chuyên đề bài tập sự điện li đề thi Hóa học 11

Đăng ngày 7/23/2010 11:53:44 AM | Thể loại: Hóa học 11 | Lần tải: 1879 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.91 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

SỰ ĐIỆN LI
I. Độ điện li - hằng số điện li (15 câu).
Câu 1: Khi pha loãng dung dịch CH3COOH 1M thành dung dịch CH3COOH 0,5M thì
A. Độ điện li tăng B. Độ điện li giảm C. Độ điện li không đổi D. Độ điện li tăng 2 lần
Câu 2: Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch : CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+ .
Trường hợp nào sau đây làm cho độ điện li của CH3COOH tăng ?
A. Cô cạn dung dịch B. Nhỏ thêm vài giọt dd HCl vào
C. Nhỏ thêm vào vài giọt dd NaOH D. Nhỏ thêm vào vài giọt dd NH4Cl
Câu 3: Trong 500ml dung dịch CH3COOH 0,02M có độ điện li 4% có chứa bao nhiêu hạt vi mô ?
A. 6,02 ( 1021 B.1,204 ( 1022 C. 6,26 ( 1021 D. Đáp án khác
Câu 4: Dung dịch axit fomic 0,05M có độ điện li là 0,02%. pH của dung dịch là :
A. 1 B. 3 C. 5 D. 2
Câu 5: Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3,0. Vậy độ điện li của axit fomic trong dd đó bằng:
A. 12,48% B. 14,82% C. 18,42% D. 14,28%
Câu 6: Cho các axit sau:
(1). H3PO4 (ka = 7,6.10-3) (2). HClO (ka = 5.10-8)
(3). CH3COOH (ka = 1,8.10-5) (4). H2SO4 (ka = 10-2)
Dãy sắp xếp độ mạnh của các axit theo thứ tự tăng dần ?
A. (1) < (2) < (3) < (4) B. (4) < (2) < (3) <(1) C. (2) < (3)< (1) < (4) D. (3) < (2) < (1) < (4)
Câu 7: Axit axetic có hằng số phân li là 1,8.10-5. Tính nồng độ của ion H+ trong dd CH3COOH 0,02M
A. 6 ( 10-4 B. 6 ( 10-3 C. 1,34 ( 10-4 D. 1,34 ( 10-3
Câu 8: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,1M có Ka = 1,6.10-4 ?
A. 2,9 B. 1,2 C. 2 D. Kết quả khác
Câu 9: Dung dịch A chứa: HF 0,1M; NaF 0,1M; Ka = 6,8.10-4. Dung dịch A có pH ?
A. 2,17 B. 3,17 C. 3,3 D. 4,2
Câu 10: Trong 100 ml dung dịch HClO 0,01M có tổng số: phân tử HClO, ion H+, ClO- là 6,2.1020. Vậy độ điện li ( của dung dịch trên là (biết số Avogađro = 6,02.1023):
A. 2,5% B. 0,3% C. 3,0% D. 4,3%
Câu 11: Dung dịch CH3COONa 0,04M, có kb = 2,564.10-5. Vậy pH của dung dịch trên bằng:
A. 11 B. 11,465 C. 12,15 D. 12,45
Câu 12: Trong 2 lít dung dịch axit flohiđrit có chứa 4 gam HF nguyên chất. Độ điện li của axit này bằng 8%. Vậy hằng số phân li của axit flohiđrit bằng:
A. 5,96.10-4 B. 7,96.10-4 C. 6,96.10-4 D. 4,96.10-4
Câu 13: Độ điện li  của dd axit fomic 0,46% (d=1g/ml) có pH=3 là
A. =1,5%. B. = 0,5%. C. = 1%. D. = 2%.
Câu 14: Cho dd CH3COOH 0,1M. Để độ điện li của axit axetic giảm một nửa so với ban đầu thì khối lượng CH3COOH cần phải cho vào 1 lit dd trên là (giả thiết thể tích dd vẫn là 1 lit)
A. 9 gam. B. 18 gam. C. 12 gam. D. 24 gam.
Câu 15: Dung dòch CH3COONa 0,1 M (bieát Kb cuûa CH3COO- baèng

Sponsor Documents