chuong 3 dai so 10

Đăng ngày 11/4/2010 11:04:22 AM | Thể loại: Toán 10 | Chia sẽ bởi: Đức Lê Huỳnh | Lần tải: 101 | Lần xem: 17 | Page: 1 | Kích thước: 0.46 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi chuong 3 dai so 10, Toán 10. . https://nslide.com/de-thi/chuong-3-dai-so-10.x7c7vq.html

Nội dung


Chương III
PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH


A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Giải và biện luận phương trình dạng 
+ Nếu : Phương trình có 1 nghiệm duy nhất .
+ Nếu và : Phương trình vô nghiệm.
+ Nếu và : Phương trình nghiệm đúng với mọi .
Giải và biện luận phương trình 
+ Nếu : Trở về giải và biện luận phương trình dạng .
+ Nếu : .
* : Phương trình có hai nghiệm phân biệt và .
* : Phương trình có một nghiệm .
* : Phương trình vô nghiệm.
3. Hai số và là các nghiệm của phương trình bậc hai khi và chỉ khi chúng thoả mãn các hệ thức:
 và 
4. Nếu hai số có tổng là S và tích là P thì chúng là các nghiệm của phương trình ()
B - BÀI TẬP
BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC I
3.1 Giải, biện luận các phương trình sau theo m:
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
3.2* Giải và biện luận phương trình theo a, b:

3.3 Tìm m để các phương trình sau vô nghiệm:
a) 
b) 
3.4 Tìm m để các phương trình sau có duy nhất một nghiệm:
a) 
c) 
b) 
3.5 Tìm m để các phương trình sau có vô số nghiệm ()
a) 
b) 
c) 

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC II
3.6 Giải, biện luận các phương trình sau theo m:
a) 
b) 
c) 
d) 
3.7 Cho phương trình: 
Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tìm nghiệm kép đó.
Tìm m để phương trình có đúng một nghiệm.
3.8 Cho phương trình: 
Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm.
Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng -2 và tìm nghiệm còn lại.
3.9 Cho phương trình: 
Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng -1. Tìm nghiệm còn lại.
Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.
3.10 Cho phương trình: 
Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tìm nghiệm kép đó.
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
3.11 Tìm m để các phương trình sau có nghiệm:
a) 
b) 
3.12 Tìm m để các phương trình sau có một nghiệm:
a) 
b) 
3.13* Tìm giá trị nguyên k lớn nhất để phương trình: có nghiệm.
3.14 Tìm các giá trị nguyên của m để phương trình sau có nghiệm nguyên: 
3.15 Định m để phương trình có hai nghiệm thoả điều kiện:
a) 
thoả 
b) thoả 
c) thoả 
d) thoả 
e) thoả 
f) thoả 
g) thoả 
h) thoả 
m) thoả 
n) thoả 
3.16 Cho phương trình: 
Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi m.
Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m.
3.17 Định m để các phương trình sau có 2 nghiệm trái dấu:
a) 
b) 
c) 
3.18 Định m để các phương trình sau có 2 nghiệm cùng dấu:
a) 
b) 
3.19 Định m để các phương trình sau có hai nghiệm dương phân biệt:
a) 
b) 
3.20 Định m để các phương trình sau có hai nghiệm phân biệt đều âm:
a) 
b) 
c) 
3.21* Tìm m để phương trình sau có đúng một nghiệm dương:

3.22* Cho phương trình 
Tìm m để phương trình có ít nhất một nghiệm dương.
Tìm m để phương trình có ít nhất 1 nghiệm âm.
Tìm m để phương trình có đúng một nghiệm âm.

BÀI 3: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC I,II
3.23 Giải biện luận các phương trình sau theo m:
a) b) 
c) d) 
e) 
3.24 Giải các phương trình sau:
a)