Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Trang 1                                                                                                                                                                                                                                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.THAØNH LAÄP SOÁ TÖØ CAÙC SOÁ CHO TRÖÔÙC

   1) Caùc chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau

Baøi 1

Giaûi

Baøi 2

Giaûi

Baøi 3

Giaûi

Baøi 4

Giaûi

Baøi 5

Giaûi

Baøi 6

Giaûi

Baøi 7

Giaûi

Baøi 8

Giaûi

Baøi 9

Giaûi

Baøi 10

Giaûi

Baøi 11

Giaûi

Baøi 12

Giaûi

Baøi 13

Giaûi

Baøi 14

Giaûi

 

Baøi 15

Giaûi

2) Caùc chöõ soá coù theå truøng nhau

Baøi 16

Giaûi

Baøi 17

Giaûi

Baøi 18

Giaûi

Baøi 19

 

Giaûi

Baøi 20

Baøi 21

Baøi 22

Giaûi

Baøi 23

Giaûi

Baøi 24

 

Baøi 25

Giaûi

Baøi 26

Giaûi

Baøi 27

II. BAØI TOAÙN CHOÏN

Baøi 28

Baøi 29

Giaûi

Baøi 30

Giaûi

Baøi 31

Giaûi

Baøi 32

Giaûi

Baøi 33

Giaûi

Baøi 34

Giaûi

 

Baøi 35

Giaûi

Baøi 36

Keát quaû

Baøi 37

Giaûi

Baøi 38

Giaûi

Baøi 39

Giaûi

Baøi 40

Giaûi

Baøi 41

Giaûi

Baøi 42

Giaûi

Baøi 43

 

 

 

Giaûi

Baøi 44

Giaûi

Baøi 45

Giaûi

Baøi 46

Giaûi

Baøi 47

Giaûi

Baøi 48

Giaûi

III. CAÙC BAØI TOAÙN VEÀ NHÒ THÖÙC NEWTON

Baøi 49

Giaûi

Baøi 50

Giaûi

Baøi 51

Giaûi

Baøi 51

Giaûi

Baøi 52

Giaûi

Baøi 53

Giaûi

 

Baøi 54

Giaûi

Baøi 55

Giaûi

Baøi 56

Giaûi

Baøi 57

Giaûi

Baøi 58

Giaûi

Baøi 59

Giaûi

Baøi 60

Giaûi

Baøi 60

 

 

Giaûi

Baøi 61

Giaûi

Baøi 62

Giaûi

Baøi 63

Giaûi

 

 

Baøi 64

Giaûi

Baøi 65

Giaûi

 

Baøi 66

Giaûi

Baøi 67

Giaûi

Baøi 68

Giaûi

Baøi 69

Giaûi

Baøi 70

Giaûi

Baøi 71

Giaûi

Baøi 72

Giaûi

Baøi 73

 

 

Giaûi

Baøi 74

Giaûi

Baøi 75

Giaûi

Baøi 76

Giaûi

Baøi 77

Giaûi

Baøi 78

Giaûi

Baøi 79

Giaûi

 

Baøi 80

Giaûi

Baøi 81

Giaûi

Baøi 82

Giaûi

Baøi 83

Giaûi

Baøi 84

Giaûi

Baøi 85

Giaûi

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Chuyên đề Tổ hợp đầy đủ (có đáp án)

Đăng ngày 8/22/2009 12:42:14 AM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 1469 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.65 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Chuyên đề Tổ hợp đầy đủ (có đáp án), ĐS-GT 11. . Chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Chuyên đề Tổ hợp đầy đủ (có đáp án) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Chuyên đề Tổ hợp đầy đủ (có đáp án) trong thể loại ĐS-GT 11 được chia sẽ bởi thành viên Đệ Phan Hữu đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chủ đề ĐS-GT 11 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 11 ĐS-GT 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập I,còn cho biết thêm THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC 1) Các chữ số đôi một khác nhau Bài 1  Giải  Bài 2  Giải  Bài 3  Giải  Bài 4  Giải   Bài 5  Giải   Bài 6  Giải  Bài 7  Giải   Bài 8  Giải  Bài 9  Giải  Bài 10  Giải  Bài 11 

https://nslide.com/de-thi/chuyen-de-to-hop-day-du-co-dap-an.jxtquq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi ĐS-GT 11


I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC
1) Các chữ số đôi một khác nhau
Bài 1


Giải


Bài 2


Giải


Bài 3


Giải


Bài 4


Giải
Bài 5


Giải
Bài 6


Giải


Bài 7


Giải
Bài 8


Giải


Bài 9


Giải


Bài 10


Giải


Bài 11


Giải
Bài 12


Giải


Bài 13


Giải


Bài 14


Giải

Bài 15


Giải


2) Các chữ số có thể trùng nhau
Bài 16


Giải
Bài 17


Giải


Bài 18


Giải


Bài 19Giải


Bài 20


Bài 21


Bài 22


Giải


Bài 23


Giải


Bài 24Bài 25


Giải


Bài 26


Giải


Bài 27


II. BÀI TOÁN CHỌN
Bài 28


Bài 29

Giải
Bài 30


Giải


Bài 31


Giải


Bài 32


Giải


Bài 33


Giải


Bài 34


Giải

Bài 35


Giải


Bài 36


Kết quả


Bài 37


Giải


Bài 38


Giải


Bài 39


Giải


Bài 40
Giải


Bài 41


Giải


Bài 42


Giải
Bài 43

Giải


Bài 44


Giải
Bài 45


Giải


Bài 46


Giải


Bài 47


Giải


Bài 48


Giải


III. CÁC BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON
Bài 49


Giải


Bài 50


Giải


Bài 51


Giải


Bài 51


Giải


Bài 52


Giải


Bài 53


GiảiBài 54


Giải


Bài 55


Giải


Bài 56


Giải


Bài 57


Giải
Bài 58


Giải


Bài 59


Giải
Bài 60


Giải


Bài 60
Giải


Bài 61


Giải


Bài 62


Giải


Bài 63


Giải
Bài 64


Giải


Bài 65
GiảiBài 66


Giải
Bài 67


Giải


Bài 68


Giải
Bài 69


Giải


Bài 70


Giải


Bài 71


Giải


Bài 72


Giải


Bài 73
Giải


Bài 74


Giải
Bài 75


Giải


Bài 76


Giải
Bài 77


Giải


Bài 78


Giải


Bài 79


Giải

Bài 80


Giải


Bài 81

Sponsor Documents