Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


CHUYÊN ĐỀ : LŨY THỪA

Câu 1: Cho là hai số thực dương và là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai ?

A.  B.  C.  D.

Câu 2: Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây không bằng với ?

A.  B.  C.  D.

Câu 3: Giá trị của biểu thức là:

A. 9 B.  C. 81 D.

Câu 4: Giá trị của biểu thức là:

A.  B.  C.  D.

Câu 5: Tính: kết quả là:

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

A. 1 B.  C.  D.

Câu 7: Tính: kết quả là:

A.  B.  C.  D.

Câu 8: Tính: kết quả là:

A.  B.  C.  D.

Câu 9: Trục căn thức ở mẫu biểu thức ta đ­ược:

A.  B.  C.  D.

Câu 10: Rút gọn : ta được :

A. a2 b B. ab2 C. a2 b2 D. Ab

Câu 11: Rút gọn : ta được :

A.  B.  C.  D.

Câu 12: Rút gọn : ta được :

A. a3 B. a2 C. a D. a4

Câu 13: Với giá trị thực nào của thì ?

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


A.  B.  C.  D.

Câu 14: Rút gọn biểu thức

A.  B.  C.  D.

Câu 15: Kết quả là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây ?

A.  B.  C.  D.

Câu 16: Rút gọnđược kết quả:

A. 1 B. a + b C. 0 D. 2a – b

Câu 17: Giả sử với biểu thức A có nghĩa, giá trị của biểu thức là:

A. 1 B.  C. 2 D.

Câu 18: Giả sử với biểu thức B có nghĩa, Rút gọn biểu thức ta được:

A.  B.  C.  D.

Câu 19: Cho hai số thực , Rút gọn biểu thức ta được:

A.  B.  C.  D.

Câu 20: Rút gọn biểu thức  (với điều kiện M có nghĩa) ta được:

A.  B.  C.  D.

Câu 21: Gía trị của biểu thức là:

A.  B.  C.  D.

Câu 22: Viết biểu thức   dưới dạng lũy thừa :

A.  B.   C.   D.

Câu 23: Viết biểu thức   dưới dạng lũy thừa :

A.  B.  C.  D.

Câu 24: Rút gọn biểu thức (x > 0), ta đ­ược:

A.  B.  C.  D.

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


Câu 25: Biểu thức    được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

A.  B.  C.  D.

Câu 26: Rút gọn biểu thức: ta được:

A.  B.  C.  D.

Câu 27: Cho f(x) = . Khi đó f bằng:

A. 1 B.  C.  D. 4

Câu 28: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A.  B.

C.  D.

Câu 29: Các kết luận sau, kết luận nào sai

I. II. III.   IV.

A. II và III B. III C. I D. II và IV

Câu 30: Cho . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A.  B.  C.  D.

Câu 31: Cho a, b > 0 thỏa mãn: Khi đó:

A.  B. a > 1, 0 < b < 1 C.  D.

Câu 32: Biết . Khi đó ta có thể kết luận về a là:

A.  B.  C.  D.

Câu 33: Cho 2 số thực thỏa mãn . Chọn đáp án đúng.

A.  B.  C.  D.

Câu 34: Biết với . Tính giá trị của :

A.  B.  C.  D.

Câu 35: Đề 102(Câu 13). Rút gọn biểu thức với .

A.    B.  C.  D.

Câu 36: Đề 103 (Câu 29). Rút gọn biểu thức với .

A.     B.    C.  D.

Câu 37: Cho f(x) = khi đó  f(0,09) bằng :

A. 0,1  B. 0,2  C. 0,3  D. 0,4

Câu 38: Cho K = . Rút gọn biểu thức K ta được:

A. x  B. 2x  C. x + 1 D. x - 1

Câu 39: Đơn giản biểu thức , ta được:

A. 9a2b  B. -9a2b C.  D. kết quả khác

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


Câu 40: Cho . Khi đó biểu thức K = có giá trị bằng :

A.   B.   C.   D. 2

Câu 41: Cho biểu thức A = .  Với a = và  b = thì giá trị của  A bằng:

A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

Câu 42: Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào sai?

      A.                          B.  

C.                       D.  

Câu 43: Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào đúng?

A.   B.

C.   D.

Câu 44: Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào không đúng?

A.  B.  

C.  D.

Câu 45: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 46: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 47: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 48: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 49: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 50: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

C©u1: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 12  B. 16  C. 18  D. 24

C©u2: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 10  B. -10  C. 12  D. 15

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


C©u3: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A.   B.   C.   D.

C©u4: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 90  B. 121  C. 120  D. 125

C©u5: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 2  B. 3  C. -1  D. 4

C©u6: Cho a lµ mét sè d­¬ng, biÓu thøc viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u7: BiÓu thøc aviÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u8: BiÓu thøc (x > 0) viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u9: Cho f(x) = . Khi ®ã f(0,09) b»ng:

 A. 0,1  B. 0,2  C. 0,3  D. 0,4

C©u10: Cho f(x) = . Khi ®ã f b»ng:

 A. 1  B.   C.   D. 4

C©u11: Cho f(x) = . Khi ®ã f(2,7) b»ng:

 A. 2,7  B. 3,7  C. 4,7  D. 5,7

C©u12: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 5  B. 6  C. 7  D. 8

C©u13: Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ®©y, ph­¬ng tr×nh nµo cã nghiÖm?

 A. + 1 = 0  B.  C.  D.

C©u14: MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A.   B.

 C.   D.

C©u15: Chän mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A.   B.   C.  D.

C©u16: Cho  > . KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. <   B. >   C. + = 0  D. . = 1

C©u17: Cho K = . biÓu thøc rót gän cña K lµ:

 A. x  B. 2x  C. x + 1 D. x - 1

C©u18: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. 9a2b  B. -9a2b C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


C©u19: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. x4(x + 1)  B.   C. -  D.

C©u20: Rót gän biÓu thøc: : , ta ®­îc:

 A.   B.   C.   D.

C©u21: BiÓu thøc K = viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tØ lµ:

 A.   B.   C.   D.

Câu 22: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

C©u23: NÕu th× gi¸ trÞ cña lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u24: Cho . MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. -3 < < 3  B. > 3  C. < 3  D. R

Câu 25: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

C©u26: Rót gän biÓu thøc (a > 0), ta ®­îc:

 A. a  B. 2a  C. 3a  D. 4a

C©u27: Rót gän biÓu thøc (b > 0), ta ®­îc:

 A. b  B. b2  C. b3  D. b4

Câu 28: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

C©u29: Cho . Khi ®o biÓu thøc K = cã gi¸ trÞ b»ng:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u30: Cho biÓu thøc A = . NÕu a = vµ b = th× gi¸ trÞ cña A lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u31: Gía trị của biểu thức

A. -11  B.-10   C. -100  D. -1

C©u32: Viết biu thc   dưi dng lũy tha

A.  B.   C.   D.

C©u33: Viết biu thc   dưi dng lũy tha :

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


A.    B.  C.  D.

C©u34: Viết biu thc   dưi dng lũy tha :

A.   B.   C.   D.

C©u35: Viết biu thc   dưi dng lũy tha :

A.   B.   C.   D.

C©u36: Viết biu thc   dưi dng lũy tha :

A.   B.   C.   D.

C©u37: Cho f(x) = . Khi đó fbằng :  A. 1  B.   C.   D. 4

C©u38: Cho f(x) = . Khi đó f(2,7) bằng :

A. 2,7  B. 3,7  C. 4,7  D. 5,7

C©u39: Đơn gin biu thc , ta đưc:

A. x4(x + 1) B.  C. -  D.

C©u40: Đơn gin biu th: , ta đưc:

A.   B.   C.   D.

C©u41: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA

Đăng ngày 7/27/2017 8:18:23 PM | Thể loại: Giải tích 12 | Lần tải: 260 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.35 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA, Giải tích 12. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn thư viện CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA trong thể loại Giải tích 12 được giới thiệu bởi bạn Toan Lê tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Giải tích 12 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán 12 Giải tích 12 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu CHUYÊN ĐỀ : LŨY THỪA Câu 1: Cho là hai số thực dương và là hai số thực tùy ý, thêm nữa Đẳng thức nào sau đây là sai ? A, bên cạnh đó B, nói thêm C, nói thêm D,còn cho biết thêm Câu 2: Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây ko bằng với ? A,còn cho biết thêm B, cho biết thêm C, bên cạnh đó D, bên cạnh đó Câu 3: Giá trị của biểu thức là: A, bên cạnh đó 9B,còn cho biết thêm C, kế tiếp là 81D,còn cho biết thêm Câu 4: Giá trị

https://nslide.com/de-thi/chuyen-de-luy-thua.2ezu0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Giải tích 12


CHUYÊN ĐỀ : LŨY THỪA
Câu 1: Cho là hai số thực dương và là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai ?
A. B. C. D. 
Câu 2: Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây không bằng với ?
A. B. C. D. 
Câu 3: Giá trị của biểu thức là:
A. 9 B. C. 81 D. 
Câu 4: Giá trị của biểu thức là:
A. B. C. D. 
Câu 5: Tính: kết quả là:
A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
Câu 6: Giá trị của biểu thức là:
A. 1 B. C. D. 
Câu 7: Tính: kết quả là:
A. B. C. D. 
Câu 8: Tính: kết quả là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Trục căn thức ở mẫu biểu thức ta được:
A. B. C. D. 
Câu 10: Rút gọn : ta được :
A. a2 b B. ab2 C. a2 b2 D. Ab
Câu 11: Rút gọn : ta được :
A. B. C. D. 
Câu 12: Rút gọn : ta được :
A. a3 B. a2 C. a D. a4
Câu 13: Với giá trị thực nào của thì ?
A. B. C. D. 
Câu 14: Rút gọn biểu thức 
A. B. C. D. 
Câu 15: Kết quả là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây ?
A. B. C. D. 
Câu 16: Rút gọnđược kết quả:
A. 1 B. a + b C. 0 D. 2a – b
Câu 17: Giả sử với biểu thức A có nghĩa, giá trị của biểu thức là:
A. 1 B. C. 2 D. 
Câu 18: Giả sử với biểu thức B có nghĩa, Rút gọn biểu thức ta được:
A. B. C. D. 
Câu 19: Cho hai số thực , Rút gọn biểu thức ta được:
A. B. C. D. 
Câu 20: Rút gọn biểu thức (với điều kiện M có nghĩa) ta được:
A. B. C. D. 
Câu 21: Gía trị của biểu thức là:
A. B. C. D. 
Câu 22: Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa :
A. B. C. D. 
Câu 23: Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa :
A. B. C. D. 
Câu 24: Rút gọn biểu thức (x > 0), ta được:
A. B. C. D. 
Câu 25: Biểu thức được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:
A. B. C. D. 
Câu 26: Rút gọn biểu thức: ta được:
A. B. C. D. 
Câu 27: Cho f(x) = . Khi đó f bằng:
A. 1 B. C. D. 4
Câu 28: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. B. 
C. D. 
Câu 29: Các kết luận sau, kết luận nào sai
I. II. III. IV. 
A. II và III B. III C. I D. II và IV
Câu 30: Cho . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. B. C. D. 
Câu 31: Cho a, b > 0 thỏa mãn: Khi đó:
A. B. a > 1, 0 < b < 1 C. D. 
Câu 32: Biết

Sponsor Documents