CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA

Đăng ngày 7/27/2017 8:18:23 PM | Thể loại: Giải tích 12 | Chia sẽ bởi: Toan Lê | Lần tải: 260 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 1.35 M | Loại file: doc

 


CHUYÊN ĐỀ : LŨY THỪA

Câu 1: Cho là hai số thực dương và là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai ?

A.  B.  C.  D.

Câu 2: Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây không bằng với ?

A.  B.  C.  D.

Câu 3: Giá trị của biểu thức là:

A. 9 B.  C. 81 D.

Câu 4: Giá trị của biểu thức là:

A.  B.  C.  D.

Câu 5: Tính: kết quả là:

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

A. 1 B.  C.  D.

Câu 7: Tính: kết quả là:

A.  B.  C.  D.

Câu 8: Tính: kết quả là:

A.  B.  C.  D.

Câu 9: Trục căn thức ở mẫu biểu thức ta đ­ược:

A.  B.  C.  D.

Câu 10: Rút gọn : ta được :

A. a2 b B. ab2 C. a2 b2 D. Ab

Câu 11: Rút gọn : ta được :

A.  B.  C.  D.

Câu 12: Rút gọn : ta được :

A. a3 B. a2 C. a D. a4

Câu 13: Với giá trị thực nào của thì ?

A.  B.  C.  D.

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


Câu 14: Rút gọn biểu thức

A.  B.  C.  D.

Câu 15: Kết quả là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây ?

A.  B.  C.  D.

Câu 16: Rút gọnđược kết quả:

A. 1 B. a + b C. 0 D. 2a – b

Câu 17: Giả sử với biểu thức A có nghĩa, giá trị của biểu thức là:

A. 1 B.  C. 2 D.

Câu 18: Giả sử với biểu thức B có nghĩa, Rút gọn biểu thức ta được:

A.  B.  C.  D.

Câu 19: Cho hai số thực , Rút gọn biểu thức ta được:

A.  B.  C.  D.

Câu 20: Rút gọn biểu thức  (với điều kiện M có nghĩa) ta được:

A.  B.  C.  D.

Câu 21: Gía trị của biểu thức là:

A.  B.  C.  D.

Câu 22: Viết biểu thức   dưới dạng lũy thừa :

A.  B.   C.   D.

Câu 23: Viết biểu thức   dưới dạng lũy thừa :

A.  B.  C.  D.

Câu 24: Rút gọn biểu thức (x > 0), ta đ­ược:

A.  B.  C.  D.

Câu 25: Biểu thức    được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


A.  B.  C.  D.

Câu 26: Rút gọn biểu thức: ta được:

A.  B.  C.  D.

Câu 27: Cho f(x) = . Khi đó f bằng:

A. 1 B.  C.  D. 4

Câu 28: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A.  B.

C.  D.

Câu 29: Các kết luận sau, kết luận nào sai

I. II. III.   IV.

A. II và III B. III C. I D. II và IV

Câu 30: Cho . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A.  B.  C.  D.

Câu 31: Cho a, b > 0 thỏa mãn: Khi đó:

A.  B. a > 1, 0 < b < 1 C.  D.

Câu 32: Biết . Khi đó ta có thể kết luận về a là:

A.  B.  C.  D.

Câu 33: Cho 2 số thực thỏa mãn . Chọn đáp án đúng.

A.  B.  C.  D.

Câu 34: Biết với . Tính giá trị của :

A.  B.  C.  D.

Câu 35: Đề 102(Câu 13). Rút gọn biểu thức với .

A.    B.  C.  D.

Câu 36: Đề 103 (Câu 29). Rút gọn biểu thức với .

A.     B.    C.  D.

Câu 37: Cho f(x) = khi đó  f(0,09) bằng :

A. 0,1  B. 0,2  C. 0,3  D. 0,4

Câu 38: Cho K = . Rút gọn biểu thức K ta được:

A. x  B. 2x  C. x + 1 D. x - 1

Câu 39: Đơn giản biểu thức , ta được:

A. 9a2b  B. -9a2b C.  D. kết quả khác

Câu 40: Cho . Khi đó biểu thức K = có giá trị bằng :

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


A.   B.   C.   D. 2

Câu 41: Cho biểu thức A = .  Với a = và  b = thì giá trị của  A bằng:

A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

Câu 42: Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào sai?

      A.                          B.  

C.                       D.  

Câu 43: Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào đúng?

A.   B.

C.   D.

Câu 44: Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào không đúng?

A.  B.  

C.  D.

Câu 45: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 46: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 47: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 48: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 49: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 50: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

C©u1: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 12  B. 16  C. 18  D. 24

C©u2: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 10  B. -10  C. 12  D. 15

C©u3: TÝnh: K = , ta ®­îc

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


 A.   B.   C.   D.

C©u4: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 90  B. 121  C. 120  D. 125

C©u5: TÝnh: K = , ta ®­îc

 A. 2  B. 3  C. -1  D. 4

C©u6: Cho a lµ mét sè d­¬ng, biÓu thøc viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u7: BiÓu thøc aviÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u8: BiÓu thøc (x > 0) viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u9: Cho f(x) = . Khi ®ã f(0,09) b»ng:

 A. 0,1  B. 0,2  C. 0,3  D. 0,4

C©u10: Cho f(x) = . Khi ®ã f b»ng:

 A. 1  B.   C.   D. 4

C©u11: Cho f(x) = . Khi ®ã f(2,7) b»ng:

 A. 2,7  B. 3,7  C. 4,7  D. 5,7

C©u12: TÝnh: K = , ta ®­îc:

 A. 5  B. 6  C. 7  D. 8

C©u13: Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ®©y, ph­¬ng tr×nh nµo cã nghiÖm?

 A. + 1 = 0  B.  C.  D.

C©u14: MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A.   B.

 C.   D.

C©u15: Chän mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

 A.   B.   C.  D.

C©u16: Cho  > . KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. <   B. >   C. + = 0  D. . = 1

C©u17: Cho K = . biÓu thøc rót gän cña K lµ:

 A. x  B. 2x  C. x + 1 D. x - 1

C©u18: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. 9a2b  B. -9a2b C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u19: Rót gän biÓu thøc: , ta ®­îc:

 A. x4(x + 1)  B.   C. -  D.

C©u20: Rót gän biÓu thøc: : , ta ®­îc:

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


 A.   B.   C.   D.

C©u21: BiÓu thøc K = viÕt d­íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tØ lµ:

 A.   B.   C.   D.

Câu 22: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

C©u23: NÕu th× gi¸ trÞ cña lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u24: Cho . MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?

 A. -3 < < 3  B. > 3  C. < 3  D. R

Câu 25: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

C©u26: Rót gän biÓu thøc (a > 0), ta ®­îc:

 A. a  B. 2a  C. 3a  D. 4a

C©u27: Rót gän biÓu thøc (b > 0), ta ®­îc:

 A. b  B. b2  C. b3  D. b4

Câu 28: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

C©u29: Cho . Khi ®o biÓu thøc K = cã gi¸ trÞ b»ng:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u30: Cho biÓu thøc A = . NÕu a = vµ b = th× gi¸ trÞ cña A lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u31: Gía trị của biểu thức

A. -11  B.-10   C. -100  D. -1

C©u32: Viết biu thc   dưi dng lũy tha

A.  B.   C.   D.

C©u33: Viết biu thc   dưi dng lũy tha :

A.    B.  C.  D.

C©u34: Viết biu thc   dưi dng lũy tha :

A.   B.   C.   D.

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


C©u35: Viết biu thc   dưi dng lũy tha :

A.   B.   C.   D.

C©u36: Viết biu thc   dưi dng lũy tha :

A.   B.   C.   D.

C©u37: Cho f(x) = . Khi đó fbằng :  A. 1  B.   C.   D. 4

C©u38: Cho f(x) = . Khi đó f(2,7) bằng :

A. 2,7  B. 3,7  C. 4,7  D. 5,7

C©u39: Đơn gin biu thc , ta đưc:

A. x4(x + 1) B.  C. -  D.

C©u40: Đơn gin biu th: , ta đưc:

A.   B.   C.   D.

C©u41: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

C©u42: Rút gọn biểu thức :

A.      B.  C.      D.

C©u43: Rút gọn biểu thức :

A.    B.  C.     D.

C©u44: Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào đúng?

A.   B.  C.  D.  

C©u45: Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào không đúng?

A.   B.  C.  D.  

C©u46: Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào không sai?

A.   B.  C.  D.  

C©u47: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

C©u48: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

C©u49: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

Câu 50: Cho khi đó

A.  B.  C.  D.

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881


 

 

 

GV: LÊ XUÂN TOÀN - DĐ: 01655455881

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA, Giải tích 12. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người thư viện CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu CHUYÊN ĐỀ: LŨY THỪA thuộc chủ đề Giải tích 12 được giới thiệu bởi bạn Toan Lê tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Giải tích 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 12 Giải tích 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu CHUYÊN ĐỀ : LŨY THỪA Câu 1: Cho  là hai số thực dương và  là hai số thực tùy ý, thêm nữa Đẳng thức nào sau đây là sai ? A, bên cạnh đó B, tiếp theo là C, cho biết thêm D, nói thêm là  Câu 2: Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây ko bằng với  ? A, ngoài ra B, bên cạnh đó C,còn cho biết thêm D, thêm nữa  Câu 3: Giá trị của biểu thức  là: A, bên cạnh đó 9B, ngoài ra C,còn cho biết thêm 81D, thêm nữa  Câu 4: https://nslide.com/de-thi/chuyen-de-luy-thua.2ezu0q.html