Chuyên đề Tổ hợp đầy đủ (có đáp án) đề thi Đại số

Đăng ngày 8/22/2009 12:42:14 AM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 1469 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.65 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC
1) Các chữ số đôi một khác nhau
Bài 1


Giải


Bài 2


Giải


Bài 3


Giải


Bài 4


Giải
Bài 5


Giải
Bài 6


Giải


Bài 7


Giải
Bài 8


Giải


Bài 9


Giải


Bài 10


Giải


Bài 11


Giải
Bài 12


Giải


Bài 13


Giải


Bài 14


Giải

Bài 15


Giải


2) Các chữ số có thể trùng nhau
Bài 16


Giải
Bài 17


Giải


Bài 18


Giải


Bài 19Giải


Bài 20


Bài 21


Bài 22


Giải


Bài 23


Giải


Bài 24Bài 25


Giải


Bài 26


Giải


Bài 27


II. BÀI TOÁN CHỌN
Bài 28


Bài 29

Giải
Bài 30


Giải


Bài 31


Giải


Bài 32


Giải


Bài 33


Giải


Bài 34


Giải

Bài 35


Giải


Bài 36


Kết quả


Bài 37


Giải


Bài 38


Giải


Bài 39


Giải


Bài 40
Giải


Bài 41


Giải


Bài 42


Giải
Bài 43

Giải


Bài 44


Giải
Bài 45


Giải


Bài 46


Giải


Bài 47


Giải


Bài 48


Giải


III. CÁC BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON
Bài 49


Giải


Bài 50


Giải


Bài 51


Giải


Bài 51


Giải


Bài 52


Giải


Bài 53


GiảiBài 54


Giải


Bài 55


Giải


Bài 56


Giải


Bài 57


Giải
Bài 58


Giải


Bài 59


Giải
Bài 60


Giải


Bài 60
Giải


Bài 61


Giải


Bài 62


Giải


Bài 63


Giải
Bài 64


Giải


Bài 65
GiảiBài 66


Giải
Bài 67


Giải


Bài 68


Giải
Bài 69


Giải


Bài 70


Giải


Bài 71


Giải


Bài 72


Giải


Bài 73
Giải


Bài 74


Giải
Bài 75


Giải


Bài 76


Giải
Bài 77


Giải


Bài 78


Giải


Bài 79


Giải

Bài 80


Giải


Bài 81

Sponsor Documents