Chuyên đề Tổ hợp đầy đủ (có đáp án)

Đăng ngày 8/22/2009 12:42:14 AM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Chia sẽ bởi: Đệ Phan Hữu | Lần tải: 1469 | Lần xem: 4118 | Page: 1 | Kích thước: 1.65 M | Loại file: doc

Trang 1                                                                                                                                                                                                                                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.THAØNH LAÄP SOÁ TÖØ CAÙC SOÁ CHO TRÖÔÙC

   1) Caùc chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau

Baøi 1

Giaûi

Baøi 2

Giaûi

Baøi 3

Giaûi

Baøi 4

Giaûi

Baøi 5

Giaûi

Baøi 6

Giaûi

Baøi 7

Giaûi

Baøi 8

Giaûi

Baøi 9

Giaûi

Baøi 10

Giaûi

Baøi 11

Giaûi

Baøi 12

Giaûi

Baøi 13

Giaûi

Baøi 14

Giaûi

 

Baøi 15

Giaûi

2) Caùc chöõ soá coù theå truøng nhau

Baøi 16

Giaûi

Baøi 17

Giaûi

Baøi 18

Giaûi

Baøi 19

 

Giaûi

Baøi 20

Baøi 21

Baøi 22

Giaûi

Baøi 23

Giaûi

Baøi 24

 

Baøi 25

Giaûi

Baøi 26

Giaûi

Baøi 27

II. BAØI TOAÙN CHOÏN

Baøi 28

Baøi 29

Giaûi

Baøi 30

Giaûi

Baøi 31

Giaûi

Baøi 32

Giaûi

Baøi 33

Giaûi

Baøi 34

Giaûi

 

Baøi 35

Giaûi

Baøi 36

Keát quaû

Baøi 37

Giaûi

Baøi 38

Giaûi

Baøi 39

Giaûi

Baøi 40

Giaûi

Baøi 41

Giaûi

Baøi 42

Giaûi

Baøi 43

 

 

 

Giaûi

Baøi 44

Giaûi

Baøi 45

Giaûi

Baøi 46

Giaûi

Baøi 47

Giaûi

Baøi 48

Giaûi

III. CAÙC BAØI TOAÙN VEÀ NHÒ THÖÙC NEWTON

Baøi 49

Giaûi

Baøi 50

Giaûi

Baøi 51

Giaûi

Baøi 51

Giaûi

Baøi 52

Giaûi

Baøi 53

Giaûi

 

Baøi 54

Giaûi

Baøi 55

Giaûi

Baøi 56

Giaûi

Baøi 57

Giaûi

Baøi 58

Giaûi

Baøi 59

Giaûi

Baøi 60

Giaûi

Baøi 60

 

 

Giaûi

Baøi 61

Giaûi

Baøi 62

Giaûi

Baøi 63

Giaûi

 

 

Baøi 64

Giaûi

Baøi 65

Giaûi

 

Baøi 66

Giaûi

Baøi 67

Giaûi

Baøi 68

Giaûi

Baøi 69

Giaûi

Baøi 70

Giaûi

Baøi 71

Giaûi

Baøi 72

Giaûi

Baøi 73

 

 

Giaûi

Baøi 74

Giaûi

Baøi 75

Giaûi

Baøi 76

Giaûi

Baøi 77

Giaûi

Baøi 78

Giaûi

Baøi 79

Giaûi

 

Baøi 80

Giaûi

Baøi 81

Giaûi

Baøi 82

Giaûi

Baøi 83

Giaûi

Baøi 84

Giaûi

Baøi 85

Giaûi

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc