Chương trình Hóa học THPT

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Ngày đăng 2018-04-18 15:31:18 Tác giả Chung Nguyễn Cao loại .doc kích thước 0.36 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH Tài liệu PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THPT MÔN HÓA HỌC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-20

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THPT
 
MÔN HÓA HỌC
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


HƯỚNG DẪN CHUNG
 
Thời gian thực hiện
Phân phối chương trình chi tiết, điều chỉnh nội dung dạy học này được áp dụng từ  năm học 2011 - 2012.
Thực hiện các nội dung
Đây là chương trình tối thiểu dành cho HS theo học chương trình Chuẩn THPT. Đối với HS học chương trình Nâng cao và chương trình Chuyên không hạn chế các kiến thức chuyên sâu.
Phân phối chương trình này được xây dựng trên cơ sở nội dung của SGK do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình Chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp.
Đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm thì GV:
+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS.
+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.
Trong quá trình thực hiện, mọi ý kiến góp ý xin chuyển về phòng GDTrH qua email: tdquyen@quangbinh.edu.vn.
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


PH¢N PHèI CH¦¥NG TR×NH HãA 10 CHUÈN
(Áp dụng từ năm học 2011-2012)
C¶ n¨m: 37 tuÇn - 70 tiÕt
Häc kú I: 19 tuÇn = 36 tiÕt (2 tiÕt/tuÇn)
Häc kú II: 18 tuÇn = 34 tiÕt (2 tiÕt/tuÇn)
Häc kú I:
Tiết
CT
Tên bài dạy
Hướng dẫn thực hiện (trang)
1,2
Ôn tập đầu năm
 
Chương 1: Nguyên tử (10 tiết - từ tiết 3 đến tiết 12)
3,4
Thành phần nguyên tử
 
5,6
Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
 
7
Thành phần nguyên tử
 
8
Cấu tạo vỏ nguyên tử
 
9
Cấu hình electron của nguyên tử
 
10,11
Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 
12
Kiểm tra 1 tiết
 
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn                  
 (09 tiết - từ tiết 13 đến tiết 21)
13,14
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 
15,16,
17
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Dạy gộp bài 8 và 9 với thời lượng 3 tiết (38 - 48)
18
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 
19,20
Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron của nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học
 
21
Kiểm tra 1 tiết
 
Chương 3: Liên kết hóa học (06 tiết - từ tiết 22 đến tiết 27)
22
Liên kết ion - Luyện tập, củng cố
Không dạy mục III. Tinh thể ion (58 - 59).
GV hướng dẫn HS tự đọc thêm.
23,24
Liên kết cộng hóa trị
 
25
Hóa trị và số oxi hóa
 
26,27
Luyện tập: Liên kết hóa học
 
 
-Không dạy bài: Tinh thể nguyên tử - tinh thể phân tử
-Không dạy bảng 10 (75)
-Không yêu cầu HS làm BT 6(76)
Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử (06 tiết - từ 28 đến 33)
28,29
Phản ứng oxi hóa - khử
 
30
Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
 
31,32
Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử
 
33
Bài thực hành sô 1: Phản ứng oxi hóa - khử
 
34,35
ôn tập học kỳ 1
 
36
Kiểm tra học kỳ 1
 
 
1

 


Học kỳ II
Chương 5: Nhóm halogen (12 tiết - từ tiết 37 đến tiết 48)
37
Khái quát về nhóm halogen
 
38
Clo
 
39,40
Hiđroclorua - axit clohiđric và muối clorua
 
41
Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 
-Không dạy các PTHH
NaClO + CO2+ H2O  (107)
2CaOCl2 + CO2 + H2O (108)
 
42
Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
 
43,44
Flo - Brom - Iot
-Không dạy các mục Ứng dụng - sản xuất. (110 - 113)
-GV hướng dẫn học sinh tự đọc
45,46
Luyện tập: Nhóm halogen
 
47
Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của
om và iot
 
48
Kiểm tra 1 tiết
 
 
Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh (12 tiết - từ tiết 49 đến tiết 60)
49,50
oxi – ozon
 
51
Lưu huỳnh
-Không dạy Mục II.2: ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lý (129-130)
52
Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
-Không bắt buộc tiến hành Thí nghiệm 2 (133)
53,54
Hiđrosunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 
55,56
Axit sunfuric - Muối sunfat
 
57,58
Luyện tập: Oxi và Lưu huỳnh
 
59
Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
-Không bắt buộc tiến hành Thí nghiệm 1 và 3 (148)
60
Kiểm tra 1 tiết
 
Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (07 tiết - từ tiết 61 đến tiết 67)
61,62
Tốc độ phản ứng hóa học
 
63
Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học
 
64,65
Cân bằng hóa học
 
66,67
Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
 
68,69
Ôn tập học kỳ II
 
70
Kiểm tra cuối năm
 
Không dạy bài  Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử  (69 - 71)
 
 
1

 


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  10 NÂNG CAO
Cả năm: 37 tuần - 87 tiết
 
Học kì I:  19 tuần  = 54 tiết (3 tiết/ tuần)
Học kì II:  18 tuần = 33 tiết (2 tiết/ tuần)
 
Học kì I:
 
Tiết CT 
Tên bài dạy
1, 2
Ôn tập đầu năm
Chương 1: Nguyên tử (12 tiết - từ tiết 3 đến tiết 14)
3
Thành phần nguyên tử
4
Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học
5
Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
6
Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử
7, 8
Luyện tập: Thành phần cấu tạo nguyên tử - khối lượng nguyên tử - obitan nguyên tử
9
Lớp và phân lớp electron
10, 11
Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử
12, 13
Luyện tập chương 1
14
Kiểm tra 1 tiết
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
 (10 tiết - từ tiết 15 đến tiết 24)
15, 16
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
17
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
18
Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học
19, 20
Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
21
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
22,23
Luyện tập chương 2
24
Bài thực hành số 1: Một số thao tác thực hành thí nghiệm hóa học. Sự biến đổi tính chất của nguyên tố trong chu kì và nhóm
Chương 3: Liên kết hóa học (15 tiết - từ tiết 25 đến tiết 39)
25, 26
Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion
27, 28
Liên kết cộng hóa trị
29
Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
30, 31
Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba
32, 33
Luyện tập: Liên kết ion - liên kết cộng hóa - Lai hóa các obitan nguyên tử
34
Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
35
Liên kết kim loại
36
Hóa trị và số oxi hóa
37, 38
Luyện tập chương 3
39
Kiểm tra 1tiết
Chương 4: Phản ứng hóa học (07 tiết - từ tiết 40 đến tiết 46)
1

 


40, 41
Phản ứng oxi hóa - khử
42, 43
Phân loại phản ứng  trong hóa học vô cơ
44, 45
Luyện tập chương 4
46
Bài thực hành số 2: Phản ứng oxy hóa – khử
Chương 5: Nhóm Halogen (15 tiết - từ tiết 47 đến tiết 60)
47
Khái quát về nhóm halogen
48, 49
Clo
50
Hiđro clorua - Axit clohiđric
51
Hợp chất có oxi của clo
52
Luyện tập về clo và các hợp chất của clo
53
Ôn tập học kì I
54
Kiểm tra học kì I
 
Học kì II
55
Flo
56
Brom
57
Iot
58
Luyện tập chương 5
59
Bài thực hành số 3: Tính chất của các Halogen
60
Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của Halogen
Chương 6: Nhóm oxi (16 tiết - từ tiết 61 đến tiết 76)
61
Khái quát về nhóm oxi
62
Oxi
63
Ozon và hiđro peoxit
64
Luyện tập: Oxi - Ozon
65
Kiểm tra 1 tiết
66
Lưu huỳnh
67
Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
68
Hiđro sunfua
69, 70
Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
71, 72
Axit sunfuric - Muối sunfat
73, 74
Luyện tập chương 6
75
Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
76
Kiểm tra 1 tiết
Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (11 tiết - từ tiết 77 đến tiết 87)
77, 78
Tốc độ phản ứng hóa học
79, 80, 81
Cân bằng hóa học
82, 83
Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
84
Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
85, 86
Ôn tập học kì II
87
Kiểm tra cuối năm
 
 
 
 
1

 


PHÂN PHèI CHƯƠNG TRÌNH HÓA 11 CHUẨN
(Áp dụng từ năm học 2011-2012)
Cả năm: 37 tuần - 70 tiết
 
Học kì I:  19 tuần  = 36 tiết (2 tiết/ tuần)
Học kì II:  18 tuần  = 34 tiết (2 tiết/ tuần)
 
Học kì I:
Tiết CT
Tên bài dạy
Hướng dẫn thực hiện (trang)
1,2
ôn tập đầu năm
 
Chương 1: Sự điện li (08 tiết - từ tiết 3 đến tiết 10)
3
Sự điện li
 
4,5
Axit, bazơ và muối
 
6
Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ.
 
7
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 
8
Luyện tập: Axit, bazơ  và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các  chất điện li
 
9
Bài thực hành số 1: Tính axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 
10
Kiểm tra 1 tiết
 
Chương 2: Nitơ - Photpho (12 tiết - từ tiết 11đến tiết 22)
11
Nitơ
- Không dạy Mục VI.2 đc nitơ trong PTN.  (31)
- GV hướng dẫn HS tự đọc thêm
12,13
Amoniac và muối amoni
- Không dạy Hình 2.2 sơ đồ cấu tạo... (32)
- Không dạy Mục III.2.b Tác dụng với clo (34)       Thay bằng PTHH:      4NH4 + 5O2 → 
trang 41 dòng 1(dl)
14,15
Axit nitric và muối nitrat
- Không dạy: Mục B.1.3- Nhận biết ; Mục C - Chu trình  (43-44)
GV hướng dẫn HS tự đọc thêm
16
Photpho
- Mục II.Tc vật lí; Không dạy cấu trúc của 2 loại P và các hình 2.10; 2.11 (46, 47)
17
Axit Photphoric và muối photphat
- Không dạy Mục IV.1 Trong PTN. (52)
-GV hướng dẫn HS tự đọc thêm
18
Phân bón hoá học 
 
19,20
Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và hợp chất của chúng
- Không dạy phản ứng nhận biết muối nitrat (60)
- BT 3 bỏ PTHH 1 và 2 (61)
21
Bài thực hành số 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
- Không dạy thí nghiệm 3.b (64)
22
Kiểm tra 1 tiết
 
 
1

 


Chương 3:  Cacbon - Silic (05 tiết - từ tiết 23 đến tiết 27)
23
Cacbon
- Không dạy Mục II.3 Fuleren (67) và Mục VI. Điều chế (69)
 -GV hướng dẫn HS tự đọc thêm
24
Hợp chất của cacbon
 
25
Silic và hợp chất của silic
 
26,27
Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
 
 
Chương 4:  Đại cương về hoá học hữu cơ (06 tiết - từ tiết 28 đến tiết 33)
28,29
Mở đầu - Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 
30,31
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 
32,33
Luyện tập: Chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
- Không yêu cầu HS làm BT 7,8 (108)
34,35
Ôn tập học kì I
 
36
Kiểm tra học kì I
 
 
Học kỡ II
 
  Chương 5: Hiđrocacbon no (05 tiết - từ tiết 37 đến tiết 41)
37,38
Ankan
 
39,40
Luyện tập: Ankan
 
41
Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
- Không bắt buộc làm TN 2 (124)
 
Chương 6:  Hiđrocacbon không no (08 tiết - từ tiết 42 đến tiết 49)
42,43
Anken
 
44
Ankađien
 
45
Luyện tập: Anken và ankađien
 
46
Ankin
 
47
Luyện tập: Ankin
 
48
Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
 
49
Kiểm tra 1 tiết
 
 
Chương 7:  Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hoá về hiđrocacbon  (06 tiết - từ tiết 50 đến tiết 55)
50,51
Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác 
- Không dạy Mục B.II. Naphtalen  (157-158)
52,53
Luyện tập: Hiđrocacbon thơm.
 
54,55
Hệ thống hoá về hiđrocacbon
 
Chương 8:  Dẫn xuất halogen - ancol - phenol  (06 tiết - từ tiết 55 đến tiết 61)
56
Ancol
- Không dạy Mục V.1.b. Tổng hợp glixerol (185)
-GV hướng dẫn HS tự đọc thêm
57
Luyện tập Ancol.
 
58
Phenol
- Không dạy Mục 1.2 Phân loại Mục II.4. Điều chế  (189,192)
59
Luyện tập: Dẫn xuất halogen - ancol – phenol
 
60
Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
 
1

 


61
Kiểm tra 1 tiết
 
 
Chương 9: Anđehit- Xeton- Axit cacboxylic (07 tiết - từ tiết 62 đến tiết 68)
62,63
Anđehit -  xeton
- Không dạy Mục III.2 phản ứng oxy hóa anđehit bởi oxy (200); Mục B. Xeton (202)
- BT 6- bỏ mục e (203), không yêu cầu HS làm BT 9 (204)
64,65
Axit cacboxylic
 
66,67
Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
Mục I.1. Các định nghĩa - không dạy định nghĩa xeton; - không dạy Mục I.2.b. Xeton có tính oxi hóa (211) ; - bỏ phần g của BT 1 (212)
68
Bài thực hành số 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
 
69
Ôn tập học kì II
 
70
Kiểm tra cuối năm
 
 
Không dạy các bài:  - Công nghiệp silicat (80 - 83)
 - Phản ứng hữu cơ (103 - 105)
 - Xicloankan (117 - 121)
 - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (163 - 169)
 - Dẫn xuất halogel của hiđrocacbon (174 - 177)
1

 


 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA 11 NÂNG CAO
Cả năm: 37 tuần - 87 tiết
 
Học kì I:  19 tuần  =  36 tiết (2 tiết/ tuần)
Học kì II:  18 tuần  =  51 tiết (3 tiết/ tuần)
 
Học kì I:
 
Tiết CT 
Tên bài dạy
1
Ôn tập đầu năm
Ch­¬ng 1: Sù ®iÖn li (12 tiết - từ tiết 2 đến tiết 13) 2
Sù ®iÖn li 3
Phân loại các chất điện li
4, 5
Axit, bazơ và muối
6, 7
Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ
8
LuyÖn tËp: Axit, baz¬ và muèi.
9, 10
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
11
Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
12
Thực hành: Tính axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch                        các chất  điện li
13
Kiểm tra 1 tiết
Ch­¬ng 2: Nhóm nit¬  (14 tiết - từ tiết 14 đến tiết 27)
14
Khái quát về nhóm nitơ 15
Nitơ 16, 17
Amoniac và muối amoni 18, 19
Axit nitric và muối nitrat
20
Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ 21
Photpho
22, 23
Axit photphoric và muối photphat 24
Phân bón hoá học 25
Luyện tập: Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
26
Thực hành: Tính chất của các hợp chất nitơ, photpho.
27
Kiểm tra 1 tiết
Ch­¬ng 3:  Nhãm Cacbon (09 tiết - từ tiết 28 đến tiết 36)
28
Khái quát về nhóm cacbon 29
Cacbon
30
Hîp chÊt cña cacbon
31
Silic và hợp chất của silic
32
Công nghiệp silicat
33
Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
34, 35
¤n tËp häc k× I
36
KiÓm tra häc k× I
1

 


 
Học kì II
Ch­¬ng 4:  §¹i c­¬ng vÒ ho¸ häc h÷u c¬ (09 tiết - từ tiết 37 đến tiết 45)
37
Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
38
Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
39
Phân tích nguyên tố
40
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
41
Luyện tập: Chất hữu cơ, công thức phân tử
42, 43
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
44
Phản ứng hữu cơ
45
Luyện tập: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Ch­¬ng 5:  Hi®rocacbon no (07 tiết - từ tiết 46 đến tiết 52)
46
Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
47
Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
48
Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng  
49
Xicloankan
50
Luyện tập: Ankan và xicloankan
51
Thực hành: Phân tích định tính. Điều chế và tính chất của metan
52
Kiểm tra 1 tiết
Ch­¬ng 6:  Hi®rocacbon kh«ng no (08 tiết - từ tiết 53 đến tiết 60)
53
Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng đẳng
54
Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng  
55
Ankađien
56
Khái niệm về tecpen
57, 58
Ankin
59
Luyện tập: Hiđrocacbon không no
60
Thực hành Tính chất của hiđrocacbon không no
Ch­¬ng 7: Hi®rocacbon th¬m- nguån hi®rocacbon thiªn nhiªn
(08 tiết - từ tiết 61 đến tiết 68)
61, 62
Benzen và ankylbenzen
63
Stiren và naphtalen
64, 65
Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
66
Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon  thơm với hiđrocacbon no và không no
67
Thực hành: Tính chất của một số hiđrocacbon thơm
68
KiÓm tra 1 tiết
Ch­¬ng 8: DÉn xuÊt halogen- ancol-phenol (09 tiết - từ tiết 69 đến tiết 77)
69, 70
Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
71
Luyện tập Dẫn xuất halogen
72,
Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
73, 74
Ancol: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
75
Phenol
76
Luyện tập: Ancol, phenol
 
1

 


Nguồn:Chung Nguyễn Cao

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngCT_THPT_20162017.doc[0.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
o56z0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-18 15:31:18
Loại file
doc
Dung lượng
0.36 M
Trang
1
Lần tải
5
Lần xem
1
đề thi Chương trình Hóa học THPT

đề thi có liên quan