Chuyên đề Hóa[ax2 +bx +c=0]

đề thi Hóa học Hóa học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       4      0
Ngày đăng 2017-01-01 21:42:19 Tác giả Tuấn Nguyễn Anh loại .pdf kích thước số trang 22
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123 Chuyªn ®Ò: Mét sè bµi tËp ho¸ häc quy vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2 2 ax + bx + c = 0 * Líp 9 + líp 10 - PhÇn: B¶ng tuÇn hoµn(nhiÒu Bµi tËp nhÊt) - PhÇn: H SO4 2 * Líp 11 - PhÇn: HNO3 PhÇn: Ancol Líp 12 - * - - PhÇn: Este PhÇn: §¹i c−¬ng vÒ kim lo¹i * Mét sè bµi kh¸c quy vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2 H¶i Phßng 3.11.2016 1 NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123 2 NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123 Líp 9 + L

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
Chuyªn ®Ò: Mét sè bµi tËp ho¸ häc quy vÒ  
ph−¬ng tr×nh bËc 2  
2
ax + bx + c = 0  
*
Líp 9 + líp 10  
-
PhÇn: B¶ng tuÇn hoµn(nhiÒu Bµi tËp nhÊt)  
-
PhÇn: H SO4  
2
*
Líp 11  
-
PhÇn: HNO3  
PhÇn: Ancol  
Líp 12  
-
*
-
-
PhÇn: Este  
PhÇn: §¹i c−¬ng vÒ kim lo¹i  
*
Mét sè bµi kh¸c quy vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2  
H¶i Phßng 3.11.2016  
1
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
2
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
Líp 9 + Líp 10: PhÇn B¶ng tuÇn hoµn  
A
VÝ dô 1: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm IV trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp  
chÊt khÝ víi Hi®ro, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R  
45  
chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% + b% =  
x 100%. H7y x¸c ®Þnh nguyªn  
44  
tè R.  
A
Lêi gi¶i: R thuéc nhãm IV suy ra c¸c c«ng thøc  
RH4  
RO2  
R
R
a%=  
x 100%  
5
x 100%  
b%=  
x 100%  
R + 4  
R + 32  
4
Ta cã: a% + b% =  
44  
R
R
45  
=
=


x 100% +  
x 100% =  
x 100%  
R + 4  
R + 32  
45  
44  
R
R
+
R + 4 R + 32  
=
44  
2
> 43R - 36 R - 5ꢀ60 = 0 => R = 12 (C) ; R = -11,1 (lo¹i)  
-
1 2  
A
VÝ dô 2: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm VI trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp  
chÊt khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R  
46  
chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% - b% =  
x 100%. H7y x¸c ®Þnh nguyªn  
85  
tè R?  
A
Lêi gi¶i: R thuéc nhãm VI suy ra c¸c c«ng thøc  
RH2  
RO3  
R
R
a% =  
x 100%  
b% =  
x 100%  
R + 2  
R + 48  
46  
Ta cã: a% - b% =  
x 100%  
85  
R
R
46  
=
=


x 100% -  
x 100% =  
x 100%  
R + 2  
R + 48  
46  
85  
R
R
-
R + 2 R + 48  
=
85  
2
> R - 35 R + 96 = 0 => R = 32 (S) ; R = 3 (lo¹i v× kh«ng phï hîp)  
-
1 2  
A A  
VÝ dô 3: Cho nguyªn tè A thuéc nhãm I , nguyªn tè B thuéc nhãm VII trong  
b¶ng tuÇn hoµn. Trong oxit cao nhÊt, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong oxit cao  
230  
nhÊt, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% x b% =  
x 100% x 100%.  
527  
Nguyªn tö khèi cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 5ꢀ ®vC. X¸c ®Þnh 2 nguyªn  
tè A, B.  
3
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
A
Lêi gi¶i: A thuéc nhãm I -> oxit cao nhÊt A O  
2
A
B thuéc nhãm VII -> oxit cao nhÊt B O7  
2
A O  
2
B2O7  
2B  
2
A
a% =  
x 100%  
x100%  
b% =  
b% =  
x 100%  
2
A +16  
A
2B +112  
B
a% =  
x 100%  
A + 8  
B + 56  
230  
Ta cã: a% x b% =  
x 100% x 100%  
527  
A
B
230  
=
=
=x 100% x  
x 100% =  
x 100%x 100%  
A + 8  
B + 56  
230  
527  
A
B
x
A + 8 B + 56  
=
mµ B = A+ 5ꢀ suy ra  
527  
230  
A
A + 57  
x
A + 8 A +113  
=
527  
2
> 29ꢀA + 2209A - 20ꢀ920 = 0  
-
A = 23 (Na); A = - 30,4 ( lo¹i)  
1
2
B = 23 + 5ꢀ = 80 (Br)  
VÝ dô 4: Cho nguyªn tè A thuéc nhãm V , nguyªn tè B thuéc nhãm VI trong  
b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ víi Hi®ro, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong  
A
A
a 7  
hîp chÊt khÝ víi Hi®ro, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng = . Nguyªn tö  

8
khèi cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 18. H7y x¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B?  
Lêi gi¶i:  
A
A thuéc nhãm V -> Hîp chÊt khÝ víi hi®ro lµ AH3  
A
B thuéc nhãm VI -> Hîp chÊt khÝ víi hi®ro lµ BH2  
AH3  
BH2  
A
B
a% = %A =  
x 100%  
b% = %B =  
x 100%  
A + 3  
B + 2  
a
7
Ta cã:  
=

8
A
B + 2  
= mµ B = A + 18 suy ra  
B
7
=
=


x
A + 3  
8
A
A + 20  
7
x
A + 3 A +18  
=
8
2
> A + 13A - 3ꢀ8 = 0  
=
=
> A = 14 (N); A = -2ꢀ (lo¹i)  
1
2
-> B = 14 + 18 = 32 (S)  
4
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
Bµi tËp: b¶ng tuÇn hoµn  
2
Quy vÒ ph−¬ng tr×nh bËc hai ax + bx + c = 0  
PhÇn thø nhÊt: D¹ng bµi t×m 1 nguyªn tè ( tõ c©u 1 - c©u 16)  
*
D¹ng bµi Tæng ( phÐp céng)  
A
C©u 1: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm IV trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ  
víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm b%  
45  
vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% + b% =  
x100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  
44  
A
C©u 2: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm V trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ  
víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm b%  
3255  
vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% + b% =  
x100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  
2414  
A
C©u 3: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm VI trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ  
víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm b%  
114  
vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% + b% =  
x100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  
85  
A
C©u 4: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm VII trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
18176  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% + b% =  
x 100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  
13359  
*D¹ng bµi HiÖu ( phÐp trõ)  
A
C©u 5: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm VI trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
46  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% - b% =  
x 100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  
85  
A
C©u 6: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm V trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ  
víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm b%  
259  
vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% - b% =  
x 100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  
459  
A
C©u 7: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm IV trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
49  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% - b% =  
x 100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  
120  
A
C©u 8: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm VII trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
7810  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% - b% =  
x 100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  
13359  
*
D¹ng bµi TÝch ( phÐp nh©n)  
A
C©u 9: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm IV trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
49  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% x b% =  
tè R?  
x 100% x 100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn  
120  
5
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
A
C©u 10: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm VII trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
5041  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% x b% =  
x 100% x 100%. H5y x¸c ®Þnh  
13359  
nguyªn tè R?  
A
C©u 11: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm V trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
961  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% x b% =  
nguyªn tè R?  
x 100% x 100%. H5y x¸c ®Þnh  
2414  
A
C©u 12: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm VI trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
3
2
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% x b% =  
x 100% x 100%. H5y x¸c ®Þnh nguyªn  
8
5
tè R?  
*Chó ý: D¹ng bµi Th−¬ng ( phÐp chia) kh«ng ®−a vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2, mµ  
®
−a vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 1  
A
C©u 13: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm VII trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
a 183  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng  
=
. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  

73  
A
C©u 14: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm V trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ  
víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm b%  
a
54  
vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng  
=
. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  

17  
A
C©u 15: Cho nguyªn tè R thuéc nhãm VI trong b¶ng tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt  
khÝ víi Hi®r«, R chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong c«ng thøc oxit cao nhÊt, R chiÕm  
a
40  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng  
=
. H5y x¸c ®Þnh nguyªn tè R?  

17  
C©u 16 ( §Ò thi §¹i häc khèi A n¨m 2012) : PhÇn tr¨m khèi l−îng cña nguyªn tè  
R trong hîp chÊt khÝ víi hi®ro ( R cã sè oxi ho¸ thÊp nhÊt) vµ trong oxit cao nhÊt  
t−¬ng øng lµ a% vµ b%, víi a: b = 11: 4. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?  
A. Ph©n tö oxit cao nhÊt cña R kh«ng cã cùc  
B. Oxit cao nhÊt cña R ë ®iÒu kiÖn th−êng lµ chÊt r¾n  
C. Trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc, R thuéc chu k× 3  
D. Nguyªn tö R ( ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n) cã 6 electron s  
Cho C = 12; P = 31; S = 32; Cl = 3ꢀ,ꢀ; N = 14; Si = 28  
C©u  
Nguyªn tè  
1
2
3
4

6
7
8
9
10 11 12 13 14 1ꢀ  
C
P
S
Cl  
S
N
Si Cl Si Cl P S Cl  
N
S
C©u 16  
¸p ¸n A  
§
6
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
PhÇn thø hai: D¹ng bµi t×m 2 nguyªn tè ( tõ c©u 17 - c©u 32)  
*D¹ng bµi Tæng ( PhÐp céng)  
A
A
C©u 17: Nguyªn tè A thuéc nhãm V , nguyªn tè B thuéc nhãm VI trong b¶ng tuÇn  
hoµn. Trong oxit cao nhÊt, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong hîp chÊt khÝ víi  
551  
Hi®ro, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% + b% =  
x100%. Nguyªn tö  
459  
khèi cña B nhiÒu h¬n nguyªn tö khèi cña A lµ 18. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A A  
C©u 18: Nguyªn tè A thuéc nhãm IV , nguyªn tè B thuéc nhãm VII trong b¶ng  
tuÇn hoµn. Trong oxit cao nhÊt, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong hîp chÊt khÝ víi  
1000  
Hi®ro, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% + b% =  
x100%. Nguyªn tö  
803  
khèi cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 23,ꢀ. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A A  
C©u 19: Nguyªn tè A thuéc nhãm V , nguyªn tè B thuéc nhãm IV trong b¶ng tuÇn  
hoµn. Trong oxit cao nhÊt, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong hîp chÊt khÝ víi  
745  
Hi®ro, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% + b% =  
x100%. Nguyªn tö  
568  
khèi cña A nhiÒu h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 3. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A A  
C©u 20: Nguyªn tè A thuéc nhãm V , nguyªn tè B thuéc nhãm VII trong b¶ng  
tuÇn hoµn. Trong oxit cao nhÊt, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong hîp chÊt khÝ víi  
2428  
Hi®ro, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% + b% =  
x100%. Nguyªn tö  
1971  
khèi cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 21,ꢀ. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
D¹ng bµi HiÖu ( PhÐp trõ)  
C©u 21: Nguyªn tè A thuéc nhãm V , nguyªn tè B thuéc nhãm VI trong b¶ng tuÇn  
hoµn. Trong hîp chÊt khÝ víi Hi®ro, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong oxit cao  
*
A
A
87  
nhÊt, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% - b% =  
x100%. Nguyªn tö khèi  
170  
cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 1. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A
A
C©u 22: Nguyªn tè A thuéc nhãm VI , nguyªn tè B thuéc nhãm IV trong b¶ng  
tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ víi Hi®ro, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong oxit cao  
121  
nhÊt, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% - b% =  
x100%. Nguyªn tö khèi  
255  
cña A nhiÒu h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 4. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A A  
C©u 23: Nguyªn tè A thuéc nhãm V , nguyªn tè B thuéc nhãm VII trong b¶ng  
tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ víi Hi®ro, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong oxit cao  
3259  
nhÊt, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% - b% =  
x100%. Nguyªn tö khèi  
6222  
cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 4,ꢀ. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A A  
C©u 24: Nguyªn tè A thuéc nhãm IV , nguyªn tè B thuéc nhãm V trong b¶ng tuÇn  
hoµn. Trong hîp chÊt khÝ víi Hi®ro, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong oxit cao  
133  
nhÊt, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% - b% =  
x100%. Nguyªn tö khèi  
216  
cña A nhiÒu h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 14. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
D¹ng bµi TÝch ( PhÐp nh©n)  
*
A A  
C©u 25: Nguyªn tè A thuéc nhãm I , nguyªn tè B thuéc nhãm VII trong b¶ng tuÇn  
hoµn. Trong oxit cao nhÊt, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong oxit cao nhÊt, B chiÕm  

NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
230  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% x b% =  
x100%x 100%. Nguyªn tö khèi cña A  
527  
Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ ꢀ7. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A
A
C©u 26: Nguyªn tè A thuéc nhãm II , nguyªn tè B thuéc nhãm VII trong b¶ng  
tuÇn hoµn. Trong oxit cao nhÊt, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong oxit cao nhÊt, B  
3
0
chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% x b% =  
x100%x 100%. Nguyªn tö khèi  
8
5
cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ ꢀ6. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A A  
C©u 27: Nguyªn tè A thuéc nhãm III , nguyªn tè B thuéc nhãm V trong b¶ng tuÇn  
hoµn. Trong oxit cao nhÊt, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong oxit cao nhÊt, B chiÕm  
7
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% x b% = x100%x 100%. Nguyªn tö khèi cña A  
51  
nhiÒu h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 13. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A A  
C©u 28: Nguyªn tè A thuéc nhãm I , nguyªn tè B thuéc nhãm VII trong b¶ng tuÇn  
hoµn. Trong oxit cao nhÊt, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong oxit cao nhÊt, B chiÕm  
923  
b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng a% x b% =  
x100%x 100%. Nguyªn tö khèi cña A  
2867  
nhiÒu h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 3,ꢀ. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
D¹ng bµi Th−¬ng ( PhÐp chia)  
C©u 29: Nguyªn tè A thuéc nhãm IV , nguyªn tè B thuéc nhãm VII trong b¶ng  
tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ víi Hi®r«, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong hîp  
*
A
A
a
243  
chÊt khÝ víi Hi®r«, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng  
=
. Nguyªn tö khèi  

320  
cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 68. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A
A
C©u 30: Nguyªn tè A thuéc nhãm V , nguyªn tè B thuéc nhãm VII trong b¶ng  
tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ víi Hi®r«, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong hîp  
a
567  
chÊt khÝ víi Hi®r«, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng  
=
. Nguyªn tö khèi  

680  
cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 66. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B?  
A
A
C©u 31: Nguyªn tè A thuéc nhãm IV , nguyªn tè B thuéc nhãm VI trong b¶ng  
tuÇn hoµn. Trong hîp chÊt khÝ víi Hi®r«, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong hîp  
a
119  
chÊt khÝ víi Hi®r«, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng  
=
. Nguyªn tö khèi  

128  
cña A Ýt h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 4. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
A A  
C©u 32: Nguyªn tè A thuéc nhãm V , nguyªn tè B thuéc nhãm VI trong b¶ng tuÇn  
hoµn. Trong hîp chÊt khÝ víi Hi®r«, A chiÕm a% vÒ khèi l−îng. Trong hîp chÊt khÝ  
a
7
víi Hi®r«, B chiÕm b% vÒ khèi l−îng. BiÕt r»ng  
=
. Nguyªn tö khèi cña A Ýt  

8
h¬n nguyªn tö khèi cña B lµ 18. X¸c ®Þnh 2 nguyªn tè A, B ?  
Cho C = 12; P = 31; S = 32; Cl = 3ꢀ,ꢀ; N = 14; Si = 28; Na = 23; K = 39; Br = 80;  
Al = 27; Mg = 24  
C©u  
Nguyªn tè A N  
Nguyªn tè B  
17 18 19 20 21 22 23 24 2ꢀ 26 27 28 29 30 31 32  
C
P
N
P
S
P
Si Na Mg Al K C N Si  
N
S
Cl Si Cl  
S
Si Cl N Br Br  
N
Cl Br Br  
S
S
8
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
*
Líp 9 + Líp 10: PhÇn H SO4  
2
VÝ dô 1: Chia m gam hçn hîp (Al, Cu) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau.  
-
-
P + Dung dÞch H SO lo7ng, d− -> 6,ꢀ2 lÝt H (®ktc)  
1 2 4 2  
P + Dung dÞch H SO ®Æc, nãng, d− -> 26,88 lÝt SO ( ®ktc)  
2
2
2
4
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng)  
vµ HiÖu mp - mp = 23,6(gam) . TÝnh k vµ m?  
2
1
Lêi gi¶i: V× khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1  
> sè mol cña phÇn 2 gÊp k lÇn sè mol cña phÇn 1  
-
*
(
P + dung dÞch H SO lo7ng, d− -> 0,3 mol H  
1 2 4 2  
Cu kh«ng ph¶n øng)  
2
0
Al  
+ 3 H SO -> Al (SO ) + 3H  
2 4 2 4 3 2  
,2 mol
0,3mol  
VËy nAl(phÇn 2) = 0,2 k (mol)  
*
P + dung dÞch H SO ®Æc, nãng, d− -> 1,2 mol SO  
2 2 4 2  
2Al  
+ 6H SO ->  
2
Al (SO )  
2
+ 3SO2  
+ 6H O  
2
4
4 3  
0
,2k(mol)  
->  
+ 2H SO4 ->  
0,3k (mol)  
Cu  
CuSO4  
+ SO2 + 2H O  
2
2
(
1,2 - 0,3k) mol
(1,2 - 0,3k) mol  
*
Ta cã: PhÇn 2 : Al 0,2k (mol)  
Cu ( 1,2 - 0,3k) mol  
> mp = 2ꢀ x 0,2k + 64 (1,2 - 0,3k)gam  
=
=
2
27x0,2k + 64(1,2 −0,3k)  
> mp =  
1
gam  
k
Theo bµi ra: mp - mp = 23,6gam  
2
1
27x0,2k + 64(1,2 − 0,3k)  
=
=
>[ 2ꢀ x 0,2k + 64 (1,2-0,3k)]gam -  
gam= 23,6gam  
k
2
> - 13,8k + 6ꢀk - ꢀ6,8 = 0  
k = 3; k = 1,86 (lo¹i v× theo ®Ò bµi)  
1
2
=
> mp = 35,4gam; mp = 11,8gam => m = 35,4 + 11, 8 = 4ꢀ,2gam  
2 1  
VÝ dô 2: Chia m gam hçn hîp (Zn, Ag) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau  
9
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
-
-
P + dung dÞch H SO lo7ng, d− -> 4,48 lÝt H (®ktc)  
1
2
4
2
P + dung dÞch H SO ®Æc, nãng, d− -> 11,2 lÝt SO (®ktc)  
2
2
2
4
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng) vµ  
TÝch mp x mp = 1132,88(gam)x(gam) .TÝnh k, m?  
2
1
Lêi gi¶i: V× khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1  
=
*
> sè mol phÇn 2 gÊp k lÇn sè mol phÇn 1  
P + dung dÞch H SO lo7ng, d− -> 0,2 mol H  
2
1
2
4
(
Ag kh«ng ph¶n øng)  
Zn + H SO → ZnSO + H  
,2mol ←  
VËy sè mol Zn(phÇn2) = 0,2k (mol)  
* P + dung dÞch H SO ®Æc, nãng, d− → 0,5 mol SO  
2
2
4
4
2
0
0,2 mol  
2
2
4
Zn  
,2k  
Ag + 2H SO → Ag SO  
+ 2H SO → ZnSO  
+ SO2 + 2H O  
2
0,2k (mol)  
2
4
4
0

2
+ SO2  
+ 2H O  
2
2
4
2
4
(1-0,4k) mol ←  
(0,5 - 0,2k) mol  
*
Ta cã: P : Zn 0,2k (mol) ; Ag ( 1- 0,4k) mol  
2

mp = 65 x 0,2k + 108 ( 1 - 0,4k) = ( 108 - 30,2k) gam  
2
108−30,2k  
Suy ra mp =  
1
gam  
k
Ta cã: mp x mp = 1132,88(gam)x(gam)  
2
1
108−30,2k  
=
=
> (108 - 30,2k)gam x  
gam = 1132,88 (gam) x (gam)  
k
2
> 912,04k - ꢀ656,08k + 11664 = 0  
k = 6,39 (lo¹i v× theo ®Ò bµi) k = 2(nhËn)  
1
2
VËy mp = 4ꢀ,6gam, mp = 23,8gam, m = 4ꢀ,6 + 23,8 = ꢀ1,4 gam  
2
1
VÝ dô 3: Chia m gam hçn hîp (Al, Ag) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau.  
-
-
P + dung dÞch H SO lo7ng, d− → 3,36 lÝt H (®ktc)  
1 2 4 2  
P + dung dÞch H SO ®Æc, nãng, d− → 23,52 lÝt SO (®ktc)  
2
2
4
2
10  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng) vµ  
HiÖu mp - mp = 40,5(gam)  
2
1
a. k cã gi¸ trÞ lµ A. 3  
b. m cã gi¸ trÞ lµ  
B. 4  
C. 5  
D. 6  
A. 56,5gam  
B. 56,6gam  
C. 56,ꢀgam  
D. 56,8gam  
Gîi ý: §−a vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2  
2
29,ꢀk + 216k - 226,8 = 0  
-
VÝ dô 4: Chia m gam hçn hîp (Fe, Cu) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau  
-
-
P + dung dÞch H SO lo7ng, d− → 2,24 lÝt H (®ktc)  
1 2 4 2  
P + dung dÞch H SO ®Æc, nãng, d− → 1ꢀ,92 lÝt SO (®ktc)  
2
2
4
2
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng)  
vµ TÝch mp x mp = 309,ꢀ6(gam)x(gam)  
2
1
a. Gi¸ trÞ cña k lµ:  
A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 5  
b. m cã gi¸ trÞ lµ  
A. 42gam  
B. 43 gam  
C. 44 gam  
D. 45 gam  
Gîi ý: §−a vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2  
2
6k - ꢀ19,36k + 2621,44 = 0  
1
*
Líp 11: PhÇn HNO3  
VÝ dô 1:  
Chia m gam hçn hîp (Al, Cu) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau  
-
-
P + dung dÞch HNO ®Æc, nguéi, d− → 4,48 lÝt NO (®ktc)  
1 3 2  
P + dung dÞch HNO lo7ng, d− → 1ꢀ,92 lÝt NO (®ktc)  
2
3
BiÕt khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng)  
vµ HiÖu mp - mp = 23,6(gam). TÝnh k, m?  
2
1
Lêi gi¶i:  
V× khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1  
=
*
> sè mol phÇn 2 gÊp k lÇn sè mol phÇn 1  
P + dung dÞch HNO ®Æc nguéi, d− → 0,2 mol NO  
2
1
3
11  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
(Al kh«ng ph¶n øng)  
Cu + 4 HNO → Cu(NO ) + 2NO + H O  
3
3 2  
2
2
0,1 mol ←  
0,2mol  
VËy n ( phÇn 2) = 0,1 .k (mol)  
Cu  
*
P + dung dÞch HNO lo7ng, d− → 0,8 mol NO  
2 3  
3Cu + 8HNO →  
3
3Cu (NO ) + 2NO + 4H O  
3 2 2  
0,2  
0,1k  

k(mol)  
3
Al  
+ 4HNO → Al (NO3)3  
3
+ NO  
+ 2H O  
2
0,2  
0,2  
(0,8 -  
k)(mol) ←  
( 0,8 -  
k)(mol)  
3
3
0,2  
*
Ta cã: mp = 64 x 0,1k + 2ꢀ x ( 0,8 -  
2
k) (gam)  
3
=
6,4 k + 21,6 - 1,8 k = (4,6k + 21,6) gam  
4,6k + 21,6  
mp =  
1
gam  
k
mµ mp - mp = 23,6gam  
2
1
4,6k + 21,6  
(4,6k + 21,6k)gam -  
gam = 23,6gam  
k
2
> 4,6k + 21,6k - 4,6k - 28,6 = 23,6k  
=
=
=
2
> 4,6k - 6,6k - 21,6 = 0  
2
> 2,3k - 3,3k - 10,8 = 0  
k = 3; k = - 1,56 (lo¹i)  
1
2
=
=
=
> mp = 4,6 x 3 + 21,6 = 35,4gam  
2
> mp = 11,8gam  
1
> m = 35,4 + 11, 8 = 4ꢀ,2gam  
VÝ dô 2: Chia m gam hçn hîp (Fe, Ag) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau  
-
-
P + dung dÞch HNO ®Æc, nguéi, d− → 6,ꢀ2lÝt NO (®ktc)  
1 3 2  
P + dung dÞch HNO ®Æc, nãng, d− → 26,88 lÝt NO (®ktc)  
2
3
2
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng)  
vµ TÝch mp x mp = 2888(gam)x(gam) . TÝnh k, m?  
2
1
12  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
Lêi gi¶i:  
V× khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1  
> sè mol phÇn 2 gÊp k lÇn sè mol phÇn 1  
P + dung dÞch HNO ®Æc, nguéi, d− →0,3 mol NO  
2
-
*
1
3
(Fe kh«ng ph¶n øng)  
Ag + 2 HNO → AgNO + NO + H O  
2
3
3
2
0,3mol←  
0,3mol  
nAg ( phÇn 2) = 0,3k (mol)  
*
P + dung dÞch HNO ®Æc, nãng, d− → 1,2 mol NO  
2 3 2  
Ag + 2HNO → AgNO3  
3
+ NO + H O  
2
2
0
,3k (mol)  

0,3k (mol)  
+ 3NO2 + 3H O  
2
Fe +  
6HNO → Fe (NO3)3  
3
(0,4 - 0,1k) mol ←  
( 1,2 - 0,3k) mol  
*
Ta cã: mp = 108 x 0,3k + 56 (0,4 - 0,1k)  
2
=
32,4k + 22,4 - 5,6k = (26,8k + 22,4) gam  
Mµ mp x mp = 2888(gam)x(gam)  
2
1
(
26,8k + 22,4)  
=
> (26,8k + 22,4)gam x  
gam = 2888 (gam)x(gam)  
k
2
> ꢀ18,24k + 1200,64k + 501,ꢀ6 = 2888k  
=
=
2
> ꢀ18,24k - 168ꢀ,36k + 501,ꢀ6 = 0  
k1 = 2  
k2 = 0,35 (lo¹i v× theo ®Ò bµi)  
-
> mp = ꢀ6gam, mp = 38gam => m = ꢀ6 + 38 = 114 (gam)  
2
1
VÝ dô 3: Chia m gam hçn hîp (Al, Ag) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau  
-
-
P + dung dÞch HNO ®Æc, nguéi, d− → 6,ꢀ2 lÝt NO ( ®ktc)  
1 3 2  
P + dung dÞch HNO lo7ng, d− → 33,6 lÝt NO (®ktc)  
2
3
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng)  
vµ HiÖu mp - mp = 151,2(gam)  
2
1
a. Gi¸ trÞ cña k lµ  
A. 3  
b. Gi¸ trÞ cña m lµ  
A. 224,6gam  
B. 4  
C. 5  
D. 6  
B. 226,8gam  
C. 228,6gam  
D. 255,6gam  
13  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
Gîi ý: §−a vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2  
2
9,ꢀk - 140,4k - 40,5 = 0  
2
*
Líp 11: PhÇn Ancol  
VÝ dô 1: Cho 138 gam hçn hîp 2 ancol no, ®¬n chøc, kÕ tiÕp, mçi ancol chiÕm  
mét nöa khèi l−îng. BiÕt hiÖu sè mol cña chóng lµ 0,35 (mol). T×m c«ng thøc  
ph©n tö cña 2 ancol.  
Lêi gi¶i:  
Gäi 2 ancol ®ã lµ A, B ( gi¶ sö A
V× chóng lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp → B = A +14  
138  
Mçi ancol cã khèi l−îng lµ:  
= 69 gam  
2
69  
Sè mol ancol A =  
Sè mol ancol B =  
(mol)  
A
69  
69  
(mol) =  
(mol)  
B
A +14  
69  
69  
HiÖu sè mol:  
mol −  
mol = 0,35 mol  
A
A+14  
6
9(A +14) − 69A  
=

= 0,35  
A(A +14)  
2
> 69A + 966 - 69A = 0,35A + 4,9A  
=
=
2
> 0,35A + 4,9A - 966 = 0  
A = 46 (C H OH); A = -60 (lo¹i)  
2
1
2
5
B = 60 (C H OH)  
3
7
VÝ dô 2: Cho 96 gam hçn hîp 2 ancol no, ®¬n chøc A, B  
Mçi ancol chiÕm mét nöa khèi l−îng.Ph©n tö khèi cña B lín h¬n A lµ 28.  
.
TÝch sè mol cña chóng lµ: 1,2 (mol)x(mol)  
T×m c«ng thøc ph©n tö cña A, B?  
Lêi gi¶i:  
Theo bµi ra B = A + 28  
96  
Mçi ancol cã khèi l−îng lµ  
= 48(gam)  
2
14  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
48  
Sè mol ancol A =  
Sè mol ancol B =  
(mol)  
A
48  
48  
(mol) =  
(mol)  
B
A + 28  
48  
48  
TÝch sè mol  
(mol)x  
(mol) = 1,2(mol)x(mol)  
A
A + 28  
2
> 2304 = 1,2A + 33,6A  
=
=
=
2
> 1,2A + 33,6A - 2304 = 0  
2
> 0,3A + 8,4A - 5ꢀ6 = 0  
A = 32 (CH OH) ; A = -60 (lo¹i )  
2
1
3
B = 32 + 28 = 60 ( C H OH)  
3
7
VÝ dô 3: Cho 236,8gam hçn hîp 2 ancol no, ®¬n chøc A, B, mçi ancol chiÕm  
mét nöa khèi l−îng. Ph©n tö khèi cña B nhiÒu h¬n ph©n tö khèi cña A lµ 42.  
Tæng sè mol cña chóng lµ 5,3 (mol). T×m c«ng thøc ph©n tö cña A, B?  
Gîi ý: §−a vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2  
2
,3A - 14,2A - 49ꢀ2,8 = 0  
5
*
Líp 12: PhÇn Este  
VÝ dô 1: Cho 44,4 gam hçn hîp 2 este no, ®¬n chøc, kÕ tiÕp, mçi este chiÕm mét  
nöa khèi l−îng, biÕt HiÖu sè mol cña chóng lµ 0,0ꢀ(mol). T×m c«ng thøc ph©n tö  
2
este.  
Lêi gi¶i:  
Gäi 2 este ®ã lµ A, B ( gi¶ sö A
V× chóng lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp → B = A + 14  
44,4  
Mçi este cã khèi l−îng lµ :  
= 22,2gam  
2
22,2  
Sè mol este A =  
Sè mol este B =  
(mol)  
A
2
2,2  
22,2  
=
(mol)  
B
A +14  
22,2  
22,2  
HiÖu sè mol  
mol −  
mol = 0,07 mol  
A
A+14  
2
> 22,2 (A+ 14) - 22,2A = 0,0ꢀA + 0,98A  
=
15  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
2
> 22,2A + 310,8 - 22,2A = 0,0ꢀA + 0,98A  
=
=
2
> 0,0ꢀA + 0,98A - 310,8 = 0  
A = 60 ( HCOOCH ) ; A = -ꢀ4 (lo¹i)  
1
3
2
B = 60 + 14 = ꢀ4 (CH COOCH )  
3
3
C«ng thøc ph©n tö A: C H O ; B: C H O  
2
2
4
2
3
6
VÝ dô 2: Cho 26,4 gam hçn hîp 2 este no, ®¬n chøc A, B, mçi este chiÕm mét  
nöa khèi l−îng. Ph©n tö khèi cña B nhiÒu h¬n ph©n tö khèi cña A lµ 28.  
TÝch sè mol cña chóng lµ 0,033 (mol) x (mol). T×m c«ng thøc ph©n tö A, B  
Lêi gi¶i:  
Theo bµi ra: B = A + 28  
26,4  
Mçi este cã khèi l−îng lµ :  
=13,2gam  
2
13,2  
Sè mol este A =  
Sè mol este B =  
(mol)  
A
1
3,2  
13,2  
=
(mol)  
B
A + 28  
13,2  
13,2  
TÝch sè mol  
(mol)x  
(mol) = 0,033(mol)x(mol)  
A
A+ 28  
2
> 1ꢀ4,24 = 0,03A + 0,924A  
=
=
2
> 0,033A + 0,924A - 1ꢀ4,24 = 0  
A = 60 (HCOOCH )  
3
A =-88 (lo¹i)  
2
1
B = 60 + 28 = 88 (C H COOCH )  
2
5
3
C«ng thøc ph©n tö A: C H O ; B: C H O  
2
2
4
2
4
8
VÝ dô 3: Cho 61,2 gam hçn hîp 2 este no, ®¬n chøc A, B, mçi este chiÕm mét  
nöa khèi l−îng. Ph©n tö khèi cña B nhiÒu h¬n ph©n tö khèi cña A lµ 42.  
Tæng sè mol cña chóng lµ 0,81(mol). T×m c«ng thøc ph©n tö A, B  
Gîi ý: §−a vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2  
2
,81A - 2ꢀ,18A - 1285,2 = 0  
0
16  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
Líp 12: PhÇn ®¹i c−¬ng kim lo¹i  
VÝ dô 1: Chia m gam hçn hîp (Al, Cu) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau  
-
-
P + dung dÞch HCl d− → 6,ꢀ2 lÝt H (®ktc)  
1 2  
P + dung dÞch H SO ®Æc, nãng, d− → 1ꢀ,92 lÝt SO (®ktc)  
2
2
4
2
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng) vµ  
HiÖu mp - mp = 11,8 (gam) . TÝnh k, m?  
2
1
Lêi gi¶i: V× khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1  
> sè mol phÇn 2 gÊp k lÇn sè mol phÇn 1  
P1 + dung dÞch HCl d− → 0,3mol H2  
Cu kh«ng ph¶n øng)  
-
*
(
2Al + 6HCl → 2AlCl + 3H2  
3
0,2mol  

0,3mol  
VËy nAl (phÇn 2) = 0,2.k (mol)  
*
P + dung dÞch H SO ®Æc, nãng, d− → 0,8 mol SO  
2 2 4 2  
2
Al + 6H SO → Al (SO )  
4
+ 3SO + 6H O  
2
2
2
4 3  
2
0,2 k →  
0,3 k (mol)  
Cu  
+ 2H SO → CuSO  
2
+ SO2  
+ 2H O  
2
4
4
(0,8 - 0,3k) mol ←  
(0,8 - 0,3k) mol  
*
Ta cã: mp = 2ꢀ x 0,2k + 64(0,8 - 0,3k)  
2
=
5,4k + 51,2 - 19,2k = (51,2 - 13,8k)gam  
51,2 −13,8k  
mp =  
1
gam  
k
Mµ mp - mp = 11,8gam  
1
2
51,2 −13,8k  
=
> (51,2 - 13,8k)gam -  
gam= 11,8gam  
k
2
> 51,2k - 13,8k - 51,2 + 13,8k = 11,8k  
=
=
2
> -13,8k + 53,2k - 51,2 = 0  
k1 = 2;  
k2 = 1,85 (lo¹i v× theo ®Ò bµi)  
mp = 23,6gam; mp = 11,8gam -> m = 35,4gam  
2
1
1ꢀ  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
VÝ dô 2: Chia m gam hçn hîp (Fe, Ag) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau  
-
-
P + dung dÞch H SO lo7ng, d− → 6,72 lÝt H (®ktc)  
1 2 4 2  
P + dung dÞch HNO lo7ng, d− → 26,88 lÝt NO (®ktc)  
2
3
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng) vµ  
TÝch mp x mp = 7261,92 (gam)x(gam) . TÝnh k, m?  
2
1
Lêi gi¶i: V× khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1  
> sè mol phÇn 2 gÊp k lÇn sè mol phÇn 1  
P + dung dÞch H SO lo7ng, d− → 0,3mol H  
-
*
1
2
4
2
(Ag kh«ng ph¶n øng)  
Fe + H SO → FeSO + H  
2
4
4
2
0,3mol  

0,3mol  
VËy nFe (phÇn 2) = 0,3.k (mol)  
*
P + dung dÞch HNO lo7ng, d− → 1,2 mol NO  
2 3  
Fe + 4HNO → Fe(NO ) + NO + 2H O  
3 3  
3
2
0,3k → 0,3 k mol  
3Ag  
+ 4 HNO → 3AgNO + NO  
3
+ 2H O  
2
3
(3,6 - 0,9k) mol ←  
(1,2 - 0,3 k )mol  
*
Ta cã: mp = 56 x 0,3k + 108(3,6 - 0,9k)  
2
=
16,8k + 388,8 - 97,2k = (388,8 - 80,4k) gam  
mµ TÝch mp x mp = 7261,92(gam)x(gam)  
2
1
388,8 −80,4k  
(388,8 - 80,4k)(gam)x  
(gam) = 7261,92(gam) x (gam)  
k
2
> 151165,44 - 62519,04k + 6464,16k = 7261,92k  
=
=
2
> 6464,16k - 69780,96k + 151165,44 = 0  
k = 7,79 (lo¹i v× theo ®Ò bµi) ; k = 3 (nhËn)  
1
2
mp = 147,6 gam; mp = 49,2 gam; m = 196,8gam  
1
2
VÝ dô 3: Chia m gam hçn hîp (Al, Mg) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau  
-
-
P + dung dÞch HNO ®Æc, nguéi, d− → 8,96 lÝt NO (®ktc)  
1 3 2  
P + dung dÞch H SO ®Æc,nãng, d− → 44,8 lÝt SO (®ktc)  
2
2
4
2
18  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng) vµ  
HiÖu mp - mp = 30,6(gam) .  
2
1
a. Gi¸ trÞ cña k lµ:  
A.1  
B. 2  
C. 3  
D. 4  
b. Gi¸ trÞ cña m lµ:  
A.51gam  
B. 51,1gam  
C. 51,2gam  
D. 51,3gam  
Gîi ý: §−a vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2  
2
,2k + 0,7k - 6 = 0  
0
VÝ dô 4: Chia m gam hçn hîp (Fe, Zn) thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau  
-
-
P + dung dÞch H SO ®Æc, nguéi, d− → 4,48 lÝt SO (®ktc)  
1 2 4 2  
P + dung dÞch HNO ®Æc, nãng, d− → 145,6 lÝt NO (®ktc)  
2
3
2
BiÕt r»ng khèi l−îng phÇn 2 gÊp k lÇn khèi l−îng phÇn 1 ( k nguyªn d−¬ng) vµ  
TÝch mp x mp = 4440,2(gam)x(gam)  
2
1
a. Gi¸ trÞ cña k lµ:  
A.2  
B. 3  
C. 4  
D.5  
b. Gi¸ trÞ cña m lµ:  
A.178,7gam  
B. 178,8gam  
C. 178,9gam  
D. 178,6gam  
Gîi ý: §−a vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2  
2
75,56k - 27877k + 132496 = 0  
2
19  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
Mét sè d¹ng bµi kh¸c quy  
vÒ ph−¬ng tr×nh bËc 2  
C©u 1:  
Ph¶n øng CO + Cl  
ꢀ COCl2(K) ®−îc thùc hiÖn trong b×nh kÝn ë t  
2(K)  
0
(
K)  
kh«ng ®æi, nång ®é ban ®Çu cña CO vµ Cl b»ng nhau vµ b»ng 0,4mol/l  
2
a. TÝnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng biÕt r»ng khi hÖ ®¹t tr¹ng th¸i c©n  
b»ng th× chØ cßn 50% l−îng CO ban ®Çu.  
b. Sau khi c©n b»ng ®−îc thiÕt lËp ta thªm 0,1 mol CO vµo 1 lÝt hçn hîp.  
TÝnh nång ®é c¸c chÊt lóc c©n b»ng míi thiÕt lËp  
Lêi gi¶i  
a.  
CO + Cl  
(
ꢀ COCl2(K)  
K)  
2(K)  
Nång ®é ban ®Çu 0,4  
0,4  
0
,2  
= 5  
,2.0,2  
Nång ®é c©n b»ng 0,2 0,2  
0,2 → K =  
0
b.  
CO(K)  
+
Cl2(K) ꢀ COCl2(K )  
Nång ®é ban ®Çu 0,3  
0,2  
Nång ®é c©n b»ng (0,3 -x) (0,2-x)  
(0,2 + x)  
0
,2 + x  
K =  
0,3− x).(0,2 − x)  
2
= 5 ⇒ 5x - 3,5 x + 0,1 = 0  

(

x = 0,03  
C©u 2:  
Mét dung dÞch chøa ®ång thêi axit cloaxetic 10 M vµ natri cloaxetat 2.10 M  
-2  
-3  
-3  
Cho K  
= 1,4 . 10 . TÝnh pH cña dung dÞch.  
CH ClCOOH  
2
Lêi gi¶i:  
-2  
[CH ClOOH] = 10 M  
2
- -3  
CH ClOONa] = [CH ClOO ] = 2.10 M  
[
2
2
-
CH ClOOH ꢀ CH ClOO +  
+
H
2
2
-
2
-3  
10  
2.10  
α
α
α
α
-2  
0 - α  
-3  
2.10 + α  
1
20  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
α(0,002 +α)  
−3  
=
1,4.10  
0,01−α  
2
-3  
α + 0,002 α + 1,4. 10 α - 1,4 .10 = 0  
-5  

2
α + (0,002 + 1,4 x 10 )α -1,4 x 10 = 0  
-3  
-5  
-3  
α = 2,4 .10 (mol/l)  

+ -3  
H ] = 2,4 .10 M → pH = 2,62  
[
C©u 3:  
TiÕn hµnh ph¶n øng sau ë mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh, dung tÝch kh«ng ®æi 1 lÝt  
CH COOH + C H OH ꢀ CH COOC H + H O  
3
2
5
3
2
5
2
NÕu ban ®Çu cho 1 mol CH COOH vµ 1 mol C H OH ®Õn khi ph¶n øng  
3
2
5
c©n b»ng th× cã 2/3 mol este t¹o thµnh. Ng−êi ta sÏ thu ®−îc bao nhiªu mol este  
khi ph¶n øng ®¹t c©n b»ng nÕu ban ®Çu trén c¸c chÊt nh− sau:  
a. 1 mol axit + 2 mol r−îu  
b. 1 mol este + 3 mol H O  
2
Lêi gi¶i  
CH COOH + C H OH ꢀ CH COOC H + H O  
2
3
2
5
3
5
2
Nång ®é ban ®Çu:  
Nång ®é ph¶n øng:  
Nång ®é c©n b»ng:  
1
1
0
0
2/3  
1/3  
2/3  
1/3  
2/3  
2/3  
2/3  
2/3  
2
2
.
[CH COOC H ][H O]  
3 2 5 2  
3 3  
=
= 4  
K =  
Cb  
1
1
[CH COOH][C H OH]  
3 2 5  
.
3
3
a.  
CH COOH + C H OH ꢀ CH COOC H + H O  
3 2 5 3 2 5 2  
Nång ®é ban ®Çu:  
Nång ®é ph¶n øng:  
1
x
2
x
0
x
x
0
x
Nång ®é c©n b»ng: (1-x) (2-x)  
x
2
x
2
= 4 ⇒ 3x - 12x + 8 = 0  
K =  
Cb  
(1− x)(2 − x)  
Gi¶i ph−¬ng tr×nh ta ®−îc: x = 0,845  
1
x2 = 3,15 > 1 (lo¹i)  
21  
NguyÔn Anh TuÊn - THPT KiÕn An - 0968.613.123  
VËy sè mol este = 0,845  
b.  
CH COOH + C H OH ꢀ CH COOC H + H O  
3 2 5 3 2 5 2  
Nång ®é ban ®Çu:  
0
0
x
x
1
3
Nång ®é ph¶n øng: x  
Nång ®é c©n b»ng:  
x
x
x
1-x  
3- x  
(
3− x)(1− x)  
=
4
2
x
2
x + 4x - 3 = 0  
3
Gi¶i ph−¬ng tr×nh bËc II  
−2 − 13  
x1 = 0,535  
x2 =  

3
VËy sè mol este khi c©n b»ng lµ 1 - 0,535 = 0,465  
C©u 4:  
Hai chÊt khÝ X vµ Y cã ®Æc ®iÓm:  
-
Tû khèi cña hçn hîp (X + Y) ®ång thÓ tÝch so víi khÝ O lµ 1,5  
2
-
TØ khèi cña hçn hîp (X + Y) ®ång khèi l−îng so víi hçn hîp (N vµ CO)  
2
lµ 1,64  
a. TÝnh M vµ M ( gi¶ sö M  M )  
X
Y
X
Y
b. X lµ ®¬n chÊt, x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X  
c. Y lµ hi®rocacbon, x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö vµ viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña Y.  
Lêi gi¶i  
a. Gäi V = a (lÝt) ; V = a(lÝt)  
Y
X
a.X + a.Y  
M
hh  
=
=1,5.32 ⇒ X +Y = 96  
(1)  
(2)  
2
a
Gäi X = m (g) ; Y = m (g)  
2
m
2XY  
M
hh  
=
=
=1,64.28 ⇒ X.Y = 2204  
m
m
X +Y  
+
X
Y
2
X,Y lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh bËc 2 X - 96X + 2204 = 0  
Gi¶i X = 38; Y = 58( phï hîp ®Ò bµi)  
b. X lµ ®¬n chÊt ⇒ X lµ F ( v× M = 19 ⇒ M = 38)  
2
F
2
F
c. C H = 58 ⇒ 12x + y = 58 phï hîp víi x = 4; y = 10  
y
x

C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C H10  
4
C«ng thøc cÊu t¹o: CH - CH - CH - CH  
3
CH - CH - CH3  
3
2
2
3
CH3  
22  Nguồn:Tuấn Nguyễn Anh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Chuyên đề Hóa[ax2 +bx +c=0]
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngChuyen_de_Hoaax2__bx_c0.pdf[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
s74o0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-01-01 21:42:19
Loại file
pdf
Dung lượng
Trang
22
Lần tải
1
Lần xem
4
đề thi Chuyên đề Hóa[ax2 +bx +c=0]

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan