Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI –ĐIỆN PHÂN

*BIẾT

Câu 1 (201-2017). Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

 A. Fe.  B. Cu.  C. Mg.  D. Ag.

Câu 2(201-2017). Phát biểu nào sau đây sai?

 A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong đung dịch.

 B. Kim loại Al tác dụng được với dung địch NaOH.

 C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.

 D. Kim loại cứng nhất là Cr.

Câu 3(202-2017). Kim loại dẫn điện tốt nhất là

 A. Au. B. Ag. C. Al  D. Cu.

Câu 4(202-2017). Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?

 A. HCl. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng.  D. KOH

Câu 5(203-2017). Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

 A. Fe. B. K. C. Mg. D. Al

Câu 6 (204-2017). Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

 A. Ca2+. B. Zn2+. C. Fe2+. D. Ag+.

 

 

*HIỂU

Câu 1(201-2017). Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

 A. 25,6. B. 19,2. C. 6,4.  D. 12,8.

Câu 2(202-2017). Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X là

 A. 20%. B. 40%. C. 60%.  D. 80%.

Câu 3(202-2017). Cho hỗn hợp Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp ba kim loại. Ba kim loại đó là

 A. Mg, Cu và Ag. B. Zn, Mg và Ag. C. Zn, Mg và Cu D. Zn, Ag và Cu

Câu 4(203-2017). Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là

 A. 29,45 gam. B. 33,00 gam. C. 18,60 gam. D. 25,90 gam.

Câu 5(203-2017). Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là

 A. 1. B. 4.  C. 3. D. 2.

Câu 6(204-2017). Dn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al2O3 và FeO, nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là

 A. 3. B. l. C. 4. D. 2.

Câu 7(204-2017). Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được m gam muối trung hòa và 8,96 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

 A. 42,6. B. 70,8. C. 50,3. D. 51,1.

Câu 8(204-2017). Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2, thu được m gam hỗn hợp kim loại và 1,98 gam H2O. Giá trị của m là

 A. 2,88. B. 6,08. C. 4,64. D. 4,42.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

 

*VẬN DỤNG

Câu 1 (201-2017). Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là

 A. MgO. B. Fe2O3. C. CuO.  D. Fe3O4.

Câu 2(201-2017). Điện phân 200 ml đung dịch gồm CuSO4 1,25M và NaCl a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây. Dung địch thu được có khối lượng giảm 24,25 gam so với dung địch ban đầu. Giá trị của a là

 A. 0,75. B. 0,50. C. 1,00. D. 1,50.

Câu 3(202-2017). Điện phân 100 ml đung địch hỗn hợp gồm CuSO4 a mol/1 và NaCl 2M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 1,25A trong 193 phút. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

 A. 0,40. B. 0,50.  C. 0,45. D. 0,60.

Câu 4(203-2017). Cho 6,72 lít khí CO (đktc) phản ứng với CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 18. Khối lượng CuO đã phản ứng là

 A. 24 gam. B. 8 gam. C. 16 gam. D. 12 gam.

Câu 5(203-2017). Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 0,5M và NaCl 0,6M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là

 A. 17370. B. 14475. C. 13510. D. 15440.

Câu 6(204-2017). Tiến hành các thí nghiệm sau:

 (a) Đốt dây Mg trong không khí.

 (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.

 (c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2.

 (d) Cho Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaCrO2 và NaOH.

 (e) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

 (g) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là

 A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 7(204-2017). Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,3M và NaCl 1M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong ước và sự bay hơi của nước) với cường độ đòng điện không đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,56 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là

 A. 27020. B. 30880. C. 34740.  D. 28950

Câu 8(204-2017). Tiến hành các thí nghiệm sau:

 (a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

 (b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ).

 (c) Nung nóng hỗn hợp bột Al và FeO (không có không khí).

 (d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư.

 (e) Điện phân Al2O3 nóng chảy.

Số thí nghiệm tạo thành kim loại là

 A. 5. B. 3.  C. 2. D. 4.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

KIM LOẠI KIỀM –KLKT- NHÔM

*BIẾT

Câu 1 (201-2017). Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

 A. NaCl. B. Ca(HCO3)2. C. KCl  D. KNO3.

Câu 2 (201-2017). Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung địch HCl dư tạo ra chất khí?

 A. Ba(OH)2. B. Na2CO3. C. K2SO4.  D. Ca(NO3)2.

Câu 3(202-2017). Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch

 A. H2SO4 loãng. B. HCl đặc, nguội. C. HNO3 đặc, ngui.  D. HCl loãng

Câu 4(202-2017). Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3?

 A. Hematit đỏ. B. Boxit. C. Manhetit.  D. Criolit.

Câu 5(202-2017). Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

 A. KCl B. KNO3. C. NaCl  D. Na2CO3.

Câu 6(203-2017). Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

 A. Al. B. Mg. C. Ca. D. Na.

Câu 7(203-2017). Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

 A. Ca(HCO3)2. B. Na2SO4. C. CaCl2.  D. NaCl.

Câu 8(204-2017). Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH?

 A. Fe.  B. Al  C. Cu.  D. Ag

Câu 9(204-2017). Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

 A. Na2SO4. B. KNO3. C. KOH.  D. CaCl2.

*HIỂU

Câu 1(201-2017). Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên.

Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

 A. 2Fe + 6H2SO4(đặc) Fe2(SO4)3+ 3SO2(k) + 6H2O

 B. NH4Cl + NaOH NH3(k) + NaCl + H2O

 C. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2(k) + H2O

 D. 3Cu + 8HNO3(loãng) 3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2O

Câu 2(201-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.

 (b) Kim loại Cu tác đụng được với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

 (c) Crom bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ.

 (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

 (e) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.

 (g) Lưu huỳnh, photpho và ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Số phát biểu đúng là

 A. 4. B. 5. C. 3.  D. 6.

Câu 3(201-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot.

 (b) Có thể dùng Ca(OH)2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời.

 (c) Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O.

 (d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.

 (e) Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho đung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3.

Số phát biểu đúng là

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 4(202-2017). Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác như hình vẽ bên.

Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

 A. C2H5OH C2H4(k) + H2O

 B. CH3COONa (r) + NaOH (r) CH4(k) + Na2CO3

 C. 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2(k)

 D. Cu + 4HNO3(đặc) Cu(NO3)2 + 2NO2(k) + 2H2O

Câu 5(202-2017). Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 A. 19,15. B. 20,75. C. 24,55. D. 30,10.

Câu 6(202-2017). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đù 2,8 lít khí O2 (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp hai oxit. Giá trị của m là

 A. 5,1. B. 7,1. C. 6,7. D. 3,9.

Câu 7(202-2017). Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học?

 A. Cho BaSO4 vào dung dịch HCl loãng. B. Cho kim loại Fe vào dung dịch FeCl3.

 C. Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH. D. Cho CaO vào dung dịch HCl.

Câu 8(202-2017). Cho các phát biểu sau:

 (a) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4.

 (b) Cho dung địch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa.

 (c) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt.

 (d) Kim loại Al tan trong dung địch H2SO4 đặc, nguội.

 (e) Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy.

Số phát biểu đúng là

 A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

 Câu 9(203-2017). Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

 A. NaOH. B. HCl C. Ca(OH)2.  D. H2SO4

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 10(203-2017). Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

 A. 4,48. B. 2,24. C. 3,36.  D. 6,72.

Câu 11(203-2017). Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng vi dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 12(203-2017). Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ bên.

Phản ứng nào sau đây không áp dụng được cách thu khí này?

 A. NaCl(r) + H2SO4(đặc) HCl(k) + NaHSO4

 B. 2KClO3 2KCl + 3O2(k)

 C. CH3COONa(r)+ NaOH(r) CH4(k) + Na2CO3

 D. Zn + 2HCl ZnCl2 + H2(k)

Câu 13(203-2017). Thực hiện các thí nghiệm sau:

 (a) Đun sôi nươc cứng tạm thời.

 (b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

 (c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3,

 (d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

 (e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

 (g) Cho dung dịch HCl dư vào đung dịch NaAlO2.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa

 A. 2. B. 3. C. 5.  D. 4.

Câu 14(203-2017). Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X, và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

 A. Mg(OH)2. B. Al(OH)3. C. MgCO3.  D. CaCO3

Câu 15(204-2017). Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ bên.

Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

 A. 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2(k)

 B. NH4Cl + NaOH NH3(k) + NaCl + H2O

 C. C2H5NH3Cl + NaOH C2H5NH2 (k) + NaCl + H2O

Năm học 2016-2017                                                                                                             1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA               KIM LOẠI – NHẬN BIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG

 D. 2Fe + 6H2SO4(đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2(k)+ 6H2O

 

 

*VẬN DỤNG

Câu 1(201-2017). Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là

 A. 0,60 gam. B. 0,90 gam. C. 0,42 gam.  D. 0,48 gam.

Câu 2(201-2017). Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước, thu được dung dịch Y. Đ trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

 A. Ca. B. Ba. C. Na. D. K.

Câu 3(201-2017). Cho các sơ đồ phản ứng sau:

 (1) X1 + H2O X2 + X3 + H2

 (2) X2 + X4 BaCO3 + Na2CO3 + H2O

 (3) X2 + X3 X1 + X5 + H2O

 (4) X4 + X6 BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

Các chất X2, X5, X6 lần lượt là:

 A. KOH, KClO3, H2SO4. B. NaOH, NaClO, KHSO4.

 C. NaHCO3, NaClO, KHSO4. D. NaOH, NaClO, H2SO4.

Năm học 2016-2017                                                                                                             1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia theo chủ đề Kim loại

Đăng ngày 7/27/2017 8:56:38 PM | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 38 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia theo chủ đề Kim loại, Hóa học. . nslide chia sẽ tới mọi người tài liệu Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia theo chủ đề Kim loại .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia theo chủ đề Kim loại trong danh mục Hóa học được chia sẽ bởi user Hạnh Phạm Thị Diệu tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Hóa học , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI –ĐIỆN PHÂN *BIẾT Câu 1 (201-2017), cho biết thêm Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A, thêm nữa Fe, kế tiếp là B, bên cạnh đó Cu,còn cho biết thêm C, bên cạnh đó Mg, nói thêm D, cho biết thêm Ag, nói thêm Câu 2(201-2017), thêm nữa Phát biểu nào sau đây sai? A, kế tiếp là Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong đung dịch, tiếp theo là

https://nslide.com/de-thi/cau-trac-nghiem-cua-4-de-thi-thpt-quoc-gia-theo-chu-de-kim-loai.lfzu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học


ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI –ĐIỆN PHÂN
*BIẾT
Câu 1 (201-2017). Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.
Câu 2(201-2017). Phát biểu nào sau đây sai?
A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong đung dịch.
B. Kim loại Al tác dụng được với dung địch NaOH.
C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.
D. Kim loại cứng nhất là Cr.
Câu 3(202-2017). Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Au. B. Ag. C. Al D. Cu.
Câu 4(202-2017). Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?
A. HCl. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng. D. KOH
Câu 5(203-2017). Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. Fe. B. K. C. Mg. D. Al
Câu 6 (204-2017). Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Ca2+. B. Zn2+. C. Fe2+. D. Ag+.


*HIỂU
Câu 1(201-2017). Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
A. 25,6. B. 19,2. C. 6,4. D. 12,8.
Câu 2(202-2017). Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X là
A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.
Câu 3(202-2017). Cho hỗn hợp Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp ba kim loại. Ba kim loại đó là
A. Mg, Cu và Ag. B. Zn, Mg và Ag. C. Zn, Mg và Cu D. Zn, Ag và Cu
Câu 4(203-2017). Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là
A. 29,45 gam. B. 33,00 gam. C. 18,60 gam. D. 25,90 gam.
Câu 5(203-2017). Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 6(204-2017). Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al2O3 và FeO, nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là
A. 3. B. l. C. 4. D. 2.
Câu 7(204-2017). Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được m gam muối trung hòa và 8,96 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 42,6. B. 70,8. C. 50,3. D. 51,1.
Câu 8(204-2017). Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2, thu được m gam hỗn hợp kim loại và 1,98 gam H2O. Giá trị của m là
A. 2,88. B. 6,08. C. 4,64. D. 4,42.

*VẬN DỤNG
Câu 1 (201-2017). Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là
A. MgO. B. Fe2O3. C. CuO. D. Fe3O4.
Câu 2(201-2017). Điện phân 200 ml đung dịch gồm CuSO4 1,25M và NaCl a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây

Sponsor Documents