Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia ttheo chủ đề amin....

đề thi Hóa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 30       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
jfzu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/27/2017 8:54:01 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
30
File đã kiểm duyệt an toàn

AMIN –AMINOAXIT-PEPTIT *BIẾT Câu 1 (201-2017). Hợp chất H2NCH2COOH có tên là A. valin.B. lysin.C. alanin. D. glyxin. Câu 2 (201-2017). Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. Glyxin,xem chi tiết và tải về đề thi Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia ttheo chủ đề amin...., Đề Thi Hóa Học , Đề thi Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia ttheo chủ đề amin...., doc, 1 trang, 0.05 M, Hóa học chia sẽ bởi Hạnh Phạm Thị Diệu đã có 30 download

LINK DOWNLOAD

Cau-trac-nghiem-cua-4-de-thi-THPT-quoc-gia-ttheo-chu-de-amin.....doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

AMIN –AMINOAXIT-PEPTIT
*BIẾT
Câu 1 (201-2017). Hợp chất H2NCH2COOH có tên là
A. valin. B. lysin. C. alanin. D. glyxin.
Câu 2 (201-2017). Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Glyxin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Glucozơ
Câu 3(202-2017). Công thức phân tử của đimetylamin là
A. C2H8N2. B. C2H7N. C. C4H11N. D. CH6N2.
Câu 4(203-2017). Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm
A. NO2. B. NH2. C. COOH. D. CHO.
Câu 5(204-2017). Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 6(204-2017). Nhỏ vài giọt nước
om vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là
A. xuất hiện màu tím. B. có kết tủa màu trắng.
C. có bọt khí thoát ra. D. xuất hiện màu xanh
*HIỂU
Câu 1(201-2017). Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 2(202-2017). Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
A. 160. B. 720. C. 329. D. 320.
Câu 3(203-2017). Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là
A. (c), (b), (a). B. (a), (b), (c). C. (c), (a), (b). D. (b), (a), (c).
Câu 4(203-2017). Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở, thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Mặt khác, thuỷ phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val. Cấu tạo của X là
A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val. B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.
C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala. D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val
Câu 5(204-2017). Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 đo ở đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C3H9N. B. C4H11N. C. C4H9N. D. C3H7N.
Câu 6(204-2017). Thủy phân không hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Gly-Ala, Phe-Val và Ala-Phe. cấu tạo của X là
A. Gly-Ala-Val-Phe. B. Ala-Val-Phe-Gly. C. Val-Phe-Gly-Ala. D. Gly-Ala-Phe-Val
*VẬN DỤNG
Câu 1(201-2017). Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung địch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của hai amin là
A. C3H9N và C4H11N. B. C3H7N và C4H9N.
C. CH5N và C2H7N. D. C2H7N và C3H9N.
Câu 2(201-2017). Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với đung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 55,600. B. 53,775. C. 61,000. D. 33,250.
Câu 3(201-2017). Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-

 


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017                 AMIN- AMINO AXIT- PEPTIT VÀ POLIME

AMIN –AMINOAXIT-PEPTIT

*BIẾT

Câu 1 (201-2017). Hợp chất H2NCH2COOH có tên là

 A. valin. B. lysin. C. alanin.  D. glyxin.

Câu 2 (201-2017). Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

 A. Glyxin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Glucozơ

Câu 3(202-2017). Công thức phân tử của đimetylamin là

 A. C2H8N2. B. C2H7N. C. C4H11N.  D. CH6N2.

Câu 4(203-2017). Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm

 A. NO2. B. NH2. C. COOH.  D. CHO.

Câu 5(204-2017). Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly

 A. 1. B. 3. C. 4.  D. 2.

Câu 6(204-2017). Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là

      A. xuất hiện màu tím.                     B. có kết tủa màu trắng.

 C. có bọt khí thoát ra.  D. xuất hiện màu xanh

*HIỂU

Câu 1(201-2017). Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 2(202-2017). Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

 A. 160. B. 720. C. 329. D. 320.

Câu 3(203-2017). Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là

 A. (c), (b), (a). B. (a), (b), (c). C. (c), (a), (b).  D. (b), (a), (c).

Câu 4(203-2017). Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở, thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Mặt khác, thuỷ phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val. Cấu tạo của X là

 A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val. B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.

 C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala. D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val

Câu 5(204-2017). Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bng O2, thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 đo ở đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

 A. C3H9N. B. C4H11N. C. C4H9N. D. C3H7N.

Câu 6(204-2017). Thủy phân không hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Gly-Ala, Phe-Val và Ala-Phe. cấu tạo của X là

 A. Gly-Ala-Val-Phe.  B. Ala-Val-Phe-Gly.  C. Val-Phe-Gly-Ala.  D. Gly-Ala-Phe-Val

 

*VẬN DỤNG

Câu 1(201-2017). Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung địch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của hai amin là

 A. C3H9N và C4H11N. B. C3H7N và C4H9N.  

 C. CH5N và C2H7N.   D. C2H7N và C3H9N.

Năm học 2016-2017                                                                                                                   1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017                 AMIN- AMINO AXIT- PEPTIT VÀ POLIME

Câu 2(201-2017). Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với đung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

 A. 55,600. B. 53,775. C. 61,000. D. 33,250.

Câu 3(201-2017). Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là

 A. Ala và Gly. B. Ala và Val. C. Gly và Gly. D. Gly và Val.

Câu 4 (201-2017). Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 : 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin, Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng của CO2 và H2O là 39,14 gam. Giá trị của m là

 A. 16,78. B. 25,08. C. 20,17. D. 22,64.

Câu 5(202-2017). Thủy phân không hoàn toàn peptit Y mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa các đipeptit Gly-Gly và Ala-Ala. Để thủy phân hoàn toàn 1 mol Y cần 4 mol NaOH, thu được muối và nước, số công thức cấu tạo phù hợp của Y là

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 6(202-2017). Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (m + 9,125) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác đụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 7,7) gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 A. 39,60. B. 32,25. C. 26,40. D. 33,75.

Câu 7(202-2017). Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được N2, CO2 và 7,02 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu được hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin. Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu được đung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan. Để tác đụng vừa đủ với Y cần 360ml dung địch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 A. 21,32. B. 24,20. C. 24,92. D. 19,88.

Câu 8(203-2017). Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của X là

 A. C4H9N. B. C2H7N. C. C3H7N. D. C3H9N.

Câu 9(203-2017). Hỗn hợp X gồm amino axit Y (có dạng H2NCnH2nCOOH) và 0,02 mol H2NC3H5(COOH)2. Cho X vào dung dịch chứa 0,04 mol HCl, thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm 0,04 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch chứa 8,21 gam muối. Phân tử khối của Y là

 A. 117. B. 75. C. 89.  D. 103.

Câu 10(203-2017). Thủy phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol Y trong dung dịch HCl dư, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

 A. 59,95. B. 63,50. C. 47,40. D. 43,50.

 

 

 

Năm học 2016-2017                                                                                                                   1


ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017                 AMIN- AMINO AXIT- PEPTIT VÀ POLIME

Câu 11(204-2017). Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam amino axit X có công thức dạng H2NCxHy(COOH)t, thu được a mol CO2 và b mol H2O (b > a). Mặt khác, cho 0,2 mol X vào 1 lít dung dịch hỗn hợp KOH 0,4M và NaOH 0,3M, thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch HCl dư vào Y, thu được dung dịch chứa 75,25 gam muối. Giá írị của b là

 A. 0,54. B. 0,42. C. 0,48.  D. 0,30.

Câu 12(204-2017). Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 ít hơn T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối cùa Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2. Phân tử khối của T1

 A. 402. B. 387. C. 359. D. 303.

 

 

 

POLIME ( thường câu biết)

Câu 1 (201-2017). Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

 A. Poli(etylen terephtalat). B. Poliacrilonitrin.

 C. Polistiren.  D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 2(202-2017). Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

 A. Tơ nitron. B.tm. C. nilon-6,6.  D. Tơ nilon-6.

Câu 3(203-2017). Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

 A. Poli(vinyl clorua). B. Poliacrilonitrin. C. Poli(vinyl axetat).  D. Polietilen.

Câu 4(204-2017). Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ?

 A. Tơ nitron. B. Tơ capron. C. Tơ visco.  D. Tơ nilon-6,6.

Năm học 2016-2017                                                                                                                   1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Câu trắc nghiệm của 4 đề thi THPT quốc gia ttheo chủ đề amin....
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU