CHỈNH SỬA QUY CHẾ

Đăng ngày 12/12/2017 4:14:08 PM | Thể loại: Lớp 1 | Chia sẽ bởi: Sang Nguyễn Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 51 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


HỘI KHUYẾN HỌC LỆ THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KHUYẾN HỌC TT LỆ NINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /QĐ-KH

Lệ Ninh, ngày     tháng 4 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế thu, chi quỹ khuyến học Thị trấn Lệ Ninh

Nhiệm kỳ 2016-2021

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC THỊ TRẤN LỆ NINH

           Căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam 2013 (Sữa đổi bổ sung năm 2011);

Căn cứ Nghị quyết đại hội khuyến học Thị trấn Lệ ninh nhiệm kì 2016-2021;

Căn cứ theo Thông báo số 72/TB-UBND của UBND Thị trân Lệ Ninh ngày 28/3/2017  về việc thu quỹ vận động ở Thị trấn năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động Quỹ khuyến học thị trấn Lệ Ninh kèm theo quyết định này.

 Điều 2. Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn có trách nhiệm trình chi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quỹ Khuyến học thị trấn Lệ Ninh.

        Điều 3. Ban chấp hành Hội Khuyến học thị trấn Lệ Ninh và các chi hội khuyến học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban thường trực (để thực hiện);

- UBND TT (báo cáo);

- Các chi hội;

- Lưu: Hội KH.

TM. BCH HỘI KHUYẾN HỌC

CHỦ TỊCH

 

 

 

                    Nguyễn Thị Sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HỘI KHUYẾN HỌC LỆ THỦY  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI KH TT LỆ NINH    Độc lập- Tự do _ Hạnh phúc

        

        Lệ Ninh, ngày   tháng năm 2017

 

QUY CHẾ THU CHI QUỸ KHUYẾN HỌC THỊ TRẤN LỆ NINH

NHIỆM KÌ 2016-2021

 

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam và hướng dẫn số 122/HD- KHVN ngày 13/4/2011 của Hội KHVN về thực hiện Điều lệ Hội;

Căn cứ Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 13/12/2007“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập ;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Khuyến học Thị Trấn Lệ Ninh nhiệm kì  2016-2021 và thực tế địa bàn Thị Trấn Lệ Ninh.

Ban chấp hành Hội khuyến học Thị Trấn nhiệm kì 2016-2021 dự thảo Quy chế thu chi quỹ khuyến học như sau:

I. Thu:

  1. Thu theo (Thông báo số 72/TB-UBND Thị trấn Lệ Ninh về việc thu quỹ vận động ở Thị trấn năm 2017 ngày 28/3/2017)

* Các trường:

+ THCS: 35 000đ( TĂNG THÊM 10 000Đ/EM = 45 000Đ/EM)

+ Tiểu học: 30 000đ (TĂNG THÊM 5 000Đ/EM = 35 000Đ/EM)

+ Mầm Non: 25 000đ(TĂNG THÊM 5 000Đ/EM = 30 000Đ/EM)

* Các tổ dân phố: Thu từ quỹ vận động của mặt trận TQ Việt Nam Thị Trấn Lệ Ninh 15 000đ/hộ/năm TĂNG THÊM 5 000Đ/HỘ = 20 000Đ/HỘ. nộp lên cho Hội thị 40% tổng thu.

II. Chi:

  1. Chi khen thưởng:

1. Chi thưởng cấp trường :

- Học sinh giỏi THCS cuối năm học: 20 000đ/HS

- Học sinh Tiểu học: Hoàn thành xuất sắc cuối năm: 15 000đ/HS.

Mầm non: Thưởng xuất sắc : 10 000đ/cháu.

2. Thưởng đạt giải các hội thi MN, TH,THCS

 2.1. Về hội thi của học sinh các môn văn hóa- thể dục-thể thao, văn nghệ :

2.1.1: Thưởng cá nhân:

- Cấp huyện   

Nhất: 150 000đ Nhì: 100 000đ . Ba : 70 000đ KK: 50 000đ.

- Cấp tỉnh  

Nhất: 400 000đ Nhì: 300 000đ . Ba : 200.000 KK: 100 000đ


- Cấp Quốc gia   

  Nhất: 500 000đ Nhì: 400 000đ . Ba : 300 000đ KK: 200 000đ.

2.2: Chi thưởng đối với giáo viên bồi dưỡng các môn văn hóa; thể dục thể thao; văn nghệ.

- Thưởng cá nhân: Học sinh đạt giải nào giáo viên thưởng giải đó theo định mức  như học sinh.

            * Giải thưởng đồng đội ( dành cho đội ngũ GV, nhà trường:

Cấp huyện:   

  Nhất : 500 000đ, Nhì: 400 000đ,  Ba: 300 000đ. KK: 200 000đ( BỔ SUNG)

* Lưu ý: GV bồi dưởng thuộc đội tuyển từ cấp tỉnh trở lên là không thưởng.

2.3 Giáo viên dạy giỏi:

- Cấp quốc gia: 400 000đ( BỔ SUNG); Tỉnh: 300 000đ ;   Huyện : 150 000đ ( chỉ thưởng cho GV trực tiếp tham gia dự thi tổ chức tại Huyện, Tỉnh, quốc gia).

2.4 Quy định về giải đồng đội thể dục thể thao hoặc HKPĐ được dựa vào bảng tổng sắp vị thứ của hội thi tất cả các môn tham gia dự thi. Theo đó:

Đứng thứ 1: xếp giải nhất đồng đội;

Đứng thứ 2,3: xếp giải nhì đồng đội;

Đứng thứ 4,5,6: xếp giải ba đồng đội;

3. Chi thưởng học sinh đậu ĐH, chính quy nộp giấy đúng thời gian quy định CUỐI tháng 10 trong năm đó: (CÓ CHỈNH SỬA)

Đại học công lập: 100 000đ/em ( THÊM 50 000Đ= 150 000Đ)

Đại học dân lập: 50 000đ/em( THÊM 50 000Đ= 100 000Đ)

4 Thưởng Thạc sỹ, tiến sỹ kể từ  năm 2017 trở đi:

- Sinh viên có bằng : 300 000đ/ người.

- Cán bộ đi học có bằng; 100 000đ/người.

5. Chi thưởng các chi hội xuất sắc hàng năm:  150 000đ/ chi hội. 1/3 số lượng chi hội qua hàng năm.

6. Chi thưởng cá nhân cán bộ khuyến học xuất sắc: 50 000đ/người. chỉ tiêu 5 người.( BỔ SUNG)

II. Hộ trợ học sinh nghèo: 30 suất = 6 triệu đồng.( mỗi suất 200 000đ/năm học). BỐN SUẤT ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT MỖI SUẤT 500 000Đ - 1 000 000Đ

III. Chi hoạt động:

1. Sơ kết, tổng kết của Hội:  2 lần/năm = 5 triệu đồng.

2. Chi họp Ban thưởng trực 2 lần/ năm: 50 x 2 x 3 = 300 000đ

3 Chi Ban kiểm tra hoạt động 1 lần / năm :  3 người x 50 000đ =150 000đ

4. Chi dự HNCC, tổng kết  của 3 trưởng : ( CÓ THAY ĐỔI)

200 000đ x 3 trường x 2 đợt = 1.200 000đ.

chi 20/11 3 trường 300 000đ x 3 = 900 000đ

D. Chi hành chính phí: Tùy thực tế đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

Quy chế có thể sửa đổi qua hàng năm tùy tình hình thực tế và có 2/3 số BCH đề xuất.

  Quy chế này được thông qua Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày kí !

 

       T/M BCH HỘI KHUYẾN HỌC


        CHỦ TỊCH

 

 

                Nguyễn Thị Sang

 

 

       

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc