Đề Thi Lớp 1:Chỉnh Sửa Quy Chế

đề thi Tiểu Học Lớp 1 Tin học 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 57       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
odrx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-12 16:14:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
57
File đã kiểm duyệt an toàn

HỘI KHUYẾN HỌC LỆ THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI KHUYẾN HỌC TT LỆ NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-KH Lệ Ninh, ngày tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế thu, chi q

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HỘI KHUYẾN HỌC LỆ THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI KHUYẾN HỌC TT LỆ NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:    /QĐ-KH
Lệ Ninh, ngày     tháng 4 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế thu, chi quỹ khuyến học Thị trấn Lệ Ninh
Nhiệm kỳ 2016-2021
 
BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC THỊ TRẤN LỆ NINH
           Căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam 2013 (Sữa đổi bổ sung năm 2011);
Căn cứ Nghị quyết đại hội khuyến học Thị trấn Lệ ninh nhiệm kì 2016-2021;
Căn cứ theo Thông báo số 72/TB-UBND của UBND Thị trân Lệ Ninh ngày 28/3/2017  về việc thu quỹ vận động ở Thị trấn năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động Quỹ khuyến học thị trấn Lệ Ninh kèm theo quyết định này.
 Điều 2. Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn có trách nhiệm trình chi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quỹ Khuyến học thị trấn Lệ Ninh.
        Điều 3. Ban chấp hành Hội Khuyến học thị trấn Lệ Ninh và các chi hội khuyến học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Ban thường trực (để thực hiện);
- UBND TT (báo cáo);
- Các chi hội;
- Lưu: Hội KH.
TM. BCH HỘI KHUYẾN HỌC
CHỦ TỊCH
 
 
 
                    Nguyễn Thị Sang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỘI KHUYẾN HỌC LỆ THỦY  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HỘI KH TT LỆ NINH    Độc lập- Tự do _ Hạnh phúc
        
        Lệ Ninh, ngày   tháng năm 2017
 
QUY CHẾ THU CHI QUỸ KHUYẾN HỌC THỊ TRẤN LỆ NINH
NHIỆM KÌ 2016-2021
 
Căn cứ Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam và hướng dẫn số 122/HD- KHVN ngày 13/4/2011 của Hội KHVN về thực hiện Điều lệ Hội;
Căn cứ Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 13/12/2007“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập ;
Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Khuyến học Thị Trấn Lệ Ninh nhiệm kì  2016-2021 và thực tế địa bàn Thị Trấn Lệ Ninh.
Ban chấp hành Hội khuyến học Thị Trấn nhiệm kì 2016-2021 dự thảo Quy chế thu chi quỹ khuyến học như sau:
I. Thu:
Thu theo (Thông báo số 72/TB-UBND Thị trấn Lệ Ninh về việc thu quỹ vận động ở Thị trấn năm 2017 ngày 28/3/2017)
* Các trường:
+ THCS: 35 000đ( TĂNG THÊM 10 000Đ/EM = 45 000Đ/EM)
+ Tiểu học: 30 000đ (TĂNG THÊM 5 000Đ/EM = 35 000Đ/EM)
+ Mầm Non: 25 000đ(TĂNG THÊM 5 000Đ/EM = 30 000Đ/EM)
* Các tổ dân phố: Thu từ quỹ vận động của mặt trận TQ Việt Nam Thị Trấn Lệ Ninh 15 000đ/hộ/năm TĂNG THÊM 5 000Đ/HỘ = 20 000Đ/HỘ. nộp lên cho Hội thị 40% tổng thu.
II. Chi:
Chi khen thưởng:
1. Chi thưởng cấp trường :
- Học sinh giỏi THCS cuối năm học: 20 000đ/HS
- Học sinh Tiểu học: Hoàn thành xuất sắc cuối năm: 15 000đ/HS.
Mầm non: Thưởng xuất sắc : 10 000đ/cháu.
2. Thưởng đạt giải các hội thi MN, TH,THCS
 2.1. Về hội thi của học sinh các môn văn hóa- thể dục-thể thao, văn nghệ :
2.1.1: Thưởng cá nhân:
- Cấp huyện   
Nhất: 150 000đ Nhì: 100 000đ . Ba : 70 000đ KK: 50 000đ.
- Cấp tỉnh  
Nhất: 400 000đ Nhì: 300 000đ . Ba : 200.000 KK: 100 000đ

- Cấp Quốc gia   
  Nhất: 500 000đ Nhì: 400 000đ . Ba : 300 000đ KK: 200 000đ.
2.2: Chi thưởng đối với giáo viên bồi dưỡng các môn văn hóa; thể dục thể thao; văn nghệ.
- Thưởng cá nhân: Học sinh đạt giải nào giáo viên thưởng giải đó theo định mức  như học sinh.
            * Giải thưởng đồng đội ( dành cho đội ngũ GV, nhà trường:
Cấp huyện:   
  Nhất : 500 000đ, Nhì: 400 000đ,  Ba: 300 000đ. KK: 200 000đ( BỔ SUNG)
* Lưu ý: GV bồi dưởng thuộc đội tuyển từ cấp tỉnh trở lên là không thưởng.
2.3 Giáo viên dạy giỏi:
- Cấp quốc gia: 400 000đ( BỔ SUNG); Tỉnh: 300 000đ ;   Huyện : 150 000đ ( chỉ thưởng cho GV trực tiếp tham gia dự thi tổ chức tại Huyện, Tỉnh, quốc gia).
2.4 Quy định về giải đồng đội thể dục thể thao hoặc HKPĐ được dựa vào bảng tổng sắp vị thứ của hội thi tất cả các môn tham gia dự thi. Theo đó:
Đứng thứ 1: xếp giải nhất đồng đội;
Đứng thứ 2,3: xếp giải nhì đồng đội;
Đứng thứ 4,5,6: xếp giải ba đồng đội;
3. Chi thưởng học sinh đậu ĐH, chính quy nộp giấy đúng thời gian quy định CUỐI tháng 10 trong năm đó: (CÓ CHỈNH SỬA)
Đại học công lập: 100 000đ/em ( THÊM 50 000Đ= 150 000Đ)
Đại học dân lập: 50 000đ/em( THÊM 50 000Đ= 100 000Đ)
4 Thưởng Thạc sỹ, tiến sỹ kể từ  năm 2017 trở đi:
- Sinh viên có bằng : 300 000đ/ người.
- Cán bộ đi học có bằng; 100 000đ/người.
5. Chi thưởng các chi hội xuất sắc hàng năm:  150 000đ/ chi hội. 1/3 số lượng chi hội qua hàng năm.
6. Chi thưởng cá nhân cán bộ khuyến học xuất sắc: 50 000đ/người. chỉ tiêu 5 người.( BỔ SUNG)
II. Hộ trợ học sinh nghèo: 30 suất = 6 triệu đồng.( mỗi suất 200 000đ/năm học). BỐN SUẤT ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT MỖI SUẤT 500 000Đ - 1 000 000Đ
III. Chi hoạt động:
1. Sơ kết, tổng kết của Hội:  2 lần/năm = 5 triệu đồng.
2. Chi họp Ban thưởng trực 2 lần/ năm: 50 x 2 x 3 = 300 000đ
3 Chi Ban kiểm tra hoạt động 1 lần / năm :  3 người x 50 000đ =150 000đ
4. Chi dự HNCC, tổng kết  của 3 trưởng : ( CÓ THAY ĐỔI)
200 000đ x 3 trường x 2 đợt = 1.200 000đ.
chi 20/11 3 trường 300 000đ x 3 = 900 000đ
D. Chi hành chính phí: Tùy thực tế đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.
Quy chế có thể sửa đổi qua hàng năm tùy tình hình thực tế và có 2/3 số BCH đề xuất.
  Quy chế này được thông qua Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày kí !
 
       T/M BCH HỘI KHUYẾN HỌC

        CHỦ TỊCH
 
 
                Nguyễn Thị Sang
 
 
       
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi CHỈNH SỬA QUY CHẾ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngQUYET_DINH_BAN_HANH_QC_THU_CHI.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự