Co Ban - Bai Tap 1.xls

Đăng ngày 3/2/2011 10:30:49 AM | Thể loại: Excel | Chia sẽ bởi: Nghiêm Đỗ Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

đề thi Co Ban - Bai Tap 1.xls, Excel. . nslide giới thiệu tới mọi người đề thi Co Ban - Bai Tap 1.xls .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi Co Ban - Bai Tap 1.xls trong chuyên mục Excel được chia sẽ bởi user Nghiêm Đỗ Văn đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Excel , có 3 trang, thuộc định dạng .xls, cùng thể loại còn có Đề thi Tin học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo CAÙC PHEÙP TOAÙN SOÁ HOÏC xy(x+y)2x2+y2+2xyx/y3xy 95 12548 3218 2912 Duøng caùc pheùp toaùn soá hoïc ñeå tính caùc giaù trò cho caùc oâ troáng ? https://nslide.com/de-thi/co-ban-bai-tap-1-xls.8tgpwq.html

Nội dung

CAÙC PHEÙP TOAÙN SOÁ HOÏC
x y (x+y)2 x2+y2+2xy x/y 3xy
9 5
125 48
32 18
29 12

Duøng caùc pheùp toaùn soá hoïc ñeå tính caùc giaù trò cho caùc oâ troáng ?