12. B. 18,36. C. 19,04. D. 14,68.
Câu 5(203-2017). Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,12. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,20.
Câu 6(203-2017). Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 7(204-2017). Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gam tristearin trong dung dịch KOH, thu được m gam kali stearat. Giá trị của m là
A. 200,8. B. 183,6. C. 211,6. D. 193,2.
Câu 8(204-2017). Este X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong đung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOO-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-COO-CH3.
C. CH3COO-CH=CH2. D. HCOO-CH2-CH=CH2.
*VẬN DỤNG
Câu 1(201-2017). Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là
A. 89. B. 101. C. 85. D. 93.
Câu 2(201-2017). Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là
A. CH3COOH và C3H5OH. B. C2H3COOH và CH3OH.
C. HCOOH và C3H5OH. D. HCOOH và C3H7OH.

 


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA       ESTE –LIPIT; CACBOHIDRAT VÀ TỔNG HỢP

ESTE – LIPT VÀ CACBOHIDRAT

ESTE – LIPIT

*BIẾT

Câu 1 (201-2017). Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

 A. CH3COOCH2C6H5. B. C15H31COOCH3.

 C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H35COO)3C3H5. 

Câu 2(202-2017). Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

 A. C2H5ONa. B. C2H5COONa. C. CH3COONa.  D. HCOONa.

Câu 3(203-2017). Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glixerol?

 A. Glyxin. B. Tristearin. C. Metyl axetat.  D. Glucozơ

Câu 4 (204-2017). Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t0)?

 A. Triolein. B. Glucozơ. C. Tripanmitin  D. Vinyl axetat.

 

*HIỂU

Câu 1 (201-2017). Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

 A. 3. B. 4. C. 2.  D. 6.

Câu 2(202-2017). Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

 A. 4,032. B. 0,448. C. 1,344. D. 2,688.

Câu 3(202-2017). Chất X tác dụng với dung địch NaOH vừa đủ, thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được chât hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung địch NaOH lại thu được Y. Chất X là

 A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3.

 C. CH3COOCH=CH-CH3. D. HCOOCH=CH2.

Câu 4(203-2017). Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 A. 19,12. B. 18,36. C. 19,04. D. 14,68.

Câu 5(203-2017). Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

 A. 0,12. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,20.

Câu 6(203-2017). Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên

 A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 7(204-2017). Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gam tristearin trong dung dịch KOH, thu được m gam kali stearat. Giá trị của m là

 A. 200,8. B. 183,6. C. 211,6. D. 193,2.

Câu 8(204-2017). Este X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong đung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là

 A. HCOO-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-COO-CH3.

 C. CH3COO-CH=CH2. D. HCOO-CH2-CH=CH2.

 

Năm học 2016- 2017                                                                                                               1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA       ESTE –LIPIT; CACBOHIDRAT VÀ TỔNG HỢP

 

*VẬN DỤNG

Câu 1(201-2017). Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là

 A. 89. B. 101. C. 85. D. 93.

Câu 2(201-2017). Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

 A. CH3COOH và C3H5OH. B. C2H3COOH và CH3OH.

 C. HCOOH và C3H5OH. D. HCOOH và C3H7OH.

Câu 3(201-2017). Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung địch NaOH 1M, thu được hai muối có khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên từ cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O, Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

 A. 43,0. B. 37,0. C. 40,5. D. 13,5

Câu 4(202-2017). Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung địch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đom chức, mạch hở có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 5,6 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X

 A. 29,4 gam. B. 31,0 gam. C. 33,0 gam.  D. 41,0 gam.

Câu 5(203-2017). Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2. Tên gọi của X là

 A. metyl axetat. B. etyl axetat. C. etyl fomat. D. metyl fomat.

Câu 6(203-2017). Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đưn nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

 A. 40,2. B. 49,3 C. 42,0. D. 38,4.

Câu 7 (204-2017). Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ a mol O2, thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 A. 9,87 B. 6,8. C. 8,4. D. 8,2.

Câu 8(204-2017). Cho hỗn hợp E gồm hai este X và Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm muối của một axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam E cần vừa đủ 1,5 mol O2, thu được 29,12 lít khí CO2 (đktc). Tên gọi của X và Y là

 A. metyl acrylat và etyl acrylat.  B. metyl propionat và etyl propionat.

 C. metyl axetat và etyl axetat. D. etyl acrylat và propyl acrylat.

Câu 9(204-2017). Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,2mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ), thu được 0,7 mol CO2. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp hai muối. Phân tử khối của Z là

 A. 132. B. 118. C. 146. D. 136.

Năm học 2016- 2017                                                                                                               1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA       ESTE –LIPIT; CACBOHIDRAT VÀ TỔNG HỢP

 

 

CACBOHIDRAT

Câu 1 (201-2017). Phát biểu nào sau đây sai?

 A. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.

 B. Fructozơ có nhiều trong mật ong.

 C. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.

 D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.

Câu 2(202-2017). Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

 A. Metyl axetat. B. Glyxin. C. Fructozơ.  D. Saccarozơ.

Câu 3(202-2017). Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

 A. cộng H2 (Ni, t0). B. tráng bạc. C. với Cu(OH)2. D. thủy phân.

Câu 4(203-2017). Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?             

 A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Ancol etylic.  D. Fructozơ.

Câu 5(203-2017). Phát biểu nào sau đây sai?

 A. Glucozơ và saccarozơ đều là cacbohiđrat.

 B. Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2.

 C. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

 D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

Câu 6(203-2017). Cho các chất sau: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 7(204-2017). Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là

 A. etyl axetat. B. glucozơ. C. tinh bột.  D. saccarozơ.

Câu 8(204-2017). Phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc fructozơ.

 B. Fructozơ không có phàn ứng tráng bạc.

 C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

 D. Saccarozơ không tham gia phản ứng thủy phân.

 

 

TỔNG HỢP (thường câu vận dụng thấp)

Câu 1 (201-2017). Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 2(201-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

 (b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

 (c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

 (d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol

 (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

 (g) Dung địch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

 A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

Năm học 2016- 2017                                                                                                               1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA       ESTE –LIPIT; CACBOHIDRAT VÀ TỔNG HỢP

Câu 3(201-2017). Kết quả thí nghiệm của các dung địch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Quỳ tím

Chuyển màu hồng

Y

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Kết tủa Ag

T

Nước brom

Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

 A. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ.  B. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin.

 C. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin.  D. Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic.

Câu 4 (201-2017). Cho 19,1 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 A. 16,6. B. 17,9. C. 19,4. D. 9,2.

Câu 4(202-2017). Phát biểu nào sau đây sai?

 A. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.

 B. Amino axit là hợp chất hữu ca tạp chức,

 C. Dung dịch glyxin không làm đổi màu phenolphtaỉein.

 D. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng.

Câu 5(202-2017). Cho các chất sau: saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là

 A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 6(202-2017). Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M, Giá trị của m là

 A. 27. B. 18. C. 12. D. 9.

Câu 7(202-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

 (b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

 (c) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

 (d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t0), thu được tripanmitin.

 (e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố.

 (g) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

 A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.

Câu 8(202-2017). Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Kết tủa Ag

Y

Quỳ tím

Chuyển màu xanh

Z

Cu(OH)2

Màu xanh lam

T

Nước brom

Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

 A. Anilin, glucozơ, lysin, etyl fomat. B. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.

 C. Etyl fomat, anilin, glucozơ, lysin. D. Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin.

Năm học 2016- 2017                                                                                                               1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA       ESTE –LIPIT; CACBOHIDRAT VÀ TỔNG HỢP

Câu 9(202-2017). Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm một ancol và một este (đều đơn chức, mạch hở), thu được 7,168 lít khí CO2 (đktc) và 7,92 gam H2O. Mặt khác, cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96 mỉ dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

 A. 13,12. B. 6,80. C. 14,24. D. 10,48.

Câu 10(203-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

 (b) Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

 (c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím.

 (d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t0).

 (e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

 (g) Anilin là chất rắn, tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là

 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 11(203-2017). Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Quỳ tím

Chuyển màu xanh

Y

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Z

Cu(OH)2

Có màu tím

T

Nước brom

Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

 A. Etylamin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin.

 B. Anilin, etylamin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột.

 C. Etylamin, hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng.

     D. Etylamin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, anilin

Câu 12(204-2017). Cho các chất sau: etyl axetat, anilin, glucozơ, Gly-Ala. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là

 A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 13(204-2017). Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Quỳ tím

Chuyển màu đỏ

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Kết tủa Ag

Z

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

T

Cu(OH)2

Có màu tím

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

 A. Glucozơ, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, axit axetic.

 B. Axit axetic, glucozơ, hồ tinh bột, lòng trắng trứng.

 C. Axit axetic, hồ tinh bột, glucozơ, lòng trắng trứng.

 D. Axit axetic, glucozơ, lòng trắng trứng, hồ tinh bột.

 

 

Năm học 2016- 2017                                                                                                               1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA       ESTE –LIPIT; CACBOHIDRAT VÀ TỔNG HỢP

Câu 14(204-2017) Cho các phát biểu sau:

 (a) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết .

 (b) Hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng (xúc tác Ni, t0), thu được

 (c) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

 (d) Poli(metyl metacrylat) được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ.

 (e) Ở điều kiện thường, etylamin là chất khí, tan nhiều trong nước.

 (g) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.

Số phát biểu đúng là

 A. 3. B. 2. C. 4.  D. 5.

Năm học 2016- 2017                                                                                                               1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Câu hỏi đề thi THPT Quốc gia theo chủ đề
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU