Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia theo chủ đề Kim loại

đề thi Hóa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 38       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
lfzu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/27/2017 8:56:38 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
0
Lần tải
38
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI –ĐIỆN PHÂN *BIẾT Câu 1 (201-2017). Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Fe.B. Cu.C. Mg. D. Ag. Câu 2(201-2017). Phát bi,xem chi tiết và tải về đề thi Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia theo chủ đề Kim loại, Đề Thi Hóa Học , Đề thi Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia theo chủ đề Kim loại, doc, 1 trang, 0.29 M, Hóa học chia sẽ bởi Hạnh Phạm Thị Diệu đã có 38 download

LINK DOWNLOAD

Cau-trac-nghiem-cua-4-de-thi-THPT-quoc-gia-theo-chu-de-Kim-loai.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI –ĐIỆN PHÂN
*BIẾT
Câu 1 (201-2017). Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.
Câu 2(201-2017). Phát biểu nào sau đây sai?
A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong đung dịch.
B. Kim loại Al tác dụng được với dung địch NaOH.
C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.
D. Kim loại cứng nhất là Cr.
Câu 3(202-2017). Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Au. B. Ag. C. Al D. Cu.
Câu 4(202-2017). Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?
A. HCl. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng. D. KOH
Câu 5(203-2017). Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. Fe. B. K. C. Mg. D. Al
Câu 6 (204-2017). Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Ca2+. B. Zn2+. C. Fe2+. D. Ag+.
*HIỂU
Câu 1(201-2017). Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
A. 25,6. B. 19,2. C. 6,4. D. 12,8.
Câu 2(202-2017). Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X là
A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.
Câu 3(202-2017). Cho hỗn hợp Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp ba kim loại. Ba kim loại đó là
A. Mg, Cu và Ag. B. Zn, Mg và Ag. C. Zn, Mg và Cu D. Zn, Ag và Cu
Câu 4(203-2017). Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là
A. 29,45 gam. B. 33,00 gam. C. 18,60 gam. D. 25,90 gam.
Câu 5(203-2017). Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 6(204-2017). Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al2O3 và FeO, nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là
A. 3. B. l. C. 4. D. 2.
Câu 7(204-2017). Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được m gam muối trung hòa và 8,96 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 42,6. B. 70,8. C. 50,3. D. 51,1.
Câu 8(204-2017). Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2, thu được m gam hỗn hợp kim loại và 1,98 gam H2O. Giá trị của m là
A. 2,88. B. 6,08. C. 4,64. D. 4,42.
*VẬN DỤNG
Câu 1 (201-2017). Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là
A. MgO. B. Fe2O3. C. CuO. D. Fe3O4.
Câu 2(201-2017). Điện phân 200 ml đung dịch gồm CuSO4 1,25M và NaCl a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây

 


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI –ĐIỆN PHÂN

*BIẾT

Câu 1 (201-2017). Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

 A. Fe.  B. Cu.  C. Mg.  D. Ag.

Câu 2(201-2017). Phát biểu nào sau đây sai?

 A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong đung dịch.

 B. Kim loại Al tác dụng được với dung địch NaOH.

 C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.

 D. Kim loại cứng nhất là Cr.

Câu 3(202-2017). Kim loại dẫn điện tốt nhất là

 A. Au. B. Ag. C. Al  D. Cu.

Câu 4(202-2017). Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?

 A. HCl. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng.  D. KOH

Câu 5(203-2017). Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

 A. Fe. B. K. C. Mg. D. Al

Câu 6 (204-2017). Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

 A. Ca2+. B. Zn2+. C. Fe2+. D. Ag+.

 

 

*HIỂU

Câu 1(201-2017). Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

 A. 25,6. B. 19,2. C. 6,4.  D. 12,8.

Câu 2(202-2017). Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X là

 A. 20%. B. 40%. C. 60%.  D. 80%.

Câu 3(202-2017). Cho hỗn hợp Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp ba kim loại. Ba kim loại đó là

 A. Mg, Cu và Ag. B. Zn, Mg và Ag. C. Zn, Mg và Cu D. Zn, Ag và Cu

Câu 4(203-2017). Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là

 A. 29,45 gam. B. 33,00 gam. C. 18,60 gam. D. 25,90 gam.

Câu 5(203-2017). Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là

 A. 1. B. 4.  C. 3. D. 2.

Câu 6(204-2017). Dn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al2O3 và FeO, nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là

 A. 3. B. l. C. 4. D. 2.

Câu 7(204-2017). Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được m gam muối trung hòa và 8,96 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

 A. 42,6. B. 70,8. C. 50,3. D. 51,1.

Câu 8(204-2017). Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2, thu được m gam hỗn hợp kim loại và 1,98 gam H2O. Giá trị của m là

 A. 2,88. B. 6,08. C. 4,64. D. 4,42.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

*VẬN DỤNG

Câu 1 (201-2017). Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là

 A. MgO. B. Fe2O3. C. CuO.  D. Fe3O4.

Câu 2(201-2017). Điện phân 200 ml đung dịch gồm CuSO4 1,25M và NaCl a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây. Dung địch thu được có khối lượng giảm 24,25 gam so với dung địch ban đầu. Giá trị của a là

 A. 0,75. B. 0,50. C. 1,00. D. 1,50.

Câu 3(202-2017). Điện phân 100 ml đung địch hỗn hợp gồm CuSO4 a mol/1 và NaCl 2M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 1,25A trong 193 phút. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

 A. 0,40. B. 0,50.  C. 0,45. D. 0,60.

Câu 4(203-2017). Cho 6,72 lít khí CO (đktc) phản ứng với CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 18. Khối lượng CuO đã phản ứng là

 A. 24 gam. B. 8 gam. C. 16 gam. D. 12 gam.

Câu 5(203-2017). Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 0,5M và NaCl 0,6M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là

 A. 17370. B. 14475. C. 13510. D. 15440.

Câu 6(204-2017). Tiến hành các thí nghiệm sau:

 (a) Đốt dây Mg trong không khí.

 (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.

 (c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2.

 (d) Cho Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaCrO2 và NaOH.

 (e) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

 (g) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là

 A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 7(204-2017). Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,3M và NaCl 1M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong ước và sự bay hơi của nước) với cường độ đòng điện không đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,56 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là

 A. 27020. B. 30880. C. 34740.  D. 28950

Câu 8(204-2017). Tiến hành các thí nghiệm sau:

 (a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

 (b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ).

 (c) Nung nóng hỗn hợp bột Al và FeO (không có không khí).

 (d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư.

 (e) Điện phân Al2O3 nóng chảy.

Số thí nghiệm tạo thành kim loại là

 A. 5. B. 3.  C. 2. D. 4.

 

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

KIM LOẠI KIỀM –KLKT- NHÔM

*BIẾT

Câu 1 (201-2017). Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

 A. NaCl. B. Ca(HCO3)2. C. KCl  D. KNO3.

Câu 2 (201-2017). Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung địch HCl dư tạo ra chất khí?

 A. Ba(OH)2. B. Na2CO3. C. K2SO4.  D. Ca(NO3)2.

Câu 3(202-2017). Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch

 A. H2SO4 loãng. B. HCl đặc, nguội. C. HNO3 đặc, ngui.  D. HCl loãng

Câu 4(202-2017). Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3?

 A. Hematit đỏ. B. Boxit. C. Manhetit.  D. Criolit.

Câu 5(202-2017). Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

 A. KCl B. KNO3. C. NaCl  D. Na2CO3.

Câu 6(203-2017). Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

 A. Al. B. Mg. C. Ca. D. Na.

Câu 7(203-2017). Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

 A. Ca(HCO3)2. B. Na2SO4. C. CaCl2.  D. NaCl.

Câu 8(204-2017). Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH?

 A. Fe.  B. Al  C. Cu.  D. Ag

Câu 9(204-2017). Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

 A. Na2SO4. B. KNO3. C. KOH.  D. CaCl2.

*HIỂU

Câu 1(201-2017). Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên.

Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

 A. 2Fe + 6H2SO4(đặc) Fe2(SO4)3+ 3SO2(k) + 6H2O

 B. NH4Cl + NaOH NH3(k) + NaCl + H2O

 C. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2(k) + H2O

 D. 3Cu + 8HNO3(loãng) 3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2O

Câu 2(201-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.

 (b) Kim loại Cu tác đụng được với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

 (c) Crom bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ.

 (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối

 (e) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

 (g) Lưu huỳnh, photpho và ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Số phát biểu đúng là

 A. 4. B. 5. C. 3.  D. 6.

Câu 3(201-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot.

 (b) Có thể dùng Ca(OH)2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời.

 (c) Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O.

 (d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.

 (e) Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho đung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3.

Số phát biểu đúng là

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 4(202-2017). Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác như hình vẽ bên.

Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

 A. C2H5OH C2H4(k) + H2O

 B. CH3COONa (r) + NaOH (r) CH4(k) + Na2CO3

 C. 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2(k)

 D. Cu + 4HNO3(đặc) Cu(NO3)2 + 2NO2(k) + 2H2O

Câu 5(202-2017). Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 A. 19,15. B. 20,75. C. 24,55. D. 30,10.

Câu 6(202-2017). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đù 2,8 lít khí O2 (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp hai oxit. Giá trị của m là

 A. 5,1. B. 7,1. C. 6,7. D. 3,9.

Câu 7(202-2017). Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học?

 A. Cho BaSO4 vào dung dịch HCl loãng. B. Cho kim loại Fe vào dung dịch FeCl3.

 C. Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH. D. Cho CaO vào dung dịch HCl.

Câu 8(202-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4.

 (b) Cho dung địch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa.

 (c) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt.

 (d) Kim loại Al tan trong dung địch H2SO4 đặc, nguội.

 (e) Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy.

Số phát biểu đúng là

 A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

 Câu 9(203-2017). Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

 A. NaOH. B. HCl C. Ca(OH)2.  D. H2SO4

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 10(203-2017). Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

 A. 4,48. B. 2,24. C. 3,36.  D. 6,72.

Câu 11(203-2017). Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng vi dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 12(203-2017). Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ bên.

Phản ứng nào sau đây không áp dụng được cách thu khí này?

 A. NaCl(r) + H2SO4(đặc) HCl(k) + NaHSO4

 B. 2KClO3 2KCl + 3O2(k)

 C. CH3COONa(r)+ NaOH(r) CH4(k) + Na2CO3

 D. Zn + 2HCl ZnCl2 + H2(k)

Câu 13(203-2017). Thực hiện các thí nghiệm sau:

 (a) Đun sôi nươc cứng tạm thời.

 (b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

 (c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3,

 (d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

 (e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

 (g) Cho dung dịch HCl dư vào đung dịch NaAlO2.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa

 A. 2. B. 3. C. 5.  D. 4.

Câu 14(203-2017). Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X, và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

 A. Mg(OH)2. B. Al(OH)3. C. MgCO3.  D. CaCO3

Câu 15(204-2017). Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ bên.

Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

 A. 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2(k)

 B. NH4Cl + NaOH NH3(k) + NaCl + H2O

 C. C2H5NH3Cl + NaOH C2H5NH2 (k) + NaCl + H2O

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

 D. 2Fe + 6H2SO4(đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2(k)+ 6H2O

 

 

*VẬN DỤNG

Câu 1(201-2017). Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là

 A. 0,60 gam. B. 0,90 gam. C. 0,42 gam.  D. 0,48 gam.

Câu 2(201-2017). Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước, thu được dung dịch Y. Đ trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

 A. Ca. B. Ba. C. Na. D. K.

Câu 3(201-2017). Cho các sơ đồ phản ứng sau:

 (1) X1 + H2O X2 + X3 + H2

 (2) X2 + X4 BaCO3 + Na2CO3 + H2O

 (3) X2 + X3 X1 + X5 + H2O

 (4) X4 + X6 BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

Các chất X2, X5, X6 lần lượt là:

 A. KOH, KClO3, H2SO4. B. NaOH, NaClO, KHSO4.

 C. NaHCO3, NaClO, KHSO4. D. NaOH, NaClO, H2SO4.

Câu 4(201-2017). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Giá trị của a là

 A. 0,5. B. 1,5. C. 1,0. D. 2,0.

Câu 5(202-2017). Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na2O vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ đung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Giá trị của a là

 A. 14,40. B. 19,95.  C. 29,25. D. 24,60.

Câu 6(202-2017. Thực hiện các phản ứng sau:

 (1) X + CO2 Y  (2) 2X + CO2 Z + H2O

 (3) Y + T Q + X + H2O (4) 2Y + T Q + Z + 2H2O

Hai chất X, T tương ứng là:

 A. Ca(OH)2, NaOH. B. Ca(OH)2, Na2CO3.C. NaOH, NaHCO3. D. NaOH, Ca(OH)2.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 7(203-2017). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

 A. 0,896. B. 0,448. C. 0,112. D. 0,224.

Câu 8(203-2017). Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X và 1,008 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V lít) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Giá trị của a là

 A. 2,34. B. 7,95.  C. 3,87.  D. 2,43.

Câu 9(203-2017). Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch gồm HCl, 0,1 mol KNO3 và 0,2 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 6,272 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hỏa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 13. Giá trị của m là

 A. 83,16. B. 60,34. C. 84,76. D. 58,74.

Câu 10 (204-2017). Hòa tan hỗn hợp Na và K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc) Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần dùng để trung hòa X là

 A. 150 ml. B. 300 ml. C. 600 ml.  D. 900 ml.

Câu 11(204-2017). Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau:

- X tác dụng với Y tạo thành kết tủa;

- Y tác dụng với Z tạo thành kết tủa;

- X tác dụng vởi Z có khí thoát ra.

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:

 A. NaHCO3, Ba(OH)2, KHSO4. B. AlCl3, AgNO3, KHSO4.

 C. KHCO3, Ba(OH)2, K2SO4. D. NaHCO3, Ca(OH)2, HCl.

Câu 12(204-2017). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na vào nước, thu được đung dịch Y và X lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung địch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Giá trị của x là

 A. 10,08. B. 3,36. C. 1,68. D. 5,04.

 

Câu 13(204-2017). Cho 9,6 gam Mg tác dụng với dung dịch chứa 1,2 mol HNO3, thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp khí. Thêm 500 ml dung dịch NaOH 2M vào X, thu được dung dịch Y, kết tủa và 1,12 lít khí Z (đktc). Lọc bỏ kết tủa, cô cạn Y thu được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 67,55 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

 A. 5,8. B. 6,8. C. 4,4. D. 7,6.

 

 

 

SẮT VÀ CROM

*BIẾT

u 1 (201-2017). Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là

 A. Fe. BCu. C. Ag.  D. Al.

Câu 2(201-2017). Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là

 A. N2. B. N2O. C. NO.  D. NO2.

Câu 3(201-2017). Công thức hóa học của natri đicromat là

 A. Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C. Na2CrO4.  D. Na2SO4.

Câu 4(202-2017). Crom (VI) oxit (CrO3) có màu gì?

 A. Màu vàng. B. Màu đỏ thẫm. C. Màu xanh lục.  D. Màu da cam.

Câu 5(203-2017). Oxit nào sau đây là oxit axit?

 A. CrO3. B. FeO. C. Cr2O3.  D. Fe2O3.

Câu 6(203-2017). Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là

 A. H2S. B. AgNO3. C. NaOH  D. NaCl

Câu 7(204-2017). Cho 36 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

 A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25

Câu 8(204-2017). Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại Fe?

 A. CuSO4, HCl. B. HCl, CaCl2. C. CuSO4, ZnCl2.  D. MgCl2, FeCl3.

Câu 9(204-2017). Dung dịch K2Cr2O7 có màu gì?

 A. Màu da cam. B. Màu đỏ thẫm. C. Màu lục thẩm.  D. Màu vàng.

Câu 10(204-2017). Phưcmg trình hóa học nào sau đây sai?

 A. Fe2O3 + 8HNO3 2Fe(NO3)3 + 2NO2 + 4H2O

 B. Cr2O3 + 2Al Al2O3 + 2Cr

 C. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O

 D. AlCl3 + 3AgNO3 Al(NO3)3 + 3AgCl

 

*HIỂU

Câu 1(201-2017). Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

 A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 2(201-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4.

 (b) Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit.

 (c) Cr(OH)3 tan được trong đung dịch axit mạnh và kiềm.

 (d) CrO3 là oxit axit, tác đụng với H2O chỉ tạo ra một axit.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

Số phát biểu đúng là

 A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 3(202-2017). Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc), Giá trị của m là

 A. 11,2. B. 5,6. C. 2,8.  D. 8,4.

Câu 4(203-2017). Tiến hành các thí nghiệm sau;

 (a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.

 (b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl.

 (c) Cho FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

 (d) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

 A. 2. B. 3. C. 4.  D. 1.

Câu 5(204-2017). Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

 A. Fe(OH)3. B. Fe3O4. C. Fe2O3.  D. FeO.

Câu 6(204-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.

 (b) Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước.

 (c) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong đung dịch.

 (d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hóa mạnh.

Số phát biểu đúng là

 A. 3. B. 4. C. 2.  D. 1.

 

* VẬN DỤNG

Câu 1(201-2017). Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là

 A. 6,72. B. 9,52. C. 3,92. D. 4,48.

Câu 2(201-2017). Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

 A. 79,13%. B. 28,00% C. 70,00%. D. 60,87%.

Câu 3(202-2017). Thực hiện các thí nghiệm sau:

 (a) Cho Fe3O4 vào đung địch HCl.

 (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử đuy nhất là NO.

 (c) Sục khí SO2 đến dư vào đung dịch NaOH.

 (đ) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

 (e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1:1) vào H2O dư.

 (g) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra).

Sau khi các phản ứng xây ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

 A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 4(202-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

 (b) Ở điều kỉện thường, crom (III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm.

 (c) Crom (III) hiđroxit có tính lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.

 (d) Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat chuyển thành ion đicromat.

Số phát biểu đúng là

 A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 5(202-2017). Thực hiện phàn ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 36,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 A. 113. B. 95. C. 110. D. 103

Câu 6(202-2017). Hòa tan hết 8,16 gam hỗn hợp E gồm Fe và hai oxit sắt trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 đến đư vào X, thu được dung dịch Y chứa 19,5 gam muối. Mặt khác, cho 8,16 gam E tan hết trong 340 ml dung dịch HNO3 1M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của V là

 A. 0,672. B. 0,896. C. 1,792. D. 2,688.

Câu 7(203-2017). Cho sơ đồ các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường:

 NaCl X Y Z T CuCl2

Hai chất X, T lần lượt là

 A. NaOH, Fe(OH)3.  B. Cl2, FeCl2. C. NaOH, FeCl3. D. Cl2, FeCl3.

Câu 8(203-2017). Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hòa tan hết phần một trong dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít (đktc) hỗn hp khí có tỉ khối so với H2 bằng 10 và dung dịch chứa m gam muối. Hòa tan hoàn toàn phần hai trong dung dịch chứa 0,57 mol HNO3, tạo ra 41,7 gam hỗn hợp muối (không có muối amoni) và 2,016 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí (trong đó có khí NO). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 A. 27. B. 29. C. 31. D. 25.

Câu 9(204-2017). Cho 2,49 gam hỗn hợp Al và Fe (có tỉ lệ mol tương ứng 1:1) vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào X, thu được khí NO và m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 A. 24,5. B. 27,5. C. 25,0. D. 26,0.

 

 

NHẬN BIẾT – MÔI TRƯỜNG (thường câu hiểu)

Câu 1 (201-2017). Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?

 A. H2S và N2. B. CO2O2. C. SO2 và NO2. D. NH3 và HCl

Câu 2(202-2017). Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: CO2, SO2, NO, H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây?

 A. NaCl. B. HCl. C. Ca(OH)2.  D. CaCl2.

Câu 3(203-2017). Tác nhân hóa học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước?

 A. Các anion: NO, PO, SO. B. Các ion kim loại nặng: Hg2+, Pb2+.

 C. Khí O2 hòa tan trong nước. D. Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 45. Hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính” làm cho nhiệt độ Trái Đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt,... Tác nhân chủ yếu gây “Hiệu ứng nhà kính” là đo sự tăng nồng độ trong khí quyển của chất nào sau đây?

 A. Nitơ. B. Cacbon đioxit. C. Ozon.  D. Oxi.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia theo chủ đề Kim loại
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU