Chương trình HNCNVC 2019 - chung trinh hncnvc 20192020 docx

  • 03/10/2019 12:35:10
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: docx , dung lượng : 0.03 M, số trang : 1 ,tên chung trinh hncnvc 20192020 docx

Chi tiết

 


PHÒNG GDĐT HUYỆN ÂN THI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS BẮC SƠN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG  CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2019 - 2020

Ổn định tổ chức:

     Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đ/c cán bộ, công nhân viên ổn định tổ chức để Hội nghị được tiến hành.

1. Tuyên bố lí do – Giới thiệu đại biểu

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý !

Thưa toàn thể hội nghị!

 Căn cứ nghị quyết số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

 Thực hiện Công văn số 300/LĐLĐ ngày 18/7/2019 của ban thường vụ LĐLĐ tỉnh “v/v tổ chức Hội nghị các bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2019-2020”.

      Năm học mới 2019 – 2020 đã bắt đầu, để đánh giá khái quát kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học 2018-2019, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2019 – 2020. Được sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Ân Thi, hôm nay trường THCS Bắc Sơn tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2019 – 2020. Đó chính là lý do hội nghị hôm nay.

Về dự Hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu:

* Đại biểu LĐLĐ huyện Ân Thi có:

1..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

...........................................................................................................

* Đại biểu đại diện cho Đảng uỷ,chính quyền nhà trường:

1. Đ/c: Đỗ Văn Mạnh – Bí thư chi bộ, HT nhà trường

2. Đ/c: Nguyễn Trọng Đạt – Phó HT nhà trường

3. Đ/c: Đặng Văn Huy – Chủ tịch công đoàn

 Đề nghị toàn thể hội nghị nhiệt liệt chào mừng!


Về dự Hội nghị hôm nay còn có sự hiện diện của 23  đồng chí là giáo viên, trong đó hợp đồng lao động 02 đ/c viên chức của Nhà trường. (Triệu tập 22 đ/c do có 1đ/c nghỉ sinh con)

Xin được nhiệt liệt chào đón!

2. Thông qua chương trình Hội nghị CB- CC- VC năm học 2019-2020 của Trường THCS Bắc Sơn gồm các nội dung:

TT

Nội dung chương trình

Người thực hiện

1

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

Ông Nguyễn Văn Thượng

2

Thông qua chương trình hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thượng

3

Bầu đoàn chủ tịch và thư kí hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thượng

4

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018-2019 và phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ, các chỉ tiêu năm học 2019-2020.

 

Ông Đỗ Văn Mạnh

5

Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC

Đặng Văn Huy

6

Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

 

Ông Đỗ Văn Mạnh

7

Công khai tài chính năm 2018-2019

Bà Đào Thị Thủy

8

Báo cáo kết quả hoạt động của ban TTND.

 

Nguyễn Văn Thượng

9

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và đ xuất của CBCCVC.

Đặng Văn Huy

10

Tham gia ý kiến kiến nghị vào các văn bản trình Hội nghị

 

Viên chức

11

Thủ trưởng cơ quan giải đáp các ý kiến, kến nghị và đ xuất của CBCCVC

Ông Đỗ Văn Mạnh

12

Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa thủ trưng đơn vị với tổ chức công đoàn.

 

Ông Đỗ Văn Mạnh

Ông Đặng Văn Huy

13

Thông qua dự thảo và biểu quyết nghị quyết hội nghị CBCCVC

Bà Hoàng Thị Bích

14

Lãnh đạo cấp trên phát biểu chỉ đạo

 

15

Thay mặt đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến

Ông đỗ Văn Mạnh

16

Thông qua biên bản

Bà Hoàng Thị Bích

17

Bế mạc.

Ông Nguyễn Văn Thượng

 

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị

Kính thưa hội nghị!

     Đ chỉ đạo Hội nghị, thay mặt cho ban tổ chức tôi xin dự kiến đoàn chủ tịch và thư ký của Hội nghị như sau:

+ Đoàn Chủ tịch gồm:


1. Đồng chí: Đ Văn MạnhBí thư chi bộ - Hiệu trưởng Nhà trường.

2. Đồng chí: Nguyễn Trọng ĐạtPhó HT Nhà trường.

3. Đồng chí: Đặng Văn HuyChủ tịch Công đoàn Trường THCS.

+ Thư ký của hội nghị:

Đ/c: Hoàng Thị Bích

( Xin ý kiến hội nghị , nếu hội nghị nhất trí xin cho một chàng pháo tay )

Kính mời Đoàn chủ tịch và thư ký lên điều hành Hội nghị!

    Sau đây thay mặt cho ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình Hội nghị.

 

 4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 và phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

          Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các đồng chí!

Mở đầu nội dung chương trình hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí  Đỗ Văn Mạnh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

5. Báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua năm học 2018-2019 và tổng hợp đóng góp ý kiến của các tổ.

         Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Đặng văn Huy, chủ tịch Công đoàn lên trình bày báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2018-2019 và tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ.

6. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, công khai tài chính.

Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Đỗ Văn Mạnh – Hiệu trưởng nhà trường lên thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, công khai tài chính.

7. Công khai tài chính

  Tiếp theo tôi xin kính mời bà Đào thị Thủy kế toán nhà trường lên thông qua báo cáo tài chính năm học 2018-2019

8. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND.

 

Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Văn Thượng, trưởng ban TTND lên báo cáo kết quả hoạt động, giám sát, kiểm tra năm học 2018-2019 và chương trình công tác của Ban TTND năm học 2019-2020. Xin trân trọng kính mời đ/c!

9. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và đề xuất của CBCCVC.

 Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời ông Đặng Văn Huy chủ tịch công đoàn lên báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và đề xuất của CBCCVC.

10. Tham gia ý kiến kiến nghị vào các văn bản trình đại hội.

Tiếp theo tôi xin kính mời các đ/c CBCCVC lên tham gia ý kiến vào các văn bản trình Hội Nghị.


11. Thủ trưởng, CTCĐ giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của giáo viên.

      Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các đ/c CB, GV, NV xin trân trọng kính mời đ/c Đỗ Văn Mạnh BT Chi bộ, HT nhà trường lên giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của CBCCVC.

12. Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua.

    Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đ/c Đỗ Văn Mạnh, lên phát động phong trào thi đua và hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua với tổ chức công đoàn. Xin trân trọng kính mời!

13. Thông qua dự thảo Nghị quyết HN.

- Xin trân trọng kính mời đ/c Hoàng Thị Bích, thư ký HN lên thông qua dự thảo NQ Hội nghị.

14. Lãnh đạo cấp trên phát biểu.

 Chương trình hội nghị CBCCVC trường THCS Bắc Sơn rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu về dự. Thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời ông/bà: ...............................................................................

15. Thay mặt đoàn chủ tịch lên cảm ơn.

16. Thông qua biên bản hội nghị

 Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời đ/c Hoàng thị Bích lên thông qua biên bản hội nghị.

17. Bế mạc

 Qua một thời gian làm việc nghiêm túc. Hội nghị CBCCVC trường THCS Bắc Sơn đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức tôi xin bế mạc hội nghị.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ